Rabobank heropent pand Westerweg In verband met de officiële opening van ons kantoor Westerweg 244 zijn op maandag 25 juni 1984 vanaf 12.00 uur onze beide kantoren GESLOTEN. Jong leven in het hertenkamp «HL EXPOSITIE /Hascotte MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN V Uw vakantie begint bij ALLEMAN Arriba-arriba voor boekhandel Deutekom NIEU WSB R HEILOO e.o. I fowling, (féeilo FORD. MEER WAARD OP DE WEG. Si B.S.C. Heiloo Storks SOFTBAL 20-30% korting - - 20-30% korting SI-IOIES piet veen/kleurlino's -abraham brouwer- aquarellen 15-29 juni bij van schagen mode winkelhof 't loo r Westfriese Voordeelslagerij ZOMER- VOORVERKOOP 1984 I 20-50% -theek HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* 5 mode-tips BRUILOFT of PARTY? mm SP I3CUTIQUI RAADHUISWEG 12 - HEILOO RAADHUISWEG 13 - HEILOO Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Korte mouw overhemdenv.a. 32.50 Sweatshirtsv.a. 49.00 Shorts, Bermuda's, ook ruitenv.a. 49.00 Zomerbroekenv.a. 69.00 Jacksv.a. 98.00 FASHION 20 JUNI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-ad ressen Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 Het vernieuwde interieur van de Rabo Bank. Tijdens een officiële bijeenkomst zal burgemeester G.J. Glijnis maandag middag de Rabobank aan de Wester weg heropenen. Vanaf dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juni organiseert de Rabobank Heiloo" een openings week met attrakties voor jong en oud. Zo heeft de bank o.a. een tegel la ten maken waarop de stolpboerderij ,,De Stolp" staat afgebeeld. In de bankhal vindt U een speciale presen- OMR Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* OPROEP KANDIDATEN COMMISSIE WELZIJN Het gemeentebestuur van Heiloo verzoekt, in verband met het aflopen van de zittingstermijn van een aan tal leden, belangstellenden met ken nis van het sociaal-cultureel werk zich kandidaat te stellen als onaf hankelijk lid van de commissie wel zijn. Tevens zoeken wij kontakt met gegadigden die kennis hebben van en/of binding hebben met het vor- mings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en het ouderenwerk. De commissie welzijn adviseert het college van burgemeester en wethou ders van Heiloo over zaken met be trekking tot het sociaal-cultureel werk. Deze werksoort omvat onder meer het: - jeugd- en jongerenwerk - vormingswerk voor volwassenen - vrouwenwerk en emancipatie - ouderenwerk - kunstzinnige vorming en amateu ristische kunstbeoefening. De commissie komt gemiddeld één maal per maand bijeen. Soms worden er uit de commissie werkgroepen ge vormd, die bepaalde onderwerpen voorbereiden. Kandidaten dienen in Heiloo woonachtig te zijn. De benoe ming geschiedt voor een periode van 4 jaar, die één maal direkt met 4 jaar kan worden verlengd. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de gemeentesecretarie, bureau welzijn, telefoon 331144, toe stel 21. Reakties gaarne voor 31 juli 1984. tatie van reizen, verzekeringen en makelaardij. De jeugd wordt 27 juni in ,,de Beun" verwacht. Onder de titel ,,Voor kleine potjes en grote oren" verzorgd Ad Rommens twee voorstellingen voor de jeugd van 5 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar. Voor de leeftijdsgroep van 13 t/m 15 jaar wordt een spannende film gedraaid. Nadere bijzonderheden vindt U in een brochure die in Heiloo huis aan huis wordt verspreid. De Bank In het bankgebouw is het interieur afgestemd op de adviserende funktie van de bank. Er heerst een prettige sfeer door het zogenaamde ,,open" systeem met aparte balies. Daardoor wordt het kontakt tussen kliënt en personeel aanzienlijk verbeterd. De persoonlijke service staat dan ook centraal in het bankgebouw. On danks alle openheid" wordt de privacy van de kliënten voldoende gewaarborgd, aangezien de kliënten- hal veel groter is dan voorheen en er behoorlijk wat ruimte bestaat tussen de balies. In het gebouw is ook een nieuw au tomatiseringssysteem met balie- terminals ingevoerd. Dit systeem biedt maximale ondersteuning bij het verwerken van transakties als op namen, stortingen en aan- en ver koop van produkten en diensten. Alle balies zijn door middel van buizen post verbonden met de kasbox, waar in zich ook de snelkas bevindt. De snelkas is speciaal bestemd voor kliënten, die alleen maar naar de bank komen om wat kontant geld op te nemen van hun privérekening. Aan sommige balies kan men even eens zitten om zaken te bespreken die wat meer tijd nodig hebben. Voor