Het Bleekveld vierde 20-jarig bestaan VELD Videotheek 't Centrum van start op Heerenweg purifi F. van Eikeren 50 jaar kapper V Trias-dames promoveren naar de hoofdklasse RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND erman OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO LAATSTE INFORMATIEAVOND OP VIDEOTAPE meester got melier NIEUWSB EILOO E.o. L o Altijd de nieuwste snufjes in* schoenenmode Tally-Ho o.a.: Lamswol 49,- Angora 79 SITOIES B.S.C. Heiloo - Nuenen SOFTBAL iimiiimmmummnimimmMmim Filmhuur 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 FORD. MEER WAARD OP DE WEG. heeft truien in de gekste kleurtjes, o.a. I3CUTIQUI RAAÜHIJISWLG 12 HHI00 RAADHUILWEG 13 - HEILOO PROMOTIE NAAR HOOFDKLASSE! BRUILOFT of PARTY? BowLinn <V*eZ/o£ Westfriese Voordeelslagerij MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL HEILOO DONDERDAG 6 SEPTEMBER 19.00 - 20.30 UUR DE DORS 2 HEILOO 072-332780 49e JAARGANG No. 36 5 SEPTEMBER 1984 Advertenties en administratie: Rechte Höndsbosschelaan 22 - Postbus t>8 - I860 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BH Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - l elefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.(XX) exemplaren in Heiloo, Limmen. Hgmond-Binnen. Rinnegom en Hgmond a d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Op 1 april 1984 was het precies twintig jaar geleden dat de eerste bewoners in hun huis aan Het Bleek veld trokken. Het feit dat Het Bleek veld 20 jaar bestaat hebben de be woners afgelopen zaterdag 1 sep tember feestelijk gevierd. Gedurende de gehele dag waren er diverse aktiviteiten. 's Morgens spel letjes voor de kinderen, in de middag een "water-tweekamp" en een vol leybal-toernooi. De dag werd beslo ten met een barbecue, een "play back-show" en bal tot in de kleine uurtjes. Aangezien het mooie weer niet ver stek liet gaan, is het een gran dioze, sportieve en gezellige dag geworden, waar de bewoners het nog heel lang over zullen hebben. Het organiseren van deze dag werd financieel mogelijk door oud-papier- akties onder de bewoners en door op de Vrijmarkt van Heiloo (en andere rommelmarkten) "oude rommel" te verkopen. Tevens werd de orga nisatie financieel mogelijk door onze twee "sponsors" n.l.: de rijden de NCW-man Paul Morsch en Groen- tehandel Sinnige. De video-handel is een niet meer weg te denken branche vandaag de dag. Bezoekers van de Firato, t/m zondag in Amsterdam, worden veelvuldig met de nieuwste snufjes van alle fabrikanten geconfronteerd. Behalve de apparatuur (televisie, recorder en/of camera) neemt ook de videoband een voorname rol in. Dat is duidelijk geworden door de snelle opkomst van de videotheken, waar complete speelfilms gehuurd kunnen worden voor de "thuis bioscoop". Kende Heiloo tot gisteren ren twee adressen, waar films ge huurd kunnen worden, vanaf morgen zijn dat er drie. Om tien uur 's mor gens openen Jaap en Ria de Kroon hun videotheek 't Centrum aan de Heerenweg. De zaak is gehuisvest in het pand waar vroeger verschillende doe- het-zelf zaken onderdak vonden en waar recentelijk de foto-printshop van George van Veen een plekje in het Stationscentrum had. De ruimte is uitermate geschikt voor een videotheek. Tussen de blauwe vloer bedekking en het witte plafond staan zes stellages voor de video banden. In totaal zullen dat er 3000 zijn, verspreid over de afspeelsys- temen VHS, Betamax en VCC. Het titelaanbod bedraagt 1600. Optimist als hij is, verwacht Jaap de Kroon het totaal in de komende paar jaar