Glastronome O OMEGA n de blokkerhof RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN 1 'v h 25 OUD-PAPIER AKTIES OVERIGE AKTIES OP VIDEOTAPE Kinderpostzegelaktie van start we/ter 'errmn meosbr go. Brood-feestweek bij Bakker Hemmer simon peek m ^e^en NIEUWSBL EILOO e.o -theek Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* monsseur Wij hebben al menu's vanaf 37.50 FORD. MEERWAARD OP DE WEG. MIDDENSTANDS VERENIGING HEILOO Maak gebruik van de MVH-cheques van f 25,- en f 10,- besteedbaar bij alle winkeliers van Heiloo. Westfriese Voordeelslagerij Jpp I3CUTIGUI RAADHUISWEG 13 - HEILOO FILMHUUR ALLE TITELS 5,- per dag. of 3 voor 25,- voor 4 dagen Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. EXCELLENTE MANNEMODE 49e JAARGANG No. 40 3 OKTOBER 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 0^2-333 5 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Woensdag 3 oktober gaat de kin- derpostzegeldactie weer van start. De leerlingen van meer dan 8000 scholen in het hele land bellen dan aan om bestellingen van kinderpost zegels en kaarten op te nemen. Zij verkopen velletjes kinderzegels ter waarde van 5,--. Op de kinder zegels staan stripverhaaltjes, voor 't eerst in de geschiedenis van de postzegel. De vier zegels zijn ont worpen door Joost Swarte, een be kende Nederlandse striptekenaar. Eén van de mapjes wenskaarten is getekend door Anton Pieck. De map jes kosten 2,50 per stuk. Vanaf 14 november worden de zegels en kaarten bezorgd en afgerekend. Dan zijn de kinderpostzegels ook in de postkantoren verkrijgbaar. Met de hulp van al deze kinderen èn van veel volwassenen wil het Neder lands Comité voor Kinderpostze gels proberen de opbrengst te ver hogen. Een opbrengst die jaarlijks wordt gebruikt om verbetering te brengen in het leven van kinde ren in binnen- en buitenland. Hulp die nu, meer dan ooit, hard nodig is. Gezellig en niet duur uit eten bij Restaurant Rijksweg 100, Limmen Telefoon 02205-1296 of 2397 Wij zijn de hele week geopend. Wist u dat wij ook een prachtige Oud-Hollandse kamer hebben voor uw bruiloft, receptie, jubileum, diner etc., waar u een onvergetelijke avond of dag kunt hebben tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Wij hebben al menu's voor partijen vanaf Lid Vereniging Goud- en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 HERSTRATINGEN In dc komende weken zullen op een aantal plaatsen in de gemeente onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de bestratingen. Deze werkzaamheden betreffen: Cruijscamplaan: hertegelen voet pad voor dc woningen no. 2 t/m 22. Groenelaan: verbetering voetpad en parkcerstrook voor de woningen 2 f/rii 14. Dc Hofstee: verbetering voetpaden naast dc woningen 14 en 16. Middelhof: aanleg parkeerstroken tegenover de woningen 9 t/m 13 en 29 t/m 35. Stationsweg: herleggen van voetpad en parkcerstrook tussen Breedelaan en Heerenweg (oostzijde). Termyen: hertegelen van enkele tegelpaden en gedeelte rijweg. Het Zevenhuizen: herstraten paral lelweg voor de woningen no. 33 t/m 55. MEVROUW GIESBERTZ NEEMT BOEKHANDEL 'T HOEKSTUK OVER Maandag openden Wouter en Rolf Gicsbertz de boekhandel aan het Hoekstuk die door hun moeder is overgenomen van Van Tol. Van Tol heeft z'n handen vol aan zijn zaak in Haarlem en mevrouw Gies- bertz, die enige tijd geleden om gezondheidsredenen haar kantoor baan moest opgeven, zag dit als een goede kans weer aan het arbeids proces deel te gaan nemen. Van Tol blijft de inkoop verzorgen. Me vrouw Giesbertz heeft naast de tweedehands boeken nog een hob by. Zij heeft een grote verzameling tweede handsspullen, deze zal zij tevens in de zaak gaan verkopen. Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum ""Telefoon 02518-50650/50651* Lid Stichting Bontwaarborg Uw bontmantel veranderen en/of repareren? BONTHUIS Gebr. van der STELT verzorgt alles zeer vakkundig op ei gen atelier. Tevens hebben wij de enige echte garantielabel van de stichting Bontwaarborg. Dit vignet is uw zekerheid voor vakmanschap en kwaliteit. De nieuwe wintercol lectie '84-'85 hangt gereed. Ook hebben wij bodywarmers, hoeden en vosboa's. "DE PARTNERS" VERHUIZEN NAAR STATIONSCENTRUM Na bijna een jaar aan de Raad- huisweg te hebben gezeten verhuist kledingzaak "De Partners" naar de Stationweg 86. De Partners koopt mode van de grote mode inkopers, die deze monsters krijgen uit alle delen van de wereld. De collectie van de Partners be staat dan ook uit eenlingen en steeds wisselende partijen. Ze kopen en verkopen goedkoop, op kwaliteit wordt goed gelet exclusief en goed koop is hun advies. De Partners bestaat uit vader, moe der, dochter, zoon en schoonzoon en ieder doet zijn eigen deel in dit familiebedrijf. Ze nodigen u uit om eens een kijkje te komen nemen in de mooie opgeknapte kleding zaak aan de Stationsweg 86 in Heiloo. GESLAAGD Aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen is onze plaatsgenoot Jan Kuyper geslaagd voor tropisch bodemkundige". KIND EN ZIEKENHUIS De werkgroep Kind en Ziekenhuis Alkmaar en omgeving is in augustus 1978 opgericht. De doelstelling luidt: ,,Het bevorderen van het welzijn van het kind vóór, tijdens en na een zie kenhuisopname". De werkgroep wil de doelstelling verwezenlijken door het op gang brengen van een menta liteitsverandering zowel bij werkers in de ziekenhuizen als ook bij de ouders. In de loop der jaren is reeds het een en ander tot stand gebracht. Mochten de ouders vóorheen slechts op tijden dat het het ziekenhuis uit kwam ,,op bezoek" komen, nu zijn er ,,open" bezoektijden en wordt duidelijk meer rekening gehouden met de wensen van kinderen en ou ders. De werkgroep geeft voorlich ting op ouderavonden en onderhoudt kontakten met de Alkmaarse zieken huizen. Om hiermee door te kunnen gaan, heeft de werkgroep Kind en Ziekenhuis Alkmaar en omgeving dringend meer mensen nodig. Voor informatie kunt U bellen naar Lida Schijf in Heiloo (tel. 337893) of Judith van Rooy in Koedijk (tel. 620742). TV-SHOW "HART VOOR EEN KIND" Woensdag 3 oktober 1984 20.30 uur, Nederland I Stichting Terre des Hommes komt op voor kinderen in nood, waar ook ter wereld. Geloof, ras of politieke overtuiging speelt bij die hulp verlening geen enkele rol. Ook Poolse hartpatiëntjes, die in hun eigen land niet' geopereerd kunnen worden en die gedoemd zijn om voortijdig te overlijden of in het gunstigste geval zwaar gehandicapt door bet leven te gaan, vallen bin nen de doelstelling van Terre des Hommes. De komende vijf jaar hoopt Terre des Hommes, in nauwe samenwer king met het Wilhelmina Kinder ziekenhuis te Utrecht, 500 Poolse hartpatiëntjes voor operatie naar Nederland te laten komen. Tege lijkertijd zullen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis vijf medische teams opgeleid worden, zodat deze hartoperaties te zijner tijd in POlen zelf uitgevoerd kunnen worden. Het totale bedrag dat met deze ak- tie gemoeid is bedraagt tien mil joen gulden. Terre des Hommes hoopt dit geld via allerlei akties bijeen te brengen. Zonder mede werking van de media is het vrij wel onmogelijk aan de benodigde fondsen te komen. Vanavond woens dag 3 oktober zal de TROS aan dit specifieke doel een televisieshow wijden, waarin tal van bekende ar tiesten optreden. Van 1 tot 7 oktober is het weer de week van het brood en zoals ieder jaar heeft Bakker Hemmer daar weer veel werk van gemaakt. Zo bakt hij elke dag verse krentebollen, maar in sommige zit een kers (een zgn. kersverse krentebol). Wie nu zo'n kers treft, krijgt van Bakker Hemmer een fraaie linnen tas vol met zijn heerlijke eigengemaakte produkten. Ook voor de kinderen is er een leuke attentie tijdens de broodweek. En Bakker Hemmer zou Bakker Hemmer niet zijn als hij voor de broodweek niet iets nieuws had gemaakt. Een gevulde broodsoort met o.a. diverse zuidvruchten en noten (overheerlijk) en hij gaf het de naam „Ketel- Binkie" mee. Voor de gezellige avonduurtjes heeft Hemmer een eigengemaakte kruidenboter met' een krakend vers stokbrood voor een leuk prijsje. Dagelijks zetten de echte bakkers, herkenbaar aan het gele embleem, hun beste beetje voor om het dage lijks brood zo smakelijk mogelijk te maken en wat dacht U van al het lek kers dat ons, straks met de feest dagen weer te wachten staat. Het brood zit de laatste jaren weer goed in de lift. Steeds meer mensen maken b.v. van de zaterdagavond maaltijd een uitgebreide broodmaal tijd. En wat dacht U van