ILvHK Kado Oud papier acties Bijzondere acties OPEN HUIS van Vuuren mode von Vuuren Panne-Beetjes V ieenementenapende NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN simon peek juuuelier mm Heiloo Sgggfiffl mm pll=3 50e JAARGANG NO. 14 - 10 APRIL 1985 Is Opeldealer Lute in Castricum algemeen per sonenwagens keuringstation? Ja natuurlijk! 1 30X Heiloo 072-335730 stationsweg 85a f. ÜMÊttSn Denkt Opeldealer Lute in Castricum nu al aan mijn vakantiebeurt? Ja natuurlijk! Bij aankoop van geboortekaartjes een fraaie tegel Bij 17.00 uur Zaterdag 13 april verzorgen wij tussen 10.00 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) MAARTEN ENGWIRDA SPREEKT IN HEILOO Op 17 april 1985 zal een openbare al gemene afdelingsvergadering plaats vinden van de afdeling Heiloo- Limmen van D'66. De vergadering be gint om 20.00 uur. Van 20.00 uur tot 20.30 uur zullen enkele huishoudelijke zaken aan de orde komen, waar onder de jaarverslagen van de ge meenteraadsfractie en de afdeling zelf. Vanaf 20.30 uur is het woord aan Maarten Engwirda fractievoorzitter van D'66 in de Tweede Kamer der Sta ten Generaal. Maarten Engwirda is op 2 juni 1943 te Tilburg geboren. Hij heeft de vrije studierichting rechten aan de universi teit van Groningen gevolgd, alsmede een postdoctorale studie buitenlandse betrekkingen voltooid te Den Haag. Maarten Engwirda is werkzaam ge weest op het ministerie van buiten landse zaken en bij het internationale energie agentschap te Parijs. In deze laatste functie was hij speciaal belast met engergiebesparingsbeleid. Sedeit 1970 is hij ook actief binnen D'66. Hij maakt al vanaf juni 1977 deel uit van de Tweede Kamer fractie en wel sedert november 1982 als voor zitter. Binnen de fractie houdt hij zich voornamelijk bezig met buitenlandse zaken, economische zaken, financiën, en defensie. Zijn werkzaamheden bestrijken derhalve de meest wezen lijke terreinen van politieke besluitvorming. Uit het vorengaande volgt 'reeds dat een spreekbeurt door Maarten Eng wirda zondermeer interessant zal zijn. Dit geldt niet alleen voor leden en aan hangers van D'66, maar ook en mis schien wel juist voor hen die zich met deze partij (nog) niet zo verwant voelen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Maarten Engwirda tijdens zijn spreekbeurt ook zeker op de actuali teit zal in spelen. De afdeling Heiloo-Limmen van D'66 nodigt dan ook ieder uit deze avond bij te wonen. De spreekbeurt vindt plaats, zoals eerder gesteld, op 17 april a.s. te 20.30 uur. Plaats: het Open Huis, winkelhof 't Loo 19 Hei loo, zaal 6. Overigens is ook het huis houdelijke gedeelte van de avond (aanvang 20.00 uur) voor een ieder toegankelijk. NIEUW TEENDANCE® Het Noordhollands Balletcentrum in troduceert Teendance, een dansvorm voor jonge teenagers van 11 t/m 14 jaar. Allang wilde het Balletcentrum een antwoord geven op de vele vragen van teenagers beneden de 15 om modern- dance lessen te geven, Jazz-ballet is nog niet altijd mogelijk voor deze leeftijdsgroep. Dus moet er een verantwoorde moder ne dans-vorm ontwikkeld worden. Dat is TEENDANCE geworden. Speciaal ontwikkeld door modern- dance-expert Barry Jackson, die ook de lessen geeft. TEENDANCE is een kombinatie van vele moderne dansvormen en ballet, aangepast aan de ontwikkelingsfase van het lichaam van deze leeftijdsgroep. In TEENDANCE zijn de elementen terug te vinden van Jazzballet, show en musicaldance, modern en tapdan- ce, maar ook expressie en improvisatie nemen een belangrijke plaats in. ALBERT HEIJN NOG EVEN IN