liiei N MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN OMA J Glastronome EVENEMENTEN-AGENDA maldsLerkmst V OUD-PAPIER AKTIES IEUWSBLAD VOOR HEILOO «.o BIJZONDERE AKTIES NOVEMBER AANBIEDINGEN SI-IOIES 100,- MANTEL- VOORDEEL Zaterdag komt Sint Nicolaas in Heiloo Sint Nicolaas- loterij: uitslag eerste trekking Kerken HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* zie pag. 5 NIEUW in ons assortiment BLOMSTERGARN (alle kleuren) DIM en Fantasie Panties Modehuis Unique; mooie mode voor dames, heren èn de wintersport Willibrordus' heden en verleden FORD. MEERWAARD OP DE WEG. monsieu KERSTMIS Tijdelijk f 50,- korting op 2 modellen laarzen. Korte laars van 169,- nu f 119, Lange rijlaars van 199,- nu f 149, Alle rokken Alle blazers Diverse jacks f 79,- f 129, f 169, I3CUTIQUI Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. RAADHUISWEG 12 - HEILOO Westfriese Voordeelslagerij RAADHUISWEG 13 - HEILOO HEERENWEG 203 - HEILOO - TELEFOON 072-335620 EXCELLENTE MANNENMODE^, 49e JAARGANG No. 47 21 NOVEMBER 19S4 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo- Telefoon 0 2-333 5 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zvjn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Kwam St. Nicolaas vorige week op Terschelling aan, a.s. zaterdag be- zoèkt de Goedheiligman Heiloo! Een feestelijke stoet zal St. Nicolaas en zijn Pieten begeleiden. De start is bij Huize Overkerck, al waar de Sint tussen 11.00 en 11.15 uur zal vertrekken. Hier zullen ook de muziekkorpsen Caecilia en Een gezindheid spelen. In de stoet van St. Nicolaas lopen de majoretten en het Trompetterkorps ..Heiloo" mee en de ruiters en ama zones van Ponyclub Heiloo en om streken en - natuurlijk de kinderen! De route gaat als volgt: yan Overkerck via Hoog en Laag naar de Westerweg, Stationsweg, Heeren- weg, Laarmanstraat, Kennemer- straatweg oversteken, Frederica's Hof, v.d. Feen de Lilleweg, Huize de Loet (hier zal de Sint even stop pen), Dokterslaan, Kennemerstraat- weg oversteken, Raadhuis. Hier hebben de muziekkorpsen Cae cilia en Eensgezindheid zich weer verzameld en spelen gezellige Sin terklaasliedjes. Het is dan tussen 11.45 en 12.00 u en burgemeestei Glijnis zal St. Nicolaas ontvangen en een welkomstwoord tot hem richten. Dan moet Sint even op verhaal ko men en trekt zich met zijn gevolg even terug op het Raadhuis. In die tijd wordt er aan de kinderen een pre sentje aangeboden, dit gebeurt op zij van het Raadhuis. Na dit alles bezoekt St. Nicolaas de wijken, Oost, Termeijen en Vreden- oord. Willen degenen die langs de route wonen de vlag uitsteken, dat staat zo feestelijk. MONUMENT VOOR OUD-SPANJE STRIJDERS Tijdens de Spaansè burgeroorlog streed een groot aantal Nederlanders aan de zijde van de wettige republi keinse regering tegen de dictator Fran co. Sinds 1983 werkt de Stichting Spanje- Monument 1936-1939 aan haar doel stelling; de oprichting van een blij vend herinneringsteken voor de hon derden Nederlanders die tegen het Spaans-fascisme en zijn Duitse en Italiaanse bondgenoten vochten en van wie een groot deel in Spaanse aarde werd begraven. In 1985 hoopt men, in Amsterdam, dit monument te onthullen. Thans is nog niet het gehele benodigde bedrag, f. 120.000,-- bijeen. In de periode 1937-1939 was in Heiloo een comité werkzaam om humanitaire hulp te verlenen aan de zo geteisterde bevolking van Spanje. Het is mogelijk dat de herinnering aan toen een aantal Heilooërs zal bewegen een bedrag te storten op het gironummer van ge noemde Stichting, te weten 204040 te Amsterdam. Dezer dagen verscheen van de histori sche uitgeverij Skript het boek"N eder- landers en de Spaanse burgeroorlog 1936-1939". Men kan het bestellen bij de Stichting Skript, Spuistraat 134, 1012 VB te Amsterdam. Men kan het ook ter lezing krijgen bij N. Majolée, Torenlaan 13, Heiloo. (Tel. 330182). INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK 18.00 UUR Donderdag 22 november 't Kieftennest, Slimpad 16. Tussen 8.00 - 16.00 uur. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 24 november Zwem- en Poloclub de Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 1U.UU- 12.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar- Heiloo, hoek Kerkelaan/Wester weg. Tussen 9.30 - 12.00 uur, halen op verzoek: 33 40 88. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. b|ke zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur. Elke vrijdag en maandag van 20.00 - 22.00 uur. maandag tot en met vrijdag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Ook lompen! Ha len op verzoek: 33 36 00. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 33 23 36. Alle dagen Clemens Willibrord-school, container naast Grosmarkt, hoek Ewislaan/Wes- terweg, alle uren. in Restaurant Rijksweg 100, Limmen (25 en 26 dec. a.s.) Vanaf 20.00 uur in het restau rant Kerstmenu a f 85,- p.p. In de oud-hollandse kamer een kerstbuffet a f 49,50 p.p. vanaf 16.00 uur. Voor kinderen speciale prijzen. Tel. 02205-1296 - 2397 Wij hebben al menu's vanaf f 37,50 p.p. Voor partijen vanaf f 25,00 RAADSVERGADERING IN HEILOO Morgenavond vergadert de gemeen teraad van Heiloo in het Gemeente huis, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat onder andere het krediet voor enige voorzieningen bij twee lagere scholen. Met het oog op sneeuw- en gladheidsbestrijding in onze gemeente stelt het college van burgemeester en wethouders ook voor om een vrachtwagen en een sneeuwploeg nieuw aan te schaffen. Samen met enkele aanpassingen wil men zo komen tot de vorming van een derde strooi- en sneeuwploeg eenheid, het achter de hand hebben van universeel inzetbare reserve vrachtwagen en het formeren van een tweede eenheid voor de wat smallere fietspaden. In totaal is met de twee aankopen en de te verrichten aanpas singen een bedrag van 85.000 gulden gemoeid. Bij de ingekomen stukken tot slot is een brief van Scoutingsgroep Vic toria, waarin de vereniging om sub sidie verzoekt ten behoeve van de bouw van een nieuw clubhuis. Het college heeft de laatste jaren als be leidslijn dat verenigingen zelf voor de financiën moeten zorgen, wanneer het om de bouw van een clubhuis gaat. Volgens het college beschikt Scouting Heiloo, in het bijzonder de groep Victorie, over de mogelijkhe den om zelf de nodige gelden bijeen te krijgen. Eén bron van inkomsten voor de scoutingsgroep Victoria is het op halen van oud papier in Heiloo. In dit kader moet de redaktie van de Uitkijkpost de vereniging haar excu ses aanbieden. Vorige week werd in de rubriek ,,Oud papier akties in Hei- 'r loo" vermeld dat de scoutingsgroep een huis-aan-huis aktie zou houden in Plan Zuid, terwijl dat Plan Oost had moeten zijn. De eerstvolgende huis- aan-huis aktie zal zijn op vrijdag 7 de cember in Plan Zuid. Twee weken later, op 21 december, kan Plan Oost het oud papier weer kwijt aan de scoutingsgroep Victorie. POPPENTHEATER IN 't HOEKSTUK Op woensdagmiddag 28 november geeft poppentheater ,,Poppedijn" uit Alkmaar een leuke Sinterklaas- voorstelling. De voorstelling wordt gegeven in winkelcentrum 't Hoek stuk. De aanvang is om 15.30 u. Alle kinderen ontvangen een leüke attentie. 50 JAAR RODE KRUIS HEILOO Op 23 november is het precies 50 jaar geleden dat in Heiloo een afdeling van het Rode Kruis werd opgericht. Er is in die jaren veel tot stand ge komen, de afdeling Wellfare is al die jaren zeer aktief geweest en sinds een paar jaar heeft Heiloo ook een Speel-o-theek. Eén van de hoofdtaken van het Ro de Kruis blijft toch voor blijvend- invaliden, die bijna de deur niet meei uitkomen. Tochten met de Henry Dunant of een vakantie in één van de huizen van het Rode Kruis te ver zorgen. Er is dan ook geen geld om dit 50- jarig bestaan te vieren. Ze hebben het .geld veel te hard nodig, vooral nu met de hongersnood in Ethiopië. Mochten er mensen zijn die dit 50- jarig bestaan met een gift aan het Rode Kruis willen vieren, zij zijn natuurlijk