UIT HEILOO'S RAAD ld Nieuws van de Gemeente Heiloo m m Geen Uitkijkpost ontvangen? KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENSTEN OMEGA simon peek juuuelier ANDERE ADRESSEN -theek Bibli- I Bel 's donderdags: 072-330175 DIERENBESCHERMING HEIL00-LIMMEN-CASTRICUM. 5 AFWEZIG: H. D. Gransbergen, :#r Seamaster Titane OMEGA VI 251 N/ 25< SH 20( G< pe R< 20 R< 10 B< mi va vo 4 JULI 1984 Egelenburg Met uitzondering van de heer Helder (Links Heiloo) was de raad het met het college eens, dat aan een viertal bewoners van woningen aan de Egelenburg geen schade ver goeding ontvangen vanwege de bouw van woningen op De Kwekerij. Argumenten als verlies van privacy en zon in de achtertuin waren voor de raad onvoldoende om de schade onevenredig te noemen. Vakantie-activiteiten Wat betreft alle partijen in de Hei- looër Raad kunnen de zomerva kantie-activiteiten voor de jeugd doorgang vinden. Veel lof was er voor het initiatief en de uitwerking van de plannen door een viertal mensen zonder werk uit onze ge meente. De garantie-subsidie, die werd gevraagd, werd toegezegd. Indienen moties Vanaf heden is het voor ieder Raads lid mogelijk om een motie in te die nen tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Heiloo. De Raad stemde er mee in, dat de voorwaar de, dat minimaal twee Raadsleden een motie moeten ondertekenen, wordt opgeheven. Sauna De al lange tijd spelende zaak over de bouw van een sauna op het per ceel Westerweg 393 lijkt opgelost. De Raad stemde vorige week er mee in, dat het bestemmingsplan zo danig wordt gewijzigd dat de bouw kan plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat er geen wagens van toekomstige sauna-bezoekers op de Westerweg worden geparkeerd. AANSLAGEN ONROEREND GOEDBELASTING 1984 Eén dezer dagen zijn/worden door de Dienst der Rijksbelastingen te Apeldoorn de aanslagen voor de ge meentelijke onroerend goed belas tingen 1984 aan de inwoners van Hei loo toegezonden. Doordat de ge meenteraad bij de behandeling van de begroting 1984, in november j.l., heeft besloten de tarieven voor de onroerend goedbelasting te wijzi gen, zullen de bedragen van de aan slagen afwijken van die van de aan slagen in 1983. Voor 1983 bedroeg het tarief 2,20 per 3.000,waarde voor zo wel de gebruikers als de zakelijk gerechtigden (eigenaren), terwijl het tarief voor 1984 is gesplitst in een tarief van ƒ2,per 3.000, waarde voor de gebruikers en 2,50 per 3.000,waarde voor de eige naren. Iemand die uitsluitend gebruiker is zal dus in het algemeen een lagere aanslag hebben ontvangen, terwijl een eigenaar en een gebruiker die tevens eigenaar is een hogere aanslag wordt opgelegd. „STERREN" VOOR OPEL-DEALER LUTE TE CASTRICUM Het is vanzelfsprekend dat kwaliteit van geleverde diensten uitermate belangrijk is, en dat geldt in hoge mate in de automobiel branche. General Motors houdt zich vanaf haar oprichting in 1909 voortdurend bezig met kwaliteitsbewaking en service verlening. In 1975 werd met een pro gramma gestart, genaamd „Euro service Quality Dealer", waarin kwa liteitsbewaking en optimale service verlening centraal staan. Het pro gramma is gebaseerd op controle van ruim 100 punten, onderverdeeld in: werkplaats, uitrusting, organisatie, management, klantenbinding en personeelsbeleid. Over geheel Europa worden alle Opel-dealars getoetst aan de normen van het „Euroservice Quality Dealer" programma, waarbij aan zich kwalificerende Opel-bedrijven 4, 5 of 6 sterren worden verleend. Van de 170 Opel dealers in Nederland kwalificeerden