Gemeenteraad heeft nauwelijks problemen met begroting 1985 I ADVERTEERT IN DIT BLAD! KERKDIENSTEN 2BijwSard Coiffures jnen Geen Uitkijkpost ontvangen? Cursus ASTROLOGIE MEDISCHE DIENSTEN ANDERE ADRESSEN SCHRIJFMACHINES voor beginners en gevorderden J. Pieters (CDA): 'Financiële beeld voor 1985 niet ongunstig Meer-jaren-raming J. Roelofs (VVD): Uitgangspun ten van de begroting spreken ons aan". Herbezetting Onderwijs Tj. A. Adema (PvdA) oordeelde herbezetting van arbeidsplaatsen als een principiële zaak. Plan Zuid-Oost J. Borsjes (PvdA) hervat nog deze week het overleg om zo spoedig mogelijk het Plan Zuid-Oost ten uitvoer te kunnen brengen. V ennewatersweg Kabel-televisie Heren loop eens binnen en laat u vakkundig en modern kappen. 50 jaar jong Voor Haar en nu ook voor Hem. Zevenhuizerlaan 59 - Heiloo Telefoon 072-331928 ERIKA 339.- CANON S50 750.- BROTHER CE 25 9 95.- BROTHER CE 40 1 095.- ADLER 8008 1 250.- en nog vele andere 'Klasse'-schrijfmachines met "Knijnenberg" garantie. Afwezig 1 t/m 17 februari M. R. Koelman, i huisarts S Als U wat voor kantoor zoekt Bel 's donderdags: 072-330175 J. J. Dekker (VVD) maande zijn fractie tot geduld inzake kabel televisie. Illegaal bouwen Voorlichting Contributies Logopedie Afkeuring Burgemeester G. J. Glijnis: "Ge meente mag geen inkomenspoli tiek voeren. Astrologisch Adviesbureau Gieles, Laan van Meerder- voort 944, 2564 AT Den Haag (25 jaar ervaring), orga niseert vanaf 1 februari a.s. praktische cursussen astrologie voor beginners en gevorderden in de Bad- mintonhal, Het Zevenhuizen 46 in Heiloo. Uw persoonlijke horoscoop wordt gratis berekend en in een van de lessen behandeld- Voor aanmelding en informatie: tel. 070-252613. Ook voor lees- en studietijdschrift Sagittarius. Iedere eerste zondag van de maand lezing. Vraag gratis onze prospectus aan. UITKIJKPOST 30 JANUARI 1985 De zes in de gemeenteraad van Heiloo vertegenwoordigde politieke partijen hebben het college van burgemeester en wethouders tijdens de behandeling van de begroting voor 1985 niet echt moeilijk gemaakt. Natuurlijk plaatste elke woordvoerder hier en daar kantte keningen, maar na drie sessies kon de begroting met algemene stemmen wor den vastgesteld. Hierna treft men een overzicht van onderwerpen, die tijdens de behandeling ter sprake kwamen. De begroting '85 is sluitend. De Heilooër raad stemde er namelijk mee in om bij een mogelijk tekort een beroep te doen op de niet ongeringe gemeentelijke reserves. Fractie-voor zitter Roelofs van de VVD vertolkte de mening van zijn partij als volgt:,,De uitgangspunten van deze begroting spreken ons aan: stabilisatie van de uitgaven, geen verhoging van de onroe rend goed belasting, een zeer gematig de aanpassing van de rechten en tarieven, terwijl geen wezenlijke af breuk wordt gedaan aan het bestaande ferzorgingspeil". Zijn collega Pieters van het CDA noemde "het financiële beeld voor 1985 ,,niet ongunstig". De heer Ten Hoope haalde in verband met de korting op de jaarlijkse uitkering aan Heiloo uit het gemeentefonds uit naar de rijksoverheid. De Heiloo 2000- fractie vindt het onjuist dat het rijk bij de uitkering uitgaat van de grotere steden. ,,Een ieder weet dat de kosten van levensonderhoud ten aanzien van de eerste levensbehoeften alswel de woonlasten in de steden juist flink tot aanzienlijk lager zijn. Het beleid dat hiermee wordt geëtaleerd wensen wij sterk af te keuren". Ook PvdA-woordvoerder Adema ging in op het steeds lager worden van de bijdrage uit het gemeentefonds. Hij toonde respect voor de wijze waarop het college die opgelegde bezuiniging heeft opgevangen. „Behalve door de gebruikelijke maatregelen (zoals be zuinigingen op uitgaven en onderhoud en het uitstellen van investeringen) heeft