Oud popier oeties in Heiloo Bijzondere oeties ieenementenopendo AMERICAN EAGLE MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Veertig jaar Nivon in Heiloo êBefapen SI-ICIïS Zwemhuldiging bij zwembad Loos BONS IS MODE HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* 50e JAARGANG NO. 15 - 17 APRIL 1985 Verhuurt Opeldealer Lute in Castricum auto's voor korte en lange ritten? Ja natuurlijk! UNIQUE CÈST FORMIDABLE Wanneer een modezaak het predikaat Unique verdient is het wel de dames en hérenmode speciaalzaak in HEILOO Heerenweg 174 en in SCHAGEN Ged. Gracht 42 de damesmodezaak. Unique in opzet, Unique qua collectie. Een sfeer die stijl en vertrouwen uitstraalt. Een bedie ning die vakkundig en discreet is. Een collectie die haast elke wens op modegebied kan vervullen. De UNIQUE collectie is aangevuld met heren- tenniskleding van PIERRE CARDIN en dames jogging pakken van BALTRIK en PIERRE CARDIN. monsieur Heerenweg 174 - 1851 KW Heiloo Een plaatje uit het verleden: op excursie naar het oude vliegveld Schiphol omstreeks 1950. SCHOENEN EN MODE Heeft Opeldealer Lute in Castricum ook aan mijn kinderen gedacht? Ja natuurlijk! Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Vrijdagmiddag 15.00 uur werd de heer De Wit, wonende aan de Krom- melaan, in zwembad Loos gehuldigd in verband met zijn 80e verjaar dag. Iedere vrijdagmiddag, door weer en wind, komt de heer De Wit naar het zwembad om een aantal baantjes te zwemmen. ,,Het houdt mijn spieren soepel en ik voel me er prima bij", aldus de heer De Wit. Zwembad Loos had voor de gelegenheid gezorgd voor een lekkere taart en een speciaal diploma. Ook zijn medezwemmers hadden een attentie voor de jarige. Na afloop van het zwemmen bleven alle deelnemers aan het zwemuurtje nog even na voor koffie met gebak. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo. (072-331081) V J Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) De plaatselijke afdeling van het Ne derlands Instituut voor Volksontwik keling en Natuurvriendenwerk (NI VON) bestaat volgende maand 40 jaar (landelijk ruim 60 jaar). Het NIVON is een voortzetting van het Instituut voor Arbeiders Ontwik keling (I.v.A.O.). De naamsveran dering dateert van ongeveer 25 jaar geleden. In Heiloo was voor 1940 een korrespondentschap van het I.v.A.O. afd. Alkmaar. Het I.v.A.O. trok van af de oprichting vooral de aandacht met de organisatie van arbeiders avondscholen en het stichten van na tuurvriendenhuizen. Huizen die ge bouwd werden om de arbeiders goed koop. in een prachtige omgeving, de weekends of vakanties door te laten brengen. In Heiloo waren het een aantal oud- jeugdbewegers (J.G.O.B.'ers, J.V.O.'ers en A.J.C.'es) die voor 1940 al enig kontakt hadden met el kaar en besloten in mei 1945 aan de slag te gaan. In het winterseizoen 1945-1946 had den al de eerste bijeenkomsten plaats. Het sloeg geweldig aan, wat er ook georganiseerd werd. De broodnodige ontwikkeling en ont spanning, die men vooral de laatste jaren van de oorlog ontbeerde, wil de men inhalen. Het I.v.A.O. voorzag daarin. Wie de eerste jaren van het I.v.A.O. en het latere NIVON, na 1945, nu overziet, verwondert zich daar misschien een beetje over. Cursussen werden gegeven over op voeding, onderwijsvernieuwing, ster renkunde, bloemschikken (in de oude noodschool aan de Westerweg) en bijv. technologie (in een zijzaaltje van de Oude Herberg). In de jaren vijftig hadden interes sante avonden plaats, o.a. verzorgd door