er 122 zich als „ster rendealer", waarvan Opel-dealer Lute te Castricum voor het 2e jaar in successie aan de hoge eisen van General Motors heeft voldaan. VAKANTIE-VOORPRET IN DE BIBLIOTHEEK Binnenkort trekken we er weer met z'n allen op uit. Vakantie! Velen gaan naar het buitenland, velen ook blijven in eigen land. Voor hen is de boeken prestatie over Folklore in eigen land bedoeld. Folklóre-uit het engels - de verzamelnaam voor alles wat met volkswijsheid, volksgebruik, volkszeden, volkskunst en volks spelen te maken heeft. Die typisch streekgebonden gebruiken, welke alleen op bepaalde plaatsen worden aangetroffen, zoals b».v. de kleder drachten in Bunschoten en Stap horst, het ringsteken in Middelburg, 't Skütsjesilen in Friesland, 't pols- stokspringen in Winsum, de oude ambachten enz. Boeken vol zijn er over geschreven. Over de achtergronden van de ge bruiken. Over de oude spelen. Spe len die dikwijls hun oorsprong von den in het leven van alledag. Zoals 't Skütsjesilen in Friesland. Oor spronkelijk een concurentie- strijd van zeilende vrachtvaarders. Wie 't eerste aankwam, kon als eerste nieuwe vracht bedingen. Het polsstok-springen-een pols: een lange vrij dunnen boom - was een hulpmiddel om in waterrijke gebie den de natte hindernissen te nemen. Oude spelen worden moderne spor ten. Oude volksgebruiken worden toeristische bezienswaardigheden In de tentoonstellingshoek: een uit gebreide collectie boeken over dit onderwerp, een aantal verschil lende oude gebruiksvoorwerpen, oude technieken, folders en ander naslag-materiaal, dia-series en gram mofoonplaten met volksdansen- en harmonika-muziek. Een zeer uit gebreid overzicht, dat uitnodigt om er op uit te trekken en het alle maal zelf te gaan ontdekken. Gedurende de vakantie-periode van 16 juli tot 25 augustus is de Bibliotheek Malevoort gesloten op woensdag- en zaterdagmorgen en de Uitleenpost Kennemerstraat- weg gesloten op woensdagmiddag. Carla van de Bibliotheek. V olksmuziekschool Vandaag is het zover! De leerlingen van onze A.M.V.-klassen sluiten het jaar af met een musical: „Liedje ge zocht". Het leuke van deze musical is het grote aantal bekende volks liedjes dat er in is verwerkt. De mu sical is ingestudeerd onder leiding van onze A.M.V.-docenten Joke Cor- tie en Cas Himmelreich. De aanvang is gesteld op half acht. Iedereen is welkom. Misschien is het een goede gelegen heid kennis te maken met de muziek school. De toegang is gratis en na afloop kunt U spreken met de aan wezige docenten. Elke vraag op mu- ziekschoolgebied kunt U op ons af vuren en natuurlijk is inschrijven voor de nieuwe kursus ook mogelijk. Nu we toch de A.M.V. lessen noemen is het misschien zinvol er iets meer van te vertellen. Deze lessen worden op drie niveau's gegeven. De A.M.V. oriëntatielessen (weke lijks 45 minuten) zijn speciaal voor leerlingen, die nog erg jong zijn (7 of 8 jaar) en nog geen instrument keuze hebben kunnen maken. In het oriëntatiejaar maken de leer lingen kennis met de muziekschool en de muziek, zoals die daar wordt beoefend. De leerlingen zijn in kleine groepjes (12 a 15 leerlingen) al zingend en spelend bezig met de muziek. Al vroeg wordt begonnen al lerlei instrumenten aan de leerlingen te demonstreren. Meestal proberen we enigszins gevorderde instrumen tale leerlingen dit te laten doen on der leiding van de A.M.V. - of eigen docent. In maart/april vinden de oudergesprekken plaats, waarin de definitieve instrumentkeuze wordt bepaald. Kortom, het oriëntatiejaar, waarvoor slechts 