3 LH -r orni gens we B He1'0" ja„rda9 ma' voO' \1 Hobby-farm: 15 jaar begrip voor creatieve tijdsbesteding c® rdt 9e!%Vfun„r OP "ei Z£/lo9 VERENIGINGSNIEUWS iM&tL Vo ^T: r'eftfew 1 ,rien °P a uur q^SG^, kmtM- AT 5~5>L^ r^^\VW VAKANTIE DOOR EN VOOR OUDEREN 5 SEPTEMBER 1984 A. r He"? PROGRAMMA FILMLIGA HEILOO Met veel genoegen maken wij het programma voor het seizoen 1984/1985 bekend! De volgende films zullen worden vertoond: 4, 5, 6, 8, 9 en 10 oktober: ,,To be or not to be", van Alan Johnson. 18, 19, 20, 22, 23 en 24 oktober, ,,The Dresser", van Peter Yates. 15, 16, 17, 19, 20 en 21 november Fanny en Alexander", van Ingmar Bergman. - 6, 7, 8, 10, 11 en 12 december, Trading Places", van John Landis. 3, 4, 5, 7, 8 en 9 januari 1985, ,,The BiftChill", van Lawrence Kasdan. 24; '25, 26, 28, 29 en 30 januari 1985, Bastille", van Rudolf v.d. Berg. 14, 15, 16, 18, 19 en 20 februari 1985, Terms of Endearment", van James Brooks. 7, 8, 9, 11, 12 en 13 maart 1985: „Fitzcarraldo" van Werner Herzog. 28, 29 en 30 maart/ 1, 2 en 3 april 1985, ,,Diva", van Jean-Jacques Bei'neix 11, 12, 13, 15, 16 en 17 april 1985: ,,L^s Fantomes du Chapelier", van Claude Chabrol. De abonnementsprijs blijft ongewij zigd, dus35,per kaart. Wilt U het abonnementsgeld vóór 15 september overmaken op Post girorekening nr. 40783, ten name van onze sekretaris, de heer S. Buiten kant. U krijgt de kaarten dan toege stuurd. Indien U uw abonnement niet wenst te verlengen, wilt U ons dat dan even - liefst telefonisch - laten weten. Wij nemen aan dat U uw kaarten voor dezelfde avond wenst als in het af gelopen seizoen. Mocht U hierin verandering willen aanbrengen, geet U ons dan omgaand - liefst tele- nisch - bericht. Wij zijn van plan dit seizoen met een experiment te komen. Bij voldoende belangstelling willen wij namelijk een extra serie van 3 filmvoorstel lingen brengen op zondagmiddag of zondagavond in het genre Filmhuis films". De prijs voor dit extra abonnemnent zal eventueel 12,50 bedragen. Inlichtingen: S. Buitenkant, Fontein Verschuirlaan 6, tel. 331027. VOLKSDANSLIEFHEBBERS OPGELET Het nieuwe dansseizoen van Heilooër Volksdans Vereniging Pridini begint woensdag 5 september. Houdt U van dans en muziek en wilt u kennis maken met andere culturen dan is volksdansen echt iets voor U. Er is maar één risico aan verbonden; als je begint laat het je nooit meer los. Om te kunnen volkdansen is geen spe ciale kleding nodig, behalve een paar gemakkelijke gymschoenen. Het hele gezin kan er aan meedoen, want wij hebben sinds enkele jaren ook twee groepen. Heeft U belangstelling, kom dan ge rust vrijblijvend bij ons kijken bij de volgende groepen: Kinder van 6 tot 9 jaar: woensdagmid dag van 13.30 u. - 14.30 u., in de nieu we school de Nieuwe Hoeve, Boeken- stein. Kinderen van 9 tot 12 jaar: woensdag middag van 18.30 u. - 19.30 u., in de gymzaal aan de Kerkakkcrs. Beginners van 20.