27 mei "Trekker-Trek 3H oes 4 s IAI l> I B.S.C. Heiloo - Meteoor SOFTBAL ér' k VAN HOUTEN CACAO Korti-markt wordt Tromp-markt Extra informatie over Kulturele Marktdagen op 25 en 26 mei a.s. vm Let op gesloten. Truien f 49,- Trippi f 59,- f 79,- UlLyiit AALSMEERSE PLANTENHAL Mevr. Repko (76) haalt deelcertificaat Spaans IEUWSBLAD VOOR HEILOO to theek I- '.f BRUILOFT of PARTY? Bowling JieLloo voorronde voor Nederlands Kampioenschap op Flevohof 99 O FORD. MEER WAARD OP DE WEG. RAADHUISWEG 13-HEILOO Raadhuisweg 12 - Heiloo DE KLEUR- EN FLEURSH0W! Nu volop 1-jarig Tuingoed. kleuren. 25.— 7.50 zaterdag 26 mei a.s. 17.00 uur sportcomplex 't Vennewater deze advertentie is mogelijk gemaakt door Rpi CN4 49e JAARGANG No. 21 23 MEI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Sinds een week heet de Korti-markt aan de Zevenhuizerlaan Tromp- Markt. Tweejaar heeft de heer Tromp deze zaak onder de naam Korti-markt gevoerd. Nu heeft de winkel een andere „Lay-out" ge kregen en voert de heer Tromp Je zaak onder zijn eigen naam, Tromp-Markt, verder. De zaak is meer buurt gericht en heeft een totaal arfdere indeling gekregen, het ziet er ordelijker en overzichtelijker uit. Slager Kramer blijft er gevestigd met zijn slage rij, want heeft daar in de afgelopen jaren een uitstekende naam opge bouwd. Slijterij De Slijterij heeft ook een naam ge kregen en zal voortaan "Disty" heten. De kwaliteit is er hoog en de prijzen laag, want alleen de naam is veranderd. Zo zal de omgeving Ze venhuizerlaan zijn boodschappen al lemaal dicht bij huis kunnen kopen. )p vrijdagavond opent Burgemees- er G.J. Glijnis in de foyer van het ,0pen Huis" officieel de Kulturele Markt, welke wordt gehouden in die zalen van het „Open Huis". ffi) hopen dat velen op dat moment lanwezig zullen zijn om de grootste Presentatie van kunstzinnige" aken in ons eigen Heiloo met een be- oek te vereren. Meer dan 20 deel- lemende groepen willen z-rh, na de nleidende woorden van onze burge- leester, graag aan U presenteren, vaarbij U antwoord en inzicht krijgt »p de meest uiteenlopende vragen. Wat is er allemaal vertegenwoor digd?... In ludieke stands, verspreid ïver alle zalen, ontmoet U o.a.: oneelvereniging Falkland, Fanfare Eensgezindheid, Ned. Ver. van Huis vrouwen, het Nivon, Harmonie Cae- ilia, de Openbare Bibliotheek, Ie Volksmuziekschool, Fotoclub TA.F., vereniging ,,Oud Heylo", Balletschool van Els Bijlsma, Tam boercorps Nijenburgh, Sociëteit voor Alleenstaanden, Hockeyclub de Ter- iërs, Noordhollands Balletcentrum Yvonne van Zoelen, Sjoelclub ,,de Strebers", Volksdansgroep „Pridi- Tennisver. Heiloo, aktiviteiten van Tintoretto, Theater ,,de Beun", nz. Wy leggen de loper voor U uit!!! U bent zo belangrijk voor ons, dat wij U gaarne even verwennen. De ipper ligt uit en nodigt U, omzoomt door een ware plantenallee, naar bo en in de foyer, waar uw oor en oog ordt gestreeld door muziek en bloe- enpracht (ook rolstoelers zijn elkom, daar de lift aanwezig is! rijdagavond speelt de Fanfare ensgezindheid pal voor de deur om O.OO uur een serenade, vol met ge- ellige muziek. Binnen vinden we nze ,,huis"-pianist, achtergrond- uziek voor de mensen met het fuitstekende) kopje koffie of iets an gers, waarbij onderstreept dat de bar, speciaal voor deze Markt-dagen, ruim is voorzien van lekkere haps en snaps. Wedstrijdformulieren (gra tis) liggen in de ,,Beun"-stand op U te wachten, waarbij