185,00 betaald be hoeft te worden, is een uitstekend begin van de muziekstudie. BALANCE OP DREMPEL VAN PLATENLAND Een half jaar geleden wist nog nie mand wie of wat Balance was. Nu komt de eerste single van de groep "Mushroom song", onder de aan dacht van de deejee's van Hilversum III. De vooral uit Heiloo afkomstige popgroep stijgt dus met stip. Een eerste optreden op 1 januari van dit jaar in Buk Buk kreeg onlangs een vervolg met een optreden op Buk- pop. Het is niet "Kingcorn" ge weest maar de eigen image van de band die Balance groter deed groeien. "Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze eigen muziek. We vinden zelf dat we mooie muziek maken", zeggen de leden van de band. De single "Mushroom song" en de B-kant "Fiction" zijn daarvan voorbeelden. En niet al leen de band zelf vindt dat, maar ook Willem van Kooten (Joost den Draaier). Balance maakte opnamen voor het radio-programma Vara's Popkrant. Van Kooten hoorde de muziek en belde de vrijdag daarna op. Hij wilde een single opnemen. Balan ce stemde in en op le Pinksterdag dook men de studio in. Alles kwam in een stroomversnelling en reeds deze week is de eerste Balance- singie in de winkels verkrijgbaar. De groep maakt engelstalige neder pop. In de benadering is het vijf tal idealistisch en ambitieus. "Wij zijn geen behang in een zaaltje. Het moet om de band zelf draai en". Dat een en ander in Hilversum wordt begrepen moge duidelijk zijn. Ook Van Kooten had er oren naar, want niet voor niets schakelde hij Jan Schuurman als producer in. Voorlopig zal men Balance niet in de zalen zien. Na het succesvolle eerste halfjaar houdt de groep een periode van actieve rust. In augustus en september komt de groep met een aantal nieuwe num mers en een nog betere act op de podia terug. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: Ds. Ph. Ouwendijk. Crèche in De Rank. Kruiskerk 9.30 uur: Ds..B. J. Kruit. Crèche in de achterzaal; 19 uur: Ds. B. J. Kruit. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: Ds. A. Boelhouwer; 19.00 uur: Ds. R. S. van Dijk uit Noord- Schar woude. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9 uur: Ds. J. W. v. d. Gronden. Parochie-zondagsdienst Kapel O.L.V. ter Nood, Kapellaan 13, tel. 02205-1288. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woensdagavond 8 u. Bijbelstudie. Westerweg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur: Ds. P. de Geeter uit Castricum. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Egmond-Binnen, 9.15 uur: Ds. N. Eiker bout. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur: Ds. C. Groot-Korstanje. Remonstrantse Gemeente Alkmaar Geen opgave. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10 uur: Ds. A. G. Hoekema. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. R. K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.00 uur -11.00 uur. In de week:Maandag-, dinsdag- en vrijdagavond 19.30 uur. Donderdagmorgen 8.00 uur. Spreekuur en biechthoren: zaterdag 16.00-17.30 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 11 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.30 uur en 11.00 uur. In de week: maandag-, donderdag avond 19.30 uur, vrijdag 19.15 uur. Dinsdag en woensdag 8.00 uur. Biechthoren: zaterdag 16.30 - 17.30 uur. R. K. Kerkdiensten O.L.Vr.ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur: zondag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdag's avonds om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10.00 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: zaterdag in beide kapellen vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord. H.H. Missen: zaterdagavond 18.45 uur. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Youth for Christ Alkmaar: koffiebar: zaterdagavond 20.00 uur, Laat, naast de Kapelkerk. Doopsgez. Gem. Koningsweg, Alk- «MM. AGENDA OPEN HUIS 't Loo 19, tel. 333368 donderdag 5 juli H.O.V. operette 20.00—23.00 dinsdag 10 juli Doves, gym 9.0012.00 Nieuw Leven, zang 20.00—22.00 woensdag 11 juli Doves, gym 10.3011.30 UYCL yoga 19.30—21.30 Rotaryclub Heiloo 19.3021.30 Het tweede niveau van de A.M.V. (Algemene Muzikale Vorming)- lessen is dat van de ondersteunende lessen bij de instrumentale studie. Als leerlingen in de lagere school leeftijd een instrumentale studie be ginnen is het belangrijk dat zij in speciaal daarvoor samengestelde lessen worden geholpen de vereiste basistheoretische kennis onder de knie te krijgen. Hierdoor zullen in het begin de vorderingen groter zijn. Ook deze A.M.V. lessen duren 45 minuten. Doordat wij vinden dat de lessen noodzakelijk zijn naast de instrumentale lessen, behoeft er niet apart voor te worden betaald. Het derde niveau is dat van de „A.M.V. lessen. Deze worden meestal genomen bij het tweede in strumentale studiejaar. De leerlingen van de „A.M.V. 4-klas worden voorbereid op het samenspel, waar aan ze mogen deelnemen, als ze „derdejaars instrumentaal" zijn ge worden. Omdat samenspel niet al leen bijzonder leuk is, maar ook spe cifieke moeilijkheden kent, hebben we de A.M.V. -lessen ontworpen. Voor deze lessen geldt hetzelfde ta rief als voor samenspel: 25, per jaar. Tenslotte vraag ik nog uw aandacht voor een grote piano en elektronisch orgel-speelavond. Overmorgen, vrij dag 6 juli, zullen leerlingen van Bert van Laer hun beste beentje voor zetten. Ook hiervoor nodigen we U hartelijk uit. De aanvang is om half acht. Grijs/witte kater, 4 jr. gecastr. Schildpoes, 5 jr. gesteril., Cyp./ Perz. poes, 6 jr. gesteril. WEE MIST Cyperse kat met wit, aangelopen Kennemerstraatweg t/o Blockhove- park; Lapjeskat, halflang haar, aan gelopen Kennemerstraatweg bij Groenelaan; zwarte kat, aangelopen Wilgenlaan; zwart/wit katje, ±11 weken, aangelopen Westerweg bij Camping, Cyperse poes, aangelopen Rechte Hondsbosschelaan, Bruin/ wit konijntje, gevonden, Zevenhui zen, Heiloo, zwart/wit dwergko nijntje, gevonden Schuine Honds bosschelaan. VERMIST Rode kater, 1 jr., niet gecastr. Obriglaan, Cyperse kater met wit, 1 jr., gecas., Meeuwenlaan, Eg mond-Binnen, zwart/witte kater, 1 jr. gecastr. "Maupie", Luilaantje, Egmond-Binnen, Cyperse kater, wit te bef en voeten, 1 jr. ongecastr., Laan van Frans, witte kat met groene ogen en witte kat met kleine rode vlekken, beide met blauw vlekje in de nek, Bosrank. GOED TEHUIS GEZOCHT VOOR: Lapjeskat, 3 jr. gesteril., cyperse poes, 3 jr. gesteril., witte bef en voeten. VERMIST: Zwart/witte kater, IV2 jr., langh. rode teckel 10 jr. teef, Nieuwen- huysenstr. Limmen, zwarte kees hond, wit kruis op borst, teef, Kerk- weg Limmen. Inlichtingen: mevr. Pepping, tel. 02205-2890. Inlichtingen Katten: overdag: 331407. Na 18.30 uur en na weekend: 334810. Knaagdieren: 336786. De dierenbescherming afdeling Hei loo en omstreken heeft dringend be hoefte aan personen, die tijdelijk een hond of kat tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. Inlich tingen: 072-331407. si INGEZONDEN Behoudt terrein „Ons Kamp" voor onze kinderen!! Zaterdag 23 juni j.l. is er met een lijst langs de deur gelopen om