(X) u. - 21.30 u., in de gymzaal aan de Kerkakkcrs. Halfgevorderden van 19.30 u. - 21.00 u., in de Nieuwe Hoeve, Boekenstein. Gevorderden van 21.00 u. - 22.30 u., in de bjieuwe Hoeve, Boekenstein. Nieuwe leden hebben de mogelijkheid 'n cursus internationaal volksdansen te volgen gedurende 3 maanden. De kosten zijn 44,-. Na die 3 mnd. betaalt U als U het hele seizoen wilt dansen pas Uw 10,00 inschrijfgeld. Wilt U nog verdere informatie dan kunt u bellen naar: Ineke Schomaker 072-336959 of Joan Dirkson 072-336538. Zaterdag 25 aug. Daar gingen we dan en het weer was veelbelovend. De bus was groot en comfortabel. Onze reislei der en ook de chauffeur brachten met hun woord van welkom meteen een fijne ontspannen sfeer. Onderweg werd gestopt voor de koffie of thee, terwijl de benen ook even gestrekt konden worden. Weer verder tot we arriveerde bij het Hotel Schaepkens van St. Fyt. Na even opfrissen, het eerste dinér. Er kon gedanst worden bij wat men noemt levende muziek. En dat juist de Ouderen kunnen dansen is bewezen, voor de niet-dansers was 't plezierig om naar te kijken, 't Werd een fijne week, met trips door Zuid- Limburg, waarbij we een chauffeur hadden zo geestig dat Toon Hermans nog wat van hem kon leren. We gingen op safari bij onze oosterburen en een andere keer bekeken wij de mijnstreek Ook Maastricht werd bezocht en dat is een stad met vele mogelijkheden. De kerken St. Servais en de O.L. Vrouwe kerk, schitterende bouwwerken, het Vrijthof en andere pleinen, waar het heel gezellig is om op een terrasje te zitten. Oude winkelstraatjes en wallen, de bruggen over de Maas, en nog meer, te veel om op te noemen. Een stad waar je je uren lang kan vermaken Hetzelfde moet gezegd van Valken burg waar het verblijf heel aangenaam is. Het Hotel dat mooi en gezellig is, waar alles heel goed verzorgd wordt laat ik de trip naar de Ardennen in België niet vergeten, zo prachtig, met z'n bergen en dalen waar de chauffeur, heel hoog stopte om ons een idee te geven van hoe hoog wij stonden. Gelukkig kreeg hij de bus weer op gang, wat voor velen een geruststelling was. Maar ook aan deze week kwam een einde en tevreden stapte we weer in de bus. Rijdende door het land van Zuid-Oost tot Noord-West met z'n meren, het groene gras, het gezonde vee, de rivieren, de heide, dan denk je, wat hebben we toch een prachtig mooi landje. Blijft mij nog namens allen hartelijk dank te zeggen aan de reisleiding die deze vakantieweek mo gelijk maakte. M. Reijn-Ooteman. ^ÜDLKLANPSE bond voor PLATTELANDSVROUWEN De afdeling Heiloo van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen heeft haar nieuwe programma weer klaar. Vorming, Ontwikkeling, Ontspan ning spelen hierbij een hoofdrol. Voor nieuwe ideeën staan wij open. En als U onze bond nog niet kent, kom dat gerust eens naar één van on ze avonden of koffieochtenden, of neem kontakt op met één van de be stuursleden! Wat wij voorlopig te bieden hebben: op 12 september a.s. 's avonds in de zaal van de Geref. Kerk een lezing met dia's over de luchtverkeerslei ding door de heer J.J. Kaan. Op dins dag 2 oktober een ochtendbijeen komst in het Open Huis met de heer R. Dojes over stambomen, familie namen, enz. De reiskommissie neemt ons op 19 september mee op een fietstocht naar de Beeldentuin van Nic Jonk te Grootschermer en naar het schaatsmuseum te Schermer- In een tijd van bezuinigingen in het onderwijs neemt het aantal lesuren, dat op de lagere scholen wordt gegeven in de creatieve vakken, af. De vakdo centen zijn te duur, maar de vakken die zij geven zijn goud waard. Creativi teit zit in ieder kind en als dat op school minder kans krijgt om zich te ontwikkelen, dan is in Heiloo bijvoor beeld de Hobby-farm een uitstekend alternatief. De Stichting Hobby-farm bestaat