Dr Pepper Heropening CBïjwSard Coiffures s4Ue*na*t MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN V STAATSLOTERIJ nederlaagtoernooi B.S.C. Heiloo - softbal Oud Internationals Terrasvogels Camping Heiloo vierde feest Middenstandsavondschool Heiloo De betere jeugdkleding bij JR Junior Mode in 't Loo cBijwSardCoiffures Altijd de nieuwste snufjes in schoenenmode Heeft truien in de gekste kleurtjes! o.a.: Lamswol 49,- Angora 79 Er is geen Sris die net zo lekker is NIEUWSBLAD VOOR HEILOO k.o. A. G. v. d. Nagel BowLirw JéeilZ- Laatste Zomerherenmode artikelen met ongekend lage prijzen HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* FORD. MEERWAARD OP DE WEG. Zondag 2 september 17.00 uur: en woensdag 5 sept. 18.45 uur landskampioen INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK fl/| 18.00 UUR De Dors 2 Heiloo Eén en tweejarige opleiding Rijksgesubsidieerd Inlichtingen en opgave: Th. L.J. Kaandorp, Zeeweg 2, Heiloo, 072-332086; J.R.G. te Boekhorst, Westerweg 339, Heiloo, 072-334715; A. Boerhave, Boswinde 24, Heiloo, 072-332768; J. Hoogervorst, Westerweg 110, Heiloo, 072-330552; J.M.A.M. Out, Kapelweg 5, Limmen, 02205-1724. Informatie-avonden: 30 augustus en 3 en 6 september van 19- 20.30 uur. De volgende lotenverkoop begint maandag 3 september. A Westfriese Voordeelslagerij zondag a.s. 2 september bekerwedstrijd H.S.V. - A.D.0. Aanvang: 14.30 uur. Zie jverder H.S.V. sportrubriek. J- Dinsdag 4 september om 19.00 uur openen wij op feestelijke wijze onze deur om U daarna onze ge heel verbouwde Dames- en Herenkapsalon te tonen. Tevens vieren wij ons 50-jarig bestaan. Wij nodigen U uit om van 19.00 tot 20.00 uur het resultaat te komen bekijken onder 't genot van 'n drankje. Vanaf woensag 5 september kunnen nu ook de heren en uiteraard de dames volgens afspraak bij ons terecht. 50 jaar jong Voor Haar en nu ook voor Hem. Zevenhuizerlaan 59 - 1851 MS Heiloo Telefoon 072-331928 I2CUTIGUI RAADHUISWEG 12 - HEILOO RAADHUISWEG13 - HEILOO BRUILOFT of PARTY? Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. -* ¥r 49e JAARGANG No. 35 29 AUGUSTUS 1984 I Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo x Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Onder ideale weersomstandigheden kon Camping Heiloo zaterdag haar 25-jarig jubileum vieren. Deze camping wordt overigens niet be heerd door de fam. v.d. Helm, zoals wij abusievelijk vermeldden, maar door de familie Barnhorn, hiervoor onze excuses. Maar feest was het, 's ochtends om 10.00 u werd de fam. Voogt (die al 25 jaar op de camping staan) met een ketkar, die versierd was, van „huis" gehaald. De muziek werd verzorgd door het Trompetterkorps van Hei loo. In de kantine aangekomen, was er voor iedereen gratis koffie met ge bak en sprak de voorzitter van de VVV, de heer J. Zoon, de jubilarissen toe en overhandigde ze een bos bloe men, ook was er voor de fam. Voogt een oorkonde. Op de stampvolle camping waren de hele dag allerlei aktiviteiten, over het hele terrein waren kermis- attrakties, 's middags was er een bal lonnen wedstrijd voor de kinderen. Veel plezier hadden de gasten bij het zien (video) van oude vakantiefilms, die zich in en om de camping 'af speelde, 's Avonds was er voor een de oudere bewoners een bingo dansant plus hapje en drankje en bal!! Een vermoeiende dag voor de orga nisatie, maar de fam. Barnhorn (de beheerders van Camping Heiloo) kan tevreden terugzien op dit jubileum waar de weergoden zo positief aan meewerkten. ■M Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo PAUWELS MET FIAT-SHOW IN 'TLOO Autobedrijf,pauwels presenteert a.s. zaterdag deftiieuwste Fiat-modellen op de binnenpleinen van 't Loo. De gehele dag staan personeelsleden van het bedrijf gereed om elke gewenste informatie over de auto's te verschaf fen. ASFALTERINGSWERKZAAM HEDEN