Caecilia 60 jaar MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Geen OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES r Uitkijkpost ontvangen? EVENEMENTEN-AGENDA Smurfenactie bij bakker Hemmer tsiii Spar-Supermarkt totaal vernieuwd Groentebroers Beentjes schuiven plaatsje op i HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* lEIIWSBI El LOO E.o ■A: Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Zo zag Caecilia er uittoen het 60 jaar geleden, van start ging. R.K. FANFARECORPS „ST. CECILIA" HEILOO UITVOERING BIJ MIJ DE ECHTE SMURFEN BOTERHAM!. STILLE OMGANG FALKLANDTONEEL "Falkland vermoordt pianiste" Bel 's donderdags: 072-330175 De Spar in Plan Oost heeft natuurlijk ook vers-produkten, zoals groente en kaas. mmmmmmMM 50e JAARGANG No. 10 13 MAART 1985 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 5 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. 5.00 Door een reeks van festiviteiten zal Caecilia op gepaste wijze haar 60- jarig jubileum vieren. Zestig jaar is een hele tijd en natuurlijk is er in die 60 jaar ook veel veranderd. Stel U voor, katholiek Heiloo maakte bezwaar tegen de inhoud van de Heyermansstukken, die Falkland speelde, vooral door de kritiek op de toen bestaande katholieke dog ma's. Er ontstond bijna een dorpsoproer toen de première van „Allerzielen" op het repertoire stond. De dorps dienders moesten na afloop zowel spelers als bezoekers in bescherming nemen, daar deze voor de „brave" burgers niet veilig waren. De maat was vol bij de toenmalige Pastoor van Meeuwen en er werd be sloten dat er een R.K. verenigings leven moest komen: kleur beken nen dus! De muziekvereniging Eensgezind heid, opgericht in 1898, moest dien tengevolge een flinke veer laten. Er ontstond een eigen R.K. muziekver eniging die de naam Sint Caecilia kreeg, het was februari 1925. Door een particuliere lening en diverse giften werd een bedrag van 1200,- bijeengebracht en men maakte een start met 17 leden. De Fanfare werd een onderdeel van de R.K. Propagandaclub St. Willi- brordus en stond o.l.v. dirigent P. Kuys uit Castricum. Tot 1959 bleef Caecilia, Fanfare, daarna werd het Harmonie. Het verschil is dat fanfare alleen „koper" is en harmonie koper'en ,hout" We spraken met de heren Admiraal, 48 jaar lid en Rozing (de heer A. Hoetjes is het oudste lid). Zij vertel den met een tikkeltje weemoed: „Vroeger was het ook echt gezellig, we gingen veel meer de straat op, gewoon in de kleren die je had, som migen hielden zelfs hun hoed op. Bij alle festiviteiten waren we aanwezig, 50-jarige huwelijken, koninginne- feesten, of als de pastoor ingehaald werd." Om aan geld te komen, werden in het hele dorp envelopjes in de bus ge daan en die werden dan een week la ter weer opgehaald. In 1926 werd al meegedaan aan een concours in Amsterdam en laat daar nu meteen de eerstè prijs gewonnen worden. Later zouden er nog veel meer vol gen. Artist Wanneer men vroeger een concert gaf deed men van alles om publiek te trekken. Want ook toen al was het moeilijk mensen in beweging te krij gen. Zo trad er dan „een humorist" op. Later (in 1949) had men Rudi Car- rell en Kees Stet als grote trekpleis ter, hun gage was 10, - per avond. Vandaag de dag is er veel meer be langstelling voor dit soort muziek, wat mag blijken uit de bezetting van Caecilia, waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. Op de volksmuziekschool wordt ook veel gedaan aan de oplei ding van deze jonge mensen, men kan het HAFA (harmonie en fanfare) diploma halen. De man die de grote kracht achter dit alles is geweest is de heer Th. Kuyper. In 1951 speelde Caecilia in de afde ling uitmuntendheid. Dat is tot 1978 zo gebleven, maar toen werd uit eigen beweging een stapje terugge daan