in Heiloo al ruim 15 jaar. (Aanvankelijk niet als stichting: dat kwam later pas). Haar onderkomen heeft de Hobby farm aan het Zevenhuizen. Een eigen werk-ruimte, waar alle knutsel-tech- nieken geleerd kunnen worden. Niet alleen is er ruimte, maar ook zijn er uitstekende materialen en gereed schappen voor allerlei creatieve rich tingen. Van timmeren en kleien tot emailleren, om enkele voorbeelden te noemen. Er wordt bij de Hobby-farm gewerkt in kleine groepen op maandagavond (18.30-20.00 uur), woensdagmiddag ^T^MST^ur^njdagavon^l^O^ -20.30 uur) en zaterdagochtend (9.30- 11.00 uur). Elke groep staat onder deskundige leiding van meerdere vol wassenen, waaronder ouders van de deelnemende kinderen. De begelei ders en begeleidsters hebben geenszins de bedoeling alleen een verlengstukje van de school zijn. De Hobby-farm is zeker momenteel veel meer een aanvul ling op het onderwijs. Het gaat er om, dat de kinderen een leuke, creatieve hobby hebben en dat ze op de Hobby farm daarover iets meer kunnen leren. Er is op dit moment nog ruimte voor een aantal kinderen (leeftijd van 6 tot en met 12 jaar) in verschillende groe pen. De kosten, die aan het knutselen bij de Hobby-farm zijn verbonden, zijn laag. Voor 48 gulden kan een kind een heel seizoen meedoen. Zeker wanneer het weer weer minder gaat worden, is de Hobby-farm een uitstekende moge lijkheid voor de kinderen om zich niet te vervelen. Voor alle informatie kan men terecht bij mevrouw Pronk, Geestakker 8, 1852 EX te Heiloo. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 072-334574. WUKVER. PLAN OOST De altijd aktieve wijkvereniging "Plan Oost" organiseerde zondag j.l. een fietspuzzeltocht die een groot succes werd Voor de organisatoren, Joop Zwart en Theo Beekhuijzen. Bij ideaal fietsweer vertrokken de deelnemers, jong en oud voor een rit die niet alleen door Heiloo voerde, maar zelfs naar de Abdij te Egmond. Onderweg dienden een aantal vragen beantwoord te worden. Tijdens een rust werd koffie en ranja geschonken en na afloop konden er pannekoeken gegeten worden in het Oostjionk. Voor de kleinen was er nog een kleurwedstrijd. Mede dankzij de hulp van de sponsors (J. Buitenhuis, Spar; lie de France, Croissanterie; J. Jansen, loodgieter en Luuk van Raalte, rijwielen) konden er leuke prijzen uitgereikt worden. Te vens ontving elke deelnemer een herin nering. De wisselprijs werd gewonnen door de "oudste" deelnemer, de hr. P. v. Raalte. Gezien het enthousiasme van de deelnemers werd deze tocht iets wat zeker voor herhaling vatbaar is. horn. Op 24 oktober a.s. gaat men per bus naar de bloemenveiling te Aalsmeer en de botanische tuin in Baarn. Er is nog plaats bij enige werkgroepjes. Onze kursusleidsters hebben weer een begin gemaakt met de volgende kursussen: lampekap maken van parkietengaas, etsen (o.a. met droge naald), deelname aan de doe- het-zelf-kursus van het P.E.N., wegwijs in de bibliotheek, boekbin den samen met de Ned. Ver. v. Huisvr., verder een kursus aquarel len, Engels. Ook kunt U deelnemen aan gymnastiek, volksdansen, het zangkoor, de toneelclub, een litera tuurclub of een bespreking van ge dichten. Voor nadere informatie kunt U te recht bij de sekretaresse, Goodeslaan 47 of via de telefoonnummers 334988 en 330950. NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING STAMBOMEN Genealogie