uit te breiden tot 6000 banden. Dan zal er waarschijnlijk op de be gane grond onvoldoende ruimte zijn en wordt de eerste etage als een "tweede videotheek" in hetzelfde pand ingericht. COMPUTER Een noviteit bij videotheek 't Cen trum zal de computer zijn, waarmee de uitleen- of beter verhuuradmi nistratie wordt bijgehouden. Elke klant krijgt een nummer en een eigen stukje in het geheugen van de super-rekenmachine. Niet al leen kan zo razendsnel worden uit- gezocht welke films een klant nog in zijn bezit heeft, maar ook kan wor den nagegaan of hij of zij een be paalde film in het verleden al eens heeft gehuurd. Een uitstekende ser vice aan de klanten, waarbij ge heimhouding van de gegevens wordt verzekerd. Eveneens klant-vriendelijk is het opsturen van een actuele cata logus van de video-banden aan de klanten. Dat gaat elke twee maan den gebeuren. Voor al deze diensten betaalt de klant tien gulden per jaar. Als 'geregistreerde klant' geniet hij of zij bovendien het voordeel, dat de huurprijzen lager zijn dan an ders. Videotheek 't Centrum opent zoals gezegd morgenochtend om tien uur de deuren voor het publiek. Die blij ven open tot negen uur 's avonds en dat zeven dagen per week (ook zondag!). Gedurende de maand september gelden een aantal bijzon dere feestelijke aanbiedingen. Zie daarvoor de advertentie elders in dit blad of ga eens kijken bij de nieuwe videotheek. beter voor drukwerk Oók familiedrukwerk T (o.a. geboorte- en huwelijkskaarten) Modellenboeken ter inzage EMJ drukkerij/uitgeverij bv Westerweg 198, Heiloo Telefoon 072-336444 Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 ZATERDAG CAECILIA-DAG Op zaterdag 8 september zal ons enige en bloeiende harmonie orkest „Caeci- lia" zich aan ,,het volk" presenteren door middel van optredens op diverse punten in Heiloo. De kans is groot, dat dus ook in Uw buurt onze musici te horen en zien zijn. Het is eigenlijk een voorloper van het ,,Caecilia-jaar" 1985 waarin de vereniging 60 jaar bestaat. Het orkest wordt opgesplitst in twee groepen, die elk een aparte reeks van plaatsen in Heiloo bespelen. Het begin is echter gezamelijk en wel om 11.00 uur op de vrijmarkt op het Stations plein, waarna de' aparte groepen te horen zijn om 11.30 uur op het Hoekstuk en 't Loo, om 12.00 uur op Termijen (hoek Ewisweg) en de Laar manstraat, om 13.30 uur hoek Wer- kendelslaan/Bestevaerlaan en bij de Hasebroekschool, om 14.00 uur hoek Kistemaker/Vierakkers en hoek Bay- ershoffweg/Westerweg en om 14.30 uur sluit het gehele orkest de dag af weer op de. Vrijmarkt. Men kan ook loten kopen voor de grote loterij met prijzen als een videorecorder, een racefiets, een reis voor twee personen en nog vele andere kleinere prijzen, gedeeltelijk beschikbaar gesteld door de onvolprezen Heilooër middenstand. Voor de jeugd is er een kleurwedstrijd, de kleurplaten worden ter plekke uitgedeeld en voor drie leeftijdscatego rieën zijn prijzen beschikbaar. De winnaars worden telefonisch bericht, en de uitreiking van de prijzen zal, evenals die van de loterij, in de Beun plaats hebben op 14 oktober, wanneer er van het jaarlijkse koffieconcert ditmaal een „trekkingsconcert" ge maakt wordt. Op de ,Caecilia-dag' zal Radio Fo cus" op 103 mkz het verloop geven van de optredens met wat verdere informa tie over onze vereniging. U kunt kaarten voor het concert halen bij de VIVO-Stationsweg 96, waar u dan gelijk de kleurplaten kunt inleve ren. Die kunt u ook kwijt op: Haesa- ckerlaan 63, Bosrank 12 en de Hoge Weijdt 14. De winnaars