Subsidie voor tamboer- en majorettenkorps Nijenburg HALVE PRIJS joseph van schagen MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Laatste Wintermannenmode MET STUNTPRIJZEN OUD-PAPIER AKTIES BIJZONDERE AKTIES NIEUWSBI Niemand hoeft Heiloo wakker te schudden EILOO E.O. Poppentheater Diabolo naar De Zevensprong Onze totale winter kollektle voorzien van zwarte stip nu voor de HALVE PRIJS HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* Heiloo, Stationsweg 61, tel. (072)-330068 HEILOO Vrijdag modekoopavond van 7-9 uur DIERENBESCHERMING HEILOO LIMMEN-CASTRICUM. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. 50e JAARGANG No. 4 30 JANUARI 1985 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Tijdens de behandeling van de ge meentelijke begroting voor 1985 heeft de Heilooër raad tegen het advies van het college in een subsidie van onge- I veer 5000 gulden toegekend aan het tamboer- en majorettenkorps Nijen- j burg. De partijen verklaarden via een I motie van de heer Helder (Links Heiloo?" het bezwaar van het korps tegen het aanvankelijke, voor hen negatieve subsidie-voorstel (alleen een bijdrage voor de jeugd) gegrond. Kort daarvoor was een motie van de heer Pieters (CDA), waarin deze enkele criteria wilde vaststellen voor het toe- kennen van subsidie aan nieuwe mu- ziekverenigingen in Heiloo, niet aange- I nomen. Wethouder mevrouw Willemse-van i der Ploeg keerde zich tot het laatste moment tegen de motie-Helder. Naar haar inzicht bieden de drie bestaande verenigingen, trompetterkorps Heiloo, Caecilia en Eensgezindheid, in aantal voldoende en kwalitatief goede moge- I lijkheden voor de amateuristische mu ziekbeoefening. Bovendien is er bij die verenigingen nog genoeg ruimte voor nieuwe leden. Bij monde van mevrouw Cahn-Vogel verklaarde de VVD zich tegenstander van beide moties. Haar partij wilde eerst een onderzoek naar de stand van zaken binnen de Heilooër muziek-be- oefening alvorens tot een bijstelling van het subsidie-beleid te komen. De motie Pieters gaf als criteria voor subsidie-verlening dat een nieuwe ver- A. Schuurman-de Haan (D'66). niet voor de motie van het CDA. mmmmmmmmmJÊ A. A. M. Wilemse-van der Ploeg (CDA): tegen beide moties. eniging pas drie jaar na oprichting een verzoek voor subsidie kan indienen, terwijl men bovendien tenminste 25 leden moet hebben, het D'66-raadslid mevrouw Schuurman kon zich evenals de VVD-fractie en het college niet vinden in die motie. Hierdoor staakten de stemmen: negen om negen. Nor maal gesproken is dit niet mogelijk, daar er negentien raadsleden zijn, maar de VVD-er De Visser was wegens ziekte afwezig. Het voorstel uit de CDA-boek wordt aangehouden tot de volgende vergadering. De uitspraak, die de heer Helder via zijn motie aan de raad vroeg, ging om het toekennen van subsidie aan Nijen burg voor het jaar 1985. Deze opvat ting vond mevrouw Schuurman (D'66) wel aannemelijk en mede door haar stem werd de motie-Helder aangeno men. Nijenburg kan hierdoor een subsidie voor het jaar 1985 tegemoet zien. Buk Buk Ook de jongerénvereniging Buk Buk had een bezwaar ingediend tegen de aanvankelijk toegekende subsidie voor '85. Weliswaar werd het door de vereniging gevraagde bedrag van ruim 28.000 gulden niet toegekend, maar de raad ging zonder uitzondering ak koord met het college-voorstel om het subsidie-bedrag te verhogen met 8500 gulden. Het argument hiervoor was, dat in verband met de op handen zijnde verbouwing van het Brunoge- G. Helder (Links Heiloo) kreeg een meerderheid van de raad ach ter zijn motie bouw Buk Buk een moeilijke tijd tegemoet gfaat. Het extra bedrag is bedoeld om het maximaal geraamde tekort op geluidsarme activiteiten te dekken. Daarnaast