Voorjaarsbeurt wekt uw tuin P ?éfg Tuinplezier begint bij de grond Sproeien is een kunst Kom eens langs bij Intratuin! Zij vertellen u alles over: 3 3 A% i K Fleurig balkon met bloembak Nu tuinieren; straks genieten Waterbewuste tuin UiMkezL Zonnestralen nemen in intensiteit toe, dagen worden langer; de lente is in aantocht en we verlangen er al naar om straks te kunnen genieten van de tuin. Van tuinbezitters vraagt het privé-paradijs(je) heden om hun primitieve landbouwinstincten weer aan te spreken. Tuinman-natuur heeft in de winter immers een ratjetoe geschapen, dat bitter weinig kijkge not schenkt ook nog nu alles zo zoetjes aan gaat bloeien. Ook voor mensen zonder "groene vingers" vormt het dorre natuurgebied geen echt probleem. Rekreatief plezier, lichaams ontwikkeling, kontakt met levende materialen, uitbreiding van uw kennis en een gevoel van vrijheid met uw haren in de wind zijn het resultaat. Kom op en leef vandaag al even in de tuin. Hout Rozen Gazon Bloemen Moestuin Vijver Een evenwichtig samengestelde grond vormt de basis voor een gezond groeiproces van een plant. Een evenwicht, dat wordt verstoord door verschillende factoren. Soms is er sprake van een gebrek of een teveel aan voedingsstoffen, zoals stikstof, dat zorgt voor de groei en diepgroene kleur van planten, fosfor, voor bloei en goede wortels en kali, een voedingsstof, die planten en vruchten meer weerstand geeft. De zuurgraad van de aarde is de allerbelang rijkste factor. Deze laat planten toe hun voedingsstoffen te consumeren, Sterven Grondtester Dosering 'ém Voorjaar Eind mei Vullen Grondsoort Watergift 28 MAART 1984 Het vroege voorjaar kan best eens droog uitvallen. Pas geplante bomen, heesters en planten kunnen in dat ge val best wat extra water gebruiken. Bij de overige bomen, heesters en rozen, verwijderen we de dooie takken. De niet in het voorjaar bloeiende heesters vragen om een snoei, hetzij om groei of bloei te bevorderen, hetzij de vorm wat bij te werken. De vroeg in het voorjaar bloeiende heesters, snoeien we als ze uitgebloeid zijn. De hagen die af en toe hun blad verliezen kun nen we alleen in de maand maart plan ten. De eerste week van april zou ook nog wel gaan maar later wordt het ris kant. De heg zou niet aanslaan. Bij het planten drukken we de grond stevig aan en korten we eventueel wat takken in. Zo bevorderen we het aanslaan. Willen we de tuin verrijken met een paar struik- en/of stamrozen, snoei ze dan terug vóór het planten. Klim-, struik- en stamrozen snoeien we eind maart uiterlijk begin april. Wat we ook planten in het voorjaar, het is ver standig de kluit goed vochtig te ma ken. Om de kluit van hei, rhododen dron, hulst en coniferen brengen we wat vochtige (tuin) turf aan. Nu we toch met onze groene vingers" in de aarde woelen, halen we meteen het overgebleven en nieuwe onkruid weg. De oppervlakte harken we glad in ver schillende richtingen. In het voorjaar kunnen we de sterke eenjarigen buiten zaaien. In de koude bak zaaien we minder sterke soorten. De grond in de bak moet van goede kwaliteit zijn en we krijgen een beter resultaat als we de bovenste laag door een zeef halen. Het zaad verdelen we regelmatig in de bak en dekken we daarna af met een dun laagje aarde. Voorgekiemde stekken brengen we pas naar buiten als het wat warmer wordt. Het snoeien van bomen, heesters en struiken moet met het nodige overleg gebeuren. Bij de coniferen halen we al leen de uitspringende twijgen tot de zijtakken weg. Uit de bomen snoeit u het dode hout weg. Takken die elkaar in de weg zitten, komen ook voor ver wijdering in aanmerking. Zaag de tak af op het punt waar hij zijn gewijzigde richting is begonnen. Dus: vlak bij de stam of op de goede zijtak. Om te voorkomen dat ziektekiemen of hout- rot de boom binnendringen is het goed om de verse ,,wond" van de boom te behandelen met een boombalsem. Zo voorkomt u dat de boom gaat „bloe den". De heesters die er altijd groen bij staan, geven we alleen een lichte vorm van correctie. Bij de bladverlie zende heesters snoeien we in tot enige cm's boven het oude hout. De lange slappe twijgen en de wortelopslag put- ten' de boom uit en worden daarom Kozen schuin snoeien. 