•4 MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN LET OP.. ^inhatuin f 1411V SHoes STAATSLOTERIJ Nico Verhey NIEUWS Giorgio Ferrari f 119,- Veel belangstelling voor Culturele Markt A. G. v. d. Nagel Trekker-trek op herhaling Attentie B.S.C. Heiloo - A.B.C. HONKBAL SJOERDS SPORT wiehnga HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* BowLiaa ^Jéeiloo 1 RAADHUISWEG 13 - HEILOO leren bootschoenen Raadhuisweg 12 - Heiloo De volgende lotenverkoop begint maandag 4 juni a.s. Direktie Drukkerij "Uitkijkpost" cm Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij- blijvend gesprek zeer op prijs stellen. FORD. MEERWAARD OP DE WEG. BRUILOFT of PARTY? zondag 3 juni a.s. 14.00 uur sportcomplex 'f Vennewater Deze advertentie is mogelijk gemaakt door: Marktplein - Broek op Langedijk 02260-6522 Midden in dit blad vindt u de prachtige Intiatuin kleuienfolder booidevol voordelige aanbiedingen. Bewaar 'm! totiatuin GEVRAAGD: VILLA in HEILOO POLITIEBERICHTEN 49e JAARGANG No. 22 30 MEI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. grote geruite blazers en extra wijde broeken maat 40 t/m 45 wit/blauw, rood, naturel, wit. I Vrijdagavond om 19.30 uur ging de Culturele Markt in het Open Huis 'feestelijk van start. Een bekend liedje zegt "Hadden we het geweten, had ik de loper uit ge legd." Nou, ze wisten het best en de loper lag uit, dat was al een feestelijke entree in het Open Huis. Tussen de bloemen en de planten kon men naar boven en dat alles was nog maar het begin. De voorzitter van het Stichtings bestuur Open Huis, de heer D. Meyer, heette iedereen hartelijk welkom en •gaf het woord aan burgemeester G.J. Glijnis: "Sinds de specialisatie zijn er overal markten georganiseerd. Iedere ;stad had zijn eigen marktplaats en diende als ontmoetingsplaats en om handel te drijven. Kaasmarkt, bijen- markt, vlooienmarkt, zwarte markt, lapjesmarkt, kapitaalmarkt, boter markt en dan nu een culturele markt. Hier wil men etaleren wat er op cultu reel gebied te doen is en ook hier is uw gulden een daalder waard." De burgemeester opende de culturele markt met de woorden: "DE HAN DEL KAN BEGINNEN!" Als eerste kocht burgemeester Glijnis een abonnement voor theater de Beun. Afscheid De heer Meyer bedankte iedereen die aan de markt meegewerkt had; één naam wilde hij echter graag noemen, die van Klaas Koomen, die sinds kort zijn werk bij de Beun heeft overgedra gen aan mevr. Janine v. d. Seys en zo veel bemoeienis heeft gehad met de totstandkoming van de culturele markt. "Klaas, in november 1978 ben je in het bestuur gekomen als afgevaardig de van de Alkmaarse Big Band en heb je meegedaan aan de besluitvorming. Toen de Beun in zicht kwam, was je voorzitter van de commissie, die een naam voor het theater moest beden ken. Je was voorzitter van de feest commissie voor de opening van de Beun. Iets wat iedereen zich nog goed zal herinneren.Je werd coördinator en was verantwoordelijk voor de pro gramma's in de Beun, zowel de eigen als de beroepsvoorstellingen. Nu heb ben we een programmacommissie" al dus de heer Meyer. "Namens het bestuur, heel hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt." Ook Puck Koomen werd in de dank- betuiging betrokken. Voor haar een bos bloemen, voor Klaas Koomen een kado voor bij de caravan. Janine v. d. Seys richtte namens de programmacommissie ook nog het woord tot Klaas Koomen voor alles' wat hij ook voor haar gedaan had en overhandigde hem 2 abonnementen voor het komende seizoen. Ook burgemeester Glijnis bedankte de heer Koomen: "U hebt goed werk ge daan, een eerste start van een theater is erg belangrijk en bepalend, het is geen sinecure." De dank van het ge meentebestuur ging ook vergezeld met een kadootje voor de caravan en bloe men voor mevr. Koomen. De Ned. Ver. van Huisvrouwen liet zich ook niet onbetuigd en had wat