handteke ningen te verzamelen om van het ter rein „Ons Kamp" parkeergelegen heid te maken. Wij, ouders van kinderen in diverse leeftijden, hebben tegen dit plat ern stige bezwaren! Zou U weten waar onze kinderen moeten gaan spelen als dit terrein hun ontnomen wordt? Op de stoep mogen ze niet i.v.m. ver keer, bij de garageboxen worden ze weggestuurd, de Holleweg is levens gevaarlijk. Niet iedereen heeft een grote tuin om veel kinderen in te laten spelen. Zeg nou zelf: dit is het enige terrein in de buurt en toch wel erg ideaal voor kinderen om te spelen en er een speelplaats met speelma teriaal van te maken, geschikt voor vele kinderen. Wij hopen dat de gemeente die dit terrein toch met „rekreatie" aan merkt, dit nooit toelaat. Er lijkt óns genoeg parkeerruimte in de buurt. Een heleboel verontruste ouders: De Boer, Ursem, Tervoort, Vennik, Blokker, Bolten, Admiraal, Steenhoek, Leer, Levering, Nanne, V.d.Laarschot, Bood, Mensinga, Van Teulingen, De Groot, Bruin, Best, Kraakman, Jong. wwwwwwww huisarts 12 juli t/m 5 augustus. Overige huisartsen nemen waar. Official Timekeeper of the 1984 Olympic Games OFFICIAL Q DEALER stationsweg 85a heiloo AGENDA 'T TREFPUNT WESTERWEG 294, tel. 33 12 97 Hoog Laag 7a, tel. 33 14 58 DONDERDAG 5 JULI SoosKBO 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 VRIJDAG 6 JULI Soos ANBO 13.30-17.00 Bridge 13.30-17.00 Biljarten - 13.30-17.00 ZONDAG 8 JULI Soos ANBO 13.30-17.00 MAANDAG 9 JULI Bridge 13.30-17.00 Biljarten 13.30 -17.00 (Bowling 14.00-15.00 DINSDAG 10 JULI Eucharistieviering 9.30-12.00 SoosKBO 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Handwerken 14.00-17.00 WOENSDAG 11 JULI Soos ANBO 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Dr. A. L. Duijvestijn, Obriglaan 53, Heiloo, tel. 072-333100. Weekenddienst Apotheek Apotheek Wanna, J. Leysterstraat 22, Alkmaar, tel. 072-112082. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond - Heiloo - Limmen De heer N. Punt, tel. 02205-3150. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevrouw C. Motzo, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Mej. M. Voogt, Emmastraat 20, Alk maar, tel. 072-113813. Praktijk Mensendieck Spreekuur volgens afspr.(ma. t/m vr.) Mevr. Y. I. van Leeuwen-Chu, De Hoghe Weijdt 31, Heiloo, tel. 072- 338114, b.g.g. 02208-6924. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel. nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur en maandag en donderdag tussen 17.00 -18.00 uur tel. 072-331073. SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN HEILOO We hebben met de alleenstaanden- soos weer 2 avonden achter de rug.Op 4 juni kwam Dr. Hornstra spreken over "de levensfasen van de mens". Verleden jaar was hij met dit onder werp ook bij ons, maar nu is hij er verder op ingegaan. Er is over dit onderwerp zoveel te zeggen en het roept zoveel vragen op, die het bespre ken meer dan waard zijn, dat één avond te kort is. We hebben wat meer inzicht gekregen in het hoe en waarom van het functioneren van de mens. Zo blijken de eerste zeven jaren van de mens bepalend te zijn voor het ontwik kelen van zijn wil, de tweede zeven jaren voor het gevoel en de derde zeven jaren voor het denken. Als de ontwik keling in een van die drie fasen gestoord wordt, is dat bepalend voor de rest van zijn leven. Op 18 juni was onze slotavond van dit seizoen; een gezellige instuif met een hapje en een drankje. We hebben de dia's bekeken, die op onze jaarlijkse dagtocht gemaakt zijn. Het was een erg gezellige avond. De eerstvolgende soos-avond is 20 augustus, maar om dat dat nog zo lang duurt, gaan we deze zomer nog vier maal wat onderne men met elkaar en dan niet op de gebruikelijke maandag-, maar op de woensdagavond. Op 4 juli hebben we een strandwande ling, 18 juli gaan we fietsen, 1 aug. midgetgolf in Egmond aan Zee en 15 augustus weer een strandwandeling. Uiteraard alleen als het niet giet van de regen. We vertrekken alle avonden om 19.15 uur vanaf het postkantoor op de fiets. Voor diegenen, die met de bus gaan, is de afgesproken plaats "De Boei" in Egmond aan Zee. Inlichting en kunt u krijgen op tel. nummers 332136 en 331097. INGEZONDEN Tuintips? Houdt U ook zo van tuinieren? Per soonlijk vind ik niets ontspannender dan werken in mijn tuintje. Als het een beetje meezit, wordt al het werk beloond met bloemen en planten die er prachtig bij staan. Erg leuk kan het zijn om door een nog niet zo lang be woonde nieuwbouwwijk te wandelen en alle tuinen eens te bekijken. Wel licht doe je nog ideeën op! Omdat ik zelf in zo'n wijk woon, ben ik er aan gewend geraakt dat er ge regeld mensen langs wandelen, soms even stilstaan en wijzen naar de enor me berenklauw die in mijn tuintje staat. Even later staat men dan een paar huizen verder alle kleurig bloei ende planten te bewonderen. Zaterdagavond j.l. terwijl ik van ach ter mijn ramen een blik op mijn tuin wierp, wandelden er twee „dames" langs. Ook zij stonden even stil en keken om zich heen. Maar één van de „dames" kwam wel op een heel raar idee! Tot mijn grote verbazing bukte ze zich en groef een pol wilde bosviolen uit, welke ik als bodem bedekker in mijn tuintje heb staan. Toen ik naar buiten ging met de be doeling haar adres te vragen omdat zij wellicht iets in de tuin heeft staan wat ik wel zou willen hebben, ver dwenen ze al om de hoek! Mij ver bouwereerd achterlatend. Was het nu zó moeilijk te bedenken om gewoon even aan te bellen en om wat violen te vragen? Wéét de be wuste „dame" niet dat het zonder toestemming meenemen van ander mans eigendommen (daar horen ook de planten in de tuin onder) nog steeds stelen wordt genoemd? In ieder geval hoop ik maar dat er niet meer mensen zulke ideeën heb ben. Het gaat mij niet om de pol violen maar om het „Ga je weg of ik pak je weg" principe, dat er achter zit! (En dan zeggen ze wat van de jeugd P..T. Ralm KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wflkgebouw: Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werk dagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072 - 331073. Wijkverpleegkundigen: Mevr. A. H. Kroon, tel. 072 - 330082, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072 - 331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur Mevr. A. v. Staveren, tel. 072 - 334326, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072 - 337465, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208 - 6203, te bereiken maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518 - 55495, te bereiken tussen 8.00 - 8.30 uur. Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur, tel. 072- ,331073. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur-vlgs afspraak (ma. t/nr vr.). J. J. H. Cooper, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. v. Riel, De Wildt- laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. Waal, Kennemerstr.weg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slin ger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord Holland, tel. 02240-7939. Zwangerschaps Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072 - 334694 OPENBARE BIBLIOTHEKEN Het Malevoort 13, 1852 loo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 Woensdag Donderdag 10.00-12.00 Vrijdag 10.00-12.00 Zaterdag Kennemerstraatweg KZ te Hei- 14.00-20.30 14.00-16.00 14.00-20.30 14.00-20.30 10.00-12.30 382, 1851 BK te Heiloo, tel. 330057; Maandag 19.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Vrijdag 14.00-17.00 CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO E.O. Honden: R v.d. Berg, tel. 336758. Katten: D. van Weelden, tel. 331407 (overdag), H. de Waart, tel. 334810 (na 18.00 uur en in het weekend). Vogels: J. Kuiper, tel. 335478 en C. Sentveld, tel. 02205 - 1501. Watervogels: C. de Lange, 333073. Knaagdieren: C. P. N. Zoon, 336786. Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. AFDELING SOCIALE ZAKEN HEILOO \lgemene Bijstandswet: dagelijks, 8.30- 12.00 uur. Maatschappelijk Werk: dagelijks, 8.30 - 10.30 uur; dinsdag ook 19.00 - 20.00 uur. Wet Werkloosheidsvoorziening: dagelijks m.u.v. woensdag, 8.30 - 12.00 uur. STICHTING OMBUDSTEAM HEILOO Dagelijks bereikbaar (10.00 - 22.00 uur) via tel. 330011, b.g.g. 335710. Vrijdagavond spreekuur (19.30 - 21.00 uur) in De Ark, Mariënstein 180. Schriftelijke vragen: Postbus 89, 1850 AB te Heiloo. STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS Kantooruren; maandag, woensdag en vrijdag (12.00 - 14.00 uur) per tel. 335296. HEILOOËR STICHTING BEJAARDENZORG Spreekuur: iedere eerste maandag van de maand in De Loet, De Loet 1 te Heiloo (10.00 - 11.30 uur). KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN EN GEPENSIONEER DEN Dinsdag en donderdag: soos-middag (13.00- 17.00 uur). Maandag en vrijdag: biljarten (13.00-17.00 uur).. GEZINSVERZORGING, BEJAAR DENHULP EN ALPHA-HULP Voor hulp bij problemen in het huis houden. Op elk moment van de dag. Spreekuur elke morgen van 8.30 - 9.30 uur, en elke middag van 13.00 - 14.00 uur. Heiloo en Limmen: Westerweg 294, Heiloo, tel. 335544. Egmonden: Wilhelminastraat 14, Egmond aan Zee, tel. 02206-1671. Het hoofdkantoor in Alkmaar is de gehele dag bereikbaar onder tel.nr.: 072 - 127066. Indien u na kantoortijd of in het weekend accuut hulp nojdig heeft, bel dan: 072 - 156400 s avonds, 's nachts en in het weekend altijd bereikbaar). STICHTING ROLSTOELBUS HEILOO E.O. Secr.: tel. 335149. Afspraken vervoer: tel. 336570. De "Rolbus" is dagelijks beschikbaar BURENHULP PLAN OOST Fam. Van den Berg, De Laghe Weijdt 20, Heiloo, tel. 335078. WONINGBOUWVERENIGING SINT WILLIBRORDU S Secr.: Maas Geesteranusweg 28, 1851 BP te Heiloo, tel. 333252. Onderhoud: tel. 332746. Administratie huren: tel. 334772. Spreekuur: le en 3e woensdag van de maand m.u.v. juli en augustus in R.K. Pastorie, Westerweg 267, (19.00 - 20.0b uur). STICHTING WERKLOZEN- BELANGEN HEILOO E.O. Spreekuur: elke vrijdag (11.00 - 12.00 uur) in het gemeentehuis, Van Aos- tastraat 5 te Heiloo. STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR - HEILOO Instelling voor gecoördineerd be- jaardenwerk. 't Trefpunt, Wester weg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren dagelijks (9.00 - 10.00 uur) en ook woensdag 's mid dags (14.00 - 15.00 uur) in verzor gingshuis De Loet, De Loet 1 te Hei loo, tel. 330744. Voor: 0 bemiddeling huisvesting ouderen, 0 meer bewegen voor ouderen, 0 warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje, 0 autovervoer door vrijwilligers, inidividuele belangenbehartiging, 0 vormings- en ontspanninbgsacti- viteiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 2