7o kan er geen wa- ook verwijderd. ter in de steel drmgen. Snoeien van rozen is een stekelige be zigheid. Handschoenen en een goed snoeimes zijn daarom onontbeerlijk. We gaan de rozen pas snoeien als we zeker weten dat het niet meer zal vrie zen. We weten zoiets natuurlijk nooit helemaal zeker maar eind maart begin april is een goede tijd. Perkrozen ont doen we van uitlopers en bruine of zie ke takken. De resterende loten nemen we terug tot op 4 ogen, 7 mm boven het oog. De alleen staande rozen (stam-, stok-, perkrozen) snoeien we volledig. We laten alleen de sterke tot op eenderde zitten. We knippen de ro zen altijd schuin af. Zo voorkomt u dat er water op de snede blijft staan, wat weer rot tot gevolg kan hebben. Bij alle snoeiwerkzaamheden kunnen we het beste "schuin" te werk gaan. Uw rózen worden extra mooi mejtj een combinatie van compost en/of 'Stal mest op de grond rond de rozen. Op het bestaande gazon strooien we een mengsel van aarde met mest. Eind maart harken we de reeds eerder opge brachte compost uit. Voor de nodige voedingsstoffen strooien wé nog wat kunstmest. De bovenlaag van het ga zon prikken we regelmatig open. Voor dit werkje zijn er handige „vertiku- teer" gereedschappen te krijgen. Een nieuw in te zaaien gazon pakken we ook aan in het voorjaar. Wel eerst de grond goed omspitten. We gaan het gazon nog wat dichterbij bekijken. We zien dan vaak dat er mos en on kruid tussen het gras zit. Dit halen we weg. Kale, bruine plekken zaaien we bij met de juiste soort. Ongeveer in mei kan het maaien beginnen. Stel de messen zo in dat het gras een lengte houdt van ongeveer 3 cm. Zo voor komt u wortelhalsverbranding op zon nige dagen. Om in de zomer naar eèn tuin vol bloe men te kijken, moet u nu al tot aktie overgaan. Wel is het noodzakelijk dat «i* plant, verplant en zaait in een on- kruidvrije tuin. Doen we dit op een warme, zonnige dag dan hoeven we niet alles uit de tuin te halen maar kun nen we het getrokken onkruid rustig laten uitdrogen. Dit geeft de aarde weer de nodige meststoffen. De eenja rige zaaibloemen, vooraf in huis, of kas gezaaid, moeten nu aan de buiten lucht wennen in de koude bak (of on der kistjes onder glas). Wel bij goed weer dagelijks luchten. We kunnen de plantjes het beste eerst stuk voor stuk in stek-, turf-, of plastic (yoghurtbe- kertjes) potjes zetten. Later planten we ze dan uit met kluit. We kunnen sommige planten ook zo uitzaaien in de volle grond. Dit doen we wel pas half april. Een greep" uit de zaaibloe men die half april in de borders uitge zaaid kunnen worden: (we noemen ze bij de Hollandse naam) goudsbloem, korenbloem, bolderik, éénjarige rid derspoor, slaapmutsjes, zonnebloem etc. De zomerbloeiende knol- en bol gewassen kunnen we planten tot mei. Voorbeelden van deze gewassen: Dah lia, Freesia, Goudlelie, Tijgerbloem etc. Op de zakjes die u haalt bij de zaadhandel leest u hoe diep u de ge wassen moet planten. Steeds meer mensen richten in hun tuin of op het balkon een plaatje in voor een moestuin. Het is nu tijd om daar aan te beginnen. Keukenkruiden kunnen vanaf half april in de volle grond gezaaid worden. Valt het weer wat tegen dan eerst even onder glas. Wat tips voor een moestuin: maak van uw tuin eerst een schets en teken in waar u de moestuin wilt hebben. Deel de moestuin op in aparte stukjes. Ieder stukje beplanten we met een andere groente of kruid. Door een overzichte lijke indeling kunnen we overal goed bij. Groenten hebben veel zon nodig en weinig wind. De grond moet nooit uitdrogen. Zaai- en planttijden: bloemkool, zaaien we in maart en planten in april. De late bloemkool kan nog tot juli worden geplant. Bo nen zaaien in mei. Andijvie, zaaien