naar de afdeling eerste klas. Een uitgesproken topjaar uit die pe riode was 1970. Er werd toen meege daan aan het KRO-festival en samen met Zwaag beëindigde Caecilia op de eerste plaats. Er moest toen, helaas, geloot worden en Zwaag ging met de eer strijken. Vanaf die tijd werd Caecilia ook meer een orkest en werd er veel minder de straat opge gaan. Maar de meeste leden stu deren hard, eigenlijk elke dag, wat zowel instrument als muzikant ten goede komt. In 1976 werd er veel jeugd opgeleid, de motor achter dit alles was sekretaris H. Klaase. Hij bezorgde de vereniging ook veel nieuwe leden. Men speelde toen veel in de Rustende Jager, Brunogebouw en de Aula van de Willibrordus Stichting. Nu speelt men veel in de Donderdag 14 maart De Duif, Mariënstein 180. Tijdens de schooluren. Vrydag 15 maart. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur. Ook bij slecht weer gaat het ophalen door. Halen op verzoek: 334088. Vrydag tot en met maandag. Hockeyver. De Terriers, kantine op sportpark Het Vennewater, elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur en elke maandag en vrijdag van 20.00-22.00 uur. Zaterdag 16 maart. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Halen op verzoek: bellen tot vrijdagavond 19.00 uur, 333603. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar/Heiloo, hoek Westerweg-Kerkelaan 'Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekver. Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Maandag tot en met vrijdag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg-Ewis- laan. Alle uren. Wereldwinkel. Zaterdag 16 maart: op één van de pleinen van 't Loo staat weer de stand van de wereldwinkel. Dameskledingbeurs UW Alkmaar. Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 maart: beurs van zomerkleding, accessoires en niet-gedragen schoenen voor dames in het Mennohuis, Koningsweg 12 in Alkmaar. Schone en gave kleding inbrengen: dinsdag 9.30-11.30 en 13.30-16.30. Verkoop: woensdag 9.30-11.30 en 13.30-16.30 en donderdag 9.30-11.30 uur. Alleen op woensdag worden volgnummers uitgedeeld. Afrekenen en/of terughalen niet verkochte kleding: donderdag 13.30-16.30 uur. Inlichtingen: 072-113316, 072-116264, 072-123894 of het bureau van de UW 072-117430. Collecte Nederlandse Hartstichting. De jaarlijkse collecte ter ondersteuning van het werk van de Nederlandse Harstichting heeft plaats van 15 tot en met 21 april. Voor het slagen van de collecte zijn nog medewerk(st)ers nodig. Men kan zich opgeven bij het secretariaat: J.J.M.E. van Zeist, Mariënstein 38, tel. 335388. Inzameling Simavi. Voor de periode tussenl8 en 24 maart is door het college van burgemeester en wethouders van Heiloo toestemming verleend aan Simavi om een collecte te houden niet behulp van bussen of lijsten. De collectanten dienen in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Beun en dat is ideaal. Het is alleen jammer dat er na afloop zo weinig ge legenheid is om met elkaar nog even „na te zitten", want wie zo se rieus bezig is, mag op z'n tijd ook ple zier maken. In 1972 - raakte Sint Caecilia het „Sint" kwijt en werd het Heilooer Harmonie Caecilia. Het is Caecilia niet altijd voor de wind gegaan maar de huidige voorzitter, de heer C. Schoutsen, kan nu trots zijn op Cae cilia. De volgende festiviteiten staan nog te wachten: a.s. zaterdag 16 maart in Theater de Beun het jubileumconcert, o.l.v. Henk van Veldhuizen (er zijn nog en kele kaarten). Op 20 april een recep tie/reünie voor oudleden in de Volks muziekschool en op 5 mei een con cours voor leerlingorkesten, ook in de muziekschool en in juni nog een festival met medewerking van ver enigingen uit naburige plaatsen. =ll: ONDERAFD. ST. JOSEPH-GEZELLF.NYEREENIGING DIRECTEUR DE HEER P. KUIJS UIT CASTRICUM. op DONDERDAG 4 Februari 1932 aanvang 's avonds precies half acht, opening der zaal 7 uur. PROGRAMMA: 1. Vivat Europa. Marsch nrr. par E. Larue op. 5 2. Suite Oriëntale 4 deelen 1Les Baijadcres. 