i Groots nieuwjaar-concert Caecilia met Heilooër Operette Vereniging p feestelijke afsluiting van het winterseizoen Voorverkoop Voorkeurdagen 10-50% korting op de winterkollektie Glastronome badmintonhal BADMINTON-INSTUIF r MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN i simon peek Snel, gezond en veilig bruinen! Zwembad Loos r kerst- en nieuwjaars-sluiting Nieuwe kollektie voor de Feestdagen! IV2 karaat?! NIEUWSB UITKIJKPOST SI-IOIES 20-50% KORTING Prettige Feestdagen S Voorspoedig jg 1985 voor u een voordelige afsluiting van het oude jaar. JUNIOR FORD. MIER WAARD OP Dime. mode El LOO k.o. extra koopavond, do. 20 dec. ma. 24 dec. de hele dag geopend. zie pag. 5 n HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* HEILOOËR STICHTING VOOR BEJAARDENZORG r--\ monsieur Inlma - di - do - vr 9.30-11.30 uur tel. 335991 In verband met de voor ons bedrijf ongunstige data, waarop dit jaar Kerstmis en Nieuwjaar vallen, ten aanzien van de verschij ningsdag van de Uitkijkpost, heeft de directie besloten de Uit kijkpost op 26 december 1984 en 2 januari 1985 niet te laten verschijnen. De drukkerij is gesloten van 23 december 1984 tot en met 1 ja nuari 1985. In spoed-eisende gevallen kunt u bellen: 072-330175 of 072-334531. L Directie Uitkijkpost wenst u Prettige Feestdagen en heeft voor het einde van het jaar nog diverse interessante aanbiedingen 'f Loo 23-24 tel. 335152 0186 extra modekoopavonden op woensdag, donderdag en vrijdag. Stationsweg 85 Heiloo matlni€ue KERSTMIS Wij hebben al menu's vanaf f 37,50 p.p. Voor partijen vanaf f 25,00 lïCUTIGUI Westfriese Voordeelslagerij RAADHUISWEG 13 - HEILOO zie pag. 7 In de Kerstvakantie zal weereen Instuif worden gehou den in de Badmintonhal in Heiloo. ledereen kan dan kennismaken met deze sport. Er wordt voor deskundige begeleiding gezorgd. Datum: VRIJDAG 4 JANUARI 1985 van 13.30 tot 15.30 uur. De toegang bedraagt f 2,50. Voor shuttles wordt gezorgd, iedereen moet wel zelf zaalschoenen meebrengen. Eventueel kunnen rackets tfinan narinofi vfironedina aslGend worden. wenst u F JE: I en een ft Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. stichting woningcomplex voor bejaarden Op 2 januari neemt de heer CHR. J. VAHL afscheid als voorzitter van bovengenoemde stichtingen., 's Middags is er van 14.30-16.00 in de recreatiezaal van huize "De Loet" gelegenheid om persoonlijk af scheid van onze voorzitter te nemen. P. Verhaal, secretaris wv rr EXCELLENTE MANNENMODE Heerenweg 174 - Heiloo 49e JAARGANG No. 51 19 DECEMBER 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Op zondagavond 6 januari luidt Harmonie-orkest Caecilia het feest jaar, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan, op een grootse wijze in. Sa- met met de Heilooer Operette Ver eniging is een programma opgesteld, waar ongetwijfeld veel van hun ga ding op muzikaal gebied zullen tref fen. Er komen volgend jaar trouwens meer festiviteiten: een dansavond m.m.v. de Cathill Jazzband op 23 februari in het Open Huis, het jaar lijks concert op 16 maart, een recep tie/reünie voor oudleden op 20 april in de Volksmuziekschool, een Con cours voor leerlingenorkesten op 5 mei, eveneens in de muziekschool, en ter afsluiting waarschijnlijk in juni, een festival m.m.v. vereni gingen uit naburige plaatsen. Caecilia is ontstaan als een katho lieke afscheiding van „Eensgezind heid", toen ook op andere gebieden de katholieken „voor zichzelf" be gonnen in o.a. het onderwijs, sport verenigingen en andere kulturele verenigingen. Dit gebeurde uit pro test tegen het uitvoeren van het stuk van Herman Heijermans „Allerzie len" door de toneelgroep Falkland in 1923, waardoor Heiloo in rep en roer raakte. Men begon dus als de Katolieke Fan fare Caecilia op 8 februari 1925, met een startkapitaal van 1200, verkregen door giften en leningen. Men kreeg een subsidie van 20, en de kontributie was 0,10 per week. In de loop der jaren is het voor al op verzoek van de jeugd een har monie geworden (dus niet alleen koper meer) en in 1971 is ook het ka tholieke eraf gegaan, zodat dus ei genlijk de oprichtingsreden verviel. Het programma op 6 januari 1985 bestaat uit het gezamenlijk, en dm en om optreden van de harmonie en de operettevereniging. Hierbij zullen van beide kanten solisten optreden. De nummers zijn van de harmonie o.a. Orpheus in de onderwereld, de Czechenpolka (Strauss)* het klari netconcert van Mozart, adagietto for flute, de Radetzki mars en het Slavenkoor (gezamenlijk met HOV). Het HOV zingt onder andere „Ich bin verliebt, Plaisir d' Amour, Donkerrode rozen, I don't know how to love him en Du Solist der Kai ser meiner Seele sein. De kaarten zijn verkrijgbaar bij: Vivo, Stationsweg 96; Boekhandel het Hoekstuk, Disco Heiloo in 't Loo, en aan de zaal. Kosten 6,per stuk. De zaal is open om half acht, de aan vang is drie kwartier later, om 20.15 uur. INFORMATIE-AVONDEN VOOR OUDERSVAN PEUTERS EN KLEUTERS De wijkverpleegkundigen van kruis vereniging Heiloo hebben informatie avonden georganiseerd voor ouders van peuters en kleuters. Het betreft hier 5 bijeenkomsten, waaraan maxi maal 15 personen kunnen deel nemen. De eerste avond wordt de ontwikkeling van het kind behandeld, terwijl voor de overige avonden zijn uitgenodigd: een diëtiste, een logo pediste, en K. en O.'ster, die over spel en speelgoed praat, een mede werkster van het Riagg. Data: woensdag 9/1, 16/1, 23/1, 30/1. 6/2. Plaats: het wijkgebouw (nieuwe ge deelte), Holleweg 94, Heiloo. Aanvang: 20.00 uur. Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden; U dient wel lid te zijn van de kruisvereniging. Opgave vóór 4 januari 1985 bij uw wijkverpleeg kundige (zie elders in dit blad), en tussen 12 en 13 uur dagelijks: tel. 331073. WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1985 orloger juwelier - stationsweg 85a oo - telefoon 072 335730 KERSTMAN IN DE WINKELHOF a.s. Zaterdag komt de Kerstman per arreslee naar de Winkelhof 't Loo, alwaar hij kerstkaarsen zal uitde len. Voor die tijd zal hij door Heiloo rijden en ook daar zijn goede gaven uitdelen. Aangekomen bij 't Loo zal hij daar opgewacht worden door het muziekkorps Nijenburg met de Majorettes. Dit alles zal zich afspelen tussen 11.30 en 12.00 uur. H Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BVf Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 - a HeilooStationsweg 61. Tel. (072) 33 0068 KERSTAKTIE 1984 IN HEILOO De Kerstviering in de aula van de Sint Willibrordus-stichting kan tot onze grote spyt niet doorgaan. De in de laatste jaren snel verminder de belangstelling is hiervan de oor zaak. Reeds vorig jaar hebben wij dat al laten doorschemeren. Voor de komende kerstviering was de belangstelling nog veel minder. Daarom hebben wij genoemd besluit definitief moeten nemen. Om de te leurstelling wat te verzachten voor diegenen, die zich voor de kerst middag hadden aangemeld, zullen wij deze personen een kerstattentie laten bezorgen. Uiteraard gaat het verzorgen van de andere jaarlijkse kerstattenties, naast de bovenvermelde, gewoon door. In totaal gaan er dus ongeveer 400 stuks naar hun bestemmingen. Voor goed begrip maken wij er dus ten overvloede op attent, dat de jaar lijkse kersrviering in de aula slechts één onderdeel van onze aktiviteiten is. KERSTBOOMVERBRANDING Op woensdag, 2 januari 1985, 's avonds om 19.00 uur zal van ge meentewege een verbranding van kerstbomen worden georganiseerd. Als plaats voor verbranding is aan gewezen de Noorderneg (het recrea tieplan aan De Omloop) en wel het gedeelte in het verlengde van de Bayershoffweg. De juiste plaats is nader aangegeven door middel van een bord met de tekst: "KERST BOOMVERBRANDING". In de loop van de dag kunnen de bomen naar deze plaats worden gebracht en opgestapeld in de om geving van het hierboven genoemde bord. in Restaurant Rijksweg 100, Limmen (25 en 26 dec. a.s.) Vanaf 20.00 uur in het restau rant Kerstmenu k f 85,- p.p. In de oud-hollandse kamer een kerstbuffet a f 49,50 p.p. vanaf 16.00 uur. Voor kinderen speciale prijzen. Tel. 02205-1296 - 2397 RAADHUISWEG12 - HEILOO Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. j- qp heel kg RUNDERGEHAKT 7 QC heel kg.57^7 Iedere donderdag Biefstukdag: Boiermalse PAARDEBIEFSTUK A OR 250 gram'Qt&O Botermalse RUNDERBIEFSTUK C OR 250 gram Tulpencroftlaan 2, Heiloo ^usser^Heerenwe^ I stichting heiloo v GEOPEND: m Maand1 tot 6 uur g/j Dinsd. t/m donderd. 9 tot 6 uur Vrijd9 tot 9 uur Zaterd9 tot 5 uur :>i Maandag 24 december geopend vanaf 7 uur 's morgens. Maak tijdig uw afspraak! Donderd. 27 dec. woensdag 2 januari gesloten. B/* Behandeling volgens afspraak. Telefoon 332779. iff rVVWWAVWVVVWAVWW -JL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1