hebben gratis toegang, maar anderen hoeven slechts f. 3,50 neer te tellen. GESLAAGD Onze plaatsgenote Marjo Jansen is maandag 27 augustus j.l. aan de Gemeentelijke Universiteit te Am sterdam geslaagd voor haar docto raal examen aan de faculteit der Nederlandse taal- en letterkunde. TWEEDE VRIJMARKT OP HET STATIONSPLEIN Zaterdag 8 september begint 's morgens pm 9 uur tot 's middags 4 uur de 2e Vrijmarkt op het Stationsplein in het centrum van Heiloo. Voor de organisatoren van deze markt was het de eerste keer een grote vraag of zo'n Vrijmarkt zou aanslaan, maar veel van de eerste ,,amateur"-kraamhouders waren zo enthousiast dat zij graag een 2e keer wilden markten. Velen hebben in de kasten en op zolder van alles staan wat zonde is om weg te gooien, en om het weg te geven, moet je nog afwachten of men het leuk vindt. Met een paar buren of vrienden brengt men de spullen bij elkaar en huurt voor zo'n gelegenheid een kraam Men staat er verbaasd over hoeveel van deze artikelen een andere eigenaar krijgen. Met een opbrengst weet men vandaag de dag veel raad en zo'n extraatje vindt heel gauw een goede bestemming. Een stel enthousiaste verenigingsmen- sèn van de Foresters hebben ook een kraam en een grondplaats gehuurd en verkopen daar alles ten bate van hun vereniging. Goed idee Hebt u nog spullen voor deze vereniging, bel even op en wij geven uw adres door aan mevr. Pieters. De variatie in de aange boden artikelen is enorm en op de ontvangen inschrijfformulieren staan bijvoorbeeld huisraad, zolderoprui ming, boeken, speelgoed, munten, oude ansichtkaarten, fietsen, kleding planten, stripboeken, koperwerk, aar dewerk, porselein, een oude rem- mington type machine, porcelein uit de jaren 1950-1960 zelf gekweekte groenten, vaste tuinplanten, zelfbe- drukte T shirts, motoren en onderde len enz. enz. Of er antiek bij zit weten wij niet, het is een grote verrassingsmarkt. Komt u zelf maar kijken, het zal er beslist gezellig zijn. De Harmonie Cecilia zal 's morgens en 's middags een muzikaal optreden verzorgen en tevens zullen zij proberen loten ten bate van hun vereniging aan de man te brengen. Tot ziens op de gezellige 2e Vrijmarkt Deelnemers voor de 3e Vrijmarkt kunnen zich a.s. zaterdag reeds opge ven bij J.H. Zoon in de Candelaer. Lid Vereniging ,GpM0-.en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 ZONDAGSSCHOOL 'TANKER Aanstaande zondag, 9 september, start 'zondagschool 't Anker met het nieuwe jaar. In de maand september wordt iedere week begonnen om 9.30 uur, vanaf oktober is de aanvangs tijd 10.00 uur. Alle kinderen in de leeftijdscategorie tussen 4 en 11 jaar zijn van harte welkom. Zondags school 't Anker heeft onderdak in de Rehobothschool aan de Holleweg. KYNOLOGENCLUB WEST-FRIESLAND De Kynologenclub West-Friesland organiseert op 7 oktober 1984 haar jaarlijkse clubmatch in het sportcen trum te Egmond aan Zee. Honden liefhebbers in het bezit van een ras hond met stamboom uit het rayon van de K.C.W.F. kunnen meedoen aan deze clubmatch. De inschrijving staat open voor hon den vanaf 6 maanden. Honden die nationaal of internationaal kampioen zijn kunnen daarnaast meedoen aan een Kampioenenparade. Keurmeesters zijn de dames I.J.A.A. van Adrichem Boogaert-Kwint en Ph. Heerkens-Verschuuren, en de heren J. Dekker, A.D. Scholten en E. Wieldraayer. Voor informatie en inschrijfformulie ren: mevr. R. Schaap-Falck, Oudbur- gerlaan 88, 1852 KR Heiloo, tel. 072-335142. (Sekr. Postbus 437, 1780 AK Den Helder). Een compleet verraste kapper v. Eikeren zag