in juli, planten in juli. Rabarber planten in voorjaar. Aarbeien planten we in de nazomer. Erwten, rode bieten, augur ken, prei, tomaten en uien, planten in mei. Overigens geven plantuien een hogere opbrengst! Wortels, snijsla, spinazie en kropsla kan in voorjaar maar ook.in de zomer worden geplant. Het groentebed moet goed onderhou den worden. Mest, goed omspitten en de aarde regelmatig verkruimelen geeft de bodem meer fut. Zaai of plant zorgvuldig en in de lijn. Het water in de vijver moeten we ge deeltelijk verversen om de giftige stof fen, die in de winter bij het ontbinden van plantenresten zijn ontstaan, te verpiinderen. Dit laatste is natuurlijk vooral belangrijk als u vissen in de vij ver houdt. Er zijn in de handel aardige kant-en-klare vijvertjes te krijgen. Ze kunnen u daar meteen vertellen welke planten het goed doen in en rond de vijver. Als u denkt dat alles goed komt, wan neer de grond een grote hoeveelheid voedingsstoffen krijgt, heeft u het mis. De plant moet het voedsel name lijk ook daadwerkelijk tot zich nemen. Dit hangt af van de zuurgraad. Deze kan op haar beurt worden beïnvloed door de neerslag van „zure regen". De hierin aanwezige zwaveldioxyde ver hoogt de zuurgraad van de grond wat de vruchtbaarheid van de grond sterk verlaagt. Mosvorming in het gazon is bijvoor beeld de oorzaak van een te zure grond. Ons gazon wordt daarnaast nog bedreigd door het veelvuldig toe dienen van kalkhoudend leidingwater, wat de zuurgraad verlaagt. In het laatste geval treden dezelfde gevolgen op als bij een te hoge zuurgraad. De tuinliefhebber heeft meestal te weinig oog voor de juiste zuurgraad van de grond. Er wordt volstaan met het overvloedig uitstrooien van mest, zon der dat men weet of de zuurgraad van de grond het voor de planten wel mo gelijk maakt deze meststoffen tot zich te nemen. Een analyse van de tuingrond kan men door een gespecialiseerd laboratorium laten onderzoeken. Na enige weken ontvangt men dan een analyse en een bemestingsadvies van het door u toe gezonden grondmonster. Voor de consument is dit echter een kostbare test 70.- per test). Daarnaast wil men meestal direct aan de slag en heeft men weinig zin om 5-6 weken te wach ten op het eindresultaat. Sinds enige tijd brengt het merk Sud bury zgn. „grondtesters" voor de par ticulier op de markt. Hiermee heeft de tuinliefhebber een zeer praktische aanpak binnen bereik gekregen. Met deze door iedere leek te gebruiken pro- dukten, kan men de zuurgraad vast stellen en tevens het eventuele tekort aan stikstof, fosfor en kali in de grond. In aansluiting op deze grondtesters zijn sirtds kort verkrijgbaar: - zuurgraad-correctie-middelen voor het in evenwicht brengen van de zuurgraad. - Enkelvoudige 'meststoffen in klein- verpakking, stikstof, fosfor en kali zowel in kunstmestuitvoering als in de vorm van organische mest. De produkten zijn voorzien van een duidelijke Nederlandstalige gebruiks aanwijzing. Op de verpakking staan tevens zeer gedetailleerde doserings- instrukties. Met deze artikelen stelt men binnen enkele minuten vast, of, en in hoeverre onder meer de zure re gen de tuingrond heeft aangetast. De grond kan vervolgens tot haar ideale zuurgraad worden gebracht. De opti male vruchtbaarheid van de bodem wordt hersteld na doormeting en even tueel toevoeging van stikstof-, fosfor- en kalimeststof. Het toepassen van grondtesters leidt erjoe dat de tuin niet teveel of te wei nig bemesting krijgt toegediend. Al zijn uw bedoelingen nog zo goed, zonder een gedegen grondanalyse is de verzorging van uw tuingrond haast een onmogelijke opgave. Uw planten kunnen de onder- of overbemesting slecht verwerken. Voor het aan meststoffen en met name zuurgraad test bestede geld krijgt men een beter resultaat. De Sudbury-grondtester en bijbeho rende produkten zijn verkrijgbaar bij tuincentra, zaadhandels of boeren- bondbedrijven. Via catalogus worden de produkten verkocht door: Willemse en Bakker te Hillegom en van Tubergen te Lisse. zxXStoiff Na de winter kan men het beste het water verversen. Voor een gezonde plantengroei vormt water een belangrijk levensmid del. Het lost de in de bodem aanwezige voedingsstoffen op en maakt ze zo geschikt voor opneming door de plantewortels. Tevens vergemakke lijkt water de ademhaling via de bladeren. Is de watervoorziening in or de, dan zijn uw tuinplanten mooi en sterk; indien niet verwelken ze en gaan dood. Juist in de zomermaanden eist de tuin veel water. De natuur heeft tijdens die periode hulp van de mens nodig, maar dan wel goed en regelmatig gedoseerd. Sproeien is een kunst. Jaarlijks verdwijnen er mil joenen liters leidingwater in onze tuingronden zonder dat het helpt. U wilt de konditie van planten en gazon bevorderen. Maar met water blijkt zoiets vaak te mislukken, doodeenvoudig omdat er geen watertekort bestaat. Verkeerde planten vormen soms de oorzaak. Bedenk dat planten gezelligh'eidsdiert- jes zijn. Maak dus nooit de fout plan ten te isoleren door ze ver uit elkaar of helemaal alleen neer te zetten. Houdt verder altijd voor ogen, dat onbedekte grond in de natuur een ziektetoestand voorstelt. Normaliter genezen on- INTRATUIN HEILOO Rozen Het is gebleken dat de meeste men sen met het snoeien van rozen nogal moeilijkheden hebben. Toch hoeft u er niet zo'n probleem van te maken. Rozen moet u in verschillende groe pen verdelen, n.l. de klim- en de treurrozen, welke snoei gelijk is, en de struik en de stamrozen, die ook op gelijke wijze gesnoeid worden. Klimrozen In de meeste klimrozen zit teveel hout waar de meest liefhebbers op de duur geen raad mee weten. De oude takken (het "driejarige") kunnen weggesnoeid worden. De jonge scheuten geven de meeste en de mooiste bloemen, die sparen we dus zoveel mogelijk. De jonge tak ken worden naast elkaar vastgebon den op een afstand van ca. 30 cm. Later in het jaar moeten de nieuwe scheuten zorgvuldig worden opge bonden, daar zij het bloeihout voor de komende jaren zijn. Struikrozen Als basis voor de snoei van struik rozen geldt: snoeihoogte 10-15 cm. boven de grond, snij steeds 1 cm. boven een uitgelopen oog. Op de aangegeven hoogte zult u altijd uit gelopen ogen vinden, zo niet, wacht dan nog een paar weken, dat kan geen kwaad. Om een goede vorm in de struik te krijgen verdient het aanbeveling niet meer dan 5 stompen aan de roos te laten. Ze moeten zo goed mogelijk naar alle richtingen verdeeld zijn. Kleinere takjes haalt u geheel weg. Vindt u het te lastig de ogen te zoe ken, snijdt u dan domweg alle tak ken op 15 cm. boven de grond af en haal de dunne takjes weg. Het resultaat zal vrijwel hetzelfde zijn, ook al snijdt u misschien een enkele keer dwars door een oog. Wilt u het daarentegen héél mooi doen, be kijk dan goed alle ogen alvorens het mes in de struik te zetten. Ogen die van het centrum van de struik af wijzen zullen takken voortbren gen die ook in die richting groeien. Snoeien vlak boven zo'n oog verdient de voorkeur, men noemt dat snoeien op een buitenoog. Probeer 5 buiten ogen over te houden, die van boven gezien een cirkel om het hart van de plant staan. Als dat lukt bent u een meestersnoeier. Deze handelingen dienen in de maand maart te gebeu ren, zodra u ziet dat de rozen uit gaan lopen. Dan kan u gelijktijdig bemesten met stalmest of compost. Zodra de knop pen zich vormen dient u nogmaals te bemesten met een speciale rozen- mest, die in de meeste tuincentra te verkrijgen is. Deze mest zorgt voor sterkere planten met grote bloemen die langer bloeien. Tuintips Door het koude weer van de laatste weken komt de natuur wat later op gang dan normaal en dat zal ook in uw tuin te merken zijn. De nachten worden echter weer wat warmer en het wordt dan ook tijd enkele zaken nu aan te pakken om daar straks in de zomer profijt van te trekken. Hier volgen enkele tips voor: Het Gazon Nu het dan eindelijk wat warmer wordt gaat ook het