KRUISPUNT KANAAL- WEG§KANAALDDK Op woensdag en donderdag 5 en 6 september a.s. zal het kruispunt Ka- naalweg/Kanaaldijk gedeeltelijk voor het verkeer worden afgesloten in ver band met asfalteringswerkzaamheden. Het verkeer kan op beide dagen gebruik maken van een omleidingsrou te welke door aanduidingsborden zal worden aangegeven. Wijziging van het tijdstip van uitvoe ring is mogelijk in verband met eventu ele ongunstige weersomstandigheden. PARKEERVERBOD VENNEWATERSWEG Op zondag 2 september 1984 zal van 12.00 tot 18.00 u aan beide zijden van de Vennewatersweg tussen de Lijn baan en de grens met de gemeente Egmond alsmede op het gedeelte van het Malevoort vanaf de Venne watersweg tot aan het Zevenhuizen een parkeerverbod van kracht zijn in verband met de op die dag in een weiland nabij het perceel Vennewa tersweg 24 te houden wedstrijd polsstok-vèrspringen NIEUWS VAN HET OMBUDSTEAM Ons spreekuur begint a.s. vrijdaga vond weer. We zijn dan van 19.30 uur-20.00 uur aanwezig in ,,de Duif" (vanouds ,,de Ark"), Mariënstein 180. De telefoonlijnen zijn ongewijzigd ge bleven: van 10.00-22.00 uur op de nummers 330011 en 335710. Schrifte lijke reakties: postbus 89. J.R. Juniormode opende vorige week haar nieuwe zaak met een leuke show, waaraan zo'n 9 kinderen meewerkten. Uiteraard trok dit veel belangstelling. J.R. Juniormode is een zaak voor betere jongerenkleding voor de leeftijd van ±6-16 jaar en is sinds kort gevestigd in het Winkelhof 't Loo. Eigenaars zijn de heer en mevr. Koopman die ook een zaak in Egmond hebben. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 ALBERT HEIJN LEGT WINKELWAGENTJES AAN BANDEN Vanaf a.s. maandag zullen de winkel wagentjes van Albert Heyn voorzien zijn van een slot. De klant moet er een gulden in gooien om hem van het slot af te krijgen. Na het boodschappen doen kan de wagen buiten op een speciale plaats weer neergezet worden, waar men door een mechanisme z'n gulden weer terug krijgt. Was dit nu allemaal nodig? Ja, we zijn zo slordig met de wagentjes omgesprongen, men vond ze door heel Heiloo, dat tot deze maatregel moest worden overgegaan. A.H. raakte per half jaar zo'n 30 wagentjes kwijt. Natuurlijk zal A.H. u in het begin zoveel mogelijk ter zijde staan want het is best even wennen. GESLAAGD Voor het doctoraal examen Neder lands recht is geslaagd, onze plaats genoot Peter F. Adolf. Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. c nc heel kgO.^O RUNDERGEHAKT -7 ftC heel kg5*0 Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK Q qq 250 gramO-ïJÖ Botermalse RUNDERBIEFSTUK - 250 gram4.3Ö Tulpencroftlaan 2, Heiloo Jussen Heerenweg en Kenn.str.w j JAN PANNEKEET SCHRIJFT WESTFRIES WOORDENBOEK Op 1 september wordt in de Park Schouwburg te Hoorn het eerste exemplaar van het Westfriese woor denboek overhandigd aan de com missaris van de Koningin in Noord- Holland, de heer R. de Wit. De sa mensteller van dit woordenboek, de heer Jan Pannekeet, zal het persoon lijk overhandigen. Omdat die dag het Westfries Genootschap 60 jaar bestaat vond men dit een goede ge legenheid het woordenboek ten doop te houden. Er zullen deze dag trou wens nog meer boeken ten doop ge houden worden o.a. een boek van Klaas Woudt over het Zaans en een boek over het leven van Cor Bruyn, geschreven door zijn dochter. Al in z'n onderduiktijd schreef Jan Pannekeet alle woorden die hem op vielen in een schrift. Zelf zegt hij: ,,Iets wat afwijkt in de taal, trekt mij." Zo in de loop der jaren krijgt men natuurlijk een grote hoeveelheid woorden en hoewel er een aantal be staande woordenlijsten zijn zal dit» woordenboek voor de liefhebber, toch zeker in een behoefte voorzien. Maar aan het maken van zo'n woor denboek zit nog heel wat vast, want buiten de woorden moet men toch ook de betekenis omschrijven en wel op zo'n manier dat