"Ik had permanent het gevoel winnaar van de tocht te zijn" UfflJ STAATSLOTERIJ Geen Uitkijkpost I ontvangen? OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES A. G. v. d. Nagel Joseph van Schagen vernieuwt zijn zaak IEUWSBLAD VOOR HEILOO B.O. 1 De nieuwe folder ligt voor u klaar! Willem Blakborn over Elfstedentocht: De volgende lotenverkoop begint maandag 4 maart kleur voor de slaapkamer lïCUTIGUI Bel's donderdags: 072-330175 k 50e JAARGANG No. 27 FEBRUARI 1985 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Heiloo Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 5 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Niet alleen onze zuidelijke land genoten kunnen feest vieren, ook de Friezen kunnen er wat van! Bij een ieder ligt natuurlijk de Elftsteden tocht nog vers in het geheugen. Honderdduizenden mensen waren op de been en ondanks de dooi reden zo'n 12.000 deelnemers de tocht der tochten uit. Onder hen ook vele Heilooënaars. Met vele bedoe len wij zeker het aantal van dertig. De redactie van de Uitkijkpost werd in de afgelopen week gebeld door trotse moeders, meelevende echtge notes en bescheiden deelnemers. Of het niet leuk zóu zijn iets in de Uitkijkpost te vermelden over onze plaatsgenoten, die de tocht vol tooiden. Natuurlijk doen we dat en niet alleen deze week! Ook volgende week nog kunt u rekenen op uitgebreide verslagen van de belevenissen vorige week donderdag in Friesland. Twee deelnemers zitten juist naar de beelden van de televisie te kijken, wanneer wij hén bellen: Kees Zoon en Piet Sombroek. „Om het te zien is ook leuk, maar het is natuurlijk niet zo als het rijden zelf. Dat was fantastisch", zegt Piet Sombroek. Hij reed de schaatstocht ook al in 1963, maar kwam toen niet verder dan Harlingen. ,,Nu was het best te doen, ik kwam redelijk fit over de finishlijn. De kluun-plaatsen hiel den het meeste op", zegt de 54-jarige Heilooënaar. Hj had zich zeker goed voorbereid op de Elfsteden-tocht en schaatste twee keer per week op De Meent in Alkmaar als natuurijs niet voor han den was. Die inspanningen van te voren vallen in het niet bij de ge beurtenissen op 21 februari. „Ne derland stond op z'n kop. Zoiets beleef je maar één keer. Ik heb deel nemers horen zeggen, dat ze het voor geen 500 gulden hadden willen mis sen. Andere lange tochten zijn vaak rondjes, die halen het niet bij dp Elfsteden-tocht. Als die er volgend jaar weer is, dan doe ik zéker mee", aldus de nog steeds enthousiaste Piet Sombroek. Kees Zoon reisde vorige week woens dag samen Piet en Niek Sombroek (de laatste komt uit Ursem) af naar Friesland om de nacht voor het Elfsteden-feesf bij kennissen door te brengen. „Dat was belangrijk. We konden ons zo rustig voorbereiden". Maar niet alleen de laatste dag voor de belangrijkste schaatsdag van het jaar was Kees Zoon er mee bezig. In de afgelopen winter heeft hij zoveel mogelijk kilometers op het ijs gemaakt. De zondag voor de Elfsteden-tocht stond er nog een tocht van zo'n 70 kilometers op het programma. Hoewel hij het een plezierige tocht vond, vol afwisseling, had Kees Zoon het toch op een bepaald mo ment moeilijk. ,,Ik had psychisch last van het smeltende ijs. Ik ben namelijk ontzettend bang voor natte voeten. Tegen het einde begon het water door m'n schoenen te komen". De duisternis, daarvan had hij min der last. Na een voorzichtige start werd het tempo opgevoerd toen het einde van de super-marathon in zicht kwam. „Volgend jaar doe ik zeker weer mee", zegt Kees Zoon. „De Elfste den-tocht is leuker dan wat dan ook. Ik vind het prachtig om een reis te maken op de schaats. Ik ben ge woon op wintersport geweest in Friesland". De