donderdagmiddag in eens een draaiorgel voor z'n zaak staan en z'n kinderen waren er alle maal. Hadden ze er toch aange dacht, want die dag zat hij precies 50 jaar in het kappersvak. Deze ver rassing kwam van z'n schoonzoon Nico Teuthof, die nog de grootste moeite had gehad om schoonpapa 's middags thuis te houden. De heer v. Eikeren begon zijn loop baan in Aalsmeer als leerling van de avondvakschool, waarna hij 3 jaar in Amsterdam werkzaam was maar in het begin van de oorlog vertrok hij naar Alkmaar alwaar hij 13 jaar als bediende bij de firma den Does werkte. Maar iedereen droomt natuurlijk van een eigen zaak, zo ook de heer v. Eikeren. Toen kwam er in Hei loo een oud pand leeg aan de Kenne merstraatweg. Hierin had een bloemenzaak gezeten en de eerste 5 jaren vond v. Eikeren hierin een eigen onderkomen. De zaken gingen echter goed en de oudste dochter Mary, had haar opleiding in het kappers vak intussen voltooid. De oude zaak werd gesloopt en er voor in de plaats kwam een moderne kapperszaak met aan de voorkant een damessalon en achter een heren salon. Mevrouw v. Eikeren hield zich bezig met de algehele leiding en dat is nu al 31 jaar zo. ,,Ik houd van mijn vak" zegt v. Eikeren ,,mijn lijfspreuk is altijd geweest ,,wie niet steelt en niet erft moet wer ken tot hij sterft". Buiten het kappersvak heeft de jubilaris nog jaren in het bestuur van de VVV gezeten en was hij oprichter van de biljartclub ,,de Pommerans". Een tevreden mens, die blij is met zijn bestaan en dat is in deze tijd wel iets bijzonders. Donderdag 6 september De Duif, Mariënstein 180, tijdens schooluren. Vrydag 7 september Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar/Heiloo, p/a Boswinde 17, huis- aan huisactie plan Zuid® dozen en/of bundels oud papier gereed zetten langs de kant van de weg. Vóór 17.00 uur. Halen op verzoek tel. 334088. Zaterdag 8 september JP. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9, tussen 9.00 - 11.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5-7, op parkeerterrein tegenover de school. Tus sen 10.00 - 12.00 uur. Maria-Lidwina en Sint Franciscusschool, parkeerplaats het Wielemakersland. Tussen 9.30 - 11.30 uur. Halen op verzoek, tel. 334669. Tevens huis- aan huis- at tie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Wes terweg, dozen en/of bundels oud papier gereed zetten langs de kant van de rijweg. Vóór 9.3Ö uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar/Heiloo, p/a Ewisweg 38, hoek Kerkelaan/Westerweg, tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek tel. 334088. Maandag t/m vrijdag Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1, tussen 8.00 - 16.00 uur. Talen op verzoek, tel. 332336. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43, tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op,verzoek, tel. 333600. Ook lompen. Alle dagen Cl Willibrordschool, Westerweg naast Fodi-markt, alle uren. zondag 9 sept. a.s. 16.00 uur sportcomplex 't Vennewater. Het softbalteam van B.S.C. Heiloo wordt gesponsordjJoor Dr Pepper. natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. j— r* »- heel kgO.ÜO RUNDERGEHAKT 7 QC heel kgt «S/O Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK aq 250 gramO.