Koninginnedag 1985: volop festiviteiten Acht jaar winkelhof 't Loo fliane Oud papier acties in Heil Bijzondere acties NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN UNIQUE VOOR EXCELLENTE DAMES- EN HERENMODE monsieur Partijvoorzitter Max van den Berg gast van PvdA-afdeling in Heiloo Afhaalpunt voor dier-vriendelijk vlees Open huis van Anbos schoonheids specialistes 50e JAARGANG NO. 16 - 23 APRIL 1985 Fietser ossen bij De Boscrossers: één van de vele activiteiten voor de jeugd op Koninginnedag. MODEHUIS Het magazine met onze nieuwe kollekti is uit. Heeft u hem nog niet in de bus? Haal hem gratis bij ons op en kijk meteen even naar onze nieuwe koilektie ook in Heiloo starten Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 3711852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Dinsdag 30 april: viering van Koning innedag. Ook in Heiloo is er op die dag, met name voor de jeugd, volop te beleven. Bijv. wijkvereniging Ter- mijen heeft een ruim aanbod aan feestelijke zaken. Zo is er voor de jeugd t/m 12 jaar een Vrolijke Ker mis, waarop de kinderen kunnen meedoen aan allerlei spelletjes. De kinderen kunnen ook weer een piaatsje krijgen op de Vrijmarkt of kunnen een ritje per ponywagen maken. Natuurlijk is er ook weer een pop waarvan de naam geraden moet worden en mag men proberen het aantal knikkers in een pot te ra4en. Voor alle activiteiten is er een pretkaart a 2,50, die vopr leden en donateurs aan huis wordt verkocht. Op 30 april is het verkooppunt Ter- mijen 184 vanaf 10.00 uur geopend. Ook in Termijen is er een rommel markt, welke op veler verzoek wordt gehouden. Heeft u nog" spullen, bél dan 336023 of 334766. Tevens kan men een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. Het feest, dat duurt van 13.00 - 15.00 uur wordt muzikaal opgeluisterd via een draaiorgel. De kosten hiervan worden gedragen door rook- en barbershop Jan-Tine Braam, autospuitinrichting Vas- binder, Loodgietersbedrijf Van Til, Nutsspaarbank West-Friesland, ruitersportartikelen Reijinga, dro gisterij Jef Letschert en advies- en bemiddelingsburo Van Duin. BOEKENSTEIN EN BATENBURG Ook de inwoners van Boekenstein en Baetenburg zetten op Koning innedag de bloemetjes buiten. Dat gébeurt tussen 10.00-12.00 uur in de speeltuin tussen de twee woonerven in. Bij slecht weer worden de ac- Kan Opeldealer Lute in Castricum onze caravan onderhoud geven? Ja natuurlijk! tiviteiten verplaatst van de speeltuin naar Het Hoekstuk. Voor de kinderen zijn er allerlei spelletjes: snoep happen, aardappel poepen, vlaggetjes steken en spij ker slaan. Ook is er een grabbel ton, die beschikbaar is gesteld door bloemisterij Henk Scholten. Voor deelname aan de spelletjes kunnen de kinderen een spelletjeskaart kopen. Deze kost 1,- en is vanaf 9.30 uur te koop in de speeltuin (bij slecht weer in Het Hoekstuk). Voor de ouderen is er gelegenheid een kopje koffie te drinken met daar bij een plakje cake. De organisatoren vragen of alle kin deren, die aan het feestprogramma meedoen, van te voren een gezellige vlag willen maken. Die vlaggetjes kunnen tussen 9.30-10.00 uur wor den ingeleverd in de speeltuin, waar ze aan een lange lijn boven het feest terrein worden gehangen, leder kind krijgt bij inlevering van een vlag een toeter, waarmee om 10 uur het startstein voor het feest wordt ge geven. PLAN OOST Wijkvereniging Plan Oost viert het Koninginnedag-feest volgende week in en om 't Oosthonk. Vanaf 11.00 is er een grote Kinderkermis, waar voor voor 1,75 pretkaarten ver krijgbaar zijn. Met die pretkaart kunnen de'kinderen ook een rondje maken op een pony. Als het weer een beetje meezit, dan is er buiten op het plein voor het Oosthonk een Vrijmarkt. De ouderen worden bij de wijkvereniging niet vergeten. Natuurlijk is er koffie met cake, maar ook is er (natuurlijk al leen bij goed weer) buiten tweemaal een optreden door de Sint Caecilia Bifc Band. Deze band speelt van 11.15-11.45 en van 12.00-12.15 uur. ALBERT HEIJN DRIE DAGEN DICHT Alvorens op donderdag 2 mei feestelijk te heropenen, is Albert Heijn in 't Loo genoodzaakt om van, maandag 29 april tot en met woensdag 1 mei te sluiten om de werkzaamheden af te ronden. Vanaf 2 mei zullen de heer P. Prins en zijn team u weer gaarne van dienst zijn. HEERENWEG 211 - TELEFOON 331166 De PVDA afdeling in Heiloo viert 1 mei in het Open Huis, 's middags van 15.30 tot 17.30 uur feest. Max v.d. Befg, voorzitter van het partijbestuur treedt als gastspreker op en zal aan deze middag extra kleur geven. ledereen, ook