DE ROMMEL Bij Albert Heijn, in de Winkelhof 't Loo, wordt keihard gewerkt om alles weer zo gauw mogelijk op or de te krijgen. Teneinde zoveel mogelijk aan de wensen van de klanten tegemoet te komen was het wenselijk, dat er een aantal veranderingen in de opstel ling van de artikelen kwamen. Tevens zal de zaak worden vergroot en gemoderniseerd waardoor een aantal arikelen beter tot hun recht zullen komen. Nieuw wordt de no- tenbar, met maar liefst 50 soorten noten waarvan een aantal soorten zelf gebrand worden. Bovendien zal er, om de doorstroming te be vorderen, een extra kassa bij komen. En aan de zijkant van de Winkel hof bij het parkeerterrein aan de westkant komt een parkeergelegen heid voor de winkelwagentjes. Albert Heijn hoopt op donderdag 2 mei feestelijk te heropenen, tot die tijd wordt uw geduld nog even gevraagd voor het ongerief dat tuidelijk noodzakelijk is. Daarna zult u prettiger dan ooit kunnen winkelen. WERKGROEP BUNGALOW MINDERVALIDEN HERVORMDE KERK HEILOO Regelmatig bereikt ons de vraag van belangstellenden om de bungalow te mogen bezichtigen. Daarom hebben wij besloten nog eens een open huis te houden. Toen de bungalow op 8 mei 1982 offociëel geopend werd is niet iedereen in de gelegenheid ge weest om te komen. Ook zijn er in middels weer nieuw ingekomenen bij. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 13 april, tussen 10.00-14.00 uur op de cam ping Heiloo. Even voorbij het res taurant aan uw linkerhand, ziet u de bungalow. Als u dat wilt, kunt u tevens een formulier meenemen voor deelname aan de prijsvraag ,,naam voor de bungalow". De meest originele naam komt op de bungalow te staan en de winnaar ontvangt een aardige atten tie. De jury bestaat uit leden van de werkgroep. Het nieuwe seizoen is al aardig vol geboekt en we kunnen ook een Schots echtpaar onder onze gasten re kenen. Aanvragen waren er uit Frankwijk en Duitsland. Werkgroep Bungalow Minder- validen Hervormde Kerk Heiloo. Rozetringen te bewonderen bij: ZOMERPOSTZEGELS De verkoop van de zomerpostzegels- kaarten e.d., georganiseerd door het plaatselijk comité, de Federatieve Vrouwenraad, heeft wel een bijp- zonder gunstig resultaat gehad! De bruto opbrengst bedraagt: 11.232,80 (in 1984: 8.882,45). Veel dank aan de leden des Vrouwen organisaties en de Scoutinggroep Victorie, die vrijwillig hebben mee geholpen bij deze verkoop!! De netto opbrengst zal besteed worden aan plaatselijke en landelijke projecten op sociaal en cultureel gebied. T/m 10 mei a.s. zijn de zegels nog verkrijgbaar in alle postkantoren. De basis voor het dansen wordt ge vormd door een zeer verantwoorde warming-up voor het gehele lichaam. Per 10 lessen wordt er een volledige choreografie bewerkt en afgerond. Al le genoemde dansvormen zullen in de choreografie aanbod komen. Dansend leren omgaan met je lichaam. Je uiten op muziek en vormgeven aan rit mische bewegingen. Een ontspannende inspanning die te vens een prima ondergrond geeft voor elke vorm van dans, dus ook de disco. Barry E. Jackson, artistiek leider van het balletcentrum stond regelmatig in shows in Londen en Parijs. Thans schrijft hij in Nederland choreogra- fien voor de grotere t.v. shows. Hij zal ook de choreografie voor TEENDANCE schrijven en van zelfsprekend staan alle lessen onder zijn leiding. De le les is dinsdag 16 april. Opgeven voor deze nieuwe dansvorm kun je bij: Stichting Noordhollands Balletcentrum, Yvonne van Zoelen, tel. 02208-18462. - w. '•tttil' iiï iiW prW.fica 20 APRIL: CAECILIA 60 JAAR In het geheel van