2. Au Bord i'u Gange. 3. Les Almees. 4. - -Patrouille. 3. La Veuve, Joyeusc Fantasie 4. Granada Marsch. Espagnola PAUZE. Tijdens dc Pauze optreden een een HUMORIST en populaire Muziek van het „St. Cscilia Quintet". 5. Alte Kameraden C. Feike 6. Pittorico Fantasia PÏechker 7. Les Frères. Jumeause Polka, voor soli 2 pistons B. Kolkman 8. 'Folies Berger. Marsch Paul Linke Na afloop der Muziek wederom optreden van dc Hu morist en het „St. Caecilia Quintet". Geeft U op als Donateur!! par. Francis Popy Fr. Lehar F. Salabert De komende tijd zal bij bakker Hem mer in het teken van de smurfen staan. Hemmer heeft een heerlijk smurfen brood „gecreeerd". Van honing, boter melk, mout en dextrose heeft hij iets moois gemaakt. Een heerlijk brood voor elke dag (niet zoet, zoals u misschien zou denken) met sesam of maanzaad enz. Wie nu zo'n brood koopt, krijgt een smurfenposter kado. Hierop kunnen stickers van 10 ver schillende smurfen geplakt worden, die krijgt u ook bij elk smurfenbrood. En dan maar plakken en zien de poster vol te krijgen, denk er om het moeten wel verschillende smurfen zijn, krijg je nu twee keer dezelfde, dan kan je misschien ruilen met een vriendje of vriendinnetje. Is de poster vol dan kun je hem boven je bed hangen en weer aan een nieuwe poster beginnen. Een spannende bezigheid Dit jaar wordt er weer net als voor gaande jaren een 'Stille Omgang' ge houden. Dit gebeurt in de nacht van 23 op 24 maart. We vertrekken om 23.30 uur, met de bus, vanaf de St. Willibrorduskerk aan de Westerweg. De kosten zullen dit jaar ongeveer 10,- bedragen. Iedereen die zich hiervoor op wil geven, kan te recht bij: Jan Zoon, Westerweg 320, tel. 335936 Dit geldt ook voor iedereen die nog niet eerder heeft deelgenomen en/of inlichtingen willen hebben over de 'Stille Omgang'. MINISTER BRINKMAN IN HEILOO Het CDJA-Alkmaar Omstreken or ganiseert vanavond om 20.00 uur een politieke avond in de grote zaal van het Open Huis. Op deze avond, die voor iedere belangstellende toegankelijk is, zal de huidige minister van W.V.C. de heer L.C. Brinkman, een spreekbeurt houden. De heer Brinkman zal op deze avond spreken over onderwerpen die tot zijn regeringstaak behoren. ZIEKEN THUIS VERZORGEN De wijkverpleegkundigen van de Kruisvereniging Heiloo geven infor matiemiddagen. Deze middagen zijn bedoeld voor mensen die in hun fa milie of direkte omgeving te maken hebben met ernstig of langdurig zie ken. Deze informatiemiddagen zijn ook bestemd voor hen die hiermee in de toekomst als familielid, buurtge noot of vrijwilliger te maken kunnen krijgen. De grondbeginselen die nodig zijn om een zieke thuis te verzorgen wor den aangeleerd. Er wordt o.a. ge sproken over: wat heb je nodig om iemand thuis te verzorgen, gebruik van hulpmiddelen, medicijngebruik, voeding, benen zwachtelen en waar kan de Kruisvereniging U mee hel pen. Aan de deelnemers zal theore tische en praktische informatie wor den aangereikt, terwijl bovendien de praktijk geoefend zal worden. De data zijn 20 en 27 maart, en 3 april 's middags van 14.00 tot 15.30 u in het wijkgebouw, Holleweg 94, Hei loo. Aan deze bijeenkomsten kunnen maximaal 12 personen deelnemen en als U lid bent van de Kruisvereni ging zijn er geen kosten aan ver bonden. Opgave bij de wijkverpleeg kundigen tussen 12.00 en 13.00 u, tel. 331073, vóór 16 maart. JUBILEUM CONCERT - 60 JAAR CAECILIA U heeft vorige week reeds in dit blad kunnen lezen dat op zaterdag 16 maart het Heilooër Harmonie orkest Caecilia haar jubileumconcert zal geven in theater de Beun