i i/ühmmi Mode Voordeel §)-4" RifViTTTïïTTTTTÏÏT CEES HACHMANG Sint Adelbertparochie 200 jaar \BET0VEREND EN VOORDELIG MANNES 15,- SLAGER - POELIER FA. G. BURGERING EN ZONEN LUCHTVERWARMING J. D. SCHERMER B.V. FA. BRINK DEKKER per meter Geruwde winterkatoen 3 te VANDERBORDEN biedt Loodgietersbedrljf Uithies^ -theek Bibli- A Verse mosselen Zak a 2 kg. voor. f 5,75 Deze week Gratis mosselkruiden Hollandse Nieuwe Haring f 2,25 per stuk 5 voorf 10,- Wij hebben ook hollandse ongepelde garnalen ROB L00IJ STOFFEN Bent u al geabonneerd op het parochieblad "Sursum Corda"? Drukkerij "Uitkijkpost" „HAPPY CHINA" Kennemerstraatweg 482 Heiloo 072-330571 Gas - water - sanitair Verwarming Dakbedekkingen Riool Hoge Druk ontstopping Winkel 's middags open. Holleweg 19. Tel. 072-335085 WEER TERUG VAN VAKANTIE, DAN OPGELET BOERENKOOL ZONDER GRENZEN Maar net beko men van de enorme Konings- kaarzen meldde de heer Satoer uit Baetenburg dat bij hem in de tuin een boerenkool struik wel zeer uit de kluiten ge wassen was. Ruim twee meter steekt de winter groente de lucht in, zoals uit de foto blijkt. ^VVVV^^i X X X v%v xv S«J| MBftiMI» 11 II S IS Schoenhandel en Schoenreparatie Stationsweg zaterd TELEFOON 337783 of 02513-12671 voor broeken - overalls enz. 151 bi a CHINEES-INDISCH RESTAURANT Chinese specialiteiten uit Kantonese keuken KALFSVLEES 500 gr. Lappen (kalfs)f 7,50 500 gr. Lappen (kalfs)f 5,00 i Franse maiskuikens, per kilof 9,50 Wilde Eenden, per stukf 10,00 Konijn - Kalkoen - Kip WOENSDAG Gehakt, 1 kg7,00 Ossehaas - Entrecöte - Kogelbiefstuk Alle fijne delen van Rund-Kalf en Varkensvlees. 's Maandags geopend van 9-13 uur. WIST U DAT... RUIMTEBESPARING GEEFT? Swanendael 7 - Heiloo - Telefoon 072-330680* '"cfeBouwnv Wij maken kozijnen en ramen met Komo-garantie BOUWBEDRIJF makelaardij - assurantiën - woning beheer 5 SEPTEMBER 198- De teruggekomen vakantiegangers willen we nog even wtyzen op de al eerder aangekondigde bibliotheek- lessen. Deze informatieve lessen worden gegeven door het hoofd van de bibliotheek, mevrouw A. Timmer. Het is de bedoeling de le zer inzicht te geven en wegwijs te maken in de grote hoeveelheid op gestapelde informatie en kennis, welke in de bibliotheek voorhan den is. De meeste lezers weten blindelings de weg te vinden in de romankasten, maar wat b.v. de naslagwerken, de uitgebreide dokumentatie-afdeling en de vele bijzondere uitgaven in de studiekasten allemaal inhouden, daarvan is men meestal niet op de hoogte. Vandaar deze gratis informatie avonden. Voorlopig te geven in een reeks van 2 avonden en wel op: maandagavond 10 en 17 september, en woensdagavond 3 en 10 okto ber van 19.30 - 21.00 uur. Op maan dag 10 en 17 september ook 's mid dags van 14.00 -15.30 uur. Kosten 1,— per avond of middag. Tentoonstelling: een goed overzicht gevende presentatie over 100 jaar electricitiet. Nieuwe aanwinsten: Italiaanse Romans, en eindelijk.... bladmuziek. Carla v.d. bibliotheek. NEILOO Vrouw en Media heet de eerste kur- sus, die dit najaar door de Federa tieve Vrouwen Raad Heiloo wordt georganiseerd. Enige punten, die aan de orde zullen komen, zijn: Wat is kommunikatie en hoe werkt deze kommunikatie precies via de media - TV., radio kranten en tijdschriften, op welke manier worden wij, bewust of onbewust, door deze informatie beïnvloed en hoe kunnen wij vrouwen ons kritischer opstellen, m.a.w. wat verlangen wij van de journalist en welke eisen moeten wij stellen aan de berichtgeving door de media. Zoals bekend wordt de inhoud van de kursus verder medebepaald door de deelneemsters zelf. Vrouw en Me dia wordt gegeven