fraaie, ludieke prijzen zijn te winnen. De trekkingen zijn op vrijdagavond om 22.30 uur en op zaterdagmiddag om 16.30 uur. De vrijdagavond wordt, jn de foyer, afgesloten met een pas end optreden van de combo van Burt inder. Zo al met al een wervelende jen gevarieerde vrijdagavond waarbij, zo hopen wij, heel Heiloo heel Heiloo zal ontmoeten. RECTIFICATIE „DE WERKSTAL" Abusievelijk vermeldden wij de vori ge week dat de expositie in ,,de Werkstal" aan de Warmoezierslaan 4 was, dit moet zijn Oosterzijweg 4, hiervoor onze excuses. De expositie van tekeningen, aqua rellen, eigengeverfde zijden en ka toenen kleding enz. is te bezichti gen op woensdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en duurt tot 9 juni. Wat doen we op zaterdag 26 mei? hnsif 10.00 uur 's morgens staan we veer gereed en proberen we te likken op de hele familie. Niet al- ;en is het voor onze jeugd belangrijk lat ze weten wat er ,,te koop" is, ook le totaal-ambiance zal worden be- ïerkt en waar vindt men dat tegen woordig. Om dit te bereiken liebben we een visueel en auditief brogramma (in gewoon Hollands een tijk-en-luister-gebeuren) in elkaar gezet, dankzij de medewerking van vele Heilooër verenigingen. Om het goed te laten verlopen, volgt hier onder een agenda waarmee U beslist uit de voeten kunt. In de Grote zaal treden op: 10.00 uur om deze tijd begint de eugd tussen 10 en 14 jaar met de ver vaardiging van het grootste Heilooër „kunst"-produkt. Zie hiervoor het fpeciale bericht hierover elders in dit plad. 11.00 uur Falkland met een ge deelte uit de bekende kindermusical f,Momo en de tijdspaarders". 11.45 uur Volksdansgroep „Pri- pini". natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 12.30 uur een Ensemble van de Muziekschool. 13.00 uur Balletschool van Els Bijlsma. (jeugd). 13.30 uur Caecilia (4 klarinetten), dit in zaal 3. 13.45 uur een optreden van Jan Erkelens met zijn marionetten. 14.30 uur zangkoor Nieuw Le ven". 15.00 uur Jazz-dance door het Noordhollands Balletcentrum van Yvonne van Zoelen 15.30 uur een zgn. ,,open repe titie" van de Alkmaarse Big Band, waarbij een aangename verrassing U staat te wachten. 17.00 uur Sluiting. Dank bij rvoorbaat aan de „spon sors": Han Sondaar (van de bar in het „Open Huis"), tuincentrum „Intratuin", bloemen enz. Henk Scholten/Guus van der Linden/ Bloemenservice „Heiloo''/Tuincen trum Heiloo/Bloemen- en planten- shop Florado/Bloemenshop van Houtenbos. Verder de Fa. de Groot (woningin richting) en Drankenhandel Fa. L. Schoorl, voor de „uitleen" van de ge zellige parasols. Decorette het „pa- piergebeuren" en zeker niet tot slot de medewerkende verenigingen, welke duidelijk beseffen dat deze ge beurtenis, deze Kulturele Markt dagen, hen de kans geven zich eens anders dan anders te presenteren en dat is uiteindelijk toch ook een beetje de bedoeling. Dus... geef ze die kans, maak een uurtje vrij, alléén of met de hele familie, het zal U beslist als een prettige ervaring overkomen. Alles is gratis!! Wat wilt U dan nog meer!! Dus kom!!! Vrijdagavond 25 mei, aanvang 19.30 uur, doorlopend tot 23.00 uur. Zaterdagochtend 26 mei 10.00, door lopend tot 17.00 uur. SjfECIAAL VOOR DE HEILOOËR JEUGD VAN 10 TOT 14 JAAR Attentie Tijdens de Kulturele Marktdagen op 25 en 26 mei wordt voor de jeugd van 10 tot 14 jaar iets speciaals ge organiseerd! We proberen een „Kunst-Projekt" te maken met een totale lengte van 300 