in Heiloo. Om 20.15 uur zal het B-or kest, onder leiding van de heer Henk van Veldhuizen, de avond openen. Dan zal het toneel gevuld worden met het A-orkest, eveneens onder leiding van Henk van Veldhuizen. Er wordt een gevarieerd programma gebracht, voor ieder wat wils. Tijdens de pauze wordt u in de ge legenheid gesteld loten te kopen t.b.v. de jubileumloterij. Ook dit jaar zijn weer veel prijzen beschik baar gesteld, met name door de Heilooër Middenstanders. Na de pauze kunt u genieten van de swin gende klanken van de Big Band Caecilia onder leiding van Rob Nieu- weboer. Deze band, bestaande uit zo'n 20 leden geniet inmiddels een aardige bekendheid in Heiloo. Het laatste gedeelte van het pro gramma neemt wederom het A-or kest voor haar rekening. Toegangskaarten a 5,- zijn ver krijgbaar op de volgende adressen: Disco Heiloo in Winkelhof 't Loo, boekhandel Het Hoekstuk in winkel centrum Het Hoekstuk, en bij de VIVO-winkel van J. Admiraal, Sta tionsweg 96. Donateurs kunnen voor dit concert toegangskaarten verkrijgen op ver toon van hun Donatiekaart t/m 15 maart a.s. bij de VIVO-winkel. Na deze datum zijn de kaarten nog uit sluitend te koop aan de kassa in de Beun. De zaal is open om 19.30 uur. Falkland Toneel brengt de komische thriller: van Paul Pörtner Regie: Bert Klunder. Plaats: Theater De Beun. Data: 22 en 23 maart. Aanvang: 20.15 uur. Entree: f 7.50 CJP 65+ f 5.00 Kaarten bij: Holland International, Boekhandel Avis, Barbershop Jan Braam, Het Open Huis. Inl.: 333734. Let op onze 14-daagse aanbieding: Wassen Knippen Föhnen (kort haar) van 45,- voor 35,- van 14 t/m 27 maart Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 Inleveren van kopij voor advertenties e.d. tot uiterlijk a i Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo Een week later dan oorspronkelijk de bedoeling was gaat de vernieuwde sparwinkel aan de Loet open. De heer Valé is sinds enige tijd de nieuwe eigenaar en heeft de zaak grondig aangepakt. Een nieuw assortiment en een speciale vershoek, een dranken- hoek, alles overzichtelijk bij elkaar. In 14 dagen tijd is dit de 3e sparzaak in de regio, die zo'n drastische op knapbeurt heeft ondergaan. De Spar is een wereldorganisatie, tot in Mexi co aan toe vindt men Sparzaken. En die in Heiloo mag gezien worden! De heer Valé is van huis uit juwelier en heeft een zaak in Zaandijk gehad, maar het avontuur lokte en het echt paar Valé ging een camping beheren in Ierland. Zes jaar hebben ze daar gewerkt, maar Holland is toch ook niet te versmaden, en dus kwamen ze weer hier naar toe waar de heer Valé nu de Spar zal gaan leiden. En de prachtige slagzin „Kopen bij de Spar is sparen bij de koop" gaat nog steeds op. In verband met de ingrijpende ver anderingen in de Winkelhof 't Loo, moest groenteboer Beentjes een plaats opschuiven. Waar vroeger Alberto zat, zal vanaf morgen groen te en fruit over de toonbank gaan. Beentjes blijft op de hoek zitten daar de zijingang verplaatst wordt naar de plaats waar Beentjes tot voor kort zat. De „oude" ingang komt bij Al- bert Heijn. Een heel geschuif, maar over een tijdje weten we niet beter meer. Beentjes, groentebroers (3 stuks) hebben 4 zaken, t.w. in Castricum, Heemskerk, Heiloo en Alkmaar (de Mare) en de derde generatie Been tjes zorgt er al voor dat wij dagelijks onze zo nodige vitamientjes binnen krijgen. Opa Beentjes begon in 1941 met paard en wagen, later werd dat een auto. Ook in de aardappel- handel heeft de familie een goede naam opgebouwd en dat is tot heden zo gebleven. Grote bekendheid kregen zij ook door de jaarlijkse aardbeienmarkten. Groenteboer Beentjes: nu nog oude stijl. KABELTELEVISIE OOK IN HEILOO? In veel steden en dorpen van ons land zijn de afgelopen jaren kabelnetten aangelegd, die