het brood- diëet, dat is ingeslagen als een bom. Het wordt door zo'n 1,2 miljoen men sen toegepast. Bij 1 miljoen heeft het dieet succes, deze zijn gemiddeld 3 kg afgevallen, er is dus 3 miljoen kilo mensen in Nederland verdwe nen. Degenen die niet op hun lijn behoeven te passen, kunnen van al de andere lekkernijen van de warme bakker genieten. GRAAG GEDAAN We hebben allemaal wel eens een klusje dat blijft liggen: een lekkende kraan, een kapotte bel, een lamp die stuk is, het gras dat maar doorgroeit, enz. Eigenlijk zou dat karweitje wel ge daan moeten worden, maar wie zou je daar voor moeten vragen? Als er op die vraag geen antwoord komt, blijft vaak kapot wat eigenlijk ge repareerd moest worden en wordt er niets gedaan. In dat geval kunt U in het vervolg een beroep doen op de vrijwilligers klussendienst Graag Gedaan". Graag Gedaan is bedoeld om te hel pen met klussen en klusjes in en rond het huis bij mensen, die dat zelf niet (meer) kunnen en voor wie het fi- nanciëel bezwaarlijk is een vakman in te schakelen. Om een voorbeeld te geven: U kunt wel bij ons terecht voor het maken van een stopkontakt of het rechtleggen van een scheefgewaai de dakpan, maar niet om het huis te verbouwen. Het klussenprojekt Graag Gedaan wordt in samenwerking met de St. Werklozenbelangen Heiloo e.o. en het Ombudsteam Heiloo uitgevoerd. Voor aanvragen of nadere informatie, kunt U kontakt opnemen met: Stichting Dienstverlening Alkmaar- Heiloo, 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 331297. Spreekuren dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur. Woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het verzor gingshuis ,,de Loet" te Heiloo, tel. 330744. Als U zich als vrijwillige^ zou willen opgeven kunt U dit doen bij: Stichting Werklozen Belangen Hei loo e.o., Postbus 310, 1850 AH Hei loo, of op het spreekuur iedere vrij dag van 11.00 tot 12.00 uur. De Stichting Dienstverlening Alk- maar-Heiloo is een instelling voor ge coördineerd ouderenwerk. GESLAAGD Onze plaatsgenoten M. Greve en C. Piet zijn geslaagd aan de Me dische Faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, voor de kursus Podo-Kinesiologievol gens de methode van Dr. R.J. Bour- diol. Wör Official-dealer Exclusief bij: horloger juwelier - stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 J GELD DIAMANTEN BRUILOFT NAAR RODE KRUIS De heer en mevrouw Tromp waren 50 jaar getrouwd en dat was een goe de reden om feest te vieren. Maar het bruidspaar leeft zo blij en gelukkig dat zij hun gasten vroegen het geld voor een kadootje, in een ter plekke aanwezige Rode Kruis bus te willen doen. Vroeger heb ik zelf voor het Rode Kruis gewerkt en ik draag het nog steeds $en warm hart toe," zegt mevr. Tromp. Op de receptie werd maar liefst een bedrag van ruim 600,bij elkaar gebracht. Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. c Qc- heel kgO-ï/O RUNDERGEHAKT -7 Q£- heel kg5/D Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK q qq 250 gramO.yöi Botermalse RUNDERBIEFSTUK A QQ 250 gram^.yö Donderdag 4 oktober Dc Duif, Mariënstein 180, tijdens schooluren. Vrijdag 5 oktober Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis-actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg. Voor 17.00 uur, halen op verzoek: 334088. Zaterdag 6 oktober St. BenedictusschoolJP. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 - 12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijd kan oud papier worden gebracht. Halen op verzoek: 331857. Ook lompen. Handbalvereniging Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs, Egelsnoek. Tussen 8.00 - 17.00 uur. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Wes- terweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Maandag t/m vrydag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek. Muziekvereniging.Eensgezindheid, Laan van Muijs 1Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Cl^Wdfibrordschoolcontainer naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. Tulpencroftlaan 2, Heiloo ^Tussen Heerenweg en Kenn.str.w GEVONDEN VOORWERPEN GEVONDEN: rood boek; kinder schoentje; 1 portemonnee met gelds- inhoud en wat sieraden; autoped; katertje; gevonden 5 bankbiljet ten; kinderfiets; gymschoen; fiets; broche; 1 comp.band; gouden ket ting. Afhalen op woensdag- en zaterdag middag tussen 14.00 - 16.00 uur. BURGEMEESTER TREKT LOTEN OP TREKKINGS KOFFIECONCERT HARMONIE ORKEST CAECILIA Op zondag 14 oktober is er in de Beun weer het bijna traditioneel geworden jaarlijkse koffieconcert. Deze keer heeft het echter een feestelijk tintje, daar de prijs winnaars bekend worden van de loterij, die Caecilia heeft gehouden ten bate van de festiviteiten volgend jaar, als het orkest 60 jaar bestaat. Voor de prijzen hebben we mede werking gekregen van talloze middenstanders uit Heiloo, o.a. Luuk van Raalte, Radio Bakker, De Rabobank, Slager Burger en de vele anderen. De prijzen liegen er dan ook niet om: een videorekor- dcr, een racefiets (of een normale, wat de winnaar wenst) een reis voor twee personen, een draagbare te levisie en talloze andere prijzen. Middenstanders bedankt! Burge meester Glijnis, die ook andere concerten veelvuldig bezoekt, zal gaarne bereid zijn de trekking te verrichten. We hopen dat de prijs winnaars in de zaaj aanwezig zijn, zo niet dan krijgen ze telefonisch bericht vanuit de Beun om hen als nog ter plekke te laten vervoegen. Het concert zelf bestaat uit een kom- binatie van moderne en wat oudere, zelfs klassieke stukken, zoals het klarinet-concert van Mozart en "Pi que Dare" van Suppe. Verder "Five minutes with Jerome Kern", "Moment for Morricone" een ver zameling van de bekendste film- melodieën, en nog enkele marsen, zoals "in the lime tree avenue" en "semper dixieland". Het concert begint om 11.30 uur, en kaarten a 3,50 zijn nog te krijgen bij de Vivo, Stationsweg 96 en vooraf aan de zaal, waar ook nog de "laatste lootjes" worden verkocht. Bijbelavond Vrijdag 5 oktober: bijbel-lezing door W. J. Ouweneel over het thema: "U moet opnieuw geboren worden" in de zaal van de Gereformeerde Kerk, Noorder- gceststraat te Heiloo, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Inlichtingen: H. Smit, Goodcslaan 63 te Heiloo (tel. 337151). Wereld Winkel in 't Loo Zaterdag 6 oktober: Wereldwinkelgroep Heiloo staat met haar uitgebreide stand in 't Loo van 9.30 - 15.30 uur. Kunstnijverheid produkten, gebruiks artikelen en levensmiddelen uit de Derde Wereld. Rode Kruis Verkoop handwerken Rode Kruis, eerste Vrijdag van de maand, 5 oktober Kennemerstraatweg 382, van 14.00 - 16.00 uur. WMMwMwv-. Tennisschool Kapellaan 2, Postbus 200, 1850 AD Heiloo. Voor het a.s. Winterseizoen (8 okt - 15 april a.s.) zijn er nu nog de volgende mogelijkheden: A. DAMES TAKTIEKTRAINING Er zijn nog een aantal plaatsen maandags en vrijdags. Telefoon: 02507-19203/19575. B. TENNIS TRAINING o.l.v. George Rolvers en Bas de Hoop. Mogelijkheden op de (T) gemerkte uren onder C, eventueel halve uren. Telefoon: 02507-19203/19575. C. VASTE BANEN Telefoon: 072-334985/330123. MA 08-09.00 23-24.00 Dl 10-11.00 WO 08-09.00 23-24.00 DO 08-09.00 VR ZA 12-13.00 (T) 09-10.00 (T) 13-14.00 (T) 14-15.00 (T) 15-16.00 (T) ZO 14-15.00, 2 banen 19-20.00 De (T) gemerkte uren eventueel ook voor training). OOK BIJ ALBERT HEYN WEEK VAN HET BROOD Albert Heyn schenkt ook aandacht aan de week van het brood. Zij doen een beroep op uw kreativiteit. Zij hebben als thema ,,bak een bak kertje" en win gratis brood op de plank. Een speciaal zakje bakpoeder (a, 0,40) en een wedstrijdformulieb 'kunt U bij Albert Heyn krijgen en dan maar boetseren. Hoe U dat moet, doen kunt U lezen op het zakje bak poeder. u PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUB: DE HOOFDFILM I Wellicht is het de lezer opgevallen dat ons bibliotheekrubriekje niet meer op de voorpagina verschijnt, doch verhuisd is naar pagina 2. De reden hiervoor is, dat advertenties op de voorpagina voorgaan. En terecht. De krant is immers voor haar bestaan grotendeels afhankelijk van adver teerders, waardoor de bibliotheek en met haar vele anderen hun zegje kun nen blijven zeggen. Prettige bijkomstigheid is dat op deze pagina 2 de wekelijkse dorps agenda met het overzicht van adres sen en openingsuren van o.a. de bi bliotheek wordt geplaatst. Carla van de Bibliotheek Heerenweg 174 - 1851 KW Heiloo Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1