gras de neiging vertonen opnieuw aan de groei te gaan. U kunt dit enorm stimuleren door vroegtijdig bemesting met korrels 12+10+18 (b.v. van het merk ASEF). Met deze korrels is het vooral zaak te strooien bij droos bewolkt weer, dan ontstaat er geen verbranding en daarna sproeien. De kunst is om de korrels heel gelijk matig te verdelen, waarvoor een strooiwagen handig kan zijn. Deze strooiwagens zijn meestal tegen een luttele vergoeding bi} de grotere tuincentra te huur. Nog gemakke lijker te strooien zijn de nieuwe ge- coute meststoffen. Zij doseren de voedingsstoffen geleidelijk over een langere periode en geven minder kans op verbranding. Voorbeelden van deze meststoffen zijn POKON (ca. 12,- per kg.) en de duurder WOLF-SCOTTS gazonmest (ca. 15,-- per kg.) In de beter gesor teerde zaken zijn ook grotere ver pakkingen verkrijgbaar die voor deliger zijn, indien u een groot ga zon heeft. Met één kg. kunt u ca. 50 m2 bemesten. Omstreeks eind april, afhankelijk van het weer begonnen worden met het maaien van het ga zon. Indien u een mooi gazon wilt hebben, dient het veel gemaaid te worden, in ieder geval éénmaal per week en dan liefst niet korter dan 3 a 4 cm. De messen van de gras machine moeten goed scherp zijn en indien u gemakkelijker wilt maaien moet u uw machine elke winter even door uw -tuincentrum laten nakijken, de messen laten slij pen, of indien u in het bezit bent van een cirkelmaaier met losse drie hoekmesjes, deze laten vervangen. Deze handeling kunt u trouwens heel gemakkelijk voor het seizoen begint, zelf verrichten. Bij het maaien is het aan te bevelen om de ene week in de lengterichting te maaien en de volgende week in de breedte richting. Na het maaien moet u het gras even aanharken waarvoor handige lichte bamboe grasharken in de handel zijn. Na het harken wordt nogal eens overgemaaid, hetgeen zeer aan te bevelen is. Niet iedereen heeft een tuin. Toch is het mogelijk om u met groen en bloemen te omringen. Bloembakken in alle vormen en maten bieden hier uitkomst. Een balkon maakt u er veel gezelliger mee. Mits de juiste planten worden gekozen en de aarde in de bloembakken regel matig wordt ververst, kunt u het hele jaar door plezier hebben van uw bloembakken. Voor een kleine krui dentuin vlak bij de keukendeur leent een bloembak zich eveneens uitste kend. In de eerste maanden van het jaar kun nen tweejarige planten in de bloem bakken groeien. Viooltjes, dubbele madelieven, primula's etc., zijn hier voor geschikt. Vanaf maart kunt u van de kleurrijke bolbloemen genieten, als u ze tenminste in het najaar (septem ber, oktober) plant. Als ze uitgebloeid zijn, brengen we de zomerplanten in de bakken. Tips: de Tulipa greigijhy- briden worden zo'n 20 cm hoog en doen het goed in de bak. Kleinere bol gewassen zetten we in groepjes bij el kaar. We noemen de sneeuwroem, sneeuwklokjes, blauwe druif, irisjes, multiflora (hyacinten). Eind mei is voor de bloembak de start van de zomer. De eenjarige planten als Petunia, Lobelia, Afrikaan, Salvia en nog vele anderen mogen nu naar bui ten. Tevens is het tijd om overwinte raars als Geranium, Fuchsia, Potmar- griet etc. naar buiten te brengen. Hoe moeten we bakken vullen? Aller eerst dienen de bloembakken te zijn voorzien van gaatjes, die zorgen voor de afvoer van overtollig regenwater. Niets is zo slecht voor planten als al tijd maar natte voeten. Strooi vervol gens een laag poreus materiaal in de bloembak. Kleine scherven, grind, steenslag, steenwol of hydrokorrels beschermen de gaatjes tegen dichtslip- pen. Ververs de aarde zodra een serie planten is uitgebloeid. Maak de kluit van de planten drijfnat voordat ze in de bak gaan. Doe dit met lauw water. Hangplanten zetten we aan de rand terwijl we voor de hoge planten ach teraf een plaatsje zoeken. In de zomer veel water geven. Ook tijdens een re genperiode kan dit nodig zijn. Het bla derdak kan het water wel eens buiten de bak loodsen, zodat de