van harte welkom. Het nummer van de postgiro is: 487947 t.n.v. Rode Kruis Heiloo, de bank giro is: 32.70.03.669. De afdeling Heiloo zal U er erg dank baar voor zijn. In aanwezigheid van adjudant G. v.d. Vlekkert werd afgelopen maan dag op het politiebureau de eerste trekking verricht voor de Sint Ni colaas-actie 1984. Cadeaubonnen (MVH) van 50 gulden zijn gewonnen door: 1. Zoeter-Veenstra, de Hofstee 3, Heiloo; 2. J. Bruijn, Vinken- baan 7, Heiloo; 3. Stockman, Cho- pinstraat 10, Castricum; 4. A: Ven- nik, Schuinehondsbosschelaan 19, Heiloo; 5. de Jong, Termijen 119, Heiloo; 6. Veldman, Romplaan 24, Heiloo; 7. v.d. Berge, Vrieswijk 34, Heiloo; 8. A. Meurs-Postma, Bij de trekking van de St. Nicolaas- aktie was mevr. Ruigewaard uit Akersloot de gelukkige winnares van de 1000,-. Hans de Baar over handigde haar, namens de Midden stand vereniging van Heiloo, de prijs en een fraaie boeket bloemen. Ml Collecte SOS-Kinderdorpen Deze week, t/m zaterdag 24 november, wordt in Heiloo een collecte gehouden ten bate van de SOS-Kinderdorpen, waarover u in de Uitkijkpost van vorige week het een en ander heeft kunnen lezen. Welfare, Rode Kruis, afdeling Heiloo Vrijdag 23 november: verkoop van handwerken tussen 9.30 - 18.00 uur in t Loo. De opbrengst is bepalend voor de aankoop van nieuw materiaal. De hand werken, bruikbaar als kadootje in de feestmaand december, zijn gemaakt door ouderen, langdurig zieken en gehandicapten, zowel thuis als in bejaarden oorden en dienstencentra. Expositie Nico van der Veer Tot en met zaterdag 8 december kan men in de foyer van het Open Huis, boven winkelcentrum 't Loo, aquarellen bekijken, gemaakt door Nico van der Veer. Dit kan tijdens de openingsuren (zie Agenda Open Huis, elders in deze Uitkijkpost). Expositie J. Blauw Zaterdag en zondag 25 november: foto-expositie van J. Blauw in de Zeven sprong. Jeugddienst in de Kruiskerk Zondag 25 november: om 19.00 uur een jeugddienst in de Kruiskerk met als thema: 'Kom jij er voor uit?'. Na de dienst is er koffie en tijd voor een praatje. Gezinsviering in de Willibrorduskerk Zondag 25 november: om 11.00 uur een gezinsviering in de Willibrorduskerk aan de Westerweg met als thema: 'Als je geen liefde hebt Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. nr heel kgO.wO RUNDERGEHAKT 7 Qr heel kgI Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK q QQ 250 gramO.^O Botermalse RUNDERBIEFSTUK A QQ 250 gram4.570 Tulpencroftlaan 2, Heiloo VTussen Heerenweg en Kenn.str.w^ Het zal veel Heilooërs niet ontgaan z;ijn dat aan de Willibrorduskerk aan de Westerweg de laatste tijd hard ge werkt is. De kerk is niet langer wit. Ook aan het interieur is één en ander veranderd. Het einde van de werk zaamheden is nu echter gekomen. Wij willen deze periode afsluiten met een tentoonstelling in de kerk. Er worden de voorwerpen, zoals vroeger gebruikt in de Eredienst, foto's, geschriften etc. tentoonge steld. Dit alles onder het motto Willibrordus, heden en verleden' De openingstijden zijn: zaterdag 23 november van 14.00 tot 21.00 uur; en zondag 24 november van 9.00 tot 15.00 uur. de Kandelaar 35, Heiloo; 9. F. Becker Hoefcamplaan 11, Heiloo; 10. A. de Wit, Heerenweg 146, Heiloo; 11. L. v. Schooten, Gertoomsakker 12, Heiloo; 12. van Dorsten, Heers- meeth 8, Heiloo; 13. M. v. Tuijn, Oudegracht, Alkmaar; 14. mevr. Zijp, Munnickenhof 6, Heiloo; 15. van Dorsten, Heersmeeth 8, Heiloo; 16. mevr. Bult, Pagenlaan 8, Lim men; 17. Wim Veen, Mariënstein 130, Heiloo; 18. Conny Badding, Hoocamp 27, Akersloot; 19. J. v.d. Meer, Bayershoffweg 12, Heiloo; 20. Peeraer, Zeeweg 115, Heiloo; 21. mevr. Olbers-Levering, Esdoornlaan, Egmond-Binnen; 22. De Winter, Mariënstein 110, Heiloo; 23. J. P. Martinot-v.d. Ende, Harrelaers 83, Heiloo; 24. B. Meuleman, Cruijscamplaan 20, Heiloo; 25. F. de Putter, Kadeweg 91, Sloot- dorp; 26. J. Zweers, Brasemcroft- laan 9, Heiloo; 27. Simone Feiken, Cruijscamplaan 15, Heiloo; 28. R. van Kistveld, Kerkakkers 55, Heiloo; 29. Nel Kerssëns, Kanaal- weg 64, Heiloo; 30. S. Pepping, Visweg 25, Limmen. MHV-bonnen ter waarde van 100 gulden ontvangen: 1. Kleijngeld, De Wildtlaan 4, Hei loo; 2. C. J. Janken, Westerweg 131, Heiloo; 3. Kramer, Kerkelaan 39, Heiloo; 4. Van Hilten, Honthorst - laan 84, Alkmaar; 5. mevr. W. G. Hund, de Driestal 36, Heiloo;6. R. Keesen, Mariënstein 17, Heiloo; 7. Marian Jonker, Anna Paulow- nastraat 27, Alkmaar; 8. Hulskes, Mariënstein 172, Heiloo; 9. Dekker, P. v. Muijenweg 11, Heiloo; 10. N. de Haan, Westerweg 332, Heiloo. Voor 200 gulden rqker aan MVH- bonnen zqn: 1. R. T. van Doorn, Westerweg 377-1 Heiloo; 2. T. Slinger, Ewisweg 66, Heiloo; 3. N. Admiraal, Kapelweg 15, Limmen. 500 m Tijdens een gezellige modeshow, gepresenteerd door Krijn Torringa, in Motel Heiloo liet Modehuis Unique" aan de Heerenweg zien wat zij allemaal in huis hebben en dat is heel wat. Hoewel wij in een vorig artikel op dit alles reeds uitvoerig zijn inge gaan, waren we toch wederom onder de indruk van de schitterende kollektie. Voor de dames was dat Falke met zijn kombinatiemode, Yves St. Laurent en Lorenzo met ,,de grote klasse" mode en het bekende merk Rodier. De herenkostuums waren licht en fraai van snit. Zuiver zijden overhem den waarvan sommige met metalen puntjes aan de boord. Naast ge streepte dessins zagen we ook een roze overhemd met pochet, heel chique bij een anthraciet kostuum. Ook bij de heren veel van het merk Rodier. Aan het einde van de show werd er een kollektie wintersportkleding van Pierre Cardin geshowd, jacks met uit- ritsbare mouwen in de meest frajaie kleuren. Witte skipakken, sommjige gekombineerd met zwart, maar ook met geel en rood. Leuke hoofdban den, ook voor de heren. Modehuis Unique toonde ons deze avond weer dat zij een zeer stijlvolle kollektie in huis heeft. ADVENTSCONCERT HERVORMDE CANTORIJ, HEILOO Op de eerste zondag van Advent, 2 december, zal de hervormde cantorij Heiloo, in samenwerking met het mu- ziekensemble ,,Inmugro", s mid dags om 15.30 uur een Adventscon- cert geven in de Witte Kerk te Hei loo. Solistische medewerking wordt verleend door Greeth Rypkema (so praan) uit Kortenhoef. Het geheel staat onder leiding van Adri Steen- hoek, cantor-organist van de Witte Kerk. Een zeer gevarieerd programma is samengesteld uit o.a. werken van J.S. Bach, Antonio Bertali, Joh. Kuhnau, Guzinger, Gottfried Keller en Willem Vogel. Voor de bestrijding van de onkosten wordt een entree gevraagd van 4,CJP- en Pas-65-houders be talen/3, De kerk is geopend vanaf 15.00 uur. Voor geïnteresseerden: de oefen avond van de cantorij is woensdag avond van 19.45 tot 21.00 uur en van het muziekensemble donderdag avond van 19.30 tot 21.00 uur, beide avonden in de Witte Kerk. 10 JAAR JONGERENKOOR MOGOJOKO Op zaterdag 24 november viert Mo- gojoko officieel haar 10-jarig bestaan. Daarom zal de Heilige Mis van die dag 's avonds om 19.00 uur verzorgd worden door leden en oud-leden (on geveer 120 mensen). Het koor zal onder leiding van de nieuwe dirigent Jos de Haan en de oud-dirigenten Marcel Mast, Wim Heijne en Nico Bakker diverse beken de liederen ten gehore brengen. Op uitnodiging van het koor zullen, waarschijnlijk tot ieders genoegen, pastoor Schmidt en pastor Buskermo- len samen met pastor Harte de kerk dienst leiden. Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 MVH-bonnen ter waarde van gulden gaan naar: J. v. Overeem-Wever, Bayers hoffweg 35, Heiloo en A. Geel, Kleine Noord, Hoorn. De hoofdprijs ter waarde van 1000 gulden gaat naar Nel Ruigewaard, 't Stet 17a, in Akersloot. Alle prijswinnaars geluk gewenst met hun prijs. De winnaars kunnen zich voor het ophalen van hun prijs wenden tot het kantoor van de NMB op de Hee renweg, tegenover 't Loo. Om mis verstanden te voorkomen, wordt men verzocht een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort) mee te nemen. Heerenweg 174 - Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1