Natuurmonumenten, de ANWB, Anthonie van Kampen, Willem v. Iependaal (o.a. over volkshumor), de acteur Otto Sterman en de Stichting Culturele Samenwerking (Sticusa). Deze laatste Stichting kwam zelfs enkele malen met films en orkesten naar Heiloo. Culturele en speelfilms werden vele jaren gedraaid in ,,De Rustende Jager" en later in het ,,Asta-theater". Jarenlang reed een speciale bus met Heilooers naar Alkmaar om toneel voorstellingen bij te wonen (in 't Gul- excellente mannenmode Heerenweg 174 Heiloo Tel. 072-332091 Gedempte Gracht 42 - 1741 GD Schagen - li- Donderdag 18 april. 'Nicolaas Beetsschool, Rechte Hondsbosschelaan 24a. Tussen 8.00-16.00 uur. De Duif, Marienstein 180. Tijdens de schooluren. Vrydag 19 april. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Ook bij slecht weer gaat het ophalen door. Vrydag tot en met maandag. Hockeyver. De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Ele zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Zaterdag 20 april. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: bellen tot vrijdagavond 19.00 uur tel. 333603. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek KerkelaanWester weg. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de sintelbaan aan Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur, Maandag tot en met vrijdag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort5/7. Tijdens de schooluren. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen. Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewis- laan. Alle uren. Wereldwinkel. Zaterdag 20 april: de stand van de Wereldwinkel staat de gehele dag op één van de pleinen van winkelhof 't Loo. Klaverjasdrive t.b.v. De Zonnebloem. Maandag 22 april: grote klaverjasdrive in 't trefpunt aan de Westerweg, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Zonnebloem. Aanvang 20.00 uur. Fancy fair Rode Kruis. Dinsdag 23 april: fancyfair van het Nederlandse Rode Kruis afd. Heiloo tussen 14.00-16.00 uur in 't trefpunt, Westerweg 294. Fanfare-showband TKH. Zaterdag 27 april: jaarlijkse closetpapieraktie door heel Heiloo van het TKH tussen 10.00-15.00 uur onder het motto 'Veeg met plezier met TKH-closetpapier' Poppentheater Diabolo. Voor de zomervakantie zijn er nog voorstellingen op de woensdagen 1, 15 en 29 mei en 12 en 26 juni in De Zevensprong, 's middags van 15.30 - 16.30 uur. Reserveren kan telefonisch: 072-330555 of 02260-5073 (na 17.00 uur). Entree f. 2,50. Caravanen zonder zorgen. Zaterdagen 4, 11 en 18 mei caravancontrole van Veilig Verkeer Nederland in Alkmaar. Men kan hiervoor een afspraak maken: 072-113898. Internationale Zure Regenweek. Donderdag 18 april: lezing door J. Slanina van het ECN te Petten in Cultureel Centrum De Vest. Zaterdag 20 april: natuur- en milieumarkt op het Canadaplein. Gitaristenkring. Vrijdag 26 april: bijeenkomst gitaristenkring in het Open Huis voor iedere bespeler van een snaarinstrument. De zaalhuur wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: Peter Paul Seignette, tel. 072-337650. den Vlies) van de Commissie voor goede toneelkunst, welke georgani seerd werden door de afdeling Alk maar van het I.v.A.O.-Nivon, in sa menwerking met andere organisaties en met subsidie van de gemeente Alkmaar. In Heiloo werd er enige ja ren vruchtbaar samengewerkt met de Maatschappij voor 't Nut van 't Algemeen en de Koninklijke Maat schappij voor Tuinbouw en Plantkun de. Veelal bij lezingen en films over onderwerpen de natuur betreffende. Muziek en musea De oudere leden van het NIVON denken met een zekere trots terug aan de jaren dat, vanuit Heiloo, re gelmatig bezoeken werden gebracht aan Amsterdam. Tal van opera's werden op zondagmiddag in de Stad- schouwburgv bezocht. Zelfs werd een première bijgewoond, nl. Lohen grin van Richard Wagner. Een bele venis voor de gewone man. Een groot aantal opera's werd vooraf in huis- kamerverband besproken. Men wist dus al wat van het gegeven en de muziek, 's Morgens bezocht men in de hoofdstad een museum, o.a. het Stedelijk Museum en het Rijksmu seum. In de eerste jaren dat het Noordhollands Philharmonisch Or kest (N.Ph.O.) in Heiloo concerten gaf, werden dan ook bepaalde wer ken, welke op het programma ston den, besproken. We denken ook terug aan die concer ten (in de Rustende Jager) van het Amsterdams Opera- en Operette kwartet, waarbij aanwezig waren o.a. de bekende zangeressen Gré Brouwenstein en Bep Ogterop. De leden maakten kennis, tijdens zondagochtendconcerten (in het zij - zaaltje van de Oude Herberg), met componisten van kamermuziek. Deltawerken In de beginperiode van de Delta werken was het NIVON ook al ,,op pad". Excursies werden o.a. gehou den naar de bouwput voor de aanleg van de Haringvlietdam bij Hellevoet- sluis en het Waterloopkundig labora torium te Vollenhove. Technici wa ren bereid om vooraf naar Heiloo te komen om 't een en ander te ver tellen over dit gigantische objekt. Dit gebeurde ook tijdens de werk zaamheden bij de aanleg van de Vel- sertunnel. Excursies waren er toen ook al naar de Linoleumfabrieken en de Hoogovenbedrijven. Tientallen dagtochten werden in de eerste jaren na 1945 gehouden. Steeds met het doel de leden'(en de vele andere belangstellenden) dichter bij de na tuur te brengen, vele jaren samen met de afdeling Alkmaar. Excursies in de naaste omgeving wer den niet vergeten en hadden dik wijls zeer veel succes. Zo gebeurde het wel eens dat er, bijv. bij het ,,dauwtrappen" ('s morgens 6 uur) vijftig a zestig deelnemers waren, vooral veel jongeren. Het aantal was wel een beetje te veel van het goede. Het betekende hoe goed het NIVON het toen deed. Dat was ook het ge val met meerdaagse reizen, o.a. naar Buurse, Havelte, het Belgische Essen en Texel. Uit het vorengaande mag men niet konkluderen dat in de afgelopen ja ren alles zonder moeilijkheden ver liep. Een paar maal vroeg men zich af of men met bepaald werk wel door moest gaan. Wisselingen in het be stuur kwamen soms drastisch tot stand. Ander werk werd aangepakt, geënt op de belangstelling van de veranderde tijd waarin wij leven. Zo zagen we de laatste jaren grote belangstelling voor de talrijke kur- sussen: kreativiteit, „ouderwijs- onderwijs", iedere tijd is leeftijd" (samen met anderen georganiseerd), geologie (welke een grote belang stelling geniet), de landenavonden en niet de vergeten de weekends op natuurvriendenhuizen in naaste om geving (Bergen aan Zee en Wijk aan Zee). Voorts hadden en hebben talrijke natuurexcursies plaats. Het 40-jarige NIVON is, dankzij nieuwe impulsen kerngezond. DE EERSTE VAKANTIE NA 1945, OM NOOIT TE VERGETEN! De eerste vakantie na 1945 zullen we nooit meer vergeten. Tijdens de laatste oorlogsjaren kon praktisch niemand met vakantie en ook direkt daarna waren er nog maar weinig mogelijkheden. De eerste jaren was er trouwens een gebrekkig vervoer. Vanuit het I.v.A.O. in Heiloo werden plannen gemaakt in 1946, om in 1947 met een groep met vakantie te gaan. Gekozen werd voor het Natuurvrien denhuis ,,De Broam" te Buurse. Gelegen in een prachtige omgeving, in de zogenaamde 500 meter zone, militair terrein, waar partikulieren jarenlang niet mochten komen. Hoe te komen in Buurse? Geen ge makkelijke zaak in 1947. Dankzij vele relaties gelukte het en op wat voor manier! Met een oude Bedford, wel ke tijdens de oorlog ondergedoken" was geweest in een hooiberg te Eg- mond, werd gereden naar Deventer. De eigenaar had vanwege de weder opbouw vergunning om te rijden. In Deventer moest overgestapt worden in een dubbele Engelse bus, die ons reed naar Enschede. Een gebed zon der eind. Vanaf de hoofdweg moest die bus elk station van de spoorwe gen aandoen. En daar stonden we dan eindelijk in Enschede. In de grensstreek was een bedrijf dat daar, in de omgeving van de voormalige 500 meter zone, werkzaamheden moest verrichten met gebruik van vrachtwagens. Wij werden getransporteerd met één der wagens, waarop banken werden geplaats. Via een keukentrapje moes ten we instappen". Alles eerst wel eng, later hadden we de nodige plezier. Ook de volgende dagen mochten we gebruik maken van de vrachtwagen als vervoermiddel naar o.a. Bad Boekelo (,,de zee op het land"), Enschede en Hengelo (,,de Waarbeek"). Zo mooi als dit deel van Twente was (en is), het natuur reservaat Buurserzand, met Sten- dertmolen en jeneverbesbeplanting en het kronkelende beekje, de Buur- serbeek. Armetierig was de behuizing in ,,De Broam" in die tijd. Zowel Hol landse als Duitse militairen waren er jaren in gehuisvest geweest. Veel was er, in 1947, nog op de bon of schaars te koop. Problemen te over. Ze werden voor een groot deel op gelost, en er waren ook lichtpuntjes. In Haaksbergen, met in die tijd van tal van textielbedrijven, leek het voor onze vrouwen, voor die tijd, een para dijs. Je kon zomaar" wat textiel op de kop tikken. Opvallend hoe de deel nemers, ook enkele ,,uit het land", er samen zo'n fijne week van maak ten. Zoals wij bij de aanvang reeds schre ven, een vakantieweek om nooit meer te vergeten, zelfs nu niet, nu we ons een luxe vakantie kunnen permit teren. HEILOOËR OPERETTE VERENIGING BRENGT "LES DRAGONS DE VILLARS,f Op zaterdag 20, vrijdag 26 en zater dag 27 april presenteert de Heilooër Operette Vereniging de operette "Les Dragons de Villars" van Aimé Maillart in theater De Beun te Hei loo. In het decor van de film Bon Tollenaar en de kleding van Joh. Gerritsen, beide uit Amsterdam, zullen de ca. 80 medewerkenden u weer op een onvervalst avondje operette weten te trakteren. Voor de begeleiding heeft HOV evenals in voorgaande jaren weer de beschik king over het Zaans Opera- en Ope rette Orkest onder leiding van di rigent Wim Noteboom. De regie is weer in in de vertrouwde handen van Greet van Halm. Al met al de moeite waard om u van kaarten te voorzien, welke a 15,- te verkrijgen zijn bij: Rook- en Barbershop Jan en Tine Braam, Boekhandel Piet Avis, Reisburo Holland International, Foyer-bar Het Open Huis of telefonisch bij F. Hogerheyde, Mariënstein 28 te Heiloo, tel. 072-334275. I Reparatie, modernisatie I Opberging en cleaning I Grote collectie nieuwe mantels I Maatwerk op eigen atelier l id Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 EINDELIJK TITEL VOORZVV DOK? Sinds de oprichting van deze vereni ging, 16 jaar geleden, hebben de teams van D.O.K. altijd in de laagste klasse van de regio Alkmaar ge speeld. Plezier in het spel ging al tijd voor prestatie. Maar dit jaar is bij het le team de prestatie naar vo ren gekomen en kan dit team kampi oen worden van de 4e klasse B. Woensdag 17 april is het zover. Om 20.05 u zal dit team aantreden tegen Vriendschap en bij een gelijkspel kan D.O.K. de kampioensvlag hijsen. Dan hebben de spelers M. van Ams- tel, D. de Moor, H. v.d. Weerd, G. op de Weegh, E. Laan, J. Pasma, R. Nanne, D. Norder, F. Bruin en R. Agasi deze eerste titel voor D.O.K. behaald, en zal volgend seizoen in de derde klasse gestreden worden. De wedstrijd heeft plaats in de sport hal 't Vennewater. MODESHOW UNIQUE Modehuis Unique dames- en heren mode organiseert op maandag 6 mei om 19.30 uur een modeshow in Restaurant Igesz Markt 22, te Scha gen. Deze dames- en herenmode show heeft als primeur de presen tatie van de collectie heren tennis- kleding van Pierre Cardin. Kaarten zijn verkrijgbaar aan onze zaken te Heiloo (Heerenweg 174) en te Schagen (Ged. Gracht 42). De presentatie van de show wordt verzorgd door Jack van Gelder. niet alleen In schoenen maar ook In damesconfectie Sinds geruime tijd heeft BONS ook confectie van een aparte klasse. Apart van belijning en materiaal en slechts enkele stuks. Net even anders dus. Winkelhof 't Loo 12 - Heiloo Permanent van ƒ79.50 voor.... 69.50 Voor kort haar van 17 april tot 1 mei Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 Stephane Kélian en Jean-Paul Gaultier ontwierpen voor dit merk een bijzondere kollektie 'gym'schoenen, o.a. in kant en bedrukt. Prijzen 69,-; 79,-; 89,-. Maat 35 t/m 45. BREELAAN 27- BERGEN RAADHUISWEG 12 - HEILOO VRIJDAGAVOND KOOPAVOND WL C/V-'"' -A mdy v>4 - a Onze nieuwe kollekt.e 1S gearriveerd IS Vl"0' Kadoosenideeen ndt u in denieuwe HEERENWEG 211 - TELEFOON 331166 SUPER DISCOUNT AAN DE ZEVENHUIZERLAAN Wegens het grote succes van Super Discount in Noord-Holland heeft deze vanaf morgen ook een vestiging in Heiloo en wel aan de Zevenhuizerlaan waar tot voor kort Tromp supermarkt was gevestigd. Rigoreus heeft men de bezem door het bedrijf gehaald en een volledige ver grote supermarkt is het resultaat. Rob Mooy is de man die daar de scepter gaat zwaaien. Een hele moderne Super Discount met het karakter van een buuijwinkel met een vriendelijke bediening waar de klant nog koning is en alle artikelen uiterst scherp geprijsd zijn. In deze supermarkt vindt men Kees Klos, de slager met zijn eerste kwaliteit vlees. De groenteman met zijn dagelijkse verse groenten, kaas, een groot assorti ment envers van het mes. In de moderne schappen is alles overzichtelijk opgesteld en het geheel ziet er fris en ordelijk uit. Ook de buitenkant van de zaak is flink onder handen genomen. Wij wensen Rob Mooy en zijn personeel veel succes in zijn nieuwe super Discount. GESLAAGD Op het in maart te Alkmaar afgeno men examen door de Associatie SMK slaagden voor het diploma machineschrijven de dames J. Blauwen Schoorl, Th. Boender maker Egm. Binnen, A. Branco Horta-Bugter Heiloo, P. Eiselin, I. Harder, Alkmaar, I. de Heer Heiloo, G. Janson-Goossen, C. de Langen-v. Dam ALKMAAR; A. Komen Schoorl, A. Koopman, A. v. der Mark, A. Pancras, J. Roozen- C.Ros, W. van Rijn, C. van S. van der Sijs, K. Veen Heiloo en de heren B. van Digge len Heiloo, A. Glorie, J. Hopman, P. Hopman Egmond, J. Kiestra Bergen, A. Schoen Alkmaar, W. Seignette Limmen, A. Schrieken Heiloo, F. Versterre Alkmaar. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. daal Santé

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1