donderdagoch tend 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober a.s. in het Open Huis van 9.15 tot 11.15 uur. U kunt zich opgeven bij de dames Beke (tel. 330954), Lucassen (tel.: 336728) en Hammer (tel.: 336871). OUD-HEDLOO KOMT MET NIEUWE EXPOSITIE In het kader van de Willem de Zwij ger-herdenking dit jaar meende de Vereniging Oud-Heiloo er goed aan te doen om in de Oudheidskamer ,,De Oude Pastory" eveneens een expositie te organiseren in dit kader. In dit herdenkingsjaar wordt uiter aard veel aandacht besteed aan de figuur van Willem van Oranje, die 400 jaar geleden lafhartig werd ver moord. Interessant zijn echter ook de figuren om hem heen, de een meer en de an der minder bekend. Eén van deze fi guren is Petrus Forestus, die vele ja ren de lijfarts van Willem de Zwijger is geweest. Pieter van Foreest, zoals zijn Nederlandse naam luidt, stamt uit een oud geslacht, uit de Hollandse Ridderschap, dat zitting had in de stadsregeringen van Haarlem, Delft, Alkmaar en Hoorn. Geboren in Alk maar in 1521, studeerde hij om streeks 1536 in Leuven medicijnen. Vanaf 1540 tot 1543 studeert hij, zo als gebruikelijk in die dagen, enkele jaren in het buitenland, in Padua, Ferrara en Bologna om in de laatste stad in 1543 te promoveren. Hij vestigde zich in 1546 in Alkmaaf en in 1558 werd hij stadsgeneesheer in Delft.; en was vele jaren lang de lijfarts van Willem van Oranje. In 1595 keerde hij naar Leiden terug, waar hij in 1597 overleed. Over deze Petrus Forestus, of wel Pieter van Foreest, ook wel bijge naamd de Hollandse Hippocratus, wordt een tentoonstelling gehouden in de oudheidskamer te Heiloo en wel van zaterdag 8 september tot en met 29 december 1984. Hierin zal niet alleen de figuur van Pieter van Fo reest worden belicht, maar zal ook aandacht worden besteed aan de stand van de medische wetenschap in zijn tijd door middel van afbeel dingen en voorwerpen. De tentoonstelling wordt georgani seerd door de Vereniging ,,Oud-Hei- loo", in samenwerking met mevrouw Prof. Dr. H.A. Bosman-Jelgersma te Oegstgeest. Professor Bosman heeft ook speciaal voor deze gelegenheid een boekje geschreven over Petrus Forestus, dat bij de opening van de ze tentoonstelling uitkomt en ver krijgbaar zal zijn tegen de prijs van ƒ5,-. De officiële opening zal plaatsheb ben op zaterdag 8 september om 15.00 uur, voor genodigden, door Prof. Dr. G.A. Lindeboom te Amster dam, voorzitter der Pieter van Fo- reeststichting aldaar. Prof. Linde boom zal door middel van een toe spraak de expositie openen, in het Witte Kerkje. Na de officiële opening is de tentoonstelling voor een ieder te bezichtigen. NEDERLANDSE VERENIGING VAN HUISVROUWEN Tussen het Noordhollands Kanaal en Bergen ligt een zo op het oog wat rommelig neergezette hoeveelheid huizen. Het is het Bedrijfskantoor van het Provinciaal Electriciteitsbe- drijf van Noord-Holland te Alkmaar, bestaande uit vijf in hoogte verschil lende bouwdelen, met loopbruggen verbonden. Het lijkt meer een dorp dan een kantoor. Wie. het dorp binnenkomt wordt al direkt gekonfronteerd met de prachti ge patiotuin en de in elkaar over lopende vijvers, waarvoor het nodige water wordt opgepompt door een aantal windmolens. Bij het ontwer pen van de gebouwen heeft de archi- tekt, Ir. A. Bonnema, rekening ge houden met de eis van energiebespa ring. Dit is in eerste instantie te zien aan de dubbele ramen, die bovendien vrij klein zijn. Slechts 20% van het geveloppervlak is glas. De vormgeving van de kantoorruim ten is heel open. Lage muurtjes vor men de afscheiding tussen diverse afdelingen. Plafonds en wandbetim- meringen zijn