meter!!! Hoe gaan we dat doen? In groepjes van 3 (een trio dus) kan men in 5 mi nuten tijd iets op papier zetten wat te maken mag hebben met kunst, kui tuur, sport, maar een landschap mag ook natuurlijk. Wij zorgen voor de benodigde lengte papier en Wasco-krijt (als je zelf hebt mag je dat natuurlijk meenemen). Het for maat zal zijn 50 x 100 cm. Nu kun je aan de slag gaan om te bedenken (met z'n drieën) wat je gaat maken. Op vrijdagmiddag, vanaf 16.00 uur, kun je in het „Open Huis" terecht om je tijdbriefje te halen, daar we ui teraard een volgorde moeten maken om iedereen tijdig en rustig aan de slag te kunnen krijgen. In totaal, tussen 's morgens 10.00 uur en 's middags 16.00 uur op zaterdag 26 mei, hebben we 72 trio's berekend (dus, maal 3 is dat een getal van 216 jongelui). Doe mee en laat zien dat ook Jong Heiloo in staat is om tot prestaties te komen. In een later stadium zal het „schilderij" tentoon gesteld worden, dus de napret is gegarandeerd! Voor de beste en de origineelste prestatie zal dan een prijs worden uitgereikt. We wachten met spanning op jullie reaktie P.S. Misschien kunnen je ouders en/of juf of meneer je helpen met een idee!?! In het kader van de in september a.s. op Flevohof te houden Neder landse Kampioenschappen, worden er op 27 mei a.s. aan de Venne- watersweg, tussen Heiloo en Eg- mond, voorronden gehouden. Op deze wedstrijden dienen de rijders zoveel mogelijk punten te verzame len. De hoogst geklasseerden gaan vanuit deze - veelal in diverse re gio's georganiseerde - voorwed strijden naar Flevehof. De organi satie heeft kans gezien een zo be langrijke wedstrijd naar ons pro- vincieel te halen. Het is voor JSoord- Holland echter helaas de enige wed strijd die in 1984 wordt gehouden en meetelt voor het Nederlands Kampioenschap. Een strijd die ongekend hevig zal gaan worden, immers de eerste wedstrijd, onlangs op het Euro circuit te Valkanswaard gehouden, heeft duidelijk aangegeven dat de veranderingen aan bijvoorbeeld motorvermogen, achterbruggen, versnellingsbak, nog niet in alle gevallen het gewenste resultaat opleverde. - en daarna ook in andere Europe se landen is begonnen. Zo hebben onlangs, tijdens introduktiewed- strijden in Italië, in acht dagen, meer dan 1,8 miljoen betalende be zoekers met deze fascinerende sport kennis gemaakt. Een sport die zich wat moeilijk laat beschrijven, maar zich des te gemakkelijker laat zien. 27 Mei Op 27 mei voor alle Noord-Hollan ders en diegenen die buiten onze provincie wonen, een unieke ge legenheid om de eerste echte kracht meting over de 100 meter lange baan eens van dichtbij te kunnen zien. Aan de Vennewatersweg is een unieke baan gecreeërd die alle componenten, zoals die bij de Trek ker-Trek sport horen, in zich heeft. De organisatie heeft kans gezien om naast de provinciale favorieten zoals bijv. Blue Angel, Lucky Loo ser, Thunderflash, Puppy Power, Bog John en de totaal nieuwe, uit Egmond afkomstige, Angel Dust, ook het keurkorps aan Nederlandse traktoren naar Heiloo te halen. DAMES UIT HEILOO OPENEN FINSE WINKEL Twee Heiloose dames, Jos Mul en Ria van der Laan, bijgestaan door Gerrie Dragt die uit Heerhugowaard afkoms tig is openen officieel op vrijdag 25 mei hun Finse Winkel in het centrum van Bergen. Ongeveer twee jaar geleden besloten Ria en Gerrie hun eigen werk te kreëren en startten heel voorzichtig in Bergen de eerste aanzet voor hun Finse