of Stamboomkunde, of gewoon gezegd Familie-geschiede- nis. Nu de vakanties grotendeels achter de rug zijn, is de tijd voor on ze hobby weer aangebroken. We be ginnen het nieuwe seizoen met een kontaktavond, welke voor leden en niet-leden vrij toegankelijk is. Deze avond houden we op maandag 10 september om 8 uur in Restau rant ,,De Hoornse Vaart", Hertog Aelbrechtweg 4, Alkmaar Noord. Dus naast het zwembad. Eerste ver dieping, er is een lift aanwezig. Wij nodigen iedereen die belangstel ling heeft voor familiegeschiedenis uit, deze avond bij te wonen. Voor verdere informatie kunt U te recht bij de sekr. van de afd., J.J. Kaldenbach, Amstelstraat 18, Alk maar, tel. 072-123029. NIJENBURG ZOEKT NIEUWE MINIRETTES Het Tamboer en Majorettenkorps "Nijenburg" wil op 3 oktober a.s. beginnen met het opnieuw opzetten van een minirette peleton. Onze gedachten gaan daarbij uit naar meisjes tussen de 6 en 9 jaar, welke het leuk vinden om na voldoende training samen met de drumband op te treden. De trainingsavond is op woensdag en wel van half zeven tot half acht in het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg. De con tributie van onze vereniging be draagt 7,50 per maand of te wel 22,50 per kwartaal. Dus meisjes tussen de 6 en 9 jaar, twijfel niet en meldt je nu aan, zodat wij met een flinke groep kunnen starten. Voor evt. vragen, maar vooral aanmeldin gen, kunnen jullie of je vader of moeder bellen met: mevrouw e. Waagemans, tel. 334914; hr. G. Schouten, tel. 335935; hr. K. de Groot, tel. 334661. CURSUS BLOEMSCHIKKEN MET NA-ZOMERBLOEMEN TE HEILOO Een schitterende zomer is bijna voorbij een reden voor de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkun de om te starten met een cursus bloemschikken met na-zomerbloemen. Beginners en gevorderden kunnen meedoen. Gezien de grote belangstel ling voor de cursus geven we een tweetal cursussen met identiek pro gramma. Er is zodoende voor de deelnemers om de week bloemschik ken. U kunt kiezen: cursus A op donderdagavond 13 sept.; woensdaga vond 26 sept.; woensdagavond 10 okt.; dinsdagavond 23 okt. Cursus B op woensdagavonden 19 sept. 3, 17 en 31 okt. Plaats: Kennedy Mavo aan de Laan van Muys 3 te Heiloo. Aanvang 20.00 uur. De cursus zal worden geleid door mevr. Heieen Groot-Gerritsen. geassi steerd door Magda Bakker en Gerard Wagenaar. Het cursusgeld bedraagt f. 50,-- voor leden; niet-leden betalen f. 67,50. Aanmelden: leden hebben VOORRANG zij kunnen bellen vanaf maandagmorgen 10 sept. om 9.00 uur let op, dus vanaf negen uur. Niet-leden kunnen vanaf 10.00 uur aanmelden voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn, bij de commissie bloemschikken: de heer Kamer: tel. 072-333523. (ook voor inlichtingen). STICHTING KINDERSPEELZALEN HEILOO De Stichting Kinderspeelzalen in Heiloo heeft na de vakantie weer plaats voor een aantal peuters van 2Vi tot 4 jaar, voor 2 ochtenden per week. Ze kunnen dan met hun leef tijdgenootjes komen spelen op één van de peuterspeelzalen: ,,De Teddybeer", ,,Brammetje" en ,,01- leke". ,,Brammetje" en ,,011eke" zijn gevestigd aan de Pastoor van Muyenweg. ,,De Teddybeer" aan de Kerkelaan. Een groot deel van de ochtend wordt er vrij gespeeld. Hierbij zijn ervaren leidsters aanwezig om uw peuter te helpen met tekenen, verven, plak ken of met één van de vele andere mogelijkheden