van een lichte hout soort, de^muren zijn van schoonmet- selwerk en de vloerbedekking is lichtgrijs. Moderne grafieken ver fraaien het geheel. Een computer regelt o.a. de verlich ting, de zonwering, het openen en sluiten van deuren, de brandmel ding, de centrale (gas)verwarmings- installatie, het centrale stofzuigsys- teem, bedrijfsurentellingen en onder- houdstoestanden. De totale stichtingskosten van dit kantoor bedroegen 90 miljoen, maar vergeleken met soortgelijke ge bouwen zijn de onderhouds- en ener giekosten zo laag, dat een deel in de loop der tijden wordt „terugver diend". Vijfhonderd medewerkers verdienen hier in een prettige leefatmosfeer hun brood. Voor veertig Heiloose huisvrouwen was het een belevenis achter dp schermen te mogen kijken. Eén vraag namen zij echter mee naar huis: ,,Hoe komt het dat er van de vijfhonderd medewerkers slechts 24 vrouwen zijn, waarvan 14 werk sters?" KURSUSSEN Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Heiloo Op dinsdag 11 september is er een in formatie-ochtend in het Open Huis van 10.00 tot 11.30 uur over de door de Ned. Ver. v. Huisvr. georgani seerde kursussen. Op het programma staan o.m. kantklossen, weven, kle ding naaien, frivolité, boekbinden, kunstgeschiedenis, stoelen opknap pen, koken met kruiden, koken voor gevorderden, en koken voor begin ners. Bij het koken voor beginners wordt speciaal gedacht aan mannen en jonge mensen die, met de kennis en vaardigheid opgedaan op deze kur sus, zelf een eenvoudige maaltijd kunnen bereiden. Indien U op 11 september niet in de gelegenheid bent naar het Open Huis te komen, dan kunt U bij onderstaan de dames alle gewenste inlichtingen verkrijgen: mevr. W. Bikker-Zwijnenburg, tel. 330867; mevr. J. Bikker-Breugem, tel. 331273. Exkursie Broekerveiling Op dinsdag 28 augustus, de le exkur- siedag in het nieuwe seizoen van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen, vertrokken 's ochtends 22 dames per bus naar de Broekervei ling. Na het nuttigen van koffie met een broekerbol werd een bezoek ge bracht aan het museum en een rond vaart gemaakt door het Rijk der dui zend eilanden. Na de lunch, die werd gebruikt in rest. ,,Het Wapen van Enkhuizen", vertrok het gezelschap per veerboot naar het buitenmuseum van Enkhuizen, een stukje Neder land uit vroeger tijd. De terugreis werd om 17.00 u aan vaard en iedereen kon terug zien op een zeer geslaagde en zonnige dag. Jammer dat te weinig dames zich voor een en zo goed georganiseerde dag hadden opgegeven. Dank aan de dames Rus en London. PONY CLUB HEILOO EN OMSTR. LAATSTE WEDSTRIJD IN DE CLUBCOMPETITIE VAN ONZE KRING Zaterdag 1 september werd de laatste wedstrijd van de competi tie tussen de pony clubs van de Kring Noord-Holland Midden gehouden. Een harde wind zorgde ervoor dat de ponies ondanks hun zware werk toch droog bleven. -De ruiters en amazones hadden moeite om de aan wijzingen van de speaker te ver staan. Gelukkig bleef het droog en kon de pony club Heiloo alle ponies en berijders weer heelhuids thuis afleveren. Pony club Heiloo eindigde dit jaar op de derde plaats in de competi tie met een klein puntenverschil met de Kennemerruiters en Klein maar Dapper. De uitslagen van de individuele dressuurwedstrijden leverden voor onze club de volgende prijzen op: Klasse B een eerste prijs voor An- neriet Dekker en een vijfde voor Marinette van der Peet. In de Klas se L2 een eerste prijs voor Sandra Broers en vijfde prijzen voor Carola Lute en Petri Schipper in de Klasse LI. Martine Blommert werd vijfde in de klasse M. Het achttal bestaan de uit Tilly Neelen, Carla Rotte veel, Sandra Groot, Karin de Zeeuw, Natascha Rietmeijer, Yvette Scha- gen, Martine Blommert en Sandra Broers werd eerste en het viertal bestaande uit Angelique Apeldoorn, Jeroen Zeeman, Marlies Broers en Nanette Spanjaart werd tweede. Bij het spel werd de tweede plaats door de equipe uit Heiloo gewonnen, Carola Lute, Nanette Spanjaart, Petri Schipper en Anneriet Dekker kregen voor hun pony weer een rozet erbij. Bij het springen werden in de klasse B de eerste prijzen gewonnen door Anneriet Dekker en Karin Twisk en in de klasse L was de eerste prijs voor Monique van der Velden. Bij het groepsspingen was de eerste prijs voor de equipe bestaande uit Jeroen Zeeman, Angelique Apel doorn en Anneriet Dekker. Op zondag 9 september viert de Adelbert parochie in Egmond-Bin- nen de 200-e verjaardag sinds haar bestaan. Toen in 1784 pastoor Les- scher uit Amsterdam op 5 septem ber de eerste Mis celebreerde in Egmond zal hij wellicht niet hebben vermoed dat zijn parochie in 2 eeuwen zoveel aanwas zou krijgen. Het eenvoudige "Rinnegommer- kerkje" dat hij met de hulp van een aantal goedwillende Egmonders bouwde bleek na driekwart eeuw vervangen te moeten worden door een groter kerkgebouw. Ook dit bleek niet voldoende en zo rond 1900 werd de parochie ge splitst in drie zelfstandige parochies. Voor Rinnegom en Egmond-Binnen de Adelbertusparochie, voor Egmond aan Zee de parochie van Maria Onbevlekte Ontvangenis; voor Egmond aan den Hoef de parochie van Margaretha Maria Alacoque. Naar het voorbeeld van de paro chie-patroon - de H. Adelbert - zijn tientallen parochianen uit Eg mond-Binnen een geestelijk ambt gaan bekleden. Jonge mensen, man nen en vrouwen, die elk op hun ma nier een stukje Evangelie gingen ver kondigen. Verschillenden onder hen togen naar een - vaak ver - missie gebied, anderen vonden hun be stemming in een klooster. Waarheen zij ook gingen: steeds was er de steun van hun achterban - de Adelbertparochianen Terugblikkend op die 2 eeuwen parochiegeschiedenis is er voldoen de aanleiding om hierbij met enige luister bij stil te staan. Na de overbrenging van de relieken van St. Adelbert, van de Adelber- tusakker naar de Abdij van Egmond op 24 juni j.l., zal op zondag 9 sep tember a.s. een nieuw feestelijk hoogtepunt plaatsvinden. Op de plaats waar vroeger de "Rin- negommerjeerk" heeft gestaan - nu is de jeugdherberg 'Klein Rin- eucharistieviering in de openlucht worden gehouden. Voorganger tij dens deze viering is de hulpbisschop van Haarlem, monseigneur J. F. Lescrauwaet. Verschillende priesters die tijdens de 200 jaar Adelbertparochie als priester werkzaam waren zullen de eucharistieviering con-celebreren. Dit geldt ook voor een aantal pries ters dat vanuit de parochie een geestelijk ambt is gaan bekleden. We verwachten veel oud-parochianen bij deze viering: zij die naar elders gingen voor de uitoefening van hun geestelijke ambt of zij die om an dere redenen Egmond hebben ver laten. Vanzelfsprekend is eenieder die zich verbonden voelt met de pa rochie van harte uitgenodigd. Na afloop van de eucharistieviering, welke om 10.00 yur begint, zal er over de 2 eeuwen parochiegeschie denis een tentoonstelling worden ge houden die is samengesteld door Jan Lute. Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk en tot 19.00 uur die dag opengesteld in jeugdherberg 'Klein Rinnegom'. Rond het dubbele eeuwfeest van Egmond Binnerparochiegemeen- schap is een fonds gesticht voor de restauratie van het kerkorgel dat in de huidige parochiekerk staat op gesteld en waarvan verschillende de len afkomstig zijn uit de laatste 'Rinnegommerkerk'. Om de nodige gelden hiervoor bij een te krijgen is een loterij gestart waarbij het lot zelf de moeite van het bezit meer dan waard is. Aan het lot - a 10,-- per stuk - is een fraaie foto van de laatste 'Rinnegommer kerk' verbonden. Deze loten zullen ook verkrijgbaar zijn tijdens de tentoonstelling in 'Klein Rinnegom'. Ter bestrijding van de kosten is er een rekening ge opend bij de Rabobank "de Egmon- den" waarop giften welkom zijn. Het nummer van deze rekening: MARISKA KASPERS IN DE KAPBERG Na een suksesvol zomerseizoen, waarin vele bezoekers de weg naar de galerie wisten te vinden presen teert de Kapberg haar eerste ex positie in het najaar 1984. Mariska Kaspers geb. 1944 en woon achtig in Amsterdam toont haar veelzijdig kunstenaarschap met werken in diverse technieken, zoals olieverf- gouache- tekening- wand- essemblager- beelden toont Mariska, zowel abstrakt als figuratief werk. Een lange reis door Marokko heeft vooral de laatste tijd een abstrakte benadering in haar gouaches tot re sultaat gehad. Mooie bladen met warme kleuren rood-bruin-zandkleur roepen de sfeer van dit warme land op. Maar ook de mens komt in de olieverven en beelden naar voren. In de plastieken die soms groot van formaat uit hout vervaardigd en dan beschilderd worden, komt dit the ma voor. Het tekenwerk gaat naar de fi guratieve kant en is met direkte lijn opgezet. Notities van verschil lende situaties geven haar visie op de mens en zijn omgeving weer. De essemblager of wandkleden vor men een onderdeel van haar krea- tieve uitingen. Met materialen, die niet alledaags aandoen en in vorm en kleur zeker zullen verrassen zal een ruimte van de galerie worden gevuld. Een interessante en boeien de expositie zal de maand septem ber in de Kapberg zeker weer vele bezoekers een fijn uur kijkgenot bie den. Mariska Kaspers in de Kap berg van 8 t/m 30 september. Open donderdag-, vrijdag-, zaterdag-, en zondagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. Op donderdag-, en vrijdagmid dag is de kunstenares zelf aanwe zig. KREATIVITEIT IN DE KAPBERG Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef organiseert niet alleen tentoonstellingen van hedendaagse kunst, maar heeft het publiek meer te bieden. Het komende seizoen pre senteert de galerie een ruim keuze programma op het gebied van de kreativiteit. Een aantal bevoegde docenten staan garant voor optimale begeleiding aan de leerlingen en de sfeer waar in gewerkt wordt heeft het afgelopen jaar al menig cursist gestimuleerd verder te werken Reuinnprc pn op. aquarelleren- schoonschrijven of zich verdiepen in de kunstgeschie denis zijn welkom. Bewust wordt de prijs van de avonden zoveel mo gelijk laag gehouden om de geïnteresseerde cursisten de ge legenheid te bieden een van de les sen te volgen. Opgeven tel.: 02206 - 2645 op ma., di. en woe. vanaf 3 september tus sen 20.00 - 22.00 uur, of in de Kap berg. Daar ligt ook een uitgebrei de informatiefolder voor u klaar. Doe iets met uw vrije tijd en beleef plezier aan uw hobby. PRIMA SEIZOENAFSLUITING BIJ T.V. WIMMENUM Op maandagavond 27 augustus is het traditionele eindtoernooi van Tennisvereniging Wimmenum te Egmond aan de Hoef weer van start gegaan. Deze klubkampioenschap- pen mogen zich elk jaar in een steeds grotere belangstelling verheugen. En terecht! Want laten we eerlijk zijn; de opzet van het toernooi is zeer aantrekkelijk. Zowel de puur rekreatieve spelers, als de meer prestatie-gerichte tennissers, komen volledig aan hun trekken door toepassing van het zgn. poulesys teem. Vrijwel geen tennisclub hanteert dit systeem, omdat het qua opzet en begeleiding zeer arbeidsintensief is. Het bestuur is echter van mening, dat het vele werk dat het organiseren met zich mee brengt, ruimschoots opweegt tegen het voordeel dat elke speler tenminste drie partijen speelt. Pas daarna gaan de nrs. 1- en 2 van elke poule verder in een afval- systeem. Inmiddels zijn alle poules afgewerkt en is begonnen met de afvalronden, die het komende weekeind hun klimax zullen berei ken in de finales. Geholpen door het heerlijke weer, is het een gezellige boel op Wimmenum. Het zonover goten terras zit vol met klubgenoten en andere belangstellenden en op de twaalf prachtige banen wordt spor tief gezwoegd. Tevens werd ter af sluiting van het seizoen afgelopen zaterdag een groots opgezette barbeque gehouden. Gelijktijdig was er een disco-avond voor de jeugd, die druk bezocht werd en veel waardering oogste van de jeugd leden. Al met al is er weer alles aan gedaan door T.V.-Wimmenum om het seizoen knallend te besluiten. Maar, zoals gezegd, het is nog niet Tiolom 'i 1 t>frr#»lr»r»p»n «rant lrnmonH 'bandschoen me> Kijk, dat is ac,ue®LJr0anbeen"plane hak geplooide bi') de mode van kleurcombinatie. nu, Westerweg 312, hoek Ewislaan, tel. 333901 's Maandags de gehele dag gesloten. i-Ê-l rjoj -12-jf in 12 kleuren 131 150 cm breed 14Ï normaal 19.95, nu Hoogstraat 1, Alkmaar, tel. 072-117400 Raadhuisweg 6, Heiloo, tel. 072-336385 H mi|liïï|iiii|iiii|iiii|iiii Hup ini|iiii nii|iiti iiii|iiii|iui|iiii|irtifMii|niqiiii|iiii|iiii|iiii|iiii iiiiIiiii iiiiIiiii iiiiIiiii Ca) Ca) iiiiIiiii lllllllllllllllllllKlllhlHllllltHIlHIIllllllllllllllinillllllll IUI|IIII|IIII|IIII|IIII (verschijnt wekelijks) Jaarabonnement f 35,-. Zo niet, wij willen u graag noteren als nieuw lid. U blijft dan beter op de hoogte van het kerkelijk gebeuren van uw parochie en de naaste omge ving. Inlichtingen en aanmelden: Telefoon 330175 Geopend van 11.30-22.00 uur. Plaats voor 100 personen. Speciale ingang voor afhalers. WIJ HETEN U WELKOM! Airconditioning WINKELCENTRUM „MALLEVOORT" TELEFOON 072-335047 Als u zoekt naar kwaliteit en mager, dan is Burgering uw gezochte slager. Aanbieding van deze week Informatie (zonder post/egel) antwoordnummer 1601. 1850 WB HEILOO. Wilt u mij vrijblijvend O documentatie sturen O. na tel. afspr. bé/oeUn Naam: Adres: Plaats:Tel Ook voor onderhouds werkzaamheden Kantooradres: Laarmanstraat 6 Heiloo, telefoon 072-335072 Werkplaats: Westerweg 164, Heiloo Privé: A.S. Dekker, Past. van Muijenweg 11, Heiloo, tel. 072-335052 T.k. gevr.: DAMES BROMMER of snorfiets. Tel. 072-610252. Te koop: een OPOE- FIETS. Tel. 331863. BRUIDSBOUQUETTES en corsages en ook mo dern rouwbloemwerk haalt u bij: Henk Schol ten, Plan Mallevoort, Hoekstuk 14, Heiloo, tel. 072-335129. NIVON KURSUSSEN U kunt zich nog opgeven voor: Aquarelleren o.l.v. Harry Elzinga, maandagavond. Papier knippen o.l.v. Nel Wezel, maandag- of don derdagmiddag. Houtsnijden o.l.v. Dick Beemster, dinsdagavond. Marionetten maken en bespelen o.l.v. Jan v. Erke- lens, dinsdagmorgen. Sluitingsdatum lOsept. Tel. 334316, Ans Her mans, Egelenburg 28. HEILOO MARIENSTEIN 82 Royaal HERENHUIS met voor- en achtertuin en royale schuur. Afz. GARAGE. Mooie ligging met vrij uitzicht over singelpartij. C.V.-gas. Ind.hall met W.C.; L-vorm. wopn-eetkamer met parketvloer; flinke keuken; Verd.: overloop; 3 ruime slaapkamers (1 wast.); badkamer met lig bad, 2e W.C. en wast.; vaste trap naar zolder- verd. met royale voorzolder; C.V.-ruimte; grote 4e slaapkamer v.v. dakkapel en wast. Leeg te aanvaarden in overleg. Vraagprijs: 175.000,-k.k.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 10