Winkel. Nu, twee jaar later gaan zij gedrieën verder en openen op een andere plaats dan het eerste winkeltje een betere plaats vinden zij zelf - de Finse Winkel. Een winkel om verlek kerd in rond te lopen. De Finse vormgeving en kunstnijverheid zijn in de wereld beroemd om hun eenvoud en stijlvolheid. Wie in de Finse Winkel rondneust raakt verrukt over de har monieuze vormgeving van serviezen, houten gebruiksvoorwerpen en speel goed, vloerkleden en meubeltjes. Al even smaakvol is de kleding die bij de nieuwe start in het assortiment werd opgenomen. De opening zal twee uur 's middags worden verricht door een vertegen woordigster van de Finse ambassade onder het toeziend oog van Bergens burgemeester. Gedurende de eerste weken na de opening is in de winkel een tentoonstelling ingericht van ex clusieve Finse bronzen en zilveren sieraden. Belangstellenden zijn vrij dagmiddag op het adres Kerkstraat 6 in Bergen van harte welkom. De opening zal worden opgeluisterd met muziek. (MR Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* 2500 PK De soms wel tot 2500 PK's opge voerde traktoren, zullen in hun twee de wedstrijd van dit seizoen, voor het eerst echt kunnen bewijzen wat ze waard zijn voor de z.g. "sleepwa- gen". De sleepwagen is een spe ciaal voor deze sport ontwikkelde wagen, die naarmate de afstand toe neemt een steeds groter remmend vermogen ontwikkelt ten opzichte van de trekker. Den sport die - hoe kan het ook eigenlijk anders - is "overgewaaid" vanuit Amerika en vanaf 1977 aan een zeer snelle opmars in Nederland Zo zullen alle Europese kampioenen hun opwachting maken. Met vlieg- tuigbenzine-, methanol-, diesel- olie-, benzine£, alcohol- gestookte motoren zullen hun geuren, kleu ren en natuurlijk hun geluiden ten toon spreiden. PK's van 250 tot 2500 dit alles maakt, in het kader van de voorwedstrijd voor het op Flevohof te houden Nederlandse Kampioen schap, op 27 mei aan de Vennewa tersweg, tussen Heiloo en Egmond, z'n opwachting. Aanvang van de wedstrijd 10.00 uur, einde 17.00 uur. Toegangs prijzen: volwassenen 10,—, kin deren/5,—. Op zondag 27 mei 1984 zal van 9.00 tot 19.00 uur aan beide zijden van de Vennewatersweg tussen de Lijnbaan en de grens met de gemeente Eg mond alsmede op het gedeelte van Het Malevoort vanaf de Venne watersweg tot aan Het Zevenhuizen een parkeerverbod van kracht zijn in verband met de op die dag in een weiland nabij het perceel Vennewa tersweg 24 te houden trekker-trek- wedstrijd. BOEK OVER INVASIE VAN 1799 HERDRUKT Het boek over de Invasie van 1799, „Russen en Engelsen in Noord-Hol land" dat in november j.l. verscheen, trok dermate veel belangstelling, dat het binnen korte tijd was uitverkocht. Uitgeverij Pirola te Schoorl die het boek op de markt bracht, besloot meteen een herdruk te maken. Vanaf heden is deze nu in elke boekhandel weer verkrijgbaar. Zoals bekend wordt in dit royaal geïllustreerde werk de Engelse visie weergegeven op de grootste militaire operatie die zich ooit in onze streek heeft voorgedaan. Het 160 pagina's tellende boek „Russen en Engelsen in Noord-Holland" kost f. 29,50; de uitgave werd o.a. gesubsidieerd door het „Dr. Hofstee-fonds". VERKIEZING LEDEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT STEMMEN IN ANDERE GEMEEN TE EN STEMMEN BIJ VOLMACHT In verband met de op donderdag, 14 juni a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van het Europese