krijgt de vereni ging subsidie voor vormende en creatieve aktiviteiten en is er een instandhoudingssubsidie. Alle subsi dies worden slechts uitgekeerd wan neer de vereniging een en ander uit eigen middelen niet kan bekostigen. In een later stadium van het overleg in de raadszaal kwam Buk Buk nogmaals ter sprake. Ditmaal ging het om door de vereniging achteraf gevraagde sub sidies voor 1983 en 1984. Voor 1983 werd een bedrag gevraagd van 7100 gulden om hiermee de omzetbelasting, die niet geraamd was, te betalen. De raad besloot de indertijd toegekende subsidie van 4000 gulden voor de afdracht van b.t.w. op artiesten van functie te doen veranderen. Het reste rende bedrag werd de vereniging als een renteloze lening aangeboden, die in driejaar moet worden afbetaald. Voor 1984 werd nog geen extra subsi die toegekend. Naar verwachting zal het tekort van de vereniging, buiten haar eigen schuld overigens, uitkomen op een bedrag tussen de 3000 en 4000 gulden. Het college-voorstel om pas over een aanvullende subsidie te beslis sen wanneer de definitieve jaarcijfers van Buk Buk bekend zijn, werd door de raad overgenomen. [Zie verder pagina 2) Donderdag 31 januari. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 1 februari.- Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Ook bij slecht weer gaat het ophalen door. Zaterdag 2 februari. Handbalvereniging De Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Base- en softbalclub Heiloo, parkeerterrein bij sporthal Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan-Wester weg. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijd kan oud papier gebracht worden. Halen op verzoek: 331857. Ook lompen Maandag 4 februari. Rehobotschool, Holleweg98. Tussen 11.00 uur en de volgende dag 7.30 uur. Vrydag tot en met maandag. Hockey-vereniging De Terriers, kantine op sportveldencomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrydag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Muziekver. Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Wereldwinkel in 't Loo. Zaterdag 2 februari: de Wereldwinkel staat de gehele dag met haar stand op één van de pleinen van winkelcentrum 't Loo. Dat is trouwens iedere eerste en derde zaterdag van de maand het geval. Een publicatie in een ander weekblad wekte vorige week de indruk dat de verenigingen en sportclubs in Heiloo door het winterse weer in slaap gesuk keld zijn. Er werd in dat bericht zelfs gesproken van een ware winterslaap. Wij, de redactie van de Uitkijkpost, weten wel beter. U kunt dit zelf ook constateren. Sla de Uitkijkpost van de afgelopen weken er maar op na en het tegendeel van die vreemde publicatie wordt bewezen. Geen club of vereni ging laat, ondanks de soms barre om standigheden, na om haar wel en wee te melden via de Uitkijkpost. Bovendien heeft naar ons idee het al dan niet aanbieden van stukjes bij een weekblad niets met de winter te ma ken. Weer of geen weer, het leven -en dus ook het verenigingsleven- gaat door. En hoe het daarmee gesteld is in Heiloo, Limmen, Egmond-Bin nen en Egmond aan den Hoef, dat leest u wekelijks in de Uitkijkpost, hét nieuwsblad voor Heiloo en omstreken. De redactie van de Uitkijkpost. AGENDA EN OPENINGSTIJDEN OPEN HUIS, 't LOO 19, tel. 333368 woensdag 30 januari UYCL, yoga 20.00- Falkland toneel 20.00- Kont-r-akt bridge 20.00- Rotaryclub Heiloo 19.00- donderdag 31 januari Nivon kreatief 13.30— Yoga 13.30— H.O.V. operette 20.00— Nivon kreatief 20.00- Sjoelclub Heiloo 20.00— HBC bridge, 2 zalen 20.00— Boerhave, Eng. les 19.00— vrijdag 1 februari Stg. Dienstverl. volksd. 11.00 Plattel.vr.volksd. 9.00— Plattel.vr., volksd. 