Standwerkers hadden veel praats in stationscentrum Uit de kluiten gewassen komkommer ■n josep )h van schagen Snackbar't Hoekstuk uit as herrezen MMlHlpr fST» r UITVERKOOP N LAATSTE RONDE ALLE ARTIKELEN 2 HALEN 1 BETALEN I KwafiS OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO NIEU WSB o EILOO e.o. SMOKES 1/2 PRIJS 60% KORTING PRIJS f* wtm B.S.C. Heiloo - Twins SOFTBAL AANBIEDING FORD. MEER WAARD ËOPDEWECJÊ BowlLna ^Cfielloo Bibli- -theek schoenen van Fred de La Bretonnière nu 69,» de laatste broeken van NICO VERHEY in-wear en Sandwich nu 69,- Wmêmm* f Westfriese A Voordeelslagerij lïCUTIGUI RAADHUISWEG 12 - HEILOO RAADHUISWEG 13 - HEILOO zie adv. op pagina 5 HEILOO/CASTRICUM BRUILOFT of PARTY? 88SK?S DIERENBESCHERMING HEIL00-LIMMEN-CASTRICUM. Heerenweg 174, Heiloo Ged. Gracht 42, Schagen 49e JAARGANG No 30 25 JULI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. In een wat bescheidener vorm dan andere jaren was er vrijdagavond weer een "standwerkersconcours in het Stationscentrum. Een jury bestaande uit de wethouder mevrouw A. A. M. Willemse-v.d. Ploeg, de heer Jaap Zoon van de Candelaer en uw correspondente moesten uit maken, hoe de drie bekers verdeeld werden. Geen gemakkelijke taak. Op een .van de auto's zat een stikker met de kreet Standwerkers doen het met hun mond" dat bleek deze avond ook weer overduidelijk. Want er werd wat afgepraat, de een wat origineler dan de andere maar ook de inzet was bij de een veel groter dan bij de ander. Toch hebben ze allemaal één doel' voor ogen en dat is de handel aan de man brengen. Toen we zo'n uurtje rondgelopen hadden kwam de jury en de stand werkers in d' Oud Inn bij elkaar om de prijzen uit te reiken. Mevrouw Willemse had voor ieder een aardige toelichting waarom juist zij/hij de prijs had gekregen. De derde prijs ging naar mevrouw Kassing (74) die met een stem als een stentor en een vriendelijk gezicht haar planten aan de man brengt. De tweede prijs was voor de heer Haringman, wat die bij een paar goochelkaarten kan vertellen.-is on voorstelbaar. De eerste prijs was voor de heer Timmermans die met plastic koffie filters in de weer was en deze vlot aan de "vrouw" bracht. Alles met elkaar was het een ge zellige avond waar misschien iets meer tam tam omheen had moeten zijn, maar die op deze koele zomer avond een aardige afwisseling bood. En of het niet op kan, de maandag er op was er nog de korte baan- draverij. Een jaarlijks evenement dat altijd weer veel bezoekers trekt. Het weer was ideaal en de café's deden weer goede zaken. Zo was er dus de afgelopen week weer veel "reuring" in het Stations centrum. BEDRDVENVISWEDSTRIJD Op zondagmorgen 26 augustus wordt de jaarlijkse viswedstrijd voor bedrij ven en verenigingen om het kampioen schap van Heiloo weer gehouden. De wedstrijd wordt gehouden in de Recre atievijver en dit jaar georganiseerd door de hengelsportvereniging D.V.W. Van elk bedrijf of vereniging kan er één of meerdere teams mee doen. Een team bestaat uit 3 deelne- mers(-sters). Het winnende team is het team dat samen het grootste gewicht aan vis heeft gevangen. Het inleggeld bedraagt f. 3,~ per deelnemer bij opgave te voldoen. De prijsuitreiking met daarbij een verloting heeft plaats in de sporthal ,,Het Vennewater". Wilt u met uw bedrijf of vereniging meedoen dan kunt u inschrijven bij de volgende adressen voor 11 augustus. W. Koelemaij, Droonecampstraat 24, tel. 331991 en F. Schouten, Kelder- croftlaan 1, tel. 334336. Trots toont onze plaatsgenoot Jan Kleef de door hem gekweekte super-kom kommer. Met een lengte van ruim 60 centimeter is de komkommer veel langer (en zwaarder) dan de doorsnee soortgenoten, die in de winkels te koop zijn. Met recht een uitschieter! i Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. COC heel kg0.3D RUNDERGEHAKT -7 nc heel kgf.3D Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK - QQ 250 gramH-ifö Botermalse RUNDERBIEFSTUK A 7C 250 gram4. D Tulpencroftlaan 2, Heiloo Jussen Heerenweg en Kenn.str.w. MET BLOKKER NAAR DISNEY WORLD In het kader van de 50e verjaardag van Donald Duck, organiseert Blokker een Disney-schoolaktie voor de jeugd tussen 9 en 13 jaar. Zowel de sfeer in de winkels als het artikel assortiment is in verband met deze aktie, in Disney stijl gebracht. Als onderdeel van de Disney-aktie, zal door Blokker een grandioze wedstrijd voor de jeugd worden ge organiseerd, waaraan elk kind tussen 9 en 13 jaar kan meedoen. Enkele honderden prijzen zullen er voor de deelnemertjes te verdelen zijn. Daaronder zijn maar liefst 10 volledi ge verzorgde reizen met onze na tionale luchtvaartmaatschappij de KLM naar Disney World. De winnaartjes van de Disney wedstrijd zullen in de herfstvakantie gedurende een week, een bezoek brengen aan Disney World. Maar ook andere topattrakties, zoals Apcot Centre en Sea World zullen worden aangedaan. Tijdens de ge hele reis, zal Blokker van begin tot eind voor een deskundige bege leiding van de winnaartjes zorg dragen. Gratis deelname Elk kind tussen de 9 en 13 jaar kan meedoen aan de Disney-wedstrijd van Blokker. Bij besteding van 5,- aan schoolartikelen ontvangt men een gratis stempel op het deelnaftie- formulier. Met zo'n stempel op het deelnameformulier kan men een aantal eenvoudige vragen beant woorden. Elke inzender is kans hebber. Men mag zoveel formulie ren insturen als men wil. Ook zonder de Disney-wedstrijd is een bezoek aan Blokker winkel de moeite waard. De winkels zullen geheel in stijl zijn aangekleed en vele Disney-produkten zullen er te zien zijn. OMR Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 EXPOSITIE OUD HEILOO Vanaf heden is in de benedenzaal van "De Oude Pastory" een tentoon stelling te zien onder de titel: "Nieuwenkamp thuis en op reis". Keuze uit het grafisch werk van W. O. J. Nieuwenkamp (1874 -1950)". Nieuwenkamp was een grafisch kunstenaar, die vooral door zijn houtsneden met als onderwerp vaan de architectonische schoonheid van oude steden en stadjes een zeer bepaald beeld van zijn werk heeft doen ontstaan door een heel per soonlijke stijl. De tentoonstelling bestaat uit 52 afbeeldingen van verschillende af metingen en doet recht aan de lijf spreuk van Nieuwenkamp "Vagan- do acquiro" (zwervend verwerf ik) en geeft van zowel Nederlandse als buitenlandse (onder meer Belgische en Indische) steden en landschappen impressies weer. Een catalogus met levensbeschrij ving en een beschrijving en recen sies van zijn werken, verlucht met 18 illustraties is in beperkte mate voor 5,- verkrijgbaar. De tentoonstelling kan op dinsdag (19.00 - 21.00 uur) en op zaterdag (14.00 - 17.00 uur) bezocht worden. DEMONSTRATIE SQUARE-DANCING Zaterdag 28 juli zal de Square-Dance club Liberty Lines uit Alkmaar een demonstratie Square-Dancing verzor gen op het buitenplein van het winkel hof het Loo van 14.00-15.00 uur. U kunt de dansers ook aan het werk zien van 13.00-13.30 op het buitenterras van het pannekoekhuis de Konkelboet, ook bij het winkelcentrum. Square-Dancing wordt minimaal door 8 dansers (4 dames en 4 heren) uitgevoerd. De dansers staan in een square (vierkant). Op een vlot Ameri kaans muziekje of song roept (of zingt) een z.g.n. caller een aantal figuren af die door de dansers stipt worden uitgevoerd. Dit kan zeer eenvoudig zijn maar in de regel is het tempo hoog en het aantal figuren dat gebruikt wordt groot zodat van de dansers veel concentratie en uithoudingsvermogen gevraagd wordt. Deze vorm van dan sen kan iedereen leren, jong en oud. Bovendien bevordert Square-dancing de vriendschap tussen mensen van vele nationaliteiten omdat er veel internati onale contacten onderhouden worden. Wilt u iets meer van deze vorm van ontspanning zien, kom dan naar de genoemde demonstraties kijken. U bent ook welkom op een tweetal open avonden op woensdag 22 en 29 augus tus. Op deze avonden danst u dan zelf mee. Nadere informatie bij Erik en Martha Pluylaar, Stalpaertstraat 109, 1813 CK Alkmaar, tel. 400867. GESLAAGD De Heilooërnaar H. G. Vlug heeft met succes zijn studie aan de Ge meentelijke Universiteit van Amster dam voltooid. Vanaf heden mag hij de titel Meester in de Rechten aan zijn naam toevoegen. FOLDER "STAND VAN ZAKEN" WEER VERKRIJGBAAR De bekende folder "Stand van Zaken bij de sociale verzekeringen en voorzie ningen" is weer verschenen, aangepast aan de gegevens per 1 juli 1984. De folder geeft duidelijke informatie over de sociale verzekeringen. Men vindt er alle premiepercentages in vermeld, maar ook de uitkeringsbe dragen. Verder een algemeen overzicht over de inhoud van de wetten. De folder is een samenwerkingspro- dukt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Mini sterie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het Voorlichtingscen trum Sociale Verzekering VS V). Wenst u de folder te ontvangen, dan kunt u zich wenden tot het VSV, Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam. Telefoon: 020-448418. Daar zijn overigens ook folders ver krijgbaar over alle sociale verzeke ringswetten afzonderlijk. Bij wat gro tere aantallen worden kosten in reke ning gebracht. natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 PJMMipg -x Tijdens de vakantie-periode tot 25 augustus is de bibliotheek Male- voort gesloten op: Woensdagmiddag en zaterdag ochtend. De Uitleenpost Kennemer straatweg is gesloten op: Woensdag middag. Voor de overige uitleenuren raad plege men de informatie-rubriek elders in dit blad. q^ q> (vLo q» q» q» q» q< ^5 Toen in de nacht van 12 op 13 april j.l. de snackbar van de familie van Kuilenburg helemaal in vlammen op ging, zaten ze in zak en as. Maar met een niet te blussen enthousiasme en de inzet van velen kon gisteren dochter Monica, het lint van de nieuwe zaak doorknippen. In de indeling van de nieuwe zaak zijn enkele veranderingen aange bracht. Zo zal het accent wat meer op het snack gebeuren liggen. Voor aan is een royale afhaal en wachtruimte en in de hoek staan tafeltjes en stoeltjes waar men even rustig kan zitten ook plate service is hier mo gelijk. Achter een muur is nu een kleine maar hele gezellige bar gekomen waar men ongestoord wat spiri- tualieën tot zich kan nemen. In zeven weken tijd heeft men het hele binnen gebeuren zelf inorde gemaakt. De firma Jansen van de Kennemerstraatweg 95 zorgde voor het loodgieterswerk en de elec- trische installatie en Handelsonder neming ADO voor de Horeca appe- ratuur. Het is er allemaal weer net zo gezellig als vroeger en wie graag een ijsje wil eten kan dat aan het ijsluik kopen en hoeft dan niet naar binnen. Dat alle mogelijke voorzorgsmaat regelen m.b.t. brandpreventie zijn genomen spreekt van zélf. Snackbar 't Hoekstuk draait weer en de familie Kuilenburg zal er alles aan doen het hun klanten weer op timaal naar de zin te maken. WORDT BSC HEILOO ZATERDAG A.S. KAMPIOEN!! zaterdag 28 juli a.s. 16.00 uur sportcomplex 't Vennewater. Het softbalteam van B.S.C. Heiloo wordt gesponsord door Dr. Pepper. ii iiiiuwiiiiiLLiiwwiiiii —i muil—rmiirm Goed tehuis gezocht voor: Aanhankelijke poes "Sasa" 6 jr. ge- steril. bastaardpers. Slanke zwarte kater, 4 jr. gecastr. leuke grijs/witte kater, 4 jr. gecastr. mooie schildpad poes, 5 jr. gesteril., grappig zwart/wit katertje ongeveer 12 weken,-bruin/wit konijntje, zwart/wit dwergkonijntje. WIE MIST: jonge grijze kat ongeveer V2 jaar aangelopen Westerweg. Jonge zwarte kat ongeveer 4 mnd., aangelopen Papenhof. Lapjespoes, aangelopen Z&- venhuizerlaan. Zwart met wit konijn, aangelopen Laarmanstraat. VERMIST: Zwarte poes "Mindy", witte voeten en bef, Bosanemoon. zwart konijntje, grijze buik wit neusje, 10 weken. Rechte Honds bosschelaan. Inl.; katten -overdag 331407 mevr. v. Weefden; mevr. he"Waart na 18.30 uur en net weekend 334810. Knaagdieren: Zoon,336786. GOED TEHUIS GEZOCHT VOOR: Gezellige cyperse poes, witte bef en voeten, 3 jr. gesteril. WIE MIST: Oranjebruin konijntje, Limmen. Inl. katten - Pepping 02205-2890 Knaagdieren: Prins, 02205-2266.. De dierenbescherming afd. Heiloo e.o. heeft dringend behoefte aan personen, die tijdelijk een hond of kat tegen vergoeding in hun huis willen opnemen Tel. 072-331407. DIT WEEKEND WEER KERMIS IN HEILOO Op vrijdag 27 en zaterdag 28 en zon dag 29 juli is er weer kermis in het Stationscentrum en wel op het Sta tionsplein. Er zijn weer allemaal leuke dingen een draaimolen, diverse kinder attrakties, behendigheidsspelletjes, auto-scooters en verschillende stands met speciaal kermis lekkernijen. De kermis is dagelijks geopend van af 13.00 uur. Zaterdag 28 juli Scoutinggroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.00 - 12.00 uur. Maandag t/m v rijdag: Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: tel. nr. 332336. Alle dagen: Cl. Willibrordschool, Westerweg naast Fodimarkt. Alle uren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1