niet leden, is van harte welkom. Om een uur of één wordt het feest besloten. Jong en oud kan zich dan wagen aan een super krachtsport: touwtrekken. Deelnemende ploe gen (maximaal tien personen) kunnen zich tijdens het feest opge ven bij de bar, ook eenlingen kunnen zich melden. DE BOSCROSSERS Behalve voor leden van f.c.c. De boscrossers is er speciaal voor jon gens en meisjes, die nog geen lid van de fietscrosvereniging zijn, een wedstrijd op Koninginnedag. Deel nemers - tussen de 4 en 40 jaar - kunnen zich 's middags tussen 13.00- 13.30 uur opgeven. De kosten voor deelname zijn slechts één gulden. De wedstrijd zelf start om 14.00 uur. Behalve deze wedstrijd zijn er ook enige bijzondere attracties, zoals het record langzaam rijden, bal gooien, grabbelton, beurs in twee dehands speelgoed en een fiets- crossbeurs. Het terrein van De Boscrossers is gelegen in sportpark Het Venne- water. Tot Koninginnedag, op door deweekse dagen, kan men gratis trainen tussen 19.00-20.00 uur. Ook woensdagmiddag tussen 15.00- 16.00 uur is er gelegenheid om te oefenen. Wie wil meedoen, maar niet over materiaal beschikt, kan eventueel een helm en/of cross- fiets lenen. Schooltoernooi HSV Alle basisscholen komen op Koning innedag in actie om mee te doen aan het op het HSV-complex geor ganiseerde voetbal- en handbal- toernooi. Aan het einde van de dag wachten er twee wisselbekers, maar door de jaarlijks veranderende teams is er weinig te zeggen, welke school dit jaar als beste uit de bus zal ko men. Momenteel zijn beide bekers in handen van de Maria-Lidwina- school. Alle deelneiners aan het toernooi ontvangen een herinneringsvaantje, terwijl de winnaars een medaille' krijgen. Maar voor het zover is, moet er in een halve competitie om die hoogste plaatsen gestreden worden in wedstrijden van tweemaal vijf tien minuten. Als extra attractie is één van de bes te Heilooër keepers bereid gevonden om strafschoppen te stoppen van alle voetbalteams. Dit onderdeel van het toernooi begint om 11.00 uur. De wedstrijden beginnen om 9.00 uur. In verband met het 8 jarig bestaan van het Winkelhof 't Loo te Heiloo, zullen op 2, 3 en 4 mei diverse evenementen van allure zowel binnen als buiten het winkelhof 't Loo plaatsvinden. Zo zullen er gedurende deze 3 dagen, dit verdeeld over alle binnenpleinen diverse oude ambachten worden gede monstreerd die vooral bij de jeugd een zekere graad van onbekendheid genie ten, wij noemen o.a. glasblazen, delfsblauwschilderen, manden vlech ten, tingieten, calligraveren, houtsnij den, sigaren maken, spinnen, kant klossen, zadelmaken terwijl onder de luifel bij kapsalon J. Braam een smid met een laaiend vuur z'n stiel zal uitoefenen. Een levensgroot draaiorgel zal op 2 en 3 mei aan de noordkant bij de Konkelboet herinneringen oproepen van weleer bij het ten gehore brengen van haar melodieuze liedjes van toen en nu. Een kinderkermis op het grote plein tegenover het Witte Kerkje zal op de jeugd een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Gratis kaartjes hiervoor zijn bij aankoop in het winkelhof te verkrijgen. Op 4 mei vanaf 11.00 uur zal de 10 jaar bestaande vereniging "In het gareel" met veelal 80- tot 100- jarige koetsen en sjezen en bespannen met diverse rassen paarden, een rondtoer houden door en om Heiloo, vooraf gegaan door de bereden politie van Heiloo. Om 14.00 uur zal deze rondtoer gevolgd worden door demonstratierij den van dezelfde vereniging. Dit demonstratierijden zal voorzien worden van een deskundige uitleg zodat ook een leek dit hele spektakel Het feestprogramma vanwege het 8-jarig bestaan van winkelhof 't Loo wordt ook gevierd door middel van een demonstratie door de vereniging In het Gareel, een vereniging van rijders met aangespannen paarden met zo'n 150 leden. kan volgen. Het bestuur vkn het Winkelhof 't Loo hoopt dat met het organiseren van dit soort evenementen de belangstelling voor de paardensport bij het publiek nog meer toeneemt daar het zien van de diverse bespan nen wagens, en wat daarmee gedaan kan worden bewondering afdwingt. Een 8 jaar jong Winkelhof 't Loo te Heiloo, het gezelligste winkelhof uit de omgeving, dat met een dergelijk pro gramma zich opnieuw wil manifeste ren aan het winkelend publiek. Heeft Opeldealer Lute in Castricum demonstratie modellen in voorraad? Ja natuurlijk! DAMESMODE: HEERENWEG 174, HEILOO GED. GRACHT 42, SCHAGEN HERENMODE: HEERENWEG 174, HEILOO HUISHOUDSHOW ELECTRONICA IN WINKELHOF 'T LOO Vanaf donderdag 25 april organiseert Elektronica