wortels droog blijven. Elke week een beetje mest geeft de planten extra groei kracht. Ten slotte nog een tip: plaats geen zonaanbidders bij planten die schaduw prefereren. Wilt u meer we ten over een aardige indeling van uw bloembakken? Bloemverkoper, tuin man, en tuincentrum zullen u graag verder helpen. kruidplanten deze kwaal, waarmee be wezen is dat onkruid geen duivelstuig voorstelt. Streef ernaar de tuingrond nooit onbedekt te laten. Onbedekte aarde slaat dicht bij regenval en droogt uit bij felle zonneschijn. Bedek de bodem bijvoorbeeld met wil de planten, een gecultiveerde beplan ting, een grasmat, stukjes boom schors, stro, grind, kiezelstenen en zwerfkeien al dan niet gekombineerd met planten of verharding met natuur- of baksteen, beton of hout. Zorg voor een uit lagen opgebouwde beplanting: een bodembedekkende kruidenlaag, een struikenlaag en een bomenlaag. Hoe meer u bij de plantenkeuze let op de situatie waarin de planten terecht komen, des te groter de kans op suc ces. Dat betekent vanzelfsprekend minder onderhoud en vooral... min der sproeien. Voor elke grondsoort heeft de natuur daarin passende planten achter de hand. Het is dus verstandig om eens te gaan kijken welke planten het bij u in de buurt en in het omringende land schap goed doen. Plant die planten die van origine op uw tuingrond voorko men. Zet planten die op klei horen op kleigrond en planten die op zandgrond thuishoren in zand. Hoge, droge zandgronden en lichte duingronden zijn normaal gesproken zo lek als een zeef. Een extra gift hu mus kan er echter voor zorgen, dat de ze gronden het water beter vasthou den, zodat u 's zomers niet veel hoeft te sproeien. Humus blijkt kant-en klaar te koop, onder andere in de vorm van turfmolm en tuinturf. An dere mogelijkheden zijn bladaarde, kompost, graszoden en dierlijk afval. Hoe meer van dit soort organisch ma teriaal, des te beter het is voor het vochthoudend vermogen van de grond. Met name door turfmolm wordt het water geabsorbeerd en vast gehouden voor de plantewortels. Turfmolm kan tot 10 keer het eigen gewicht aan water opnemen. Van lage veengronden en echte, zware kleigronden kunt u daarentegen beter de doörlatendheid voor water, vergro ten. Bij lage veengronden via draina ge, bij kleffe kleigronden door het toe voegen van grote hoeveelheden humus en scherp zand. Om veel sproeien zoveel mogelijjk te voorkomen, kunt u ook (per grond soort) droogteresistente planten op zoeken. Dat zijn planten die met een minimum aan water heel gelukkig zijn. Uw tuinleverancier helpt u graag bij het kiezen. We noemen enkele droogteresistente gazongrassoorten heidestruisgras, fijnbladig schape gras, veldbeemgras, hardzwenkgras en roodzwenkgras. Het is duidelijk te zien als een gazon gebrek aan water heeft: als u bijvoor beeld op het gras loopt, blijven de voetstappen langer zichtbaar dan nor maal. Bij echt ernstig watergebrek ver kleurt het gazon en ontstaan er dode plekken. Dan is het werkelijk de hoogste tijd. Om dit alles te vermijden leeft u de volgende vuistregel na: Bij droog weer dient om de 8 dagen gedu rende één uur grondig gesproeid te worden. De geschiktste tijden om de tuin te besproeien zijn 's morgens vroeg en 's avonds. Sproeien in de zon kent twee nadelen: allereerst bestaat er voor grasplantjes het gevaar van de zogenaamde „koude-shock". Ten tweede leidt de snelle verdamping tot een aanzienlijk hoog waterverbruik. Voorts wordt de wijze van besproeien mede bepaald door de bodemsoort. Nog enkele tips: bomen, struiken en planten die pas zijn geplant, kunnen vrij snel last van droogte hebben; bo men, struiken en vaste planten die één of meer jaren geleden werden geplant, eisen zelden extra water; pas gezaaide plantjes dient u regelmatig te besproei en; geef de planten liever in een keer veel water dan iedere avond een beet je. Zo dringt het water tot diep in de grond door.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 6