Parlement verstigen wij er de aandacht op, dat kiesgerechtig den, die in een andere gemeente aan de stemming willen deelnemen uiterlijk tot 8 juni a.s. mondeling daartoe kunnen verzoeken. De kiezer dient zich dan onder over legging van de ontvangen op- roepingskaart in persoon ter sec retarie te vervoegen. Voor het stemmen bij volmacht kan men uiterlijk tot 30 mei 1984 een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Bij inwilliging van het ver zoek ontvangt de gemachtigde een volmachtlegitimatiekaart (te vens oproepingskaart). Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de kiesgerechtigde de op roepingskaart kan overdragen aan een gemachtigde. Zowel volmacht gever als gemachtigde dienen daar voor het desbetreffende op de op roepingskaart van de volmachtge ver voorkomende formulier (zie voorzijde) te ondertekenen. In dit geval moeten beiden in het zelfde stemdistrict zijn ingeschreven en moet de gemachtigde de vol- machtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn eigen stem. De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De op- roepingskaarten zullen in de periode van 24 tot en met 28 mei a.s. worden thuisbezorgd. I.v.m. een verplicht op te nemen snipperdag is de drukkerij op vrijdag 1 juni (de dag na Hemelvaartsdag) U kunt uw kopij voor adv. en redaktioneel kwijt in de brievenbus bij het kantoof. Voor spoedgevallen tel. 334531 Direktie Drukkerij "Uitkijkpost" CONCERT EN NOORD HOLLANDS JEUGDORKEST Op zondag 3 juni a.s. wordt een concert gegeven door het Noordhol lands jeugdorkest in de Vest in Alk maar, aanvang.2 uur 's middags. Het concert heeft de vorm van een z.g. openbare repetitie, zodat men kennis kan nemen van de werkwijze van het orkest, en de resultaten daarvan. Het orkest bestaat uit 75 jonge mensen, allen amateurs, in de leeftijd van ong. 12-20 jaar, onder leiding van dirigent Bram Hijmans. Uitgevoerd wordt o.a. het Kol Nidrei van Max Bruch met als cellosolist Hugo Doesburg, oud orkest lid. Natuurlijk hopen we weer op een volle zaal. Mogelijk tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met het orkest en informatie in te winnen over deelname of aanmelding tot dona teur en eventuele sponsoring. Inlich tingen bij de dirigent Bram Hij mans, tel. 02510-34058 of bij Mevr. A. Roos-Cornelisse tel. 072-331566. Lamswollen in veel kleuren o.a. hardrose, turkoise GYMSCHOENEN met rubber mt. 36 t/m 46 LEREN BOOTSCHOENEN voor mannen REKLAME: Super Zaaigeraniums, diverse Reklamestunt: 16 voor Normale prijs: 4 voor UW ADRES: halverwege de Zevenhuizerlaan no. 54 in Heiloo. Vrijdagavond koopavond De Fonotheek heeft veel meer noten op d'r zang Inderdaad. De fonotheek heeft, naast de zeer uitgebreide en goed gevari eerde kollektie muziek, in elk genre, ook studieplaten. Buiten de mee speelplaten natuurlijk, waarbij het de bedoeling is dat de weggelaten partij - viool, fluit, piano, e.d. - door de be- luisteraar zelf wordt meegespeeld. Het gaat hier om grammofoon platen, zoals: Literatuur op de plaat, Verhalen en gedichten, o.a. door Bomans en Carmiggelt. Gedichten gezegd door Tine Ruysschaert, Over vrouwen en de liefde. Misschien iets voor de vrouwengroepen? Ter ondersteuning van 't voortge zet onderwijs: duitse, franse en engelse literatuur op de plaat, o.a. Nathan der Weise van Lessing, Le Petit Prince van Saint Exupery, Watership Down van Richard Adam. Muziekgeschiedenis, b.v. in de vorm