ÜO Botermalse RUNDERBIEFSTUK nQ 250 gram4.yö Tulpencroftlaan 2, Heiloo J"ussen Heerenweg en Kenn.str.wj De finale van de competitie in de eerste klasse is zondag in Breda uitstekend verlopen voor TRIAS. De dames ein digden als tweede achter A.A.V. '36 uit Alphen aan de Rijn en promoveer den naar de hoofdklasse zodat ze zich volgend jaar met de Nederlandse top clubs kunnen meten Ook de heren kwamen goed voor de dag en behoef den slechts Sprint, P.s.V. en Hellas voor te laten gaan. Op de 100 meter dames noteerden Tonia de Jong en Mascha Vriend goede tijden, n.l. 12.7 en 12.9 sec. Nog beter deed Mascha het bij het ver springen waarop ze 5.39 meter liet opmeten, Carine Molenaar kwam op dat nummer tot 5.07 m. Goed in vorm was Jolanda Burkels met 1.65 m hoog en 64.9 op de 400 meter horden. Ingrid Vel en Jolanda Kragten liepen zowel de 400 als de 800 meter, Ingrid kwam met 60.6 en 2.18.3 goed voor de dag. Jolanda was niet geheel fit maar verzamelde desondanks toch de nodige punten. Ineke Admiraal verraste op de 3000 meter met haar goede tijd van 10.58.6 Op de werpnummers was weer een hoofdrol weggelegd voor Jolanda Zijl met een worp van 39.82 meter met de discus. Onneke Doornbos en Freya Muller passeerde beiden de tien meter met de kogel, het resultaat was resp. 10.23 en 10.04 meter. Het speerwerpen was weer in goede handen van Hannie Jongejan met 38.36 meter. Ingrid van der Lecq deed het met 31.08 ook zeer behoorlijk. Tenslotte kwam de estafet teploeg op de 4 x 100 meter weer onder de 50 seconden. Hannie Jongejan, Mascha Vriend, Jolanda Burkels en Tonia de Jong besloten deze voor de dames zo succesvolle dag af met een tijd van 49.9 sec. Bij de heren schitter de Mare Kok met twee nieuwe clubre cords: het polsstokhoogspringen won hij met een uitstekende 4.50 meter en op de 110 meter horden werd hij tweede met 14.8 sec. Beide nummers waren trouwens zeer sterk voor TRIAS want met de polsstok haalde Paul Mul een prima 4.30 meter en op de horden finishte Marco Beukenkamp sterk in 15.0 sec; Marco won bovendien met overmacht de 400 meter horden in 52.4 sec. Overwinningen waren er ook voor Ronald Huiberts met 56.54 bij het, speerwerpen en voor Dirk ten Brugge- cate met zijn 9.22.8 op de 3000 meter sleepte. Op het slotnummer 4 x 400 meter estafette kwamen Robert van Vianen, Rob Ooms, Paul Mul en Marco Beukenkamp met 3.23.1 erg snel aan de finish. TREKKING LOTERIJ STEPPENRACE De prijzen bij de loterij, die tijdens de steppenrace anderhalve week geleden werd gehouden, zijn op de volgende lotnummers terecht ge komen: le prijs, een fiets, nr. 122; 2e prijs, radio-cassetterecorder, nr. 176; 3e prijs, autoped, nr. 483; 4e prijs, barbecue, nr. 482; 5e prijs, strijk bout, nr. 43; 6e prijs, dameshorloge; nr. 108; 7e prijs, rekenmachine, nr. 717; 8e prijs, kinderstep, nr. 714; 9e prijs, taart, nr. 188; 10e prijs, metworst, nr. 173. De prijzen kunnen door de winnaars worden opgehaald bij de familie Rozing, hoek Kerkelaan 8/Herenweg te Heiloo. Telefoon: 072 - 331397. JAARLIJKSE PIT-KOLLEKTE ZORGEN VOOR JONGEREN Van 10 t/m 15 september wordt er een landelijke kollekte gehouden om huiselijk ingerichte gelegenheden, waar militairen in hun vrije tijd zich wat op hun gemak kunnen voelen, in stand te houden. Die jongens zijn niet voor hun plezier in dienst en alleen met diskussies over het voor en tegen van een leger zijn zij niet geholpen: ze zijn veelal tegen hun zin geruime tijd van huis. De landelijke kollekte gaat uit van het Protestants Interkerkelijk Thuis front. Wij verzoeken U een kollek- tant niet door te sturen. Hij/zij doet het niet voor zichzelf, maar probeer wat met die jongens mee te voelen en iets voor ze te doen. PLEZIER - SPANNING - EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD - SENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1