het voor iedereen begrijpelijk is. Tevens zijn er West friese woorden die in een ander dia- lekt ook gebruikt worden. Laat het zich niet makkelijk om schrijven, dan heeft Pannekeet ook wel herkenbare zinnetjes gebruikt. Ook de juiste uitspraak is vaak moei lijk aan te duiden, dit is door teken tjes duidelijk gemaakt, b.v. het woord groot wordt uitgesproken als groot. ,,Het zal altijd moeilijk blijven om volledig te zijn. Ik krijg veel woorden toegespeeld, die kontroleer ik dan door de herkomst zo veel mogelijk te vinden (etymologie)," zegt Jan Pannekeet. Het Westfries woordenboek ver schijnt in een oplage van 3000 exemplaren en telt 424 pagina's, waarvan 20 bladzijden, titelblad en inleiding. Het is uitgegeven door uitgeverij Noord-Holland in Wormer- veer en ligt vanaf 1 september in de boekhandel. GESPREKSGROEP GESCHEIDEN OUDERS De Regionale Stichting Fiom. buro voor (a.s.) alleenstaande ouders, start in september gespreksgroepen voor gescheiden ouders. Deze groe pen zijn bedoeld voor hen die aller lei persoonlijke problemen ervaren na de scheiding met hun partner. Vaak wordt men met veel vragen ge- konfronteerd. Herkenning, onder linge steun en vertrouwdheid zijn voor deze groepen erg belangrijk. Deelname aan een gespreksgroep geeft vaak stimulans om anders te gen je leven aan te kijken. Een ge spreksgroep komt wekelijks op een vaste tijd bijeen. Er wordt zowel een groep 's avonds als een groep over dag gehouden. Een groep telt 8 tot 10 deelnemers en wordt begeleid door maatschappelijk werkers. Na opgave volgt een kennismakings gesprek, waarin verdere informatie over een groep wordt gegeven. Inlichtingen: FIOM, v.d. Meijstraat 6, Alkmaar. Telefonisch bereikbaar op kantooruren: 072-118812. POLSSTOKVERSPRINGEN AAN HET VENNEWATER Vanwege de overweldigende belang stelling vorig jaar voor het oerWest- Friese slootjespringen, zullen a.s. zon dag 2 sept. om 14.00 uur wederom kampioenschappen polsstokverspring- en georganiseerd. De inschrijfgelden a f. 2,50 zijn bestemd voor de in isolatie liggende patiëntjes van het Emmakin- derziekenhuis te Amsterdam. In de wandelgangen van het organisa tiecentrum is terloops vernomen dat sommige springers een speciale tech niek hebben ontwikkeld om het we reldrecord, de magische 20 metergrens te overschrijden, waarvoor een premie van f. 1.000,- beschikbaar is gesteld door de polsstokverspringvereniging West-Friesland ter ere van hun 10 jarig bestaan. De beste springers zullen uitkomen voor de Noord-Hollandse kampioenschappen aan het einde van het polsstokseizoen. Er zijn 12 ver schillende bokalen te verdienen in de vier categorieën; junioren, ongeoefen- den, dames en ervaren springers. Dit eremetaal is belangeloos beschikbaar gesteld door de plaatselijke aannemer fa. Teerenstra. Voor de meest origineel geklede springer is er een mooie prijs in de wacht te slepen. De prijsuitreiking is in café de Vier sprong aan de Heerenweg. Het terrein, dat ook voor invaliden goed te bereiken is, is gelegen op het land van de gastvrije familie Onderwa ter aan de Vennewatersweg 24. training gesprekshulp De afdeling Preventie van de Stich ting Ambulante Geestelijke Gezond heidszorg Noord-Kennemerland or ganiseert in het najaar - evenals in het afgelopen seizoen - een aantal trainingen in het hulpverlenende gesprek. Na afsluiting van een aantal trainingen wordt een vervolgtraining gegeven voor de deelnemers, die zich verder willen oriënteren op hét hulp- verlenende gesprek en alles wat daarbij komt kijken. Omdat iedereen wel eens een ander helpt met een gesprek, kan iedereen aan deze trainingen meedoen; een vooropleiding is niet nodig. In september start een training, die 6 avonden duurt. Verschillende luis ter- en gespreksoefeningen zijn in het programma opgenomen. Een in formatiebrief kunt U opvragen via telefoonnummer tel. 072-129424. natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 CREATIVITEITSCENTRUM CASTRICUM Eerste Cras Kunstmanifestatie In Castricum zal op zaterdag 1 sept. van 11 tot 17 uur voor het eerst een kunstmanifestatie worden gehouden. Op het schoolplein aan de W. de Zwijgerlaan, hoek J. v. Nassaustraat komen marktkramen te staan waar kunstenaars hun werk zullen laten zien en verkopen. Er staat dan een podium waarop een non-stop programma wordt gebracht van muziek en theater. Veel kunstenaars uit Castricum, uit de regio, en zelfs erbuiten, zullen aanwe zig zijn. Om een greep te doen uit de ongeveer 30 exposanten: Rob Clous met kleuretsen, Berthy Muller met etsen en litho's, De moerbei met gedraaid keramiek, Herman van Loon met o.a. ruimtelijke schilderijen, Har- ma de Wit met fijn afgewerkte poppen (ook enkele antieke poppen), en ver schillende edelsmeden. Ook zullen verschillende kunstenaars demonstra ties geven: een kantklosser en een weefster, iemand die plantaardig verft; een kunstknipster in aktie. De organi satie heeft zich ervoor ingespannen, om een zo groot mogelijke verschei denheid aan kunst te laten zien en daarbij een goed niveau te handhaven. Ook in de muziek die ten gehore wordt gebracht zit die verscheidenheid: een blokfluitensemble van ongeveer 25 man; drie ensembles van de Castri- cumse Muziekschool met o.a. piano, spinet, dwarsfluit,v cello; de groep Racho de Bano met latin en salsa-mu- ziek; jazz met het Bakkum aan Zee kwartet. Er zijn een tweetal theatergroepen geëngageerd, beide uit Amsterdam: om 12 uur is er een optreden van Samba Salds, een soort straattheater. Zij spelen een stuk voor kinderen, "Husse met je neus d'r tusse". Het tweede deel van het optreden van Samba Salad bestaat uit live-muziek uit Spanje, Brazilië, Cuba, en andere zuidelijke streken. Om 3 uur kunt u nogmaals genieten van theater: de Jail Warehouse Company. Paul Clark is hierin de mime-speler. Hij doet verba zingwekkende en lachwekkende ding en:. de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. Er wordt hier niet veel gesproken, maar des te meer in gedaan. Ook hier hoort muziek bij. Al deze evenementen vinden buiten plaats VRIJE TOEGANG In het creativi teitscentrum Cras vindt u docenten van de cursussen, die op 10 september van start zullen gaan. Die kunnen u vertellen, wat u kunt doen op de verschillende cursussen. Er ligt werk van de cursisten van het afgelopen jaar, er is informatie-materiaal, en u kunt zich ter plaatse voor de cursussen opgeven. Mocht het regenen, dan worden de markt en ^lle voorstellingen naar binnen verplaatst, naar Cras en naar de naastgelegen Dependance van de Jac P Thijsse Scholengemeenschap. NIEUWE VLOER SPORTHAL IN GEBRUIK GENOMEN Na een kort inleidend woord van loco-burgemeester J.J. Dekker is zon dagmiddag 26 augustus j.l. de nieuwe houten vloer van de sporthal 't Venne- water in gebruik genomen. Vervolgens werd een handbalwedstrijd gespeeld tussen Aristos uit Amsterdam en V.Z. V. uit Het Veld, daarna volgde een optreden van het Trompetterkorps "Heiloo" met een groep majorettes, waarna deze openingsmiddag werd besloten met een wedstrijd zaalvoetbal tussen H.S.V. en Isotherm Heiloo. Voor het seizoen 1984/1985 is de sporthal praktisch voor alle avonduren en tijdens de weekeinden reeds volge boekt. Inlichtingen omtrent nog vrije uren zijn te verkrijgen bij de sporthal, tel. 072-333152. OMR Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 KONINGSKAARS VAN 2.35 M Hier ziet U Sa bine Scholz naast de Koningskaars staan die bij haar in de tuin een hoogte van 2.35 m bereikte. Meestal vindt een Koningskaars van 2 m dat hij al reuze z'n best ge daan heeft, het lekkerste groeit hij op arme grond (sorry), waar hij in dit geval de kroon spande.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1