het college met de nodige vin dingrijkheid de jaarlijkse uitgaven op de begroting omlaag weten te breng en". De heer Helder van Links Heiloo trok dè vindingrijkheid van de gemeente Öeiloo toch enigszins in twijfel.,,Be sturen zal met creativiteit gepaard ffioeten gaan. En vooral die door mij gewenste creativiteit is lang niet altijd te onderkennen. Teveel wordt mijns ijiziens gewerkt vanuit en binnen de kaders die het gemeentelijk bestuurs apparaat zijn opgelegd". $et raadslid mevrouw Schuurman van D'66 kon zich niet verenigen met het pptimisme bij het college, dat het wat fetreft het beroep op de gemeentelijke ifeserves aan het einde van 1985 nog el eens kan meevallen. Zij verzocht et college om een beleidsvisie ten aanzien van het gebruik maken van de Reserves. „Willen we echter ook nog wat van de voordelen reserveren vooi Volgende jaren en de komende genera tie, dan zullen we als gemeentebestuur ér nu al voor moeten waken, dat de reserves niet te veel worden uitgeput". Éoewel de begroting '85 bijna en via een aanspraak op de reserves geheel sjuitend is, de toekomst ziet er minder rooskleurig uit. Zoals uit de meer-ja ren-raming blijkt, moet de gemeente in 1986 en 1987 rekening houden met tekorten van ongeveer een miljoen gulden. De VVD noemde dit „onaan vaardbaar" en drong aan op een prioriteitskeuze en fasering wat betreft de lijst van wenselijke investeringen. CDA-woordvoerder Pieters wil het te rugbrengen van de tekorten voor een belangrijk deel realiseren aan de in komstenkant van de begroting. De PvdA, samen met VVD en CDA in het college vertegenwoordigd, ver wacht niet dat bezuinigingen de oplos sing zullen brengen. „Verhoging van de belasting, met name de onroerend- goed-belasting, lijkt in de toekomst haast onvermijdelijk. Wanneer verho gingen onvermijdelijk zijn, dan beho ren zij zo gelijkmatig mogelijk te worden toegepast", aldus de heer Adema. Hij kreeg hierbij steun van D'66:,,Trendmatige verhogingen zul len zeker onvermijdelijk zijn, willen we in de toekomst grotere stijgingen in eens voorkomen". Burgemeester Glijnis, portefeuillehou der financiën, stelde naar aanleiding van de diverse opmerkingen voor vroegtijdig overleg over de financiële situatie van Heiloo te voeren. „Mede met het oog op de perspectieven voor 1986 en 1987 lijkt het ons een goede zaak om in een vroeger stadium dan gebruikelijk de financiële problema tiek van onze gemeente te bespreken, waardoor er meer tijd vrijkomt voor nader beraad en overleg". Alle partijen besteedden aandacht aan de herbezetting van door arbeidstijd verkorting vrijgekomen plaatsen in het ambtenaren-apparaat van de gemeen te. Het CDA en de PvdA trokken daarbij het meest fel van leer. De heer Pieters/CDA) beoordeelde de passages hierover in de begroting als weinig positief. Hij illustreerde dit met een tweetal voorbeelden: 'Aan personeels uitbreiding valt hier en daar niet te ontkomen' en 'U zult kritisch nagaan of dit beslist noodzakelijk is' (citaten uit de begroting, red.). Het CDA drong er op aan de middelen voor herbezetting in 1985 absoluut aan te wenden. Het opvullen van vacatures zou moeten gebeuren via deeltijdbanen „Wij verzoeken het college de werkge legenheid te laten prevaleren", aldus de fractie-voorzitter van het CDA. De PvdA stond pal achter de visie van het CDA. Voor herbezetting wordt door het rijk 140.000 gulden uitge keerd. De PvdA-fractie is van mening dat dit bedrag om principiële redenen voor het bestemde doel moet worden ge bruikt", aldus raadslid Adema. Na de beantwoording in eerste termijn door burgemeester Glijnis - „Wij zijn voor nemens de komende maanden in overleg met het personeel na te gaan op welke wijze herbezetting kan en moet plaatsvinden", - onderstreepten de heren Pieters en Adema nogmaals het standpunt van hun partij. Hierna volgde de toezegging van de kant van het college, dat in het voorjaar het overleg op gang wordt gebracht. argumenten van de PPC weinig reëel. „Een nieuwe wijk moet in overeen stemming zijn met het bestaande karakter van de overige wijken van een gemeente", aldus de heer Roelofs. Heiloo 2000, bij monde van de heer Ten Hoope, meende dat er spoed gemaakt moet worden met het uitvoe ren van het plan. „Verdere vertragingen zijn voor onze fractie niet acceptabel". De PvdA vulde deze opmerking aan: „Wij kunnen de Hei looër woningzoekenden niet nog langer in de kou laten staan". D'66 en Links Heiloo lieten woorden van min of meer gelijke strekking horen. Wethouder Borsjes (PvdA) van ruimte lijke ordening kondigde voor deze week overleg aan met betrokken in stanties. Hij deelde de opvattingen, die leefden binnen de raad. Hij hoopt dat er in 1986 gestart kan worden met de bouw. De invoering van de basisschool kwam in alle beschouwingen voor. Een gevolg van dit nieuwe type van onderwijs is de vrije keuze van de school, waarheen ouders hun kind(eren) willen sturen. Geen der partijen liet het na hiervan de voordelen te noemen. Door het teruglopende aantal leerling en in het lager onderwijs in onze gemeente komen er in de eerst volgen de jaren een aantal schoolgebouwen leeg te staan. Het college is druk doende om deze gebouwen aan nieuwe gebruikers te helpen en voert daartoe diverse onderhandelingen. Voor De Kreek en de Nicolaas Beetsschool lijken kandidaten te zijn gevonden. De De Basseroet /Sint Maarten en de Sint Adelbertschool blijven zoals het zich nu laat aanzien nog even leeg. In tweede termijn kwam mevrouw Wuijster van de VVD met het voorstel om de bijdrage per leerling in het lager onderwijs ten behoeve van de aanschaf van leermiddelen met vijf procent te verhogen van f. 90,50 naar f. 95,-. Uit goede bronnen had zij vernomen dat een aantal scholen met name bij de aanschaf van grotere leermiddelen momenteel problemen heeft. „Ze red den zich nog wel aardig dankzij de opbrengst van oud papier. Maar het peil van het onderwijs mag niet afhan kelijk zijn van oud papier", sprak het VVD-raadslid. Pas tijdens de derde zitting van de begrotingsvergadering, afgelopen maandag, kwam het voorstel in stem ming. Op verzoek van de éénmans fracties van D'66 en Links Heiloo werd een definitief oordeel toch weer uitge steld tot de raadsvergadering in febru ari. Het VVD-plan zal dan zonder meer worden aangenomen: geen der fracties uitte enig bezwaar. Maar enig onderzoek om het exacte percentage van de verhoging vast te stellen werd wenselijk geacht. Burgemeester Glijnis zegde in ieder geval een verhoging met minimaal vijf procent toe. Het grote uitbreidingsplan in het zuid-oostelijke deel van Heiloo, in de omgeving van de Oosterzijweg, stuitte bij de Provinciale Planologische Com missie op nogal wat tegenstand. De bebouwingsdichtheid en het groen- en water-oppervlakte per woning verkreeg niet zonder meer de goedkeuring vanuit Haarlem. De VVD vond de Binnen nu en anderhalf jaar hoopt de gemeente een fietspad gerealiseerd te hebben langs de Vennewatersweg. Dat bleek uit de beantwoording door PvdA -wethouder Borsjes op vragen hierover van de kant van dè VVD en Heiloo 2000. Voor het fietspad zal de gemeen te naar alle waarschijnlijkheid - wan neer zoals het zich nu laat aanzien de ruilverkaveling geen uitkomst brengt - subsidie aanvragen bij de provinciale overheid. Evenals vorig jaar uitte de VVD haar hoop op een snelle aanleg van een netwerk voor kabel-televisie in Heiloo. Wethouder Dekker (VVD) maande zijn partijgenoten tot enig geduld in deze:"Eerst moet een kabelnet aange legd worden in het zuidelijk deel van Alkmaar. Pas daarna komen Heiloo en Egmond aan de beurt". Bij monde van de heer Knijnenberg kondigde dè VVD een positieve houding aan wan neer er een garantie voor de aanleg van het kabelnet verleend zou moeten worden. HEILOO - HEERENWEG 140 - TEL. 072-334955 iieiaea •••••■••••••mm PvdA en D'66 schonken in hun alge mene beschouwingen aandacht aan het illegaal neerzetten van bouwwer ken in Heiloo. „Het legaliseren van klandestiene bouw door middel van het achteraf aanpassen van een be stemmingsplan vindt D'66 beslist geen goed beleid", oordeelde mevrouw Schuurman. Adema (PvdA) sprak woorden van dezelfde strekking: Wanneer er in de gemeente wordt gebouwd zonder vergunning, dient het college de sloop van het bouwwerk te vorderen". Een viertal partijen plaatste opmer kingen naar aanleiding van het geven van voorlichting aan de inwoners van Heiloo door de gemeente. De heer Pieters (CDA) vroeg zich af „of er binnen het totale gemeentelijke appa raat niet één medewerker met voorlich ting moet worden belast". Ook de fractie-voorzitter van Heiloo 2000 nam dit onderwerp op in zijn beschouwingen. „Wij ervaren regel matig dat de onbekendheid met een aantal zaken de mensen weg houdt. Een simpel voorbeeld dat ons allen raakt: een groot aantal mensen weet niet dat de raadsvergaderingen open baar zijn". Een partij, die de open baarheid zeer na aan het hart ligt, is D'66. Mevrouw Schuurman pleitte in dat kader voor de zoveelste keer voor spreekrecht voor burgers bij vergade ringen van raadscommissies. ,,Wij blijven er naar streven dat de inwoners van Heiloo het reilen en zeilen van het gemeentebestuur goed kunnen volgen. Dat is in Heiloo nog steeds onvoldoen de". A. J. M. ten Hoope: Veel men sen weten niet dat raadsvergade ringen openbaar zijn". Ten behoeve van gezinnen met een minimum-inkomen deed de PvdA het voorstel om contributies voor vereni gingen, waarvan de kinderen uit dat gezin lid zijn, uit de gemeentekas te betalen. „Het kunnen deelnemen aan sport- en andere verenigingen is voor de jeugd van het grootste belang. Dat dient voor alle kinderen mogelijk te zijn". Burgemeester Glijnis wees deze suggestie van de hand. Hij hanteerde daarvoor drie argumen ten: "De meeste verenigingen regelen dit reeds discreet. Een bedrag voor het betalen van contributies wordt geacht in het minimum-inkomen begrepen te zijn. Het is de gemeenten niet toege staan een inkomensbeleid te voeren". Naar aanleiding van een voorstel van de VVD besloot de gemeenteraad het aantal uren logopedie op de basisscho len door de inkrimping van het aantal scholen ten opzichte van de huidige situdtie niet te verminderen. De ander half uur, die vrijkomen, zullen resulte ren in een half uur extra logopedie per school per vier weken. Vlak voor de definitieve vaststelling van de begroting voor het jaar 1985 diende Heiloo 2000 een motie van afkeuring in. De heer Ten Hoope en zijn partijgenoten wilden daarmee ui ting geven aan hun ongenoegen ten aanzien van de beantwoording door het college van door hen in eerste en tweede termijn gestelde vragen. „Ik voel me in grote mate tekort gedaan", aldus Ten Hoope. Hoewel de drie kleinste partijen in de raad lieten merken wel enige sympathie te hebben voor de argumenten van Heiloo 2000, stemden zij net als VVD en CDA tegen de motie. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO Geboren: Lesley A„ d.v. Wentzel, C.D. en Fortuijn, E.J.M.; Robbert J.W., z.v. Jonkheer, J. en van der Schoor, D.G.; Dominique J„ z.v. Besseling, J.J.M. en Bettonviel, Y.E.D.; Giliam E„ z.v. Heidema, E.C. en Nijland, J.; Stendert F.M., z.v. Baars, F.D.M. en Wetsteijn, S.J.P.; Larissa, d.v. Baars, F.D.M. en Wet steijn, S.J.P.; Tim P., z.v. Phaff, P. en Noordenbos, F.T.; Jelle C„ z.v. Wittebrood, J.J. en Hoogland, M.A. Overleden: De Jong, Dick B„ e.v. Kumeroa; Warntjes, Tjaart, w.v. Hovingh; Boekestein, Frans, e.v. Sieuwerts; van Brederode, Johanna C„ w.v. Klop. PROGRAMMA SPORTHAL HET VENNEWATER Woensdag ^0 januari Terriërs, zaalhockey 15.45-18.45 uur KNVB, zaalvoetbal 18.45-23.00 Donderdag 31 januari Div. clubs, handbal 18.00-23.00 Vrydag 1 februari Div. clubs, zaalvoetbal 17.45-23.00 Zaterdag 2 februari Div. clubs, zaalvoetbal 9.00-17.00 Flashing Heiloo,basketbal 17.00-21.00 Div.clubs,zaalvoetbal '21.00-23.00 Zondag 3 februari Div. clubs,zaalhandbal 10.00-18.00 Div. clubs, zaalvoetbal 18.00-22.00 Maandag 4 februari Effect, volleybal 17.30-23.00 uur Dinsdag 5 februari Ne VoBovolleybal-comp18.30-23.00 Woensdag 6 februari Effect, school-volleybal 13.30-16.00 KNVB,zaalvoetbal 18.45-23.00 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10 uur ds. Ph. Ouwendijk. Dienst van Schrift en Tafel. Crèche en kinderne- vendienst in De Rank. Kruiskerk 10 uur ds. J. Kattenberg. Crèche en kindernevendienst in de Achterzaal. 19 uur ds. B. J. Kruit. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur ds. G. J. van Kamp uit Hei loo. 17 uur: Avondgebedsdienst. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9 uur ds. J. W. v.d. Gronden. Parochie-zondagsdienst Psych. Centrum, Kennemerstraatweg 464 Heiloo, tel. 072-330844. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woensdagavond 8 u. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur ds. B. J. Kruit uit Heiloo. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Egm.-Binnen, 10.30 uur ds. N. K. Eikerbout. i Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur dhr. J. K. Schendelaar. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur ds. D. Tjalsma uit Arnhem. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10 uur ds. A. G. Hoekema. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9 uur ds. P. J. H. Krol; 17 uur ds. J. H. Veefkind. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 8.00 uur. Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8.00 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St.Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Youth for Christ Alkmaar: koffiebar: zaterdagavond 20.00 uur, Laat, naast de Kapelkerk. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) C. W. Willeboordse, Heerenweg 236 Heiloo, tel. 072-330066. Weekenddienst Apotheek Apotheek Kruisinga, Koorstraat 59 Alkmaar, tel. 072-112684. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevrouw C. Motzo, tel. 02513^12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo G. H. Ackema, Oudorperplein 13, Alkmaar, tel. 072-151375. Diëtiste S. Ouwendijk. Telefonische afspraken maken op maandag en vrijdag 9-10 uur, en woensdag 14-15 uur en 18-19 uur. Van Doornstraat 24, Heiloo, tel. 072-330719. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel. 02240-7939. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.). J. J. H. Cooper, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. v. Riel, De Wildt- laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. Waal, Kenne.merstr.weg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slin ger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. Praktijk Mensendieck Spreekuur volgens afspr.(ma. t/m vr.) Mevr. Y. I. van Leeuwen-Chu, De Hoghe Weijdt 31, Heiloo, tel. 072- 338114, b.g.g. 02208-96924; Mevr. M. J. Dijkema, tel. 072-334348 KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wykgebouw; Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werk dagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tussen 12.00 - 13.00 Wijkverpleegkundigen: Mevr. A. H. Kroon, tel. 072 - 330082, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072 - 331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur Mevr. A. v. Staveren, tel. 072 - 334326, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072 - 337465, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208 - 6203, te bereiken maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. L. c tel. 072 - 331073.02518 - 55495, te bereiken tussen 8.00 - 8.30 uur. Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur, tel. 072- 331073. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). OPENBARE BIBLIOTHEKEN Het Malevoort 13, 1852 KZ te Hei loo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Kennemerstraatweg 382, 1851 BK te Heiloo, tel. 330057; Maandag 19.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Vrijdag 14.00-17.00 CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO E.O. Honden: J. Buis, tel. 400925 Katten: D. van Weelden, tel. 331407 Vogels: J. Kuiper, tel. 335478 en C. 1 Sentveld, tel. 02205- 1501. Watervogels: C. de Lange, 333073. Knaagdieren: C. P. N. Zoon, 336786. Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. AFDELING SOCIALE ZAKEN HEILOO Algemene Bijstandswet: dagelijks, 8.30 - 12.00 uur. Maatschappelijk Werk: dagelijks, 8.30 - 10.30 uur; dinsdag ook 19.00 - 20.00 uur. Wet Werkloosheidsvoorziening: dagelijks m.u.v. woensdag, 8.30 - 12.00 uur. STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS Kantooruren; maandag, woensdag en vrijdag (12.00 - 14.00 uur) per tel. 335296. HEILOOËR STICHTING BEJAARDENZORG Spreekuur: iedere eerste maandag van de maand in De Loet, De Loet 1 te Heiloo (10.00 - 11.30 uur). KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN EN GEPENSIONEER DEN Dinsdag en donderdag: soos-middag (13.00 - 17.00 uur). Maandag en vrijdag: biljarten (13.00- 17.00 uur). STICHTING ROLSTOELBUS HEILOO E.O. Secr.: tel. 335149. Afspraken vervoer: tel. 336570. De "Rolbus" is dagelijks beschikbaar GEZINSVERZORGING, BEJAAR DENHULP EN ALPHA-HULP Stichting Noord Kennemerland Kantoor Heiloo: Westerweg 294 Spreekuur dagelijks: 8.30 tot 9.30 u.< Voor aanvragen om hulp, bel het cen-^ trale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereik-, baar van 8.30 tot 17.00 uur. Indien u- na kantoortijd of in het weekend drin gend hulp nodig heeft, bel dan de Be reikbaarheidsdienst: 072-156400. STICHTING WERKLOZEN- BELANGEN HEILOO E.O. Spreekuur: elke maandag, woens dag en vrijdag (9.30 - 12.00 uur) in het onderkomen aan de Pastoor van Muijenweg 16 te Heiloo (voor malige Agnesschool). Tel.: 072 - 33 71 96^ BURENHULP PLAN OOST Fam. Van den Berg, De Laghe Weijdt 20, Heiloo, tel. 335078. WONINGBOUWVERENIGING SINT WILLIBRORDUS Secr.: Maas Geesteranusweg 28, 1851 BP te Heiloo, tel. 333252. Onderhoud: tel. 332746. Administratie huren: tel. 334772. Spreekuur: le en 3e woensdag van de maand m.u.v. juli en augustus in R.K. Pastorie, Westerweg 267, (19.00-20.00 uur). STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR - HEILOO Instelling voor gecoördineerd be- jaardenwerk. 't Trefpunt, Wester weg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren dagelijks (9.00 - 10.00 uur) en ook woensdag 's mid dags (14.00 - 15.00 uur) in verzor gingshuis De Loet, De Loet 1 te Hei loo, tel. 330744. Voor: bemiddeling huisvesting ouderen, meer bewegen voor ouderen, warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje, autovervoer door vrijwilligers, inidividuele belangenbehartiging, vormings- en ontspanninbgsacti- viteiten. SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Eerste maandag van de maand: thema-avond. Derde maandag van de maand: kreatieve avond. Het Open Huis, zaal 5, aanvang 20.00 uur. Inl.: tel. 332136 of 331097.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2