13.30— Tenniscursus 9.00— N.v.v.H., damesbridge 9.3Ö— Begel. Orkest v. N.H. 20.00— Nivon, geologie 20.00— -22.00 -23.00 -23.00 -21.00 15.30 15.30 23.00 22.00 22.00 23.00 21.00 12.00 ■10.30 -15.30 -12.00 -11.30 -22.00 -22.00 KERSTAKTIE-COMITE HEILOO Via de Uitkijkpost van 19 december jl. hebben wij medegedeeld, dat de kerstviering in de Aula van de Sint Willibrordusstichting tot onze grote spijt niet kon doorgaan. Wij hebben toen ook laten weten, dat de uiterst geringe belangstelling van uit onze plaatselijke bevolking daarvan de oor zaak was. Wij betreuren dit te meer, omdat het onze 15'e kerstviering zou zijn geworden. Zijn wij .15 jaar geleden met zo'n 160 bezoekers begonnen, voor het laatstgeleden kerstfeest kon den wij er nog geen 30 bij elkaar krijgen. Eén en ander was voor ons comité reden genoeg om ons, op onze laatste vergadering hierover te beraden. Resultaat hiervan is, dat wij ons allereerst richten tot al diegenen, die in de afgelopen jaren in welke vorm dan ook, met ons hebben samengewerkt. Ook richten wij ons tot allen, die eens of meer malen onze gasten bij die kerstvieringen zijn geweest. Wij zou den n.l. deze vieringen in de ko'mende jaren willen voortzetten. Over de wijze waarop dat dan zou moeten gebeuren, zouden wij graag zoveel mogelijk schriftelijke reacties en/of suggesties willen ontvangen. Onze vragen zijn: 1. Moeten wij op dezelfde wijze doorgaan Moet dit op een andere manier gebeuren Zo ja, hoe dan 3. Moet het eventueel b.v. in een kleinere omgeving Voor goed begrip: het gaat dus alleen om suggesties betreffende de kerstvie ring. Uiteraard gaan onze gebruikelij ke acties met pakketten, bloemen en fruit gewoon door. Ook van iedereen, die onze vieringen nog nooit hebben bijgewoond, zullen wij gaarne sugges ties ontvangen. Uw reacties zien wij met grote belangstelling tegemoet. U kunt uw brieven kwijt aan onze secre taris: H.J. Lases, Westerweg 207, 1852 AE Heiloo. Hoe meer reacties hoe aangenamer het ons is en hoe eerder, hoe liever. Dan hebben wij tijd genoeg om één en ander nauwkeurig te bespreken en eventueel op andere wijze te organise ren. Het Comité Zaterdag 2 februari kan men in De Zevensprong kennismaken met de marionetten van poppentheater Diabolo. Vrouwtje Spaans en Gerda Oppedijk hebben al zes jaar de touwtjes van hun poppentheater Diabolo" in handen en dit met veel succes. Daar de ruimte die zij in Broek op Lange- dijk al die jaren tot hun beschikking hebben gehad werd opgeheven, zochten zij elders naar onderdak en vonden dit nu in de Zevensprong. Om U nu kennis te laten maken met waar zij mee bezig zijn, is er op 2 februari van 11.00 tot 17.00 uur een open dag waar U de poppen kun^ zien en een praatje maken met Vrouwtje Spaans en Gerda Oppedijk. Op woensdag 6 februari is er een gra tis voorstelling, kaartjes hiervoor zijn verkrijgbaar op de open dag. Het is de bedoeling dat de woens dagmiddag de vaste speelmiddag wordt, voorlopig nog om de veertien dagen, te beginnen op 6 februari. Een goed idee voor een verjaarspar- tijtje, ook leuk om eens met school naar toe te gaan. Hoewel Diabolo" ook naar de school toekomt. Tevens bestaat er gelegenheid om zelf ma rionettenpoppen te leren maken, voor kinderen is dat van 13.30 tot 14.30 u en voor volwassenen van 20.00 tot 21.30 u, allebei op woensdag. Wie hierover meer wil weten kan bellen met tel. 330555 (na 17.00 u). Vrouwtje Spaans en Gerda Oppedijk doen alles zelf, ze maken hun eigen poppen, schrijven zelf de verhalen, belichting, decors kortom alle voor komende werkzaamheden. Ze spelen ook voor volwassenen en hebben daar uiteraard een eigen verhaal voor. Ze spelen ook voor bejaarden of vrouwenverenigingen, zelfs op per- soneelsfeestjes. De praktijk heeft geleerd, dat ook gehandicapte