indrukken van de deelnemers verschillen niet zoveel. Neem nu Willem Blakborn, die samen met zijn broers Rem en Jan en met Cor Kaandorp van de partij was. „Het is met geen pen te beschrijven. Het was één zegetocht door Friesland. Bij de eerste plaats werd ik al koud door het onthaal en had ik een brok in m'n këel". Hij deed elf uur over de rit, een uur minder dan zijn bei de broers. Dat was naar zijn zeggen een gevolg van de training, die hij gewoon is te doen: fietsen in de zo mer, hardlopen in zomer en winter en schaatsen in de winter. Toch plaats Willem Blakborn wel enige relativerende opmerkingen bij zijn eigen prestaties. „Het was geen échte Elfsteden-tocht. Daarbij hoort veel meer harde oostenwind en meer kou. Het is me nu honderd procent meegevallen. Ik had perma nent het gevoel de winnaar van de tocht te zijn. Overal was er publiek dat je aanmoedigde. Het was het carnaval van het Noorden, vooral in Dokkum en Franeker. Na.de finish was die stemming echter snel voor bij". Het ploegje Blakborn sliep in Grouw, ruim tien kilometer ten zuiden van Leeuwarden. Aan dat adres kwamen zij bij toeval. Tijdens een trainings- tocht reden zij op met een man, wiens schoonmoeder in Grouw woonde. In een vloek en een zucht was de slaapplaats geregeld. En wat voor een slaapplaats „Alles was mogelijk. Dat vrouwtje wilde er niets voor hebben, die beleefde ook de dag van haar leven. Ze stond om half vijf op en ging er 's nachts om half twee pas weer in", vertelt Willem Blakborn. Volgende week treft u van zijn hand een Elfsteden-dag boek aan in de Uitkijkpost. De vierde schaatser en voor deze week ook de laatste schaatser, die we aan het woord laten, is Walter Smit. Hij volbracht de tocht op hou ten noren - „Normaal rijd ik op hoge noren, maar dan ga ik na een half uur al scheef op m'n schaatsen staan". - in nog net geen dertien uur. Voor hem is het publiek langs de oevers van doorslaggevend belang geweest. „Het Friese publiek ging uit hun bol. Ze deelden van alles uit. Het pu bliek, heeft de tocht gemaakt" Walter Smit had zich nauwelijks voorbereid. Zijn broer Mark had het idee om mee te doen ter sprake ge bracht en op dinsdag kaarten ge haald. „We zijn allebei wel schaats- gekken, maar niet zo fanatiek. Toch was ik nog redelijk fit na afloop. Vrij dag viel het wel tegen. Ik had last van mijn rug en kuiten en dat is bij mijn werk (in een schoenenwinkel, red.) niet zo prettig". De nacht van woensdag op donder dag werd er in Leeuwarden gesla pen bij een studiegenoot van Mark Smit. Met tien man op een klein zoldertje, maar dat maakte niet uit. Voldaan werd de terugreis op don derdagavond weer aangevangen. De grootste tegenvaller was wel het rijden in het donker geweest. „Dat viel enorm tegen. Het ijs was zwart, het was mistig en aardedonker. Zo donker heb ik het nog niet meege maakt. Ik moest met m'n armen los rijden om een eventuele val op te vangen. Dat kostte veel energie. Ik ben toen ook een keer goed onder uit gegaan", aldus Walter Smit. Dit waren nog maar vier deelnemers. De redactie heeft inmiddels al veel meer namen: Nico Smit, Jan Zonne veld, T. de Goede, P. Roggeveen, Henk Kwantes, J. v.d. Klooster, Perry Bakker, Piet de Wildt, Piet Hein Bakker, Wim Klein Schiphorst, Kees de Haan, Van Diepen, Van Endel, Wittebrood. Bram Diele- man, Hageman, Jan Bolten, Adrie Zoon Volgende week dus meer aandacht voor de belevenissen van Heilooë naars, Limmer en Egmonders in Friesland. Zijn we namen vergeten? Bel even met het bureau van de Uitkijkpost (072-330175). De redac tie is vooral ook op zoek naar mensen, die tijdens of vlak voor of na de Elfsteden-tocht foto's hebben gemaakt. En dan nog even dit: Niet alleen de stoere schaatsers en schaatsters hebben veel plezier beleefd aan het Elfsteden-feest. Ook voor de thuis blijvers was er volop te doen. Neem nu Bakker Hemmer. Die presteerde het om binnen 24 uur na de bekend making dat de tocht door Friesland doorging de eerste uniek Elfste den-bollen uit de oven te halen. Ne derland stond, in vele opzichten, enkele dagen op z'n kop. LEDENACTIE VIDEOTHEEK 'T CENTRUM Het gaat goed met videotheek 't Centrum aan de Herenweg. Een de zer dagen zal het duizendste lid kunnen worden ingeschreven. Om dat feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, wordt er gedurende de gehele maand maart een bijzondere actie gehouden. Een gratis loterij voor alle leden van de videotheek.- Wat gaat er gebeuren? Heel een voudig: ieder lid, dat voor een be drag van 25 gulden in enen besteed (films huurt bijv.), krijgt een lot. Dat kost niets extra, men krijgt het cadeau. Alle loten hebben een num mer, ook dat is niet ongebruikelijk. Op zondag 31 maart worden er vier nummers getrokken. De eigenaar van 'n lot met één van de getrokken nummers is prijswinnaar. De eerste prijs is een reisje naar Parijs voor twee personen. De tweede t/m vierde prijs zijn video-cheques ter waarde van respectievelijk 75, 50 en 25 gul den. Het wordt de leden niet moeilijk gemaakt om 25 gulden in enen te besteden. Gedurende de gehele actiemaand maart heeft videotheek 't Centrum een aantrekkelijke aanbie ding. Voor 25 gulden kan men vijf films huren voor vier dagen. Daar naast zijn er ook andere aanbiedin gen, zoals een film voor drie gul den per dag. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 heiloo ZIEKEN THUIS VERZORGEN De wijkverpleegkundigen van Kruis vereniging Heiloo geven informatie middagen. Deze middagen zijn be doeld voor mensen die in familie of direkte omgeving te maken hebben met ernstig of langdurig zieken. Deze informatiemiddagen zijn ook bestemd voor hen die hiermee in de toekomst als familielid, buurtge noot of vrijwilliger te maken kunnen krijgen. De grondbeginselen die nodig zijn om een zieke thuis te ver zorgen worden aangeleerd. Er wordt o.a. gesproken over: wat heb je no dig om iemand thuis te verzorgen, gebruik van hulpmiddelen, me dicijn gebruik, voeding, benen zwachtelen en waar kan de Kruis vereniging u meehelpen. Aan de deelnemers zal theoretische en prak tische informatie worden aangereikt, terwijl bovendien de praktijk ge oefend zal worden. De data zijn: 20, 27 maart en 3 april 's middags van 14.00 - 15.30 uur in het wijkgebouw, Holleweg 94, Heiloo. Aan deze bijeenkomsten kun nen maximaal 12 personen deel nemen en als u lid bent van de Kruis vereniging zijn er geen kosten aan verbonden. Opgave bij de wijk verpleegkundigen tussen 12.00 - 13.00, tel.: 331073, vóór 12 maart. Ook de modezaak van Joseph van Schagen heeft de donkere kleuren laten veranderen in mooie lichte, grijze en witte tinten. Dat dit tot in de uiterste perfektie is doorgevoerd kan men een man als Joseph van Schagen rustig toevertrouwen. Het is dan ook een prachtige moder ne zaak geworden, bovendien is er een raam waar, daglicht doorvalt gemaakt wat voor het kritisch be kijken van de kleuren erg prettig is. Ook aan de binnenkant van het winkelcentrum is een raam bijge maakt, waardoor men de zaak eerst eens rustig in ogenschouw kan ne men. Dat de voorjaars en zomercollectie ook al voor een groot gedeelte bin nen is, geeft alles een vrolijk aan zien. Nieuwe merken zijn aan de reeds uitgebreide collectie toege voegd zoals L'espoire - Yarell - Pris ma (Bloussons en pullovers) en Zer- res (pantalons). Het vernieuwde interieur van Joseph van Schagen in winkelcentrum 't