Contactraad •Theatercommissie organiseert educatieve tentoonstelling 1. Glastronome MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN SLOT BUIT ER UIT m 37.50 EVENEMENTEN-AGENDA 1 f Y NIEUWSBL GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO 25.- OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO Houd wat je hebt LANGSPEELPLAAT MOGOJOKO c monsieur EILOO e.o. HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD de Aalsmeerse bloemen hal, 11881 Westfriese Voordeelslagerij FORD, MEER WAARD OP Dl WEG, I I I ]f i i j Wij hebben al menu's l 1 vanaf I3CUTIQUI Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* Reserveer voor mijexempla(a)r(en) van de langspeelplaat "JONGERENKOOR MOGOJOKO HEILOO Bij ontvangst van de pla(a)t(en) betaal ik de intekenprijs van f 19,- per langspeelplaat. Super Cyclamen div. kleuren per stuk 6,50 \2 voor10,- zolang de voorraad strekt Uw adres halverwege de Zevenhuizerlaan 54, Heiloo vr. avond koopavond. Naam Adres Woonplaats Handtekening: (Indien minderjarig handtekening van voogd/een van de ouders) Uiterste inleverdatum: 27 oktober 1984. inleveren bij: - Pastorie Moeder Godskerk, Holleweg 111 Heiloo. - MoGoJoKoleden Dit aanbod geldt mits er voldoende afname is. NO MOSS presenteert zaterdag 13 oktober 22.00 uur in Café 't Putje: JAN AKKERMAN BAND. A/I EXCELLENTE MANNENMODE f9e JAARGANG No. 41 10 OKTOBER 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z\jn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDLKTIE. ï/j' ÉSl?: •»:vyV, Maandagmiddag opende wethouder A. A: M. Willemse v.d. Ploeg een alleraardigste tentoonstelling in de Zevensprong. Deze tentoon stelling is bedoeld voor de hoogste klassen van de lagere scholen en de eerste klassen van de middel bare school. ,,In Heiloo zijn de laatste tien jaar een aantal voorzieningen op cultureel terrein gecrëeerd, die mensen uitnodigt en stimuleert om er iets mee te doen aldus me vrouw Willemse. Voor de leerlingen van bovenge noemd onderwijs is nog een aparte stimulerings subsidie beschik baar gesteld. Naast de vele facili teiten die Heiloo al heeft is nu nog een nieuwe vorm van expressie toe gevoegd. De wethouder zei hier over: ,,De Theatercommissie haalt een tentoonstellingsproject, dat schilderen in al haar facetten aan de jeugd wil laten zien, naar Heiloo. Ik hoop dat deze tentoonstelling een ondersteuning is van een be ginnende belangstelling op dit ter rein bij de jeugd. Schilderen Het project „Schilderen" heeft tot doel inzicht te geven in het ontstaan van een schilderij en in de beweeg redenen van een schilder. Aan de orde komen: schilderen als beel dende kunst, de beeldende mid delen: vorm, kleur, compositie, handschrift/verfoppervlak. Mate rialen en gereedschap, schilder technieken enz. Als inleiding op de tentoonstelling is voor de leerlingen een werk boekje samengesteld. Nadat de docenten eerst zelf een rondleiding hebben gehad is het de bedoeling dat zij hun leerlingen weer rond leiden. Het is een zeer overzichtelijke tentoonstelling, die degene die er ook maar een beetje gevoelig voor is zeker zal inspireren. Deze ten toonstelling is helaas niet voor par ticulieren opengesteld. Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. c qc heel kg RUNDERGEHAKT 7 QC heel kgt Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK o QQ 250 gram0,30 Botermalse RUNDERBIEFSTUK - 250 gram Tulpencroftlaan 2, Heiloo KTussen Heerenweg en Kenn.str.w mm Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 r Gezellig en niet duur uit eten bij Restaurant Wij zijn de hele week geopend Rijksweg 100Limmen Telefoon 02205-1296 of 2397 Wist u dat wij ook een prachtige Oud-Hollandse kamer hebben voor uw bruiloft, receptie, jubileum, diner etc., waar u een onvergetelijke avond of dag kunt hebben tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Wij hebben al menu's voor partijen vanaf Schillen, groente- en fruitrestanten en oud brood. A. Sprenkeling, Hoogeweg 34 te Heiloo (tel. 072 - 331593). Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations. Glas: glascontainers bij de winkelconcentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd, NijverheidswegA. (ontwikkelaar en fixeer gescheiden inleveren Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 - 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. G. P. Groot aan de Kanaaldijk a - leen voor particulieren. aan de Kanaalweg 9a. Restlmen'bestrljdingsmiddelen en lege verpakkingen hiervan, §el?ru^te pentine tri, wasbenzine e.d., verfresten, restanten van schoonmaakmiddelen, Hjmresten, restanten van inkten en kopieermiddeleri encosmeticc£gM(tet 44) Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaarsbellen 072 - 331144 (tst.44) van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30- 15.00 uur. Vrijdag 19 oktober: bijbel-lezing door J. G. Fijnvandraat over het thema: "Sterven en dan? Cremeren of begraven?" in zaal van de Geref.Kerk aan de Noordergeeststraat, aanvang 20.00 uur, geen entree-prijs. Inlichtingen: H. Smit, Goodeslaan 63, tel. 33 71 51. Hobbycomputerclub Q Woensdag 10 oktober van 20.00 - 23.00 uur, Noordergeeststraat 9. Donderdag 11 oktober: "De Stille Oceaan", van Digna Sinke, aanvang 20.30 Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober: Pentatheater met onderweg en Veronique le printemps est la, aanvang 20.45 uur. Zaterdag 13 oktober: Jazzworkshop, aanvang 14.00 uur Dinsdag 16 oktober: Spanish earth en borinage van Ivens/Storck, aanvang 20.30 uur. Genealogische vereniging Voo^" Hortno Donderdag 11 oktober 20.00 uur restaurant De Hoornse Vaart Hertog Aelbrechtweg 4 Alkmaar. "Boerderij namen als familienaam Woensdag 10 oktober jaarvergadering Vrouwelijke leden met o.a. fdm „Ma- ternale" over Moeder-Dochter relatie, aanvang 20.00 uur in d Oud-lnn. NOG KAARTEN BESCHIKBAAR KOFFIECONCERT CAECILIA Zoals eerder in deze krant vermeld is houdt Harmonie orkest Caecilia a.s. zondag om 11.30 uur een koffie concert in De Beun. Hier zal burge meester Glijnis de prijzen trekken van de loterij, te weten vele prijzen met o.a. een videorekorder, een (ra- ce)fiets, een reis, een draagbare televisie, een waardebon t.w. van f 200,- van slager Burger en verder vele geschenken van de plaatselijke Middenstand. Ook de uitslag van de kleurwedstrijd wordt bekend ge maakt! Het concert zelft vangt aan met het B-orkest, met ongeveer 20 leden en dat geleid wordt door Henk van Veldhuizen, die ook het grote or kest onder zijn hoede heeft, welke na de trekking aantreedt, met klas sieke muziek (Mozart, Suppé) en moderne (filmmuziek van Jerome Kern) en verder nog enkele marsen. U ziet, voor elk wat wils! Als de lotenkopers onverhoopt er niet zijn bij aanvang, dan worden toch de prijswinnaars verzocht na trekking zich te melden in De Beun voor het afhalen van de prij zen, zij worden telefonisch bena derd. Maar ook de niet loten kopers zijn van harte welkom om de toegangsprijs van 3,50 hoeven ze het niet te laten. Kaarten bij de Vivo, Stationsweg 95 en voor aanvang aan de zaal. Onder dit motto zal de totaal her ingerichte informatiebus van het bureau Voorkoming Misdrijven de ze week weer Heiloo aandoen, zult er 1001 tips vinden, die uw be zit beter kunnen beschermen. Niet alleen kan men in deze bus ad viezen krijgen over inbraakpreven tie, ook aan het vandalisme en an der - minder sociaal - gedrag is ruime aandacht besteed. Ervaren mensen kunnen u daar precies vertellen hoe je het houdt, watje hebt. Op vrijdag 12 oktober staat de bus de gehele dag op het voorplein van het Winkelhof 't Loo - ookUs avonds nog tot 21.00 uur - en op zaterdag 13 oktober kunt u de bus bezoeken op het Stationsplein. Uw bezoek meer dan waard. VT SPORT OPENT 2E VESTIGING IN DE MARE VT Sport, die al geruime tijd een zaak in de Winkclhof 't Loo heeft, heeft vorige week woensdag een tweede zaak in het nieuwe winkelcentrum De Mare in Alkmaar geopend. Een ruime moderne zaak met een grote kollcktic sportkleding van be kende merken. Dc zaak heet hier Het tem a-Sport. MARSWEDSTRIJD KAMPIOENSCHAPPEN IN HEILOO Op zaterdag 13 oktober, om 12.00 u. gaan voor het eerst in Noord-Holland de marswcdstrijdkampioenschappen van start in de sporthal 't Venne- water. Het belooft een groot spekta kel te worden, want in totaal doen z.o'n 374 muzikanten aan dit evene ment mee. Het is een uitgelezen gezelschap dat hieraan meedoet want men mag al leen meedoen als men bij voorgaan de wedstrijden een eerste prijs heeft gewonnen. Dc jury bestaat uit 3 leden, waarvan 2 uit dc Marinierskapel! Heiloo zelf doet niet mee. maar in samenwerking met de Alg. Unie van Muziekverenigingen heeft het Trom petterkorps Heiloo dit evenement ge organiseerd. De stuwende kracht achter dit alles is de heer F. Ho- meyer. Elke groep moet 2 muziekstukken spelen van een voorgeschreven moei lijkheidsgraad. welke muziek bij de jurv aanwezig is. Gelet wordt op rythme. marsorde, presentatie enz. en daarvoor worden punten gegeven. Ieder korps kan de eerste prijs win nen. Wie die dag het hoogste aantal punten in zijn divisie haalt, is kam pioen van Nederland, in zijn divisie. De wisselbeker die er beschikbaar is. kan dus door iedereen gewonnen worden, ongeacht de divisie. Kom dus zaterdag 13 oktober van 12.00 u (zaal open 11.30 u) tot 18.00 u allemaal naar 't Vennewa- ter. De prijsuitreiking is 17.30 u. Er zijn ook plaatsen voor invaliden. INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK 18.00 UUR Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo MOGOJOKONIEUWS Koop NU van ons een plaat, dan bent u zeker niet te Iaat Het jongerenkoor MoGoJoKo van de Moeder Godskerk heeft een LP ge maakt. Het is een zéér gevarieerde plaat geworden, waarop u o.a. speciaal bewerkte liedjes kunt be-' luisteren van Abba, Simon and Garfunkel, Herman van Veen en zelfs het bekende "Hallelujah" van Georg F. Handel. Mocht u interes se hebben voor één of meer exem plaren, vult u dan onderstaande coupon in en lever hem in bij de ge noemde adressen/personen. Doet u dit wel vóór 27 oktober a.s., zodat wij zeker kunnen zijn van vol doende afname. Bovendien geldt, tot 24 november a.s. de speciale prijs van 19,-p per LP, daarna zal' de prijs tot 22.50 verhoogd worden. De door u bestelde exemplaren worden door ons in de week van 17 tot 24 november bij u thuis bezorgd. Wij hopen dat het dankzij u een groot Succes wordt, want een deel van de opbrengst zal ten goede komen aan een nog nader te bepalen goed doel, gericht op jongerenwerk. Bestuur MoGoJoKo. 16.00 uur. 16.00 uur. Donderdag 11 oktober Nic. Beetsschool, Rechte Hondsbosschelaan 24a. Tussenm 8.UU JP. HasebroekschoolSluijsweijdt 9. Tussen 9.00 - 11.00 uur. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 12 oktober De Basseroet en Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30 Ook lompen. Mlna/Tidwrnaschool en Sint Franciscusschool, parkecrplaats Het Wielema- kersland Tussen 9.30 - 11.30 uur. Halen op verzoek: 33 46 60. Tevens huis aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor si30Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Halen op verzoek: Baseden Softbal Club Heiloo, parkeerterrein bij Sporthal Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 12 92 58. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo hoek Kerkelaan/Wes terweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 33 40 88. Zaterdag 13 oktober Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00 - 12.00 uur. 16.00 oor. Halen op veraoekr 33 36 00. Ook lompen. Muziekleren!jJing^Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 33 23 36. cl'wSordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan Alle uren. OPBRENGST WC-POT ZITTEN Dit jaar was de opbrengst van het WC-pot zitten voor de Rolstoel bus Heiloo bestemd. Ten Huize van de familie Hart overhandigde de organisator de heer Koppelaar, aan de penningmeester de heer Ven- nik een bedrag van 1565,-. Dit bedrag was zeer welkom daar de bus dringend nieuwe banden nodig heeft. Nu we het toch over de rolstoelbus hebben, is er iemand die nog ruimte* heeft om deze bus een onderkomen te geven, hij is bijna 2 meter breed en 2.25 hoog. Wilt u dan bellen met mevrouw Hart, telefoonnummer 33 51 49. Wie nog eens wil zien hoe het er van de zomer met het WC-pot zit ten toeging, kan woensdag 24 ok tober 's avonds in Café 't Hoekstuk de video banden zien. SCHAATSLESSEN OP DE KUNSTIJSBAAN „DE MEENT" Evenals afgelopen jaar geeft de Alk- maarschc IJsclub op de ijsbaan schaatslessen voor volwassenen, les sen bedoeld voor diegenen die het schaatsen niet machtig zijn. Vorig jaar aarzelend gestart, werd dit een groot succes. Het enthousiasme van» deze groep mensen, welke nooit in dc gelegenheid waren zich te be kwamen in het schaatsen, sterkt ons, geheel geleid door vrijwilligers van de A.LJ.C., om ook dit seizoen weer deze lessen te geven. Dc lessen worden gedurende het ge hele winterseizoen gegeven en wel om de 14 dagen op de zaterdagavond, van 17.30 tot 18.30 u. Het aantal les sen bedraagt 10 stuks. Wilt U nadere informatie of zich op geven, dan kunt U zich wenden tot H. v.d. Meulen, 2e Tuindwarsstraat 27 te Alkmaar, of tel. 072-117613, na 18.00 u. i WAWAVAVAWSViiV Heerenweg 174 - Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1