onze activiteiten is zaterdag 20 april de dag waarop Heilooër Harmonie-orkest Caecilia dit feit officieel wil vieren. Wij doen dit door middel van een tweetal activitei ten, te weten het houden van een open huis en een receptie. Het open huis en de receptie zullen beide plaats vinden in de Volksmuziekschool, het Veld 1 te Heiloo. De bedoeling van het open huis is u de gelegenheid te geven een blik te werpen in de keuken van onze muziek vereniging. Welke activiteiten vinden er plaats, hoe zit de vereniging in elkaar, welke plaats neemt de vereni ging in de gemeenschap in, hoe kan ik lid worden of de vereniging op andere wijze steunen, kortom, een mogelijk heid om door middel van het stellen van vragen, een gesprek met de dirigent of een bestuurslid, of door zomaar wat rond te kijken en te luisteren, nadere informatie te krijgen over onze zestig jarige vereniging. Tevens is er een tentoonstelling inge richt, welke u in vogelvlucht door middel van oude Toto's, films, instru menten en requisiten een beeld geeft van het reilen en zeilen van onze vereniging gedurende de afgelopen 60 jaar. Tijdens het open huis zullen kleine ensembles van muzikanten uit onze vereniging het geheel muzikaal omlijsten. Het open huis zal gehouden worden van 14.30 tot 16.00 uur. Daarna zal van 16.15 tot 18.00 uur de officiële receptie voor genodigden, instanties, organisaties en eenieder die ons per soonlijk wil gelukwensen met ons jubileum, worden gehouden. REÜNIE 's Avonds van 20.00 tot 23.30 uur zal een reünie plaatsvinden. Alle leden en oud-leden van de afgelopen 60 jaar zijn die avond van harte welkom. Inschrij ving, kaarten en informatie over deze avond: Cor Leen, Baetenburg 16, Heiloo, telefoon 072-336850. COMPUTERS MAKEN KORTE METTEN MET FRAUDEURS IN DE BOUW De vakantiezegel verdwijnt na ruim een halve eeuw uit de bouw. Na 16 april is voor de Nederlandse bouwvak ker de tijd van zegels innen, bewaren, plakken en vlak voor de zomer weer inleveren, voorgoed voorbij. Het zegelsysteem is na dit zegeljaar, dat officieel eindigt op zondag 21 april, vervangen door een eigentijds alternatief: de computer. Voor de werknemer betekent dat onder andere meer zekerheid en meer gemak. Voor de werkgever in de bouw is het nieuwe systeem sneller, kostenbesparend en overzichtelijker. Het heet RBS of vol uit 'Rechtenbeheer-systeem'. Op een van de pleinen van de Win kelhof 't Loo is het al volop voorjaar. Ruud van Haneghem heeft het tuintje weer vol geplant met bollen en plan ten en die staan momenteel alle maal in bloei. SUPERDISCOUNT OPENT ZIJN DEUREN Op 18 april gaan de deuren open van een superdiscount in levensmiddelen en non food artikelen in de Zevenhui- zerlaan-hoek Kennemerstraatweg. Volgens bedrijfsleider Ron Mooy: ,,de laagste prijzen in Heiloo". Nu is de zaak gesloten tot en met 17 april om het geheel in een nieuw jasje te steken. Alle ogen gericht op 18 april dus WERKZAAMHEDEN HEERENWEG ZUID IN VERBAND MET AANLEG NIEUWE GASTRANSPORTLEIDING In het kader van de reconstructie van de Ewislaan wordt in deze laan een nieuwe zwaardere gastransportleiding gelegd naar de westelijke woonwijken. Naar het oosten zal de nieuwe leiding, na het kruisen van de spoorbaan, via de Heerenweg worden aangesloten op het bestaande gasregelstation in het plantsoentje schuin tegenover de in gang van de Sandecamplaan. De nieuwe leiding zal om technische redenen in de groenstrook worden gelegd. De ter plaatse aanwezige oude populieren zullen in verband daarme de verwijderd moeten worden. Deze populieren nemen ook teveel licht weg voor de bomen en heesters van het plantsoentje. De beplanting en het speelterrreintje zullen worden opgeknapt, terwijl bij de reconstructie van het gedeelte Heeren weg tussen Sandecamplaan en Zeven- huizerlaan, later in dit jaar, bezien zal worden op welke wijze nieuwe bomen langs de Heerenweg kunnen worden geplant. HONGER HOEFT NIET In het kader van de landelijke aktie "Honger hoeft niet" organiseert de Volkshogeschool Bergen een studie dag op zaterdag 20 april 1985, van 9.30-16.30 uur. Kosten: 10,—. Op deze dag willen we kontakten leg gen tussen boeren, boerinnen en op voeders, mensen uit het onderwijs en 'de volwasseneneducatie. Door middel van sprekers en dia's proberen we de samenhang in de pro blematiek aan te geven en vervolgens werken we drie thema's verder uit: Wat heeft de nederlandse boer(in) en de voedselvoorziening in ons land te maken met de honger in de derde wereld. Hoe ga je daar in onderwijs en opvoe ding mee om. Kunnen kontakten tus sen de boerderij en de school (school adoptieplan) van belang zijn. Welke leermiddelen zijn voorhanden en wat doe je er mee. Er zal een overzicht van de beschik bare leermiddelen aanwezig zijn. Inlichtingen: Volkshogeschool, Eeu wigelaan 1, Bergen. 02208-94541. bij Drukkerij Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo, tel. 330175 Zaterdag 13 april JP Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Maria Lidwina-school en St. Franciscusschool, parkeerplaats Het Wiele- makersland. Tussen 9.30 - 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis- aan-huis-actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar- Heiloo, Hoek Kerkelaan/Wes- terweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek 334088. Atletiekvereniging Trias, Kantine bij de sintelbaan aan het Maalwater 1. Tus sen 9.00 - 11.00 uur. Vrydag tot en met maandag Hockey vereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag tussen 11.00 - 17.00 uur en elke maandag en vrijdag tussen 20.00 - 22.00 uur. Maandag 15 april De Basseroet en Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30 - 16.00 uur. Ook lompen. Maandag tot en met Vrydag Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Cl. Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. modeflitsen in onze zaak te Heiloo. 2 mannequins zullen u dan vele exclusieve modellen uit onze nieuwe voorjaarscollectie tonen. Barteljorisstraat 24-28 G. van Assendelftstraat 1A Breestraat 3 V.d. Veldestraat 5, (Winkelcentrum 't Loo) HAARLEM HEEMSKERK BEVERWIJK HEILOO =5 KtRSTRAATWEQ —1 f i»UFN Tevens ontvangt iedere klant ter opening van het nieuwe modeseizoen een feestelijke attentie. Er was een man die altijd zat, zo heeft hij - moet U weten - vaak in de val en in de put en op zwart zaad gezeten. Nu eens zat hij in zak en as, dan weer - 't is heus geen larie zat deze man in de puree ofwel in de penarie. Maar in zijn piepzak zat hij óók,„ en tevens vele uren met beide handen in het jaar en juist tussen twee vuren. Op praat- en schopstoel zat de man, en op het vinketouwtje, en thuis, onder de plak of de pantoffel van zijn vrouwtje Of op hete kolen, zat hij ook, maar wist hij die te blussen welnu, dan zat hij op fluweel op rozen of op 't kussen. Doch daar hij ook in zaken zat en grof ging speculeren zat hij dra aan de grond en dus met de gebakken peren. De rechter zat hem op de huid, begon op hem te vitten en zei: ,Het zit niet snor, dit keer, U mag een jaar gaan zitten. Nederlandse Hartstichting In de periode tussen 15 en 21 april houdt de Nederlandse Hartstichting weer haar collecte om de activiteiten, waarmee de stichting zich bezig houdt, voort te kunnen zetten. Het college van burgemeester en wethouders heeft toestem ming verleend voor deze collecte. Scouting Heiloo Zaterdag 13 april Heitje voor een Karweitje. Open Huis vacantiebungalow voor minder validen Zaterdag 13 april: gelegenheid om de bungalow voor minder validen van de diakonie Hervormde Kerk Heiloo Limmen op camping Heiloo te bezichtigen. Men kan die dag tevens een formulier krijgen voor deelname aan de prijs vraag, waarmee de naam van de bungalow wordt vastgesteld. Tussen 10.00 14.00 uur kan men terecht., Poppentheater Diabolo Op de woensdagen 17 april, 1, 15 en 29 mei en 12 en 26 juni geeft poppen theater Diabolo voorstellingen in De Zevensprong (hoek Ewisweg/Het Zeven huizen) tussen 15.30 - 16.30 uur. Toegang: 2,50 p.p. Kaarten reserveren kan: 330555 of 02260 - 5073 (na 17.00 uur). Ook kan men een uur voor de aanvang De Zevensprong bellen: 330446. D'66 Heiloo - Limmen Woensdag 17 april aanvang 20.00 uur in het Open Huis, Winkelhof 't Loo. Alg. afdelingsvergadering gevolgd door spreekbeurt Maarten Engwirda. BIJ VET IS DE ZOMERMODE GEPRINT Een nieuw seizoen is in aantocht. Alles moet anders. We schudden de donkere kleuren af en hullen ons zo snel mogelijk in fris rose, zachtgroen, fuxia, zalm, zachtgeel, kobalt, smeral- dogroen met hier en daar wat marine, dé kleuren van zomer 1985. Kleding is een vorm van expressie en dat weten ze bij VET. Dameskollektie In de dameskollektie wordt deze uit straling in diverse thema's vertaald: ruimvallende vesten met kontrastbie- zen en embleems, plooirokken tot op de kuit, shirts met wijde kragen, strikjes en stropdassen, o.a. uit de 'Emanuelle' kollektie, doen aan ten- niscourts en high-school denken. Ook zijn er invloeden uit de 50er en 60èr jaren te bespeuren in de blouses met bloemen- en klein graffity motie ven en folkloristische Hawaï prints. De belijning is nog steeds oversized: ruime blazers, pyama stijl blouses, gestreept of in uni damast en ruimval lende pantalons met bandplooi, bepa len het modebeeld zomer '85. 100% katoenen twills, satijnen, po plins en chamoray's, hoofdzakelijk unie, worden rijkelijk met prints ge- kombineerd. De kollektie die VET van 'Ann Christine' in huis heeft is hier een goed voorbeeld van. Herenkollektie De heren krijgen bij Vet te maken met stromingen als 'the All American Guy', 'Mediteranean' en 'Easy Jazz Man'. Ze zijn terug te vinden in de kollektie van 'Moustache', 'Long Don' 'Panmo'en'Club de France'. Het is ongekompliceerde kleding met ruime blazers en bandplooibroeken. Korte kolberts in ruit-uitvoering die worden gekombineerd met hoog opge sneden broeken, geven een indikatie van de onorthodoxe wijze waarop deze zomer wordt gekombineerd. De Jeansline bij Vet is samengesteld uit kollekties van o.a. 'Levis', 'Lazare', 'Brevet', 'Ball', 'Bobos', 'Edwin' en Trader'. Absolute toppers bij Vet dit seizoen zijn de sweatshirts, picque polo's en T-shirts van Prix d'Ami, die er in 15 modekleuren zijn. De junioren vanaf maat 152, vinden bij Vet als basis de kollekties van 'Mou- stace Jr.' en 'Pointer', in broeken en tops uitgebreidt met 'Levis', 'Ball',; 'Trader' en 'Vanilia'. Ook in het juniorenpakket veel printed shirts en' een unie programma in sweatshirts, picquepolo's en T-shirts. Het junioren denim programma is ruimvallend, met als belangrijkste kleuren stonewashed en gebleekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1