die de peuterspeel zalen biedt. Ook wordt er aandacht geschonken aan de muzikale ontwikkeling door het spelen met instrumenten en het zingen van liedjes. Er wordt voorge lezen en de peuters worden bij (kring)gesprekken betrokken. Halverwege de ochtend is er een rustpunt. Er wordt dan gemeen schappelijk limonade gedronken en wat gegeten. Als het weer het toe laat wordt er buiten op het school plein en in de zandbak gespeeld. U kunt uw peuter inschrijven voor de maandag- en donderdagochtend of voor de dinsdag- en vrijdagochtend. Voor inlichtingen kunt U terecht bij de sekretaresse van de stichting: mevr. S. v.d. Haak, Middelhof 11, tel. 334219 of bij de peuterspeel zalen. UIT HET NIVON Het Nivon houdt een groot aantal creativiteits-cursussen voor leden en niet-leden. Graag verwijzen we daarvoor belangestellenden naar de grote advertentie geplaatst in de Uitkijkpost van vorige week, 29 augustus. Vorige week werd gesproken in de krant over een driedaagse boottocht van het Nivon, dit moet zijn drie daagse bustocht naar België. Met bezoek aan het openluchtmuseum Bokrijk en op de heenweg, wordt Heusden aan de Maas bezocht. Er komt een nieuwe cursus Geo logie, voor beginners. Deze zal bestaan uit een 12-tal lesavonden. De leiding heeft de heer S. Dekker uit Winkel. Er vinden zes zogenaam de werkavonden plaats waarvan de leiding berust bij de heren Jan Vis ser en Joop Muller. Voor inlichtingen betreffende de ze Nivon activiteiten kan men zich het beste wenden tot Jan Visser, Egelenburg 24, tel. 334921 of Joop Koorn, Groot Barlaken 57, tel. 334001. Wil men het 36 pagina: rijke program ma boekje van alle Nivon-activiteiten hebben ,dan wende men zich tot de secretaresse: Nel Vader, Vries wijk 160, tel. 333752, of de fam. Mulder, Het Veld 12, tel. 333127. Nivon kursussen U kunt zich nog opgeven voor: Aqua relleren o.l.v. Harry Elzinga, maan dagavond; papier knippen o.l.v. Nel Wezel, maandag- of donderdag middag; houtsnijden o.l.v. Dick Beemster, dinsdagavond: Marionet ten maken en bespelen o.l.v. Jan v. Erkelens, dinsdagmorgen. Sluitings datum is 10 september. Ans Her mans, Egelenburg 28, tel. 334316. Het jaarprogramma van het katholiek vrouwengilde St. Monica is weer ver schenen. Het K.V.G. wil met 'n reeks van maandelijkse bijeenkomsten voor alle vrouwen van Heiloo en omgeving, eigen gerichte, goede ontspanning brengen. Prettige informatie over ak- tuele onderwerpen bieden of zomaar een gezellige ontspannen avond. Vrouwen die veel waarde hechten aan persoonlijke ontplooiing en dat in kontakt met andere vrouwen, wordt de mogelijkheid geboden bij het K.V.G. Alle avonden worden gehouden in het Trefpunt aan de Westerweg 291 in Heiloo. Het jaarprogramma tot 1 januari ziet er als volgt uit. Woensdag 12 sept. 7 uur: opening met euch.vie ring en jaarvergadering en een praatje door mevr. Settels waarna bingo wordt gespeeld. 17 Oktober 8 uur Bureau voorlichting merkartikelen met diapre sentatie. 8 Nov. 's morgens half tien' bezinningsdag bij Zr. Juliaantjes met radiopastoor Raadsgelders. 28 Nov. 8 uur mevr. Werels leert ons sierknippen tevens verloting. 19 Dec. 8 uur kersta vond met toneelgroep Sminck. Er is een autoservicedienst (tel 335107) voor halen en brengen. Verdere inlichting en mevr. Karsten, secr. tel. 332115.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 6