van een klankverhaal: 3 platen plus 3 stripverhalen, samengesteld en ge schreven door Denys Lemery en ver taald door Ernst van Altena. Een zeer aanspreekbare, originele en instruktieve uiteenzetting. Verder noemen we nog: de Spectrum uitgave „Eine Musikkunde in Beispielen" en „The history of Music and Sound", van Gerald Abraham. In het strip verhaal komt vooral naar voren dat muziek altijd al deel uitmaakte van 't dagelijks leven van de mens. De eer ste muziek, natuurklanken, nage bootst op zelfgemaakte fluitjes van riet en andere holle stengels. Uit' de afdeling geschiedenis noemen we nog: redevoeringen uit de 2e wereld oorlog, stemmen van o.a. Churchill, Koningin Wilhelmina en de rede voeringen gehouden door Prinses Juliana tijdens haar regeerperiode. Wensenschrift in de fonotheek Om het samenstellen van wisselkol- lekties en compact-discs, gehuurd van de P.B.C., Alkmaar, en de aan schaf van eigen materiaal zoveel mo gelijk af te stemmen op de smaak van het publiek, ligt in de fonotheek het „wensenschrift". Hierin kan men de titels van grammofoonplaten en ander materiaal schrijven. De tentoonstelling, in de fonotheek opgesteld, over volksdansen en volksmuziek, geeft een goed over zicht over het huidige aanbod op dit gebied. Iets plezierigs voor alle bibliotheek- en fonotheekgebruikers. De grammo foonplaten kunnen voortaan ook per stuk geleend worden. Men betaalt dan een gulden per plaat. De knip- kaart voor de regelmatige afnemer, 7,50 voor 10 platen, blijft gehand haafd. Met de knipkaart wordt dus 0,75 per uitgeleende plaat betaald. Anders/1, Op de Culturele Markt, 25 en 26 mei a.s., is ook de bibliotheek aanwezig. Carla van de bibliotheek. D'66 Op woensdag 16 mei j.l. heeft mevr. J. Boogerd-Quaak een spreekbeurt verzorgd voor de leden van de af deling Heiloo-Limmen van D'66. Mevr. Boogerd is kandidate voor de ze partij voor het europees Parle ment. Zij heeft de aanwezigen erop gewe zen dat er een groot aantal beleids terreinen is waarop europese sa menwerking van vitaal belang is. Zij noemde in deze speciaal het milieubeleid, het landbouwbeleid, het werkgelegenheidsbeleid, de vredes- en veiligheidsproblematiek en de emancipatie van vrouwen. Op het milieu-beleid is de spreekster uitvoerig ingegaan. Mevr. Boogerd besloot haar verhaal met de opmerking dat het, ter be vordering van de tot standkoming van een gelijkstelling tussen mannen en vrouwen zeer goed zou zijn in dien de leden van het europees par lement een aanzienlijk groter gedeel te uit vrouwen bestonden. - Nadat mevrouw Repko in het seizoen 1980/1981 Engels en Nederlands had gedaan op de dagschool voor vol wassenen van het Cornelis Drebbel- college (Nederlands, 8; Engels, 9), besloot ze er Spaans bij te gaan doen. „Ik heb er 3 jaar over gedaan en nooit minder dan een 7 gehad," zegt me vrouw Repko. Maar dat laatste hoeft U niet in de krant te zetten". Maar wij vinden dat iemand daar best trots op mag zijn, want het blijft toch een hele prestatie om op je 76ste jaar je deelcertificaat Spaans te halen. Het volgend jaar gaat me vrouw Repko Frans doen en verder met Engels. „Toch heb ik veel aan de school te danken, aan de leraren en leraressen, die hebben veel voor me gedaan," zegt mevrouw Repko. Ook gaat ze nog regelmatig op vakan tie en vooral graag naar Spanje. No MOSS presenteert zaterdag 26 mei Q 65 in 't Putje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1