500 pullovers josei ph var schagen i 49,- Glastronome 25.- STAATSLOTERIJ alkland Toneel jubileert et 'Beschuit met muisjes' j 100,- HERFST - VOORDEEL OUD-PAPIER AKTIES Ze zijn er weer Lamswollen truien in de gekste kleuren TALI 14 Laarzen in leuke felle kleuren van Fred de La Bretonnière TALLY Ut $Hoe$ Manifestatie tegen martelen in Heilooër Witte Kerkje BIJZONDERE AKTIES Geen Uitkijkpost I ontvangen? m op wasbare zuiver'wollen rok-blouse kombinatie in .diverse modetinten. Normaal f 395,- Nu tijdelijk f 295,- NIEUWSBL EILOO e.o. A. G. v. d. Nagel O 400, 5385 60 JAAR FALKLAND TONEEL "BESCHUIT MET MUISJES" FORD. MltR WAARD OPDtWte. Open Huis Uitkijkpost zeer geslaagd monsieur ■S&7* -SF5- •f Stationsweg 85 Heiloo Vrijdag koopavond. FALKLAND SPEELT „DE HEBBERD" BAADHUISWEG 13 - HEILOO Wij hebben al menu's vanaf 37.50 Raadhuisweg 12 - Heiloo - zie pag. 7 De volgende lotenverkoop begint maandag 5 november BONTHUIS Gebr. van der STELT GROTE SORTERING KERSTKLEDEN EN KERSTLOPERS BIJ: HEERENWEG 203 - HEILOO TELEFOON 072-335620 Handbalvereniging1 Forestersparkeerterrein" Laan van Muijs, Egelshoek. ÏSSSSÖSïnStk. kantine op spon.e.denccnpie, He, V.nne- water Elke zaterdag van 11.00 - 17.00 uur en elke.vtijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. 5.00 1.50 3.50 1.25 2.25 4.95 0.49 0.49 0.49 mda Westfriese Voordeelslagerij FALKLANDTONEEL met: Herman Heyermans Regie: Jos Post. Theater: De Beun. Aanvang: 20.15 uur. Entree: f 7,50. C.J.P. en 65 f 5,- Kaarten bij: V5+7 - i Bel's donderdags: 072-330175 EXCELLENTE MANNENMODE Heerenweg 174 - Heiloo 9e JAARGANG No. 44 31 OKTOBER 1984 Advertentie* en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjesb.an 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlUk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zvjn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. alkland Toneel bestaat 60 jaar en zij aat dit vieren met twee voorstel lingen van het stuk Beschuit met uisjes" van Herman Heyermans. „raarom Heyermans? Falkland ipeelde in haar beginperiode uit buitend maatschappij-kritische stuk en, met name die van Heyermans (Falkland was een pseudoniem van Jeyermans). Door de jaren heen is alkland veranderd in een zeer pro- .uktieve vereniging (4 stukken pei ièjzoen) en speelt stukken vani aller lei genres en schrijvers, waarbij kwa liteit altijd voorop staat. .Beschuit met muisjes" is een fami liegebeurtenis uit 1910. Heyermans e wijst met dit stuk zijn voortreffe- jk vakmanschap. De benepen en Schijnheilige pers-onages worden ieilloos neergezet in dit uiteraard in ostuum gespeelde stuk. Humor en jein ontbreken ook geenszins, zodat 11e ingrediënten aanwezig zijn voor fèn geweldige toneelavond. De regie in handen van Jos Post. je voorstellingen worden gegeven in .heater De Beun te Heiloo op 9 en 0 november. Aanvang 20.15 uur. aarten a 7,50 (CJP en 65+ 5,—) zijn verkrijgbaar bij Boekhandel \vis, Reisburo Holland International, arbershop Jan Braam, Het Open ruis, allen te Heiloo. Tevens een uur voor aanvang aan de kassa van De leun. Voor nadere inlichtingen: Marian Scholte, tel. 072-333734. Dit jaar is het 120 jaar geleden dat in Rotterdam Nederlands beroemdste toneelschrijver Herman Heijermans werd geboren. Het Zuidhollandse Centrum van Amateurtoneel heeft hierin aanleiding gezien een Heijer- mans-week te organiseren van 26 november tot en met 1 december. Ge durende vijf avonden zullen toneel groepen uit verschillende plaatsen van Nederland in totaal zeven stuk ken van Heijermans spelen. Daar bij zijn bekende stukken als ,,Eva Bonheur" en Beschuit met muis jes", maar ook enkele minder beken de eenakters, zoals het nog nooit eerder gespeelde ,,De buikspreker". De Heilooër toneelvereniging Falk land, die haar naam ontleent aan Heyermans, neemt ook deel aan deze week. Op vrijdag 30 november speelt de toneelgarde uit onze gemeente het stuk Beschuit met muisjes". Zij, die geïnteresseerd zijn in de Heijermans-week kunnen zich wen den tot de Bibliotheek/Theater, Hoogstraat 110 te Rotterdam (tel. 010-338262). Behalve negen voorstel lingen van toneelwerken is er tijdens de Heijermans-week in de Centrale Bibliotheek ook een tentoonstelling over Heijermans en het toneel-leven in zijn tijd. V*m*, '77i. M