geestrijk vocht voor de heer Koomen, dat aangeboden werd door Napoleon (herself) en vergezeld ging van een dankwoord van mevr. Gronert. Toen brak het momemt aan waarop iedereen zich in het marktgebeuren be gaf. Alle verenigingen hadden hun kraampjes prachtig versierd. Buiten zette Eensgezindheid de mu ziek in waarbij de fluitspeelster van Tineke Bot haar partij dapper mee- floot. Ook zaterdag trok de culturele markt nog vele bezoekers en mochten de leerlingen van de Volksmuziek school spelen in de Winkelhof en dat was een leuk gehoor. We zijn een rijk dorp met veel moge lijkheden op allerlei gebied, laten we er blij mee zijn. Vanaf heden kan men abonnementen voor de Beun kopen. Het programma hebt u allemaal in de Beun-krant kun nen lezen. De abonnementen (a 76,- per stuk) zijn op de volgende adressen te verkrijgen: Boekhandel Avis, Stati onsplein; Holland International, Raadhuisweg; Barbershop Jan-Tine Braam, de Winkelhof. Kindertekeningen Van de vele prachtige tekeningen die er op de markt te zien waren, vielen de volgende kinderen in de prijzen. De eerste prijs, een prachtige strandte kening, ging naar Esther, Marije en Angelique. Een eervolle vermelding, voor de sloot met eenden, ging naar Els, Hedie en Juliette. Van harte gefeliciteerd. 10e JAAR ZWEMVIERDAAGSE ZWEMBAD HET BAAFJE Eind juni zal voor de tiendekeer de zwemvierdaagse in het Baafje plaatsvinden. Een vierdaagse waar aan iedereenf jong of oud mee kan doen. Vorig jaar waren er 678 deel nemers. De zwemvierdaagse zal dit jaar gehouden worden van zondag 24 juni t/m donderdag 28 juni (en dus niet zoals het voorheen was n.l. maandag t/m vrijdag). Deze verandering is op verzoek van de winkeliers en het winkelperso neel gekomen, daar deze nooit bij de feestelijke afsluitingsavond aan wezig konden zijn. Het lijkt een beet je vreemd, een vierdaagse over vijf- dagen uitgesmeerd, maar er is re kening gehouden met die mensen die op één dag niet kunnen zwem men. De laatste avond zal besloten worden met enkele evenementen zoals een demonstratie kunstzwem- men (op veler verzoek), muziek door een plaatselijke Vereniging enz. enz. Aan de deelnemers t/m 12 jaar wil de ik het volgende vragen: maak een tekening met het onderwerp: Hoe zou je zwembad het Baafje gezel liger en aantrekkelijker maken. Aan deze tekenwedstrijd zijn wat prijs jes verbonden., Vergeet niet je naam, adres en je leeftijd te ver melden en inleveren voor 24 juni De afstanden tijdens de zwemvier- De afstanden tijden de zwemvier daagse bedragen voor kinderen t/m 10 jaar 250 meter (5 banen) per keer, personen boven de 10 jaar moeten per keer 500 meter (10 banen) afleggen. De kosten bedra gen 5,- waarvoor men bij het be halen van de afstanden een me daille en een sticker krijgt. De tij den van het zwemmen is als volgt: Zondag 24 juni: voor jong en oud van 14.30 - 16.30 uur. Maandag 25 juni: voor jong en oud van 16.30 - 19.30 uur. Dinsdag 26 juni: voor jong en oud van 16.30 - 19.30 uur. Woensdag 27 juni: voor jong en oud van 16.30 - 19.30 uur. Donderdagavond 28 juni: om 19.00 uur: massale start kinderen t/m 10 jaar. Van 19.30 uur - 19.50 demon stratie kunstzwemmen. Om 19.50 uur massale start van af 11 jaar en ouder. De ouderen dames en heren (vanaf 40 jaar) kunnen ook vanaf maandag 25 juni t/m donderdag 's morgens van 8.30 - 9.30 uur hun 10 baantjes per dag zwemmen. G. J. H. Bijkerk, bedrijfsleider sporthal/zwembad. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 In het kader van de in september a.s. op Flevohof te houden Neder landse Kampioenschappen, worden er op 3 juni a.s. aan de Venne- watersweg, tussen Heiloo en Eg- mond, voorronden gehouden. Op deze wedstrijden dienen de rijders zoveel mogelijk punten te verzame len. De hoogst geklasseerden gaan vanuit deze - veelal in diverse re gio's georganiseerde - voorwed strijden naar Flevehof. De organi satie heeft kans gezien een zo be langrijke wedstrijd naar ons pro- vincieel te halen. Het is voor jNoord- Holland echter helaas de enige wed strijd die in 1984 wordt gehouden en meetelt voor het Nederlands Kampioenschap. Een strijd die ongekend hevig zal gaan worden, immers de eerste wedstrijd, onlangs op het Euro circuit te Valkanswaard gehouden, heeft duidelijk aangegeven dat de veranderingen aan bijvoorbeeld motorvermogen, achterbruggen, versnellingsbak, nog niet in alle gevallen het gewenste resultaat opleverde. en daarna ook in andere Europe se landen is begonnen. Zo hebben onlangs, tijdens introduktiewed- strijden in Italië, in acht dagen, meer dan 1,8 miljoen betalende be zoekers met deze fascinerende sport kennis gemaakt. Een sport die zich wat moeilijk laat beschrijven, maar zich des te gemakkelijker laat zien. 3 Juni Op 3 juni voor alle Noord-Hollan ders en diegenen die buiten onze provincie wonen, een unieke ge legenheid om de eerste echte kracht meting over de 100 meter lange baan eens van dichtbij te kunnen zien. Aan de Vennewatersweg is een unieke baan gecreeërd die alle componenten, zoals die bij de Trek ker-Trek sport horen, in zich heeft. De organisatie heeft kans gezien om naast de provinciale favorieten zoals bijv. Blue Angel, Lucky Loo ser, Thunderflash, Puppy Power, Bog John en de totaal nieuwe, uit Egmond afkomstige, Angel Dust, ook het keurkorps aan Nederlandse DOMINOSPEL Tot en met 9 juni zijn er nog Domino kaartjes te verkrijgen, bij aankoop van 5,krijgt U één kaartje. De laatste trekking is op 16 juni, tevens wordt dan bekend, gemaakt wie het hoogste aantal punten heeft behaald. traktoren naar Heiloo tê halen Theater "De Beun" Willibrordusweg 2 - Heiloo Telefoon 072-333156 HARLEKIJN KINDERBALLET IN DE BEUN Voor de tweede maal zullen de leer lingen van Harlekijn Kinderballet een uitvoering ten beste geven met als hoofdthema "De Jaargetijden". Als Harlekijn een doos ontdekt wordt de inhoud ervan betoverd en dit gebeuren brengt hem naar verre landen door de jaargetijden heen. Wegens een verplichte snipperdag op vrijdag 1 juni zijn de drukkerij en kantoor gesloten Harlekijn Kinderballet, dat sinds april 1982 in Heiloo wordt geleid door Maijolijn Meeuse en Els Winkel, verzorgt klassieke ballet- en expressie- lessen voor kinderen vanaf 4 jaar. fri de lessen voor de kleuters wordt veel aandacht geschonken aan de bele vingswereld van de kleuter. Vanaf ±6 jaar wordt de klassieke techniek wat uitgebouwd, doch ook daar wordt veel aandacht besteed aan de bewegingsex pressie om de eigen creativiteit van de kinderen te bevorderen. De lessen worden gegeven op maandag- en dins dagmiddag en m.i.v. 1 sept. 1984 ook op zaterdagmorgen in de gymnastiek zaal van de Lidwinaschool aan de Pastoor van Muijenweg. De uitvoering zal plaatsvinden op woensdagmiddag 20 juni 1984, aan vang 14.00 uur. Kaarten a f. 4,-- zijn vanaf 1 juni a.s. verkrijgbaar bij de bekende verkoopadressen van de Beun Boekhandel Avis, Rook- en Barber shop Jan en Tine Braam en Reisburo Holland International. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 STANLEY MENZO NAAR EGMOND-BINNEN Ajax-doelman Stanley Menzo zal a.s. zondag 3 juni een aantal strafschoppen van de St. Adelbertjeugd trachten te stoppen. Om kwart voor een, zullen de pupillen van start gaan, gevolgd door o.a. de junioren. Naast dit evenement zal het Egmonds elftal aantreden tegen het K.N.V.B. elftal (18-23 jarig). Aanvang 14.00 uur. Ook de Adelbert B junioren moeten het opnemen tegen 'n K.N.V. B. team. De. St. Adelbert supporters club "Rood Zwart" heeft ook een grote verloting, een optreden van drumband Eensgezindheid, bordschieten, een ve teranen wedstrijd en het Rad van Avontuur op het programma staan. NIEUW ASSURANTIEKANTOOR IN HEILOO Maandag, 4 juni gaat er in Heiloo aan de Buren weg 