meer vertrouwelijke zaken zijn ook twee spreekkamers en twee spreek- hoeken beschikbaar. Dankzij een grotere kluiskapaciteit kon het aantal safeloketten met 350 worden uitgebreid. Tot de inrichting behoort ook een nachtkluis, die voorzien is van een automaat, die lege cassettes retour neert. Op de eerste verdieping zijn een ver gaderzaal, een kantine en een keu ken gehuisvest. Zowel op de tweede verdieping als in de kelder bevinden zich archiefruimten. Kliënten die met de auto komen, hebben naast het bankgebouw 4 parkeerplaatsen tot hun beschik king. ZATERDAG, VRIJE MARKT, STATIONSPLEIN Het bleek een schot in de roos te zijn, toen het Stationscentrum het idee kreeg een vrije markt te organiseren. Na de eerste advertentie regende het telefoontjes van mensen die een stand wilde huren, en nu heeft men al 50 kramen verhuurd. Het belooft dus iets bijzonders te worden. De heer Zoon zegt: ,,de gezinnen worden kleiner, daardoor zijn er veel spullen die niet meer gebruikt wor den, maar wat toch zonde is om weg te doen. Nu de gelegenheid er is de ze dingen te verkopen, zal er wel het nodige van eigenaar verwisselen." Het zal tevens leuk zijn om te zien, hoe de spullen aan de man gebracht worden, wat er voor talent onder het Heiloose publiek schuilt. Verschil lende verenigingen zullen deze vrije markt opluisteren. Caecilia, Tam boerkorps Nijenburg en het Trompet terkorps zorgen voor de muziek. Een honkbalvereniging maakt lekkere hapjes, terwijl de Scouting groep soep maakt en poffertjes bakt. Mocht U soms nog mee willen doen aan de vrije markt, maar heeft U geen gelegenheid uw spullen naar het Stationsplein te krijgen, belt U dan even naar de heer Zoon, tel. 331166, hij zal dan vragen of één van de verenigingen het bij U ophaalt. Mocht het Stationsplein helemaal vol staan, dan komen er stands langs de fietsenstalling te staan. v. De hertenbevolking van het herten kamp in het gemeentebosje breidt zich met de helft uit. Twee van de drie hindes waren dit voorjaar drachtig en inmiddels is al één jong ter wereld gebracht. Het tweede jong komt één dezer dagen en het kan zelfs dat wanneer u deze Uitkijkpost leest er al zes herten in het kamp zijn. Op de foto i CM Kennemerstraatweg 143/Westerweg 244 Heiloo. Tel. 072-335344 zaterdag 23 juni a.s. 16.00 uur sportcomplex 't Vennewater. (een dubbele wedstrijd!) Het softbalteam van B.S.C. Heiloo wordt gesponsord door Dr Pepper. mtmwmtmssjvatamam^mmmsnjaaimmssinammmmu—r n" wnfirirrmmi—1nT"r'1 Bwiii 11 "in li "Ml iii:i:iijiMTar wwiirTiiiTïï>nTTTiTr-TrTrn"-i (Kampioen van Columbia), Mario Benedetti, Julio Cortazar, Jose-Ma- ria Arquedas. Buiten de boeken vindt U in een speciale pocket van 10, verhalen van deze schrijvers. Het optreden van de etnische dans groep Arriba-Arriba is zeker de moei te waard. Ze dragen schitterende kostuums en ook de muziek is fijn om naar te luisteren. Een etnische dans verschilt principiëel van de volks dans. De etnische dans is in een be paalde vorm gegoten, die aan esthe tische eisen moet voldoen en gebon den is aan bepaalde normen en zo tot kunst" is verheven. De groep Ar- riba-Arriba staat onder leiding van mevr. Roos-Musch. Op zaterdag 23 juni zal de etnische dansgroep Arriba-Arriba, uit Heiloo twee optredens geven op het pleintje voor boekhandel Deutekom, t.w. om 12.30 en 13.30 uur. Ieder jaar geeft uitgeverij Meulenhoff de maand juni een bepaald thema mee. Verleden jaar was dit Japan, dit jaar is het La- tijns-Amerika. Aan de boekhandel, hier op in te spelen. Deutekom doet dit door de dansgroep maar ook de etalages zullen een La- tijnsamerikaanse sfeer uitademen. In de zaak vindt U een speciale hoek waar U boeken van de volgende schrijvers aantreft: Mario Vargas Llosa (De oorlog van het einde van de wereld), Gabriel Garcia Marquez Zomerschoenen en espadrilles beginnen onze winkel te vullen. Restanten uit de voorjaars- kollektie ruimen wij daarom op met Om plaats te maken voor de nieuwe hoogzomerkollekties geven wij op dé voorjaars restanten van o.a. In-Wear, Matinique en Brazilia Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. - Qt- heel kgJ.wJ RUNDERGEHAKT 7 nc heel kg.iJt) Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK 0 7C 250 gramü./O Botermalse RUNDERBIEFSTUK m 7C 250 gram4. O Tulpencroftlaan 2, Heiloo pussen Heerenweg en Kenn.str.wj Donderdag 9.00 uur met kortingen van Winkelhof't Loo 20-24 Heiloo ziet u de waakzame moeder met haar zogendejong. In het belang van de