het mogelijk maken om, zonder eigen buitenantenne, een groot aantal televisie- en radio stations te ontvangen. Zo'n kabelnet is vooral van belang voor die gebie den in Nederland waar het onmoge lijk is vanwege de afstand tot de zen ders andere TV-programma's te ontvangen dan Nederland 1 en 2. De kop van Noord-Holland is wat dit betreft wel zeer ongunstig gelegen en tot voor kort waren er technisch geen mogelijkheden om hier iets aan te doen. Deze technische mogelijk heden bestaan inmiddels wel via doorstraling van signalen vanaf de electriciteitscentrale Hemweg in Amsterdam naar een 50 meter hoge ontvangstantenne aan de Helderse- weg in Alkmaar. Er kunnen aldaar 7 TV-programma's, „op de kabel" worden gezet: Nederland 1 en 2, 3 Duitse programma's en 2 Bel gische. Momenteel zijn (in onze regio) ge deelten van Alkmaar (vnl. in het noorden) reeds op het kabel-televisie- net aangesloten. De mogelijkheid is aanwezig om een hoofdaanvoerkabel naar Alkmaar-Zuid te leggen, die dan vandaar doorgetrokken kan worden naar Heiloo. Aansluitend zou dan door de aanleg van een plaatselijk net in de bebouwde kom van onze gemeente invoering van kabeltele visie mogelijk worden. Uitvoering van één en ander zal echter nog wel 1 a 2 jaar duren. Wat gaat dat kosten? De ervaring, in andere gemeenten, heeft geleerd dat 70 a 80% van de daarvoor in aanmerking komende woningen wordt aangesloten. Naar verwachting zal dit cijfer voor Hei loo niet anders zijn. Bij zo'n deel name moet gerekend worden op een maandbedrag van 15,-// 17,50. Hierbij is dan de betaling van ver schuldigde auteursrechten inbegre pen. Let wel, dit bedrag moet worden betaald naast het halfjaarlijkse kijk en luistergeld. Bij de verdere ontwikkeling zal ook het gemeentebestuur betrokken moe ten worden omdat de gemeenteraad eventueel tot het geven van een ge meentegarantie zal moeten beslui ten om de aanleg financiëel mogelijk te maken. SUCCESVOLLE SCANDINAVIË-AVOND In een uitverkocht theater "DE Beun" hebben de Rabobanken Heiloo en Limmen in samenwerking met de Noorse, Zweedse en Finse Verkeersbu reaus een Scandinavië-avond georga niseerd op 6 maart j.l. Door middel van een indrukwekkende dia-show heeft men kennis kunnen nemen van de veelzijdigheid die deze landen bie den als vakantieland. Voor elk wat wils geldt zeker voor Scandinavië. Zo kan men varen op een vlot in Zweden of vissen aan de oever van het Sognefjord in Noorwegen. Over het natuurschoon raakt men niet uitgepraat. Met de waarschuwing, "Scandinavië werkt verslavend", werd de avond besloten. Voorzien van folders keerde men voldaan naar huis terug. Poppentheater Diabolo. Elke veertien dagen is er een voorstelling van het poppentheater in de Zevensprong; op 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei en 12 en 16 juni. Reserveren: 330555 of 02260-5073, beide nummers na 17.00 uur. De voorstellingen worden van 15.30-16.30 uur gehouden. Entree f. 2,50. Rondleiding Heilooer Bos. Zondag 17 maart: maandelijkse natuurwandeling van het IVN in het Heilooër Bos. Start: 11.00 uur vanaf de Kattenberg. Inlichtingen: 072-613015. Expositie in Open Huis. Tot8 april kan men in de foyer van het Open Huis tijdens de openingsuren (zie elders in dit blad) aquarellen bekijken van W.P. Klinkenberg. Muziekavond Jac.P. Thysse Scholengemeenschap Donderdag 21 maart: muziekavond voor leerlingen, ouders en belangstellenden. Uitvoerenden zijn leerlingen en leraren. Bijzondere aandacht is er voor de leerlingen, die muziek in hun eindexamenpakket hebben. Hun samenspel tijdens deze open avond telt mee bij de examenbeoordeling. De avond heeft plaats in de aula van de school, Bakkummerstraat 14a te Castricum. Aanvang 19.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1