Loo. Kritisch „Nu de beurzen krapper worden wordt er duidelijk veel kritischer gekocht. Ook de fabrikant zal daar door „kwaliteit" moeten leveren" zegt Joseph van Schagen. Reeds bij de inkoop worden al bepaal de kombinaties bij elkaar gezocht. In de rekken is dit zo overzichtelijk opgehangen dat men aan de boven kant alles in een bepaalde kleur bij elkaar heeft gehangen, daaronder vindt men rokken, broekrokken, pantalons die daar uitstekend mee te combineren valt. „Wij pro beren met een eigen kleurbeeld naar buiten te treden en ons op deze ma nier van anderen te onderscheiden" zegt van Schagen. Wie echter graag zelf wil snuffelen kan ook z'n hart ophalen want er is ook een ruime keuze in blouses, jumpers en rokken enz. De altijd vriendelijke verkoop sters zullen u ten alle tijde willen adviseren. HeerenweQ 8 MAART 1985. INTERNATIONALE VROUWENDAG De vorige week vertelden wij u, hoe het ochtendprogramma er uit gaat zien. Op deze dag, waarop we ons bezighouden met de practische kanten en achtergronden van de pro blemen rond de herwaardering van arbeid en zorg, mag een forum niet ontbreken. Zes vrouwen uit de vrouwenorganisaties van onder staande politieke partijen zullen het door de overheid voorgestelde eman cipatiebeleid bespreken, mét name de herindeling van arbeid en zorg. De zes vrouwen zijn: mw. M. E. Vanraij - Roovers (CDA), mw. P. v. Tets (D'66); mw. M. Wilcke - v.d. Linden (GPV); mw. M. Wage naar (P.v.d.A); Mw. A. Wage- makers - Muller (VVD); de deelne- neemster namens de PPR is nog niet bekend. Aanvang van de forumdis cussie 14.00 uur. Na afloop kunt u vragen stellen. Iedereen is van harte welkom op de ze door de Federatieve Vrouwen raad Heiloo in samenwerking met de Stichting Vrouwencafé geor ganiseerde Vrouwendag. Er is de gehele dag kinderoppas aanwezig. RAADSVERGADERING IN HEILOO Donderdagavond komt de gemeente raad van Heiloo voor de tweede zit ting in 1985 om 20.00 uur bijeen in het gemeentehuis. Voor deze open bare vergadering zijn 25 punten op de agenda geplaatst. Vier daarvan hebben betrekking op de verkoop van grond. Vier anderê punten handelen over het beschik baar stellen van kredietèn ten be hoeve van de verbetering van de Heilooër infrastructuur (riool en wegen). Ook het onderwijs is vanuit verschillende invalshoeken geagen deerd. Van belang is verder de tweede stem ming over een motie, die tijdens de begrotingsvergadering door de CDA- fractie werd ingediend. De motie heeft betrekking op het toekennen van subsidies aan muziekverenigin gen. Tijdens de vergadering in ja nuari staakten de stemmen, waar door de motie nu opnieuw op de agenda staat. Ook komen het Plan Zuid-Oost de zuidelijke wijkontsluitingsweg ter sprake. Voor belangstellenden liggen de stukken, behorende bij de verschil lende agendapunten, ter inzage op de afdeling algemene zaken van het gemeentehuis (tijdens kantooruren) en in de leeszalen van de openbare bibliotheek (tijdens de openings uren). nog 1 weeK 20% KORTING Let op onze 14-daagse aanbieding: Knippen Coupe Soleil van 62,50 voor 45,00 van 1 t/m 13 maart Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 INENTINGEN Op woensdag 6 maart zullen de kinderen, geboren in 1981 (kleuters), worden ingeënt tegen DTP. De in enting wordt gehouden in 't gebouw van de Kruisvereniging, Holleweg 94. De betreffende oproepen worden deze week verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent ten onrechte voor uw kind geen oproepingskaart te hebben ont vangen, wordt u verzocht de af deling bevolking ter secretarie, tel. 33 11 44, toestel 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inentingsbeschei den mee te nemen. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Hans Klaassen studeerde vorige week donderdag af op de Technische Hogeschool te Eindhoven als ingenieur electro- techniek. Lf Ot #r RAADHUISWEG 13 - HEILOO RABO-BANKEN ORGANISEREN REIS INFORMATIE-AVOND OVER SCANDINAVIË De Rabo-banken Heiloo en Limmen organiseren i.s.m. het Noors, Zweeds en Fins Verkeersburo en de reis organisatie Sunway en Stena Line een reisinformatie-avond op woens dag 6 maart a.s. in Theater De Beun, aanvang 19.45 uur. Voor iedereen die eens wil weten wat Scandi navië als vakantiebestemming heeft te bieden, is een bezoek aan deze informatie-avond de moeite dubbel en dwars waard. Toegangskaarten a 3,50 (inkl. een kop koffie) zijn verkrijgbaar bij de kantoren van de Rabo-banken Heiloo en Limmen. Inleveren van kopij voor advertenties e.d. tot uiterlijk Rechte Hondsbosschelaan 22. Heiloo Theater "De Beun" Willibrordusweg 2 - Heiloo Telefoon 072-333156 UITSLAG PRIJSVRAAG DE BEUN De uitslag van de Beunjournaal- prijsvraag. In de Uitkijkpost van 23 januari is de prijsvraag verschenen die was gebaseerd op de adver tenties in het Beunjournaal, het programmaboekje van de Beun voor het seizoen '84 - '85. In het cij- ferspel werd gevraagd telefoonnum mers op te sporen die bij de adver tenties staan. Omdat bij één adver tentie twéé telefoonnummers staan, hebben we drie antwoorden goed gerekend: het getal waarin het ene nummer is verwerkt, het getal waar in het andere nummer is verwerkt, en het getal waarin beide nummers zijn opgeteld, resp. 43695, 49642, en 50775. De uitslag van het letter- spel luidt: B.E.U.N. Uit de 34 goede inzenders hebben we de prijswin naarsgetrokken. De hoofdprijs twee BEUN-abonne- menten voor het seizoen '85 - '86: fam. Zuijdgeest, De Blinkenlaan 35, Heiloo. Diner voor twee personen: in Motel Heiloo: Ron Sluys, Kruiskroft 16, Egmond-Binnen; Riet Veldt, War- moezierslaan 6, Heiloo. Diner voor twee personen in Italiaans restaurant Lorenzo: K. Brou- wer-de Koning, Wamelplein 13, Amsterdam. Diner voor twee personen in Chinees restaurant Lotus: G. Graas, Ken- nemerstraatweg 371Heiloo. De prijswinnaars krijgen zo spoe dig mogelijk schriftelijk bericht. WERELDGEBEDSDAG: 1 MAART 1985 In Heiloo is de gezamenlijke gebeds avond in de Witte Kerk. We begin nen om 19.30 uur en volgen dan de liturgie zoals die door vrouwen van India is voorbereid, met als thema: bidden en werken voor vrede. Bij de kerkelijke verenigingen zijn li turgieën tevoren verkrijgbaar en ook in de beide hervormde pasto rieën voor degenen, die thuis willen meebidden of voorbereiden. Ook in de kerk op vrijdagavond. In de in leiding van de liturgie lezen we: "Wij vrouwen van India zijn blij, dat wij onze zusters en broeders over de hele wereld mogen oproe pen om samen te bidden voor vre de. Laten we bidden, dat er vrede komt, in een wereld die verdeeld is door haat en onrecht. Laten we bid den dat ér voor ons en voor onze kin deren een toekomst is". Donderdag 28 februari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. 't Kieftennest, Slimpad 16. Tussen 8.00 - 16.30 uur. Yrydag 1 maart Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar- Heiloo, huis-aan-huis actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg. Voor 17.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Ook bij slecht weer gaat het ophalen door. Sint Adelbertschool, Bergeonstraat 22. Tussen 8.45 - 15.45 uur. Vrijdag 1 tot en met maandag 4 maart Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportpark Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 - 22.00 uur. Zaterdag 2 maart Handbalvereniging Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00 - 17.00 uur. Base- en Softbalcfub Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater. Ge hele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar - Heiloo, hoek Kerkelaan/Wester- weg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de sintelbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00- 11.00 uur. Communicatievereniging Heiloo, parkeerterrein winkelcentrum Het Hoek stuk. Tussen 9.30 - 15.00 uur. Halen op verzoek: 334516. St. Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 - 12.00 uur, ook da gelijks onder schooltijd kan oud papier gebacht worden. Halen op verzoek: 331857. Ook lompen. Dinsdag 4 Maart Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 en de volgende dag 7.30 uur. Maandag tot en met vrydag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Cl. Willibrordschoolcontainer naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan, alle uren. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Fancy Fair btf De Duif Zaterdag 2 maart-is het feest op de christelijke basisschool De Duif, de school die ontstond na het samengaan van De Ark en De Regenboog. In het school gebouw (Mariënstein 180) wordt zaterdag een fancy fair gehouden, aanvang 11.00 uur. Er zijn markten, kinderspelen, loterijen, enz. De opbrengst is be stemd voor een ontwikkelingsproject in Ghana. Oud-leerlingen en ouders zijn welkom. Om 14.00 uur is er een plechtig slot. Dan namelijk zal het bord met de naam van de school erop worden onthuld. Wereldwinkel in 't Loo Zaterdag 2 maart: de wereldwinkel staat de gehele dag met haar stand op een van de pleinen van winkelcentrum 't Loo. Grote inzameling voor traditionele bejaardentocht Volgende week van 4 t/m 9 maart, wordt weer een grote inzameling gehouden voor de traditionele bejaardentocht, die dit jaar zal worden gehouden op don derdag 9 mei a.s. Zoals gebruikelijk zullen daartoe de dames van het: comité intekenlijsten huis aan huis worden aangeboden. Jaarlijks nemen zo'n 400 ouderen deel aan deze geheel verzorgde autobustrip, hetgeen uiter aard grote kosten met zich meebrengt. Bijzonder verheugend is het dat ieder jaar practisch alle inwoners van onze gemeente bijdragen in de kosten van zo'n dag, waartoe ook de meeste deelnemers hun steentje bijdragen. Vele ouderen zien weer met verlangen uit naar deze dag, vooral ook door de onderlinge contacten met elkaar. Ieder jaar verleent ook de plaatselijke afd. van de E.H.B.O. en vele anderen hun spontane medewerking bij dit gebeuren. Hoewel we allemaal wat moeten matigen, heeft het comité het volste ver trouwen, dat ook dit jaar het benodigde geld weer bijeen zal worden gebracht. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Zij die tijdens de inzameling niet thuis zijn of lieven willen gireren, kunnen dit doen op postrekeningnr. 565431 t.n.v. C. A. Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermelding "Autotocht Bejaarden". Gebruikte goederen: gooi ze niet zomaar weg Je ziet het wel eens bij het grof vuil: nog goed bruikbare spullen, die door d eigenaar worden afgedankt. Voor anderen kunnen die spullen misschien nog wel uitstekend van pas komen. Gooit u daarom niet zonder meer alles weg, waarvan u geen profijt meer heeft. Probeer er een ander blij meejte maken. Zet bijvoorbeeld een advertentie ('Uitkijkertje') in de Uitkijkpost, waarin u de spullen (te koop) aanbiedt. Of neemt u eens contact op met één van de drie zaken in Heiloo, die Jiandelen in gebruikte goederen. Dat zijn: boekhandel Het Hoekstuk (boeken), tel. 072 - 336699, boetiek Encore (kleding), tel. 072- 338082, en Hal 't Zevenhuizen (allerhande goederen), tel. 072 -334000t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1