dierenbevolking van het hertenkamp even het volgende. Bezoekers en wandelaars wordt vrien delijk maar toch dringend verzocht het jong, mocht dit tegen het hek liggen, niet aan te raken. De kans dat het diertje door de moeder wordt verstoten is dan groot. Ook het voederen -en dat geldt voor alle dieren- is niet toege staan. De herten met een korstje broodje of een pluk gras naar het hek lokken mag wel, maar grote hoeveelhe den groente-afval komen de gezond heid van de beesten niet ten goede. Vanwege teveel voedsel verloor de gemeente twee jaar geleden een ezel. Ook nu is de (nieuwe) ezel te veel gevoerd en staat op dit moment aan de lijn. Men moet bedenken dat het dier bij teveel oud brood en groenteresten te eenzijdig voedsel krijgt. Trek in het juiste voer, dat door de mensen van de gemeente wordt gegeven, heeft de ezel niet meer na een dag voederen. De bordjes "Verboden te voeren" staan er niet voor niets Ook nog een dringend beroep op de hondenbezitters. Het is in het gemeen tebosje überhaupt verboden de honden los te laten lopen. Aan de lijn mag men wel met de hond in het bosje wandelen. In verband met de jonge herten wordt men verzocht, ook al heeft men de hond aan de lijn, voorlopig uit de buurt van het hertenkamp te blijven. De hindes reageren direct op de aanwezigheid van honden en door al hun zorgzaamheid hun jong te be schermen tegen ongewenste indringers kan het gebeuren, dat zij aan het voeren van de dieren niet meer toeko men. Als de jongen zelf voor hun voedsel zorgen is dit probleem kleiner. Tot slot nog dit. Binnenkort zal er in Heiloo weer een parkwachter zijn, die de bevoegdheid heeft om bekeuringen uit te delen. De wachter, Gerard Pranger, zal niet louter als politie-a- gentje door de parken gaan, maar zal vooral mensen, die een overtreding begaan wijzen op de gevolgen van die overtreding. Over de parkwachter en zijn bevoegdheden leest u binnen kort meer in de Uitkijkpost. NEEM EENS EEN KIJKJE IN 'T HOEKJE OVERHEDEN Soms, wanneer een nieuwe beschik king of wet bekend wordt gemaakt, heb je de neiging te denken "Wel ja, ze doen maar". Natuurlijk, overhe den doen, maar niet zo maar. Overheden (gemeente, provincie, het rijk) trachten, via uitgaven in de vorm van beleidsplannen en de verschillende nota's, de bevolking in te lichten. Bijvoorbeeld: in het sociaal-cultureel plan van de gemeente Heiloo, met o.a. een overzicht van alle door de gemeen te gesubsidieerde instellingen en ver enigingen, geven burgemeester en wet houders aan hoe zij denken de betref fende zaken binnen de gestelde ter mijn aan te pakken. Daarover ont staat tussen het college van B. en W. en de betrokkenen een gedachtenwis- seling. Soms schriftelijk, soms mon deling. Over de verschillende onder werpen welke in het plan verwerkt zijn, emancipatie is iets anders dan het behoud van natuurmonumenten, stelt het college afzonderlijke ontwerpno- ta's op, welke worden voorgelegd aan een commissie, bestaande uit o.a. raadsleden, bekend met het onder werp. Heeft iedereen hierover z'n zeg je gezegd en wordt de concept-nota, hierin kan nog iets worden veranderd, geschreven. Deze wordt dan in een raadsvergadering behandeld, hetgeen meestal resulteert in de definitieve- nota. Ongeveer eenzelfde gang van za ken vplgt men in de ministeries en de provinciale staten. In de bibliotheek Malevoort liggen in 't HOEKJE OVERHEDEN, direct links van de in gang, naast de raads- en commissie verslagen en raadsagenda's ook de plannen en nota's van de gezamenlijke overheden. Voor iedereen ter inzage, ook voor niet-leden van de biblio theek. Ontwerp-nota's over recreatie, drinkwater in Noord-Holland, eman cipatie, ruimtelijke ordening, enz. enz., maar ook de NEDERLANDSE STAATSCOURANT. Evenals een map over rechtshulp, een standaard met politiefolders, en een map met brochures en folders uitgegeven door energiebedrijven en overheidsinstellin gen in Noord-Holland. Pakken papier? Misschien. Er zijn ook landen waar alles afgedaan wordt met één papiertje. Verordening. Niks samenspraak. Niks inspraak. Slechts één uitspraak. In een democratie kan de besluitvor ming over allerlei zaken, zeker betref fende het directe leefklimaat -ons dorp en de provincie- vrijwel op de voet worden gevolgd. En wel in het informatie-centrum bij uitstek.de openbare bibliotheek. Carla van de bibliotheek. ^tationswe^^Heil^ Adetucut H HeilooStationsweg 61. Tel. (072)330068

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1