de Graaf b.v. uit Castri- i cum nu alweer voor de tweedemaal n voorjaars-huishoudshow. Een groot aanbod uit het programma van Bau- knecht, Miele en Candy wordt in Winkelhof 't Loo in Heiloo gepresen teerd. Bauknecht is bij ieder bekend om zijn prachtige programma koelen en vriezen. Maar ook wasautomaten, afwasmachines, stofzuigers, afzuig kappen en koffiezetters zullen aanwe zig zijn. Ook nieuwe apparaten zijn aanwezig, waaronder een z.g. dikwan- dige vriezer met extreem laag stroom- verbruik. Van Miele wordt een groot deel van het was- en droogprogramma opgesteld, waaronder een computer-gestuurde wasautomaat. Elektronica de Graaf heeft tijdens de beurs een aktie voor extra lage prijzen. Van Candy staan er diverse wasauto maten. Alle Candy wasautomaten heb ben een R.V.S. trommel en kuip. Als bijzondere automaten staan er in 't Loo een wasautomaat, die de was ook droogt, dus wassen en drogen in één machine en een volwaardige 3 kg wasautomaat. Ideaal voor de kleinere huishoudens. Kortom de moeite waard om een kijkje te nemen in winkelhof 't Loo 25, 26 27 en 29 april. De jaarlijkse 1 mei viering van de Partij van de Arbeid wordt dit jaar in buurtcentrum De Rekere, Muider- waard 396 te Alkmaar gehouden. Partij-kopstukken als Joop den Uyl, Max van den Berg, Aad Kosto en Henk Vos komen volgende week woensdag naar Alkmaar. Vooraf gaand aan zijn toespraak in ^lkmaar brengt de voorzitter van de Pv.d.A, Max van den Berg, een bezoek aan Heiloo, waar hij te gast is bij de plaatselijke afdeling. Max van den Berg werd in '46 ge boren in Ammerstol, dat al voor de tweede wereldoorlog het 'Moskou aan de Lek' werd genoemd. Hij stu deerde sociologie in Groningen en startte zijn partij-activiteiten in de FJG, de Federatie van Jongeren groepen in de Pv.d.A.. Daarna was hij voorzitter van het gewest Gronin gen en werd in '70 de jongste wet houder van Nederland. Inmiddels is Max van den Berg aan zijn tweede voorzittersperiode van de Pv.d.A. begonnen. Zijn ambitie strekt ver der: hij zou minister willen worden in een tweede kabinet Den Uyl. In een interview met een landelijk dagblad verklaarde Van den Berg ten aanzien van samenwerking met andere partijen in een nieuw kabinet: ,,De diepe economische en culture le crisis in onze samenleving heeft zowel het CDA als de VVD haaks op de P.v.d.A. geplaatst. De maat schappelijke tegenstellingen zijn ernorm gepolariseerd door dit ka binet. Ik maak me over de VVD geen illusies, maar ik geef ook het dringend advies aan de Pv.d.A., niet dichter tegen het CDA aan te kruipen. Daar is inhoudelijk geen re den voor. CDA en VVD willen samen voortgaan op de weg van polari satie van de maatschappelijke tegen stellingen. Daarom moeten we ze ook samen bestrijden". (Volkskrant 6 april 1985). Zonder twijfel zal dit onderwerp aan de orde komen tijdens de 1 mei vie ring in Heiloo. Deze viering heeft plaats in het Open Huis, van half vier tot half zes. Wie ook de 1 mei viering in Alkmaar wil bezoeken, kan via de voorzitter van de afdeling Heiloo in het bezit van kaarten (a 2,50) komen (tel. 331306). In Alkmaar zullen behalve toespraken ook optredens worden verzorgd, o.a. door de Stem des Donderdag 25 april. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens Schooluren. 't Kieftennest, Slimpad 16. Tussen 8.00-16.30 uur. Vrijdag 26 april. Sint Adelbertschool, Bergeonstraat 22. Tussen 8.45-15.45 uur. Vrydag tot en met maandag. Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportkomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag tussen 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag tussen 20,00-22.00 uur. Zaterdag 27 april. Base- en softbalclub Heiloo, parkeerterrein op sportcomplex Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Zwem- en poloclub De Spetters, parkeerterrein bij zwembad 't Baafje. Tussen 10.00-12.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Westerweg Tussen 9.30-12.00 uur. halen op verzoek: 334088. Atletiekver. Trias, kantine bij sintelbaan aan Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Alle schooldagen. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Ook lompen. Halen op verzoek: 333600. De Zeskant, Het Malevoort5/7. Tijdens de schooluren. Alle werkdagen. Muziekver. Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen. r /n Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt,» hoek Westerweg/bwis- laan. Alle uren. Jaarlijkse closetpapieractie Trompetter Korps Heiloo. Zaterdag 27 april: tussen 10.00-15.00 uur de jaarlijkse verkoopactