Talenten Heilooër Balletschool succesvol op de dansacademi U R S Èlvj MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN J OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES Geen Uitkijkpost ontvangen? fantasie panties en kniekousjes in de nieuwe modekleuren rtaaldsLerkunst -t NIEUWSBL UNIQUE VOOR EXCELLENTE DAMES- EN HERENMODE monsieur EILOO e.o De nieuwe folder ligt voor u klaar! Cabarettière Brigitte Kaandorp zaterdag te gast bij Buk Buk. HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD MODEHUIS DAMESMODE: HEERENWEG 174, HEILOO GED. GRACHT 42, SCHAGEN f"-A HERENMODE: HEERENWEG 174, HEILOO Falkland presenteert: "De wonderbaarlijke uitvinding van Professor Filarsky" De heer J. Kuyper beëdigd makelaar Alberto Verhuisd IÏCUTIQUI RAADHUISWEG 13 - HEILOO Bel 's donderdags: 072-330175 HEERENWEG 203 - HEILOO - TELEFOON 072-335620 kompleet in behang Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* 50e JAARGANG No. 7 20 FEBRUARI 1985 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 5 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Dat de Heilooër Balletschool o.l.v. Els Byisma nog steeds uitstekende resulta ten heeft, blykt wel uit het feit, dat 7 leerlingen, 1 jongen en 6 meisjes, de dansvakopleiding van de Nel Roos Akademie in Amsterdam kunnen vol gen. Dit mag best uniek worden genoemd, daar de selektie op de akademie zeer streng is. Deze oplei ding duurt gemiddeld 7 jaar, waarvan 4 jaar vooropleiding met MAVO en 3 jaar volledig dagopleiding. Arend van Hoorn en Ester Schelvis zitten in het eerste jaar van de dagopleiding. Dit houdt in dat zij de hele dag lessen hebben, o.a. in klas siek en modern ballet, in akrobatiek en volksdansen, maar ook aan theorie vakken wordt veel aandacht besteed. Sanne van Rijn, Stella Zonneveld, Nadia Stokhof en Saskia van de Kreke zitten nog op de vooropleiding, die verbonden is met de Montessori MA VO. Ellen Boerema volgt de docenten opleiding aan de akademie. De leeftij den van de leerlingen variëren van 12 tot 17 jaar. Tijdens hun opleiding mogen zij regelmatig figureren in de grote balletten van Het Nationale Ballet, zoals Romeo en Julia, Doorn roosje en Petrouschka, waardoor zij veel toneelervaring opdoen. De Nel Roos Akademie werkt nauw samen met Het Nationale Ballet, zodat leer lingen lessen kunnen krijgen van o.a. Rudi van Dantzig en Francis Sinceretti Els Bijlsma is terecht trots op haar oud-leerlingen. De dansopleiding is zwaar, ook omdat er iedere dag veel gereisd wordt. Zelf zeggen zij hierover^ "Je moet er veel plezier in hebben om zo'n opleiding vol te kunnen houden. Eenmaal met succes afgesloten, liggen er echter tal van mogelijkheden, met name in het buitenland, \yaar Neder landse dansers en danseressen zeer gevraagd zijn bij de verschillende balletgezelschappen" Jenny Veldhuis, docente aan de Nel Roos Akademie, zegt: "Wij hebben een strenge selectie, maar als ik leerlingen krijg van Els Bijlsma van de Heilooër Balletschool, weet ik zeker dat ze echt talent hebben en dat aan de basisopleiding alle aandacht is besteed Een goede opleiding, begeleiding en strenge beoordeling op de eerste ballet school van de aspirant-dansers en -danseressen voorkomt later veel te leurstelling". Moet men getalenteerd zijn om ballet les te volgen "Neen!" zegt Els Bijlsma, "Iedereen die iéts aan bewe ging wil doen kan balletlessen volgen, zowel klassiek- als jazz-ballet. Enige vereisten zijn: inzet, plezier en door zettingsvermogen. Door bet^r te bewe gen zal men meer zelfvertrouwen krijgen en vooral voor jongeren is een stuk zelfvertrouwen voor hun toekom stige loopbaanontwikkeling van het allergrootste belang. Balletlessen kun nen daar zeer zeker toe bijdragen. Van dichtbij kennismaken met ballet. Dit kan Eind maart organiseert de Heilooër Balletschool een oriëntatie middag voorklassiek ballet. Kinderen die hiervoor belangstelling hebben, zijn dan met hun ouders van harte welkom. Er is gelegenheid om aan de proefles mee te doen. Die middag wordt de aandacht gericht op de leeftijdsgroepen van 6-9 en 9-12 jaar, maar natuurlijk zijn alle leeftijden van harte welkom. Els Bijlsma zal u graag over de mogelijkheden voor zowel klassiek- als jazz-ballet inlichten. Na dere gegevens over deze oriëntatiemid dag zullen binnenkort in de Uitkijk post worden gepubliceerd. De talenten van de Heilooër BalletschoolV.l.n.r. Nadin Stokhof, Esther Schelvis (achter), Stella Zonneveld, Arend van Hoorn, Sanne van Rijn, Saskia van der Kreke en Ellen Boerema. «sm ""3K. MINISTER BRINKMAN KOMT NAAR HEILOO! Het CDJA-Alkmaar e.o., organiseert op woensdagavond 13 maart om 20.00 uur een politieke avond in de grote zaal van het Open Huis. Op deze avond, die voor iedere be langstellende toegankelijk is, zal de huidige minister van W.V.C., de heer L.C. Brinkman, een spreekbeurt houden. De heer Brinkman zal op déze avond spreken over onderwer pen die tot zijn regeringstaak beho ren. In het bijzonder zal hij aandacht besteden aan het Internationale Jongerenjaar en aan de plaats van het gezin in de samenleving. Uiter aard zal ook de aktuele politiek niet ontbreken. Het CDJA speelt een rol naast én binnen het CDA. Naast het CDA, omdat het CDA primair gericht is op jongeren, en veelal die problemen aanpakt welke voor jongeren van be lang zijn. Binnen het CDA, omdat we op die partij invloed willen en kunnen uitoefenen, vanuit,de christendemo cratische uitgangspunten die we met het CDA delen. FALKLANDTONEEL Vrydag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportpark Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 - 22.00 uur. f Zaterdag 23 februari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de sintelbaan aan Het Maalwater 1. Tus sen 9.00 - 11.00 uur. Scouting Nederland, Victorie-groep Akmaar- Heiloo, hoek Kerkelaan-Wes- terweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Zwem- en Poloclub De Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00- 12.00 uur. Maandag tot en met vrgdag Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tusspn 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Vanaf 25 februari: De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. Vanaf 25 februari: De Zeskant, Het Malevoort 5/7, tijdens de schooluren. Alle dagen Cl. Willibrordschoolcontainer naast de Grosmarkt, hoek Westerweg, Ewis- laan, alle uren. K00K Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Leeftijd: v.a. 5 jaar. Data: 2 maart 14.00 uur: 3 maart 13.00-15.30 uur: Theater DE BEUN te Heiloo Entree: f 4.00 (Don. M.50) Verkoopadressen: Open Huis - Boekhandel Avis - Reisburo Holl. International Barbershop Jan Braam. FAKKELSCHAATSTOCHT VRIJDAG 22 FEBRUARI IJs en weder dienende heeft er vrijdagavond 22 febr. vanaf 19.00 uur een fakkelschaatstocht plaats met als startpunt ,,de Wipwatermolen" bij het gemaal aan de Bayershofweg te Heiloo Deze wordt georganiseerd door enkele schaatsfans van voetbalvereniging For esters. Het inschrijfgeld is laag gehou den. n.l. f. 4.50 voor volwassenen, en f. 2,- voor kinderen t/m 14 jaar. Elke deelnemer ontvangt een fakkel, een gratis versnapering tijdens de tocht, alsmede een herinneringsplak, welke dit gebeuren symboliseert. Inschrijven op de avond zelf of uiterlijk donder dagavond bij P. Schouten tel. 072- 336307 of F. v.d. Werff tel. 072-336803. Te Koop*: borden met een dergelijk opschrift mag de heer J. Kuyper als beëdigd makelaar voor zijn waar' plaatsen. Vanwege de vorst kwam er wel zwaar materiaal aan te pas voor het in dit geval lukte. Na een jaar lang bezig geweest te zijn met bemiddeling en taxaties, mag de heer J. Kuijper, Heerenweg 167, zich sinds een week beëdigd makelaar noemen. ,,Ik heb het in een jaar gedaan en dat was keihard werken," zegt Kuijper. Een voordeel was dat Kuijper in de bouw de nodige ervaring had, daar hij jaren een eigen bouwbedrijf heeft gehad. Dit kwam hem nu dus goed van pas, een pand op de juiste waar de taxeren vereist nu eenmaal een goed inzicht. U kunt verzekerd zijn van deskundige bouwadviezen en een idem rapport omtrent het te ko pen of te huren onroerend goed. Maar een makelaar doet meer, o.a. het adviseren omtrent hypotheken, een computer vertelt binnen enkele seconden wat uw maand-of jaarlas- ten zijn. Ook op het gebied van ver zekeringen kan makelaar Kuijper U een eerlijk en onafhankelijk advies geven. Li de tuin aan de Heerenweg 167 komt een vitrine te staan met het aanbod van woningen. In een smaakvol, modern ingericht kantoor, zal makelaar Kuijper U graag adviseren. Voor een afspraak kunt U bellen: tel.072-331716. REÜNIE MILITAIRE WIELRIJDERS INENTINGEN Op 20 april van dit jaar wordt in Den Bosch alweer de vijfde reünie van de militaire wielrijders gehouden van 10.30 - 16.00 uur. Het eerste pro grammaonderdeel bestaat uit een welkomstwoord, een vlaggenpara- de en de herdenking van oud-mili tairen. Daarna is er voor de deel nemers een gezamenlijke maaltijd, zijn er filmvoorstellingen en is er een expositie van uitrustingsstukken van de voormalige wielrijders. Oud-wielrijders, die belangstelling hebben om aan deze dag deel te nemen, kunnen contact opne men met de heer C. Schoen, Ni- colaas Beetsweg 36 te Heiloo, tel. 072 - 334970. Op woensdag 27 februari 1985 zullen meisjes, geboren in 1974, wor den ingeënt tegen Rubella (rode hond). De inenting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereni ging, Holleweg 94. De betreffende oproepen worden deze week verzon-, den. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vernrelde oproepings- tijd te houden. Bij verhindering en/of wanneer U meent ten onrechte geen oproepkaart te hebben ontvangen, wordt U verzocht de afdeling bevol king ter secretarie daarvan in kennis te stellen, tel. 33 11 44, toestel 14. Tenslotte verzoeken wij U met na druk alle inentingsbescheiden mee te (laten) nemen. In het kader van de verschuivingen die in de Winkelhof 't Loo gaan plaatsvinden, is Alberto als eerste verhuisd naar het plein bij de Hema. Groenteboer Beentjes komt in het pand waar tot voorheen Alberto zat. Op de plaats waar Beentjes zit, komt een nieuwe ingang en Albert Heyn krijgt het stuk, waar nu de ingang is, er bij Alberto is een drankenzaak die al zo'n 15 jaar bestaat en maar liefst 77 filialen heeft, waarvan één in 't Loo. Met de verhuizing is de oppervlakte van de zaak iets minder geworden, doordat er een trap in zit, maar door moderne stellingen kon dezelfde hoeveelheid fleSsen er toch in. Men heeft 's avonds met 7 man de hele zaak verhuisd en dat was geen sinecure. Alberto is ruim gesorteerd in wijn en in prijsklassen. Van 2,95 tot 48,per fles is er voor elke smaak ,,een wijntje". Door de koude van de afgelopen tijd wordt er echter ook veel ge distilleerd verkocht. Jenever, Be renburg, rum, gin en cognac vinden gretig aftrek. 'Met het interne" merk, ,,de Weduwe Visser", heeft Alberto Heiloo de eerste prijs gewon nen met het meeste aantal verkochte flessen. Hoewel het aanzicht van Alberto erg goed is, is het wachten nog wel even op de toonbanken, maar men hoopt met enkele weken de zaak helemaal in orde te hebben. Het nieuwe interieur van Alberto. De zaak verhuisde binnen het Loo en is nu te vinden rondom het Hema-plein Behalve een aantal activiteiten op donderdag, vrijdag en zaterdag over dag (zie verenigingsagenda) is er zater dagavond ook veel te beleven bij de jongerenvereniging Buk Buk. In de grote zaal van het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg te Heiloo treedt namelijk de cabaretière Brigitte Kaandorp op met haar eerste pro gramma 'Waar gaat ze helemaal alleen heen'. Brigitte Kaandorp, die zich om 22.00 uur op het podium meldt, maakt al enige tijd furore met haar program ma. In het najaar van '83 werd zij in Delft, tijdens het Cameretten-festival, beloond via de publieksprijs. De toe gangsprijs zaterdag 23 februari is drie gulden. En hoewèl Buk Buk de naam heeft alleen maar rekening te houden met de liefhebbers van popmuziek, hier moet het tegendeel vastgesteld worden. m Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 nog 14 dagen 20% KORTING Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 Maandagmiddag en vrijdagavond geopend Want na film, sport en cabaret in de voorafgaande dagen, is het zondag 24 febr. tijd voor jazz. De beroemde Rosa King zal met de funky klanken uit haar saxofoon en haar vermaarde stemgeluid de grote zaal van het Bruno-gebouw betoveren. Zij wordt daarbij geassisteerd door The Upside Down Band. De eerste klanken stijgen om 16.00 uur op. De entree voor leden is f. 6,00, niet-leden betalen f. 8,00. Overigens kan men nog altijd lid worden van Buk Buk. De bijdrage voor het huidige jaar (1985) is in verband met de tijdelijke sluiting vanwege de grootste verbouwing vastgesteld op een tientje. Zondag 24 februari kan men daar alweer twee piek van 'terug verdienen'. En als we dan melden dat in maart nog Wim T. Schippers, Bart Chabot en De Gigantjes hun kunnen zullen tonen -om maar een paar voorbeelden te noemen - en dat vanaf het najaar, het Bruno-gebouw bol staat van activiteiten voor en'door jongeren, dan is zo'n tientje maar een schijntje vergeleken met( het voordeel dat een daarvoor verkregen lidmaatschaps kaart oplevert. Kortom: word lid van Buk Buk Kom naar één van de vele activiteiten toe en meld je aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1