Circus Mullens in Hpilnn BÉy. i - - - t Z2E2SDH I i 1 I Xm) C jL Wmw k Jl iMÊm m J w Zomervakantie-activiteiten van start RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND 111 XlcllUU Jongeren vieren agressie bot op politie-agenten ■Hp .jJB B* ■j h|2; S mm SI-IOIES We hebben geen Museum Donderdag 2 aug. 9.00 uur STAATSLOTERIJ Filmhuur f 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn OP VIDEOTAPE msm metier 'errmri moester go A. G. v. d. Nagel NIEUWSB LA D VOO R HEILOO e.o. mm mm t, I '''SIÊff mm* -theek UW Volop nieuwe modellen uit de collecties van Arche, Fred de la Bretonnière, Ferrari enz. Nieuwe najaars collectie van In Wear en Matinique, FORD. MEERWAARD OP DE WEG. KI 7.95 Bowling, rfieilo- Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 f f, m Wm mmm WÊBÊmÊm - «f mm l. Wwmï" AKERSLOTER KERMIS STAAT WEER VOOR DE DEUR De eerste modellen hangen al in de winkel. De folders liggen voor u klaar! I3CUTIQUI RAADHUISWEG 12 - HEILOO RAADHUISWEG 13 - HEILOO zie adv. op pagina 5 De volgende lotenverkoop begint maandag 6 augustus f Westfriese A Voordeelslagerij RUNDERGEHAKT BRUILOFT of PARTY? natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 49e JAARGANG No. 31 1 AUGUSTUS 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Het Nieuwe Nederlandse Circus C. J. Mullens, welke tijdens de Paas dagen zijn première beleefde in de woonplaats van de broers Jozef en Charles Mullens, werd door het Tilburgse Publiek ovationeel be dankt voor het klasseprogramma dat werd gepresenteerd. Er zijn dan ook kosten noch moeite gespaard om de droom van de broers, eens hun eigen circus te bezitten, te rea liseren. Een groen-witte viermast- tent, plaats biedend aan 1400 be zoekers, ademd binnen een sfeer van intimiteit, dit alles omzoomd door fel gele circuswagens. Een kleine dierentuin, welke dieren allen in het programma optreden, bevolkt het circusterrein. Men prijst zich bijzonder gelukkig dat de wereldberoemde clown Pio Nock en zijn partner Mario be reid zijn gevonden aan het program ma mee te werken. Deze clowns werkten alleen in de grote zaken als Krone, Knie en Sarrasani. Aan de trapeze werkt Isabella, een rasartieste welke u met haar huiveringwekkende prestaties rillingen langs de rug doet lopen. Maar wat wilt u als dochter van Pio Nock komt zij uit een goed nest. Als derde nummer van de familie Nock, zetten zij een hoogdraad- nummer van hoge klasse voor u neer, met medewerking van de zoon van Isabella, Sacha. Circus Mullens heeft niet alle artiesten uit het buitenland moeten halen, ons land heeft ook talent en routine. Neem Germaine Kools, Klassieke Hogeschool gè- reden op eerst een fraai Fries, en daarna, en vele paardenkenners voorspelden dat dit 'onmogelijk was, op een Andalusiër, een prachtdier en dit is in combinatie met de fraaie costuums welke Germaine draagt een lust voor het oog. Als sluitstuk van het programma dient ook een Nederlandse pres tatie, namelijk het ezelnummer van Frits Mullens, welke laatste zich ook A 1 - y. S'/A i. UK V 1 met de regie van het geheel bemoeid. De ouderen onder u zullen zich ze ker Dik Trom - het dikke jongetje uit de suksesreeks van Joh. C. Kie viet - nog herinneren, hem lukte het om op een ezel te rijden, hoewel achterstevoren. Hier mag u het proberen, en gewoon in de rijrichting is toegesta an. Wij wensen u suk- ses bij uw optreden in de Piste van Circus Mullens. Voor het echter zover is moet u nog wel even geduld hebben, aan de Oosterse Mystiek is ook gedacht, The Graet Leonardo, spuwt vuur, eet vuur en maakt een luchtsprong op glasscherven. Hij laat zijn twee charmante assistentes op zijn borst plaats nemen, terwijl hij zich heeft neergevleid op een bed van glas scherven. Nog veel meer onderdelen bevat het programma van Circus Mullens, bijv. optredens van jongleurs, apen en olifanten. Het circus geeft voorstellingen in Heiloo op zondag 5 augustus, de aanvangstijd (en) is slechts één voorstelling, om 20.00 uur. Het be drijf staat opgebouwd op het Eve nemententerrein aan "De Omloop". De toegangsprijzen variëren voor kinderen t/m 12 jaar van 5,- tot 11,25, voor volwassenen is dat van 10,-tot/22,50. Een zestal jongeren in de leeftyd tussen 16 en 19 jaar hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun agressie bot gevierd op enkele agenten van het korps der Rijkspolitie. Tot driemaal ontstond er een vechtpartij tussen de politie en de jeugd, waarvan er vyf uit Heiloo en één uit Alkmaar komen. De eerste schermutselingen ontstonden naar aanleiding van een verkeerscontrole, waarby de auto van de jongeren werd aangehouden vanwege een kapot achterlicht. De bestuurder van de auto werd verzocht het achterlicht van zijn auto binnenkort te repareren. De twee betrokken agenten waren geenszins van plan proces-verbaal op te maken: het zou immers toch weer snel weer licht zijn. De waarschu wende bedoelingen werden duidelijk verkeerd begrepen. De ontstane woordenwisseling mondde uit in een vechtpartij. Hierbij werd de ene agent in het gezicht gestompt en toen hij op de grond lag ook nog geschopt. De ander kwam min of meer met de schrik vrij. De jongeren duidelijk onder invloed van alcohol kozen het hazepad. Later in dezelfde nacht werd de auto elders in Heiloo aangetroffen. De politie besloot over te gaan tot aanhouding van de zes wegens openlijke geweldpleging. Opnieuw escaleerde een en ander en opnieuw werden er klappen uitgedeeld. On danks die problemen slaagden de agenten erin twee jongelui in te rekenen en mee te nemen naar het bureau. Sluitstuk Zondagmorgen om zeven uur volgde het trieste sluitstuk. De vier nog niet aangehouden jongens besloten wraak te nemen op de politie. Zij gingen per auto naar het politie-bureau, waar zich op dat'moment vier ambtenaren bevonden. De ruiten werden in gegooid, de deur werd ingetrapt en de jongeren stormden het bure au binnen. Het was allerminst hun bedoeling hun opgesloten maatjes mee naar huis te krijgen; al snel bleken de agenten het doelwit van de inval. Opnieuw dus een vechtpartij/waarbij de plaatsvervangend groeps com mandant door het afweren van sla gen met een ketting verwondingen aan zijn arm opliep. Uiteindelijk lukte het, de vier jongens naar bui ten te krijgen. In hun benarde situ atie werd door één der agenten een waarschuwingsschot gelost. Het viertal schrok hier toch zodanig van, dat zij ingerekend konden wor den. Inmiddels is er door de politie een recherche-team ingesteld, dat het gebeuren aan een onderzoek onder werpt. Inmiddels is overleg gevoerd- met de officier van justitie. Donder dag worden de zes voorgeleid. Bijzonder in deze zaak is dat zij al a.s. vrijdag voor de rechtbank moeten verschijnen om zich te ver antwoorden voor hun agressieve optreden. Deze snelle procedure is vergelijkbaar met hetgeen voor, tijdens of na voetbalwedstrijden wel eens gebeurd: snelle berechting van mensen, die zich aan openlijke geweldpleging schuldig friaken. Bewondering Groepscommandant Meijer wenst het gebeureji niet buiten z'n pro porties te bréngen. ,,Het moet ge zien worden als een incidenteel, op zichzelf staand geval", verklaarde hij afgelopen maandag. Daarnaast sprak hij zijn bewondering uit aan het adres van de betrokken agenten, die ondanks alle bedreigingen hun zelfbeheersing niet hebben ver loren. Was dat wel het geval, dan had het waarschuwingsschot wel licht al bij de eerste vechtpartij kunnen vallen. De agenten hebben tot het uiterste geprobeerd de pro blemen op een normale manier op te lossen. De zes weigerden hier op in te gaan en zullen die handels wijze aan de rechter moeten uitleg gen. Zie voor de overige politieberichten pagina 2. :MW. fW «II m /f s: ^t////A Vol enthousiasme beginnen de kinde- Nl| ren aan "hun" 5 creatieve dag in het wÊÈm kader van de zomervakantie- jjpllll activiteiten, giste ren in het Bruno- gebouw. I Meer dan 100 kinderen waren gis teren aanwezig bij de start van de zomervakantie-activiteitenwelke dit jaar worden gehouden. In het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg werd de eerste acti viteit, een creatieve dag, gehouden. Aanstaande vrijdag is het - eveneens in het Bruno-gebouw - opnieuw feest, 's Middags voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar is er disco van 15.00 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 1,50, waarvoor men ook twee consumpties krijgt. 's Avonds nogmaals disco, maar nu voor de oudere jeugd (tot 16 jaar). Zij krijgen ook twee consumpties, maar betalen 2,50 toegang. Begonnen wordt om 19.30 uur en het feest gaat door tot 22.00 uur. Dinsdag 7 augustus is gereserveerd voor een voetbaltoernooi. Het toer nooi is bedoeld voor jongens en meis jes èn voor alle leeftijden. Teams worden dóór de organisatie samenge steld.v Even een wenk voor de deel nemers en deelneemsters: er wordt gespeeld op trimschoenen, ennniet op voetbalschoenen! Hef voetballen begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 .uur. Plaats van handeling: de bedrijfsvoetbalvelden in Sport park Het Vennewater. Volgende week meer over de zomer vakantie-activiteiten Tijdens de vakantie-periode tot 25 augustus is de bibliotheek Male- voort gesloten óp: Woensdagmiddag en zaterdags ochtend. De Uitleenpost Kennemer- straatweg is gesloten op: Woensdag middag. Voor de overige uitleenuren raad plege men de informatie-rubriek elders in dit blad. TAFELTJE DEKJE In de periode van 2 juli t/m 31 augus tus zal het kantoor van de U.V.V. in verband met vakantie gesloten zijn. Het verzorgen en rondbrengen van de maaltijden van Tafeltje Dekje gaat echter gewoon door. Heeft u veranderingen voor het bezorgen van uw maaltijd (bijv. i.v.m. vakantie) wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven aan het kantoor van heer Zeeman, tel. 33 12 97, s morgens tus sen 9 en 10 uur. PRIJSWINNAARS WIELERRONDE HEILOO Nog steeds heeft niet iedereen zijn gewonnen prijs bij de wie lerronde van Heiloo opgehaald. De volgende personen kunnen dat als nog doen: B. de Goede, G. Welling, G. J. Kaandorp, L. Beuckens en de zogenaamde "Boscrosser". De prij zen kunnen opgehaald worden bij: Drukkerij "Uitkijkpost", Rechte Hondsbosschelaan 22, te Heiloo. FOLDER OVER ZWEMWATER IN NOORD-HOLLAND "Veilig zwemmen, zwemwater in Noord-Holland 1984" In de folder staat informatie over de bacteriologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Holland waarin regelmatig wordt gezwom men, gemeten in,de maanden mei, juni en de eerste helft van juli 1984. Verder worden in deze folder enige punten genoemd waarbij men reke ning moet houden bij het zwemmen in open water. Deze folder, die op brede schaal in de provincie 'wordt verspreid, is gratis te verkrijgen bij bureau Voorlichting, Dreef 3, 2012 HR Haarlem, tel. 0 23 - 16 99 33. GESLAAGD Aan de universiteit van Leiden is Joke Temming geslaagd voor haar doctoraal examen als arabist. FLORALIA TENTOONSTELLING Traditiegetrouw organiseert de Koninklijke Maatschappij Tuin bouw en Plantkunde afd. Heiloo in winkelhof 't Loo haar Floralia- tentoonstelling op vrijdag 10 en za terdag 11 augustus. Inbrengen don derdagavond 9 augustus van 18.00- 19.00 uur. Voor een geslaagde tentoonstelling hebben we planten nodigUw planten. Verzorg ze de komende dagen met wat extra aandacht. Het wordt een echte gezellige ama teurexpositie. Deelname is gratis. Voor de beste inzendingen worden prijzen beschikbaar gesteld. U kunt meedoen in de volgende categoriën: groene kamerplanten, bloeiende kamerplanten, tuinplanten, fuch sia's, bloemstukken e.d., groente en fruit, en jeugdinzendingen. Aanmelding en inlichtingen bij de heer Kamer, tel. 33 35 23. Kdmend weekend staat de vermaarde Akersloter kermis voor de deur, één van de weinige overgebleven gezellige dorpskermissen in de omgeving. Za terdag barst het feestgewoel los en dit zal duren tot en met dinsdag. Zaterdagavond kan iedereen terecht in De Vriendschap waar de bekende formatie shithouse band op de planken verschijnt. Deze band is er om bekend dat zij jong en oud op uitstekende manier kunnen vermaken. Tevens zal het traditionele optreden van de zing ende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard plaats hebben die er onge twijfeld in zal slagen om de stemming naar het kookpunt te laten stijgen. Zondag, maandag en dinsdag zijn gereserveerd voor de beste en bekend ste kermisband: Shoreline Wie Sho reline aan het werk wil zien, die spoede zich zondagmiddag omstreeks drie uur richting Vriendschap. Maandag en dinsdag wordt er natuurlijk weer het traditionele eerste deuntje gehouden dat 's morgens om elf uur zal aanvang en. Tijdens het eerste deuntje zullen er ook nu weer enkele gastoptredens plaats hebben van ondermeer André Hazes. OMR Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 Lid Vereniging Goud- en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 STEPPENRACE BIJ 'T LOO OP 25 AUGUSTUS De "Steppenrace van Heiloo" of zoals de affiches in Heiloo vermel den "De 2 Uren van Heiloo" zal in 1984 vele Heilooërs weer doen sa menkomen. Dit evenement zal ^ich afspelen op zaterdag 25 augustus van 20.00 - 22.00 uur achter winkel centrum 't Loo. De organisatie van het step/sport-spektakel is in handen van Trompetterkorps Heiloo en haar twirlgroep. Voor inschrijving moet men zich richten tot de fam. Rozing, Kerke- laan 8 in Heiloo, tel. 072 - 33 13 97. De uiterlijke inschrijfdatum is vast gesteld op vrijdag 17 augustus. Een autopedteam mag uit maximaal zes teamleden en twee coaches be staan. Het maximum aantal teams is twintig (in verband met gebrek aan ruimte voor een veilige wisseling van de teamleden). In geval van on voldoende inschrijvingen door teams uit Heiloo zullen autopedteams uit de omliggende gemeenten worden toegestaan zich in te schrijven voor de steppenrace. De kosten voor in schrijving bedragen totaal 55,-,- en bestaan uit het inschrijfgeld (ƒ40,- per team) en de borgsom voor de nummerplaat 15,- per team). Vooraf aan, maar ook tijdens de au topedrace, zullen er programma boekjes a I,-- te koop zijn, waarmee prijzen gewonnen kunnen worden. De programmaboekjes zijn namelijk tevens lotnummer voor de gebrui kelijke loterij. De fietscrossvereni- ging "de Boscrossers" uit Heiloo zal voorafgaande aan de steppen race een spectaculaire demonstra tie verzorgen. Zoals ook vorig jaar, zal tijdens de steppenrace de heer Knebel "De 2 Uren van Heiloo" begeleiden met zijn enthousiaste verslaggeving van het verloop van de race. Voor de toeschouwers zullen snacks, vis en frisdranken te verkrij gen zijn. Herman Boersen.zal tij dens de steppenrace met een re paratiewagen in de pits aanwezig zijn. Voor alle inwoners van Heiloo rest de mededeling: bezin en schrijf in!! 4 NATIONALE ZIEKENDAG Op 9 september a.s. zal weer de Nationale Ziekendag gevierd gaan worden. Een dag die sinds 1974 in Nederland en sedert vorig jaar ook in België oproept eens na te gaan wat het ziek/gehandicapt zijn voor iemand kan betekenen. Het kan b.v. inhouden: het moerten verlaten van de eigen omgeving als men opgenomen moet worden in een tehuis. Het moeten roept vaak vraagtekens op, voor de zieke, maar ook voor de partner, kinderen en familie. Over deze problematiek schreef Marinus van den Berg de brochure "Als thuis ziek zijn niet meer kan". De titel vormt het thema dat in 1984 voor de Nationale Ziekendag-viering centraal staat. De brochure kan wor den aangevraagd bij: "De Zonne bloem", Nationale Ziekendag, Post bus 2100, 4800 CC Bredea. (Bijvoe ging van cheque of postzegels ter bestrijding van druk- en hoge porto- kosten wordt op prijs gesteld). Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. c Q- heel kgO. ^7 O heel kg Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK O QQ 250 gramO-^O Botermalse RUNDERBIEFSTUK A 250 gram*KÏ/Ö Tulpencroftlaan 2, Heiloo ^Tussen Heerenweg en Kenn.str.w PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELDSENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1