mm. '4*. f: 'trZ/.:",',/' /i/tasoo Afgelopen weekeinde speelde Falkland dat dit jaar haar 60 jarig bestaan viert, de kindervoorstelling ,,de Heb- berd" van Wim Burkunk na de sterke voorstelling van verleden jaar met „momo en de tijdspaarders" is het natuurlijk moeilijk dit weer te overtref fen. Het is dan ook ten dele gelukt, de keuze van het stuk was niet zo gelukkig, maar werd alleraardigst ge speeld, voeg daarbij een prachtig duo en je komt toch tot een prima voorstel ling. Dick Bais, Els Koevoets, Mari an Scholte, Karei de Ruiter, George Vleeming en Mike Kuyt wisten door hun enthousiaste spel de kinderen helemaal mee te krijgen. Zo nu en dan ontstond er gewoon een vraag en antwoordspel met de zaal en dat was heel erg leuk. De liedjes waren gecomponeerd en werden gespeeld door Dolf Meijer en kwamen goed uit de verf. Jaap Schuu ring had gezorgd voor een vlotte regie, waardoor de wat zwakke tekst goed gecamoufleerd werd. Iris en Mathijs Vleeming, Kim en Guido Schols, Myrthe Schuuring en Michiel de Ruiter speelden de kinde ren uit het dorp. Op 9 november speelt Falkland als jubileumstuk Beschuit met muisjes" van Herman Heyermans. Hiervoor zijn kaarten te krijgen op de bekende verkoopadressen en 's avonds aan de kassa. WINTERSPORT-SHOW BIJ DE BRUIJN-BLOKKER Toyota-dealer De Bruijn-Blokker aan de Kennemerstraatweg 189 te Hei loo heeft een wintersport-show sa mengesteld om wintersportgangers volledig te informeren. Op donder dag 1 (9.00—18.00 u), vrijdag 2 (9 oo_21.00 u) en zaterdag 3 novem ber 9.30 - 17.00 u) kan men hiervoor terecht in de showroom van het auto bedrijf. Behalve auto-technische informatie kan men ook voor ski kleding en -materiaal terecht. Sport- huis Helling verzorgt dit onderdeel van de show. Reisbureau Arke is aan wezig met video-opnames van win tersportcentra en heeft een aantal aantrekkelijke aanbiedingen. Tevens kan men zich over wintersport laten voorlichten bij de stand van de Ne derlandse Ski Vereniging. Natuurlijk zijn ook alle nieuwste Toyota-modellen vrijblijvend te be zichtigen. De Bruijn-Blokker zal zorgen voor tekst en uitleg, in het kader van de wintersport-show met name ook over het gebruik van sneeuwbanden en -kettingen. Zij, die tijdens de show besluiten een nieuwe Toyota aan te schaffen krij gen als attentie een set sneeuw-ket- tingen gratis. Al met al een komplete wintersport happening dankzij de samenwerking van de Nederlandse Ski Vereniging, Sporthuis Helling, Reisbureau Arke en Toyota-dealer De Bruijn-Blokker. i mm mm mmm mm mtmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm i Gezellig en niet duur uit eten bij Restaurant Rijksweg 100, Limmen Telefoon 02205-1296 of 2307 Wist u dat wij ook een prachtige Oud-Hollandse kamer hebben voor uw bruiloft, receptie, jubileum, diner etc., waar u een onvergetelijke avond of dag kunt hebben tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Wij hebben al menu's voor partijen vanaf DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Op 2, 3 en 4 november organiseert de vogelvereniging Kleurenpracht Heiloo haar jaarlijkse onderlinge ten toonstelling. Dit jaar zal het evene ment in het teken staan van het 15- jarig bestaan van de vereniging. Als aandenken aan dit feit zal aan alle inzenders een vaantje worden aan geboden. Het doel van de vereniging is om vogelliefhebbers op verantwoorde wijze vogels te laten houden en kwe ken. Om dit te bereiken worden des kundigen aangetrokken, die door le zingen, films en diaseries hun kennis overdragen. Ook het onderling kon- takt wordt niet uit het oog verloren. Er wordt volop gelegenheid geboden om van gedachten te wisselen, waar door de kontaktavonden niet alleen leerzaam, maar ook gezellig zijn. Evenals vorig jaar, zullen er voor de kinderen, die onder geleide gratis toegang hebben, weer konijnen, ca via's gerbils en kleurmuizen aan wezig zijn, om uw kinderen ook aan genaam bezig te houden, zodat U op uw gemak de tentoonstelling kunt bekijken. Zo ook is er weer een stand aanwezig met een keur van dierbenodigdheden van de heer K. Veldt van Dierenzaak 't Loo, die de verzorging van de vogels tijdens de tentoonstelling op zich neemt. De leden en het bestuur hopen U te mogen begroeten op: vrijdag 2 no vember (20.00—22.00 u), zaterdag 3 november (10.0018.00 u) en- zon dag 4 november (10.0017.00 u). De tentoonstelling wordt gehouden in het gebouw van de Duivensport vereniging achter Sporthal t Venne- water. Lid Stichting Bontwaarborg Uw bontmantel veranderen en/of repareren? verzorgt alles zeer vakkundig op ei gen atelier. Tevens hebben wij de enige echte garantielabel van de stichting Bontwaarborg. Dit vignet is uw zekerheid voor vakmanschap en kwaliteit. De nieuwe wintercol lectie '84-'85 hangt gereed. Ook hebben wij bodywarmers, hoeden en vosboa's. OMR ■Donderdag 1 november )e Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.45- 14.00 uur. IScouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar- Heiloo, huts-aan-buts actte Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg. Voor 17.00 uur. Halen op verzoek 334088. S+Benedlctuss^ool, J. P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 - 12.00 uur Ook dagelijks onder schooltijd kan oud papier gebracht worden. Halen op verzoek. ScoSudng'N°ediriandUUVictoriegroep Alkmaar - Heiloo hoek Kerkelaan/Wes- terweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. IMaandag 5 november Rehobotschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 en volgende dag 7.30 uur. MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. lAnOnur Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Cl^WHHbrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. Heeft u snullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK, is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Alles'wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. \eer, Cruijs- camplaan 26, tel. 332010. KontaktaÜres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Zon in de schoorsteen Eerdaags start de Zonnebloem weer de landelijke actie Zon m de schoor steen'. Mensen in Heiloo, die willen meewerken aan .deze actie, kunnen zich opgeven bij mevrouw A. van Velzen, Westerweg 135, 1852 AC te Heiloo (tel.335618). Wereldwinkel in't Loo Zaterdag 3 november: Wereldwinkelgroep Heiloo staat met haar uitgebrei de stand in 't Loo van 9.30 - tot 15.30 uur. Kunstnijverheid produkten, ge bruiksartikelen en levensmiddelen uit de Derde Wereld. Nationale Jeugd Collectê Jante Beton Deze week heeft (tot 4 november) de nationale jeugd collecte plaats, die beter bekend is als de actie van JantjeBeton. De opbrengst komt ten goede aan het jeugdwerk. Het motto is derhalve: 'Geef ze de ruimte Ondersteun deze col lecte, immers de nationale jeugd collecte is een actie om anderen te helpen en zelf geholpen te worden. Zaferda^'Tovember: verkoop speelgoed t.b.v. het Ghana-project van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk in Heiloo. Plaats: De Rank (ingang via Heerenweg, naast no. 16). Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Martelen is Mensenwerk, maar de bestrijding er van ook". Dat is het motto van de campagne van Amnesty International, die sinds april van dit jaar wordt gevoerd. De aktiviteiten in verband hiermee, zoals a.s. zater dag in Heiloo, zijn hard nodig. Uit het rapport dat ter gelegenheid van de campagnehs uitgegeven blijkt dat in één op de drie landen de afgelopen vier jaren gevangenen zijn gemar teld. Gevreesd wordt dat het aantal regeringen dat martelingen, al dan niet oogluikend, toestaat in werkelijk heid veel hoger ligt. Het rapport be schrijft dergelijke praktijken in 98 landen. Amnesty International wil met deze tweede campagne tegen martelen (de eerste ging ruim tien jaar geleden van start) bereiken dat het martelen als ,,regerings-instrument" ver dwijnt. Daartoe moet het publiek dui delijk gemaakt worden wat er zich in de martelkamers afspeelt en wat daartegen ondernomen kan wor den. Het rapport wordt vergezeld van het zogenaamde „Twaalf-pun tenprogramma" dat regeringen kun nen gebruiken om martelingen te voorkomen en helpen te bestrijden. Volgens het rapport wordt de folte raar vooral ingeschakeld tijdens de eerste dagen van de detentie, wan neer het kontakt met de buitenwereld in veel gevallen verboden is. Er wordt bij het uitvoeren van marte lingen geen onderscheid gemaakt naar sociale klasse, geslacht, leef tijd en beroep. Klachten over marte lingen worden doorgaans niet in be handeling genomen, verklaringen afgelegd na een „behandeling worden door rechtbanken geaccep teerd. Volgens Amnesty Interna tional zijn er ook gevallen bekend, waarin na internationale druk het aantal slachtoffers van martelingen sterk is afgenomen. „Martelingen kunnen een halt worden toegeroe pen," aldus het rapport, „wat ont breekt is de politieke wil van re geringen om folteringen te stoppen." Tentoonstelling Het hierom beschreven rapport van Amnesty International staat centraal' tijdens de manifestatie, die zaterdag 3 november door de afdeling Heiloo wordt gehouden. In het Witte Kerk je is er die dag vanaf 11.00 uur tot 's middags 15.00 uur een tentoon stelling te bezichtigen, die handelt over martelingen in uiteenlopende landen. Het „Twaalf-puntenpro- gramma" is de gids voor de tentoon stelling: de bezoekers wordt duide lijk gemaakt wat ook zij kunnen doen om de campagne van Amnesty In ternational te doen slagen. De moraal van de tentoonstelling wordt duide lijk aan de hand van een diaserie, waarin een fabel wordt verteld, die aangeeft dat als iedereen nu maar z'n mond open doet tegen marte lingen er daadwerkelijk iets gedaan kan worden. De tentoonstelling in het Witte Kerkje wordt om 11.00 uur geopend door burgemeester Glijnis van Hei loo. Hij zal de symbolische Amnesty- kaars, omwikkeld met prikkeldraad, aansteken. Gedurende de vier uur durende manifestatie wordt deze muzikaal ondersteund in de vorm van het voordragen van gedichten op muziek en het zingen van liederen. Afhankelijk van het weer heeft dit buiten of in dc kerk plaats. Tijdens de tentoonstelling zullen er voldoende leden van de Heilooër werkgroep van Amnesty Internatio nal aanwezig zijn om vragen te be antwoorden. Ook is er een informa tiestand, waar allerlei publikaties verkrijgbaar zijn. Ook kan men bij de stand onder andere briefkaarten bekomen, die opgestuurd worden naar landen, die zich schuldig maken aan martelen. Natuurlijk kan men zich tijdens de manifestatie ook mel den als lid van Amnesty Internatio nal. De afdeling Heiloo telt momen teel 130 leden, terwijl er ook een aantal donateurs is. De werkgroep telt „slechts" veertien leden en zag graag uitbreiding. (De werkgroep be staat uit de zogeheten „aktieve" leden uit Heiloo.) Op zondag 4 november zullen in de beide Hervormde kerken petitielijs- ten liggen, waarmee men via het zet ten van z'n handtekening z'n steun geeft aan de Amnesty International campagne „Martelen is Mensen werk, maar de bestrijding ervan ook". Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. c qp heel kgO-ï/yJ RUNDERGEHAKT 7 QE heel kg Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK qq 250 gramO.VO Botermalse RUNDERBIEFSTUK 250 gramO Tulpéncroftlaan 2, Heiloo pussen Heerenweg en Kenn.str.w Boekhandel Avis, Reisburo Holl. International, Barbershop Jan Braam, Het Open Huis. INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES EO TOT UITERLIJK fW 18.00 UUR l'l Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum ^'Telefoon 02518-50650/50651 GOUDEN WAARDERING VOOR ROOKWORST VAN KEURSLAGER J. v.d. PEET Tijdens de jaarlijkse Rookworst- Keuring van de Organisatie van Keurslagers is J. v.d. Peet uit Hei loo een hoge onderscheiding ten deel gevallen. Zijn Gelderse Rookworst namelijk werd bekroond met het Goud-Keur-Certificaat! De Rook worst-Keuring, die landelijk is, maakt deel uit van het streven van de organisatie de kwaliteit van de zelf-gemaakte produkten op te voe ren. Zo zijn er vastgestelde regels inzake de samenstelling van de worsten, het uiterlijk, de versheid, en zeker ook de smaak. Het gewon nen Goud-Keur-Certificaat moet elk jaar opnieuw behaald worden en geldt nu voor het seizoen '84 - '85. Het Open Huis, dat Drukkerij Uit kijkpost BV ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan hield, mag wel bijzonder geslaagd genoemd worden. Niet alleen burgemeester Glijnis (foto rechts), de wethouders en de gemeentesecretaris (foto boven) gaven blijk van hun interesse, maar ook vele relaties, de Heilooër Mid denstand, verenigingen, instan ties, buren en familieleden waren van de partij Ook lezers en lezeressen kwamen de directie en haar personeel geluk wensen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1