13 een nieuw assurantie kantoor van start, genaamd H. SA- RELSE - Assurantiën. De heer Sarelse heeft achter zijn huis, een kantoor in gericht waar hij rustig met zijn cliën ten kan praten en zijn administratie doen. Sarelse heeft op het gebied van assurantiën een ruime ervaring in zo'n 15 jaar heeft hij bij verschillende verzekeringsbedrijven de benodigde ervaring opgedaan. Alhoewel het ondernemerschap al eer der geambieerd werd, kwam e.e.a. in een stroomversnelling door de bedrijfs sluiting van J.H. Rood B.V. te Akersloot, waar de heer Sarelse werk zaam was. Van dit bedrijf werd dan ook een belangrijk deel overgenomen, welk deel nu de basis vormt voor de nieuwe start. H. Sarelse - Assurantiën bemiddelt in alle verzekeringen, zowel in schade als in de levenssector, waarbij tevens ge dacht moet worden aan pensioenver zekeringen en de fiscaal aantrekkelij ke koopsompolissen. Ook voor hypo theken en allerlei soorten financierin gen kunt U bij dit kantoor terecht, Burenweg 13 tel: 072-332551 natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 Het kantoor gaat zonder ophef van start, wat niet wegneemt, dat iedere (oprechte) belangstelling in de loop van de komende periode op prijs wordt gesteld. WIELERRONDE HEILOO OP 27 JUNI Zoals vorige week gepubliceerd zal op woensdag 27 juni de wielerronde van Heiloo verreden worden. Drie catego rieën gaan van start: dikke banden-ra ce, race voor niet-licentiehouders uit Heiloo, Limmen., Egmond Binnen en Egmond a/d Hoef en amateurs. Voor de dikke banden race en de race voor niet-licentiehouders kan men zich van af heden inschrijven bij de Heilooër wielerzaken -van Raalte, Boersen, Bosman en Hoebe. Tevens kan men inschrijven bij Kroone-Liefting in Lim men. Inmiddels zijn door de Heilooër Middenstand prachtige prijzen be schikbaar gesteld. Bovendien is er voor de dikke banden race een wisselbokaal beschikbaar gesteld door slager Kra mer en de niet licentiehouders strijden om de drukkerij Uitkijkpost wisselbo kaal. Als klapstuk zullen de amateurs van start gaan. In een zeer sterk deelne mersveld zal o.a. van start gaan de Nederlandse marathon schaatskampi oen Eric Hopman. Een van de belang rijkste concurrenten voor Hopman zal Ronald Rol zijn. Afgelopen weekend was Ronald Rol oppermachtig in de ronde van Joure en de ronde van Uitgeest. Wil men het Heilooër wieier comité op de één of de andere manier steunen dan kan men contact opne men met Bram Dieleman (072-334832) b.g.g. tel. 334531. De volgende mensen zijn in de prijzen gevallen: le prijs, Hera van Dijen, p/a Tulpencroftlaan 15; 2e prijs, mevr. M. v.d. Mark, Mariënstein 85; 3e prijs, H. Koppes, Geestakker 24; 4e prijs, mevr. Bruin, Ze- venhuizerlaan 36; 5e prijs, N.P. Spijker, Blomhof 13; 6e prijs, D. Oosterling, Groot Barlaken 37. Vennewatersweg 15. 1852 PT Heiloo, tel. 072-332727 22, 23 en 24 JUNI: SWING, POP EN COUNTRY Evenals voorgaande jaren organiseert de stichting Bukpop weer het jaarlijkse popfestival. Om de andere leeftijds groepen in de regio ook iets te bieden heeft de organisatie dit jaar nog andere aktiviteiten in petto. Het weekend van 22, 23 en 24 juni staat bol van de aktiviteiten waarbij voor deze gemeen te twee primeurs zijn: het eerste Kennemer Truck en Country festival en swing'iri Heiloo, een swingende jazz avond. Het gehele gebeuren vindt plaats op het Bukpopterrein aan de Omloop. SWING 'IN' HEILOO In een sfeervolle tent, uitgerust met ruime dansvloer, gezellige zitjes com pleet met palmbomen zal vrijdagavond 22 juni een swingend jazzfeest te beleven zijn. Om contractuele redenen houdt de organisatie het programma nog even geheim. BUKPOP '84 Het bukpopfestival op zaterdag 23 juni is iets kleiner dan voorgaande jaren. De organisatie kon er niet in slagen goede buitenlandse groepen aan te trekken. Om ca. 19.00 uur start de Heilooër formatie Balance. Hierna treedt Bertus Borgers met zijn band op. Als afsluiter op het programma staande Time Bandits, die gezien hun vele hitsingles geen nadere omschrij ving behoeven. TRUCK en COUNTRY FESTIVAL Zondagmiddag 24 juni staan de mooi ste trucks van Nederland in Heiloo. Voor de niet-deskundigen: dit zijn veelal door de chauffeurs zelf beschil derde enorme vrachtwagens. Voor de kenners: de "MACKS" zullen rijk vertegenwoordigd zijn. Tijdens de show zullen in de tent vijf country bands optreden, waarbij de regionaal bekende band Robin and the Red- Moderne eventueel "vrijstaande" of geschakelde Prijs f 300.000. f 400.000 tel. 072-336408 VOORJAARSMARKT Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni wordt er in winkelhof 't Loo weer een gezellige voorjaarsmarkt gehouden Zo'n 22 kramen zullen U, overdekt, weer allerlei aantrekkelijke zaken la ten zien. Zo zal er een video staan met films over vissen, t.w. vissen in Ier land, vissen op Brasem, vliegvissen, WINKLE PICHER vissen enz., aan gevuld met hengelsport. In de stand zal een aquarium staan, gevuld met water, hierin staat een glas. U moet proberen een muntstuk in het glas te laten vallen. Bij een juwelier aan de Kennemer straatweg is uit de etalage een parel- choker gestolen. Bij de diefstal zijn drie jongens betrokken. INBRAAK Aan de Westerweg is uit een woning een cassette deck met versterker, twee wekkers een zwart wit t.v. en een schaakbord ontvreemd. Uit een woning aan de Kennemer straatweg werdén een video en siera den meegenomen. DIEFSTAL Bij het station is een damesfiets gestolen. Bij iemand, die tot voor kort in Alkmaar woonde en nu, sinds 1 week in Heiloo aan de Warmoezierslaan is een radiocassetterecorder meegeno men. De reden dat hij van Alkmaar naar Heiloo verhuisde was dat er in Alkmaar zo vaak ingebroken werd. Op het industrieterrein aan de Kanaal- weg is een sloopauto gestolen. WINKELDIEFSTAL Bij de zojuist heropende Trompmarkt kwam iemand binnen die blijkbaar erge trek in een kop koffie had, want er werd, zonder te betalen een pak D.E. koffie meegenomen. Bij de Hema heeft iemand 60 pakjes postzegels meegenomen. Twee maan den geleden gebeurde precies hetzelf de. JONGE SNOEPERS In de Hema werden twee jongetjes van elf jaar aangehouden. Zij hadden snoepgoed gestolen. Zij hadden dit al eerder gedaan, tweemaal bij Albert Heijn, tweemaal bij Jamin en twee maal bij de Hema. ACCIDENT Op de Kanaalweg, ter hoogte van de Melkunie reed een Francaise op de fiets. Plotseling werd zij aan de linker kant door een andere fietser ingehaald zij week ook naar links uit en een botsing" was onvermijdelijk. Wel bleek dat de fietser een Fransman was. Maar de Francaise is toch met verwon dingen opgenomen in het Elisabeth ziekenhuis. In Termeijen reed een personenauto tegen een SRV wagen op. Er was geen letsel. ONGEVAL Twee auto's t.w. een Mercedes en een Opel kwamen bij de Zuidkerkelaan in Limmen met elkaar in botsing. De Mercedes wilde links af de Zuidkerke laan in gaan, maar de opel kwam hem tegemoet en had dus voorrang, dit werd niet gegeven. De opel werd geraakt en reed tegen een boom. De bestuurder is op weg naar het zieken huis overleden. Op de Zevenhuizerlaan heeft een automobilist een aanrijding met een paard gehad dat was losgebroken en vanuit de Spanjaardlaan de Zevenhui zerlaan op rende. De auto was zwaar beschadigd, het paard licht gewond. WATEROVERLAST Van een flat uit Vrieswijk kwam een klacht dat er water uit het plafond kwam en dat er water langs de muur liep. Bij onderzoek bleek, dat bij de leegstaande flat er boven de hoofd kraan lekte. In totaal hadden 3 flats waterschade. AANGEHOUDEN I.v.m. een inbraak in Limmen is een 33-jarige Italiaan aangehouden. Bij een vreemdelingencontrole viel hij door de ma"d. Hij is verhoord en in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1