kinderen bijzonder goed op het programma reageren. Wie kennis wil maken met Poppen theater Diabolo is op zaterdag 2 februari van 11.00 tot 17.00 u van harte welkom in de Zevensprong. maandag 4 februari N.v.v.H., gym 10.30- N.v.v.H., zang 13.30- Plattel.vr., zang' 13.30- Nivon kreatief 13.30- Yoga 13.30- Yoga 19.30- Sans Atout bridge 20.00- Nivon kreatief 20.00- Falkland toneel 20.00- E.H.K. klaverjassen 20.00- Soc. Alleenst., soos 20.00- dinsdag 5 februari Doves, gym 9.00- Tenniscursus 9.00- N.v.v.H., toneel 10.00- N.v.v.H., cursus 13.30- Nieuw Leven 20.00- J.O.V.D., vergad. 19.30- Oppositie schaken, 2 zalen 19.00- HBC bridge 20.00- Autorijsc holen BGS 19.30- Volkshuisvesting 19.30- -11.30 ■15.30 15.30 -15.30 -15.30 -21.30 -23.00 -22.00 -23.00 -22.00 '22.00 ■12.00 -12.00 -12.00 -15.30 -22.00 -21.30 -23.30 -23.00 -21.30 -22.30 ::"X; Win keihof '1 Loo 20-22 072-33161# zaterdag 2 februari Alkm. Big Band 15.3017.30 Dansschool Ranzijn 18.0023.00 zondag 3 februari Dansschool Ranzijn 18.0023.00 NIÉUWE GROEP YOGA 55-PLUSSERS De animo deel te namen aan Yoga voor ouderen, is zo groot gebleken, dat wij met ingang van woensdag 20 februari van 14.00 tot 15.00 uur zullen beginnen met een derde les- groep in het Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. Yoga is wat anders dan gymnastiek. Yoga is geen sport. Het is ook geen religie of een remedie t slape loosheid en spanningen. Yoga leert ons bewust bezig te zijn *~et ons zelf, ons eigen lichaam, onze eigen adem haling en onze eigen gedachten. Op de les worden alleen oefeningen aangereikt, de rest moet U zelf doen. Dit zijn eenvoudige oefeningen. Het is beslist niet noodzakelijk om op uw hoofd te kunnen staan of in één of andere moeilijke houding te kunnen blijven zitten, zoals soms wel ge dacht wordt. Prestaties worden niet verlangd, enkel het bezig zijn is be langrijk. Na de les bestaat de moge lijkheid na te praten. De eerste les op 20 februari begint om 13.30 uur en zal een open les zijn. U kunt dan gerust eerst even komen kijken. De deelnemers-bijdrage is 1,75 per week. Yoga vereist geen speciale kleding. Een gemakkelijk zittende broek en blouse of trui is prima. Voor nadere informatie en/of aan melding kunt U kontakt opnemen met de heer Zeeman van de Stichting Koördinerend Welzijnswerk Ouderen Heiloo, tel. 331297, iedere werkdag van 9.00 tot 10.00 u (b.g.g. 124344) of mevr. Kuiper, tel. 332980. ZENDMASTEN Anderhalve week geleden werd de radiopiraat Focus tweemaal uit de lucht gehaald. Daarbij werd." beslag gelegd op alle apparatuur, inclusief de twee meters hoge zendmasten. Vorige week donderdag en vrijdag werden die masten door de politie in samenwer king met de firma Hartog afgebroken. In eerste instantie leek in één geval de antenne te zijn ontvreemd, maar later bleek dit op een misverstand te berus ten. TWEE KEER VEGEN Vanwege roetaanslag in de pijp van een allesbrander ontstond vorige week een schoorsteenbrandje in een woning aan de Spanjaardslaan. Het vuur kon tijdig worden gesmoord. Naar aanlei ding hiervan geeft de politie het dringende advies om niet te volstaan met het eenmaal per jaar vegen van de schoorsteen, maar om dit minstens tweemaal te (laten) doen. Dat kan veel ellende besparen en wordt het in huis niet te warm! POPULAIR Vorige week meldden wij reeds een dubbele inbraak in het onderkomen van de postduivenvereniging. Daar zijn inmiddels alweer twee inbraken bijgekomen. De populariteit van het gebouw komt vooral door frisdranken. INBRAKEN Bij diverse inbraken werden onder andere 30 mallen voor het vervaardi gen van namaak-kazen, een plant, een portefeuille met inhoird, sigaretten, shag en tijdschriften ontvreemd. Een tweetal inbraken werd opgelost. Een man bekende in 1980 een video-came ra en -recorder te hebben gestolen. Een andere dief, een 21-jarige man uit Heerhugowaard, bekende een inbraak in een woning aan de Wilgenlaan. WINKELDIEFSTALLEN Twee agentes te paard vatten vorige week vier jongens van 14 en 15 jaar in de' kraag nadat zij in een winkel eetwaren, een trui, een wekker en aftershave hadden meegenomen zon der te betalen. Bij de modezaak van Van Vuuren werden twee pakken, waarde bijna 1000 gulden per stuk, gestolen. Een kinderjasje werd ont vreemd bij Junior Mode, (waarde ruim 100 gulden). GLIJPARTIJEN Gladheid blijft weggebruikers parten spelen. Lantaarnpalen, bomen en an dermans auto's zijn met name de dupe. Enkele voorbeelden. Nabij de Werkendelslaan reed een auto een tuin in. Een knotwilg sneuvelde langs de Wester-weg. Een bedrijfsauto raakte van de Kanaalweg af, reed vier bomen plat en kwam vlak voor de sloot tot stilstand. Vanwege de gladheid nam het takelwerk ruim anderhalf uur in beslag. AFGESLOTEN In de nacht van 26 op 27 januari moest de A9 voor korte tijd zelfs worden afgesloten wegens zeer plotselinge en hardnekkige bevriezing van het weg dek. Na intensief strooiwerk kon het verkeer na een uur weer op de rijksweg. Zeker vijfmaal was daarvoor een auto van de weg gegleden. PIRAAT Begonnen we deze berichten met pira ten-perikelen, we eindigen er ook mee. In Limmen werd de zender VOC uit de lucht gehaald. De uitzendingen wer den verzorgd vanuit een schuurtje achter een woning in Limmen. Na onderzoek werd een deel van de apparatuur onder de vloer van de woning aangetroffen. Apparatuur en zendmast zijn in beslag genomen. Wij geven nog steeds 20<7o KORTING op alle behandelingen in de maand februari Permanent van 79,50, nu64,- Wassen-knippen, drogen van 25,-, nu20,- Wij werken uitsluitend met produkten van Wella en L'oreal Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 ook maandagmiddag geopend Goed tehuis gezocht voor: Zwart katertje, 41/2 mnd.; donkercypers poesje, 6V2 mnd.; zeer aanhank. half-siamese lapjes poes Fatje", 2V2 jr., gesteril.; aanhank. rood/witte poes ,,Jet", 2V2 jr., gesteril.; aanhank. grijs/witte poes ,,Dora", 3V2 jr., gesteril. huiselijke witte kater, zwarte vlek tussen oren, 4Vi jr., gecastr.; lieve lapjespoes Hussel", SV2 jr., gesteril.; zwart/witte poes, U/2 jr., gesteril en cypers poesje, 3 mnd.; deze 'aatste twee katten liefst samen, zijn moe der en dochter; siamese kater, 9 jr., lilac point, -bastaard herder; -bouvier, reu, 4 jr. Duitse herder, 2Vi jr., reu; Zwarte kater, niet gecastr., witte voe- Kerkelaan, Heiloo. dwergkonijntjes, rammen en voed sters, div. kleuren; Gevonden: Rood/witte kater, jong-volwassen, niet gecastr., de Biender, Heiloo; Zwarte kater, niet gecastr., witte voeten, neus, mond en bef, Kerke laan, Heiloo. Vermist: Lapjespoes, witte poten en staart punt, brede platte kop, Burg. Bos- malaan, Limmen; Rode kater, niet gecastr., Kennemer- straatweg omgeving motel Heiloo; Kater Frummel", cypers met wit, 9mnd., Hogeweg, Limmen; Kater, zwart met wit, 7 mnd., Wes terweg Heiloo; Grijze kater, Moestuin, Heiloo; Kater Tijger", donkercypers met wit, Vredenoord, Heiloo, vorig adres Driestal, Heiloo; Rood/witte kater, U/2 jr., gecastr., Limmen; Zwart/witte kater, U/2 jr., niet ge castr., omgeving Nassauplein, Alkmaar. Wit katertje, 6 mnd, Rikkie, Breede- laan Heiloo. Inl.: Dierenbescherming Heiloo e.o., Katten, 072-331407, b.g.g. 337280; Honden, 072-400925; Knaagdieren, 072-336786. De Dierenbescherming afd. Heiloo e.o. heeft DRINGEND behoefte aan mensen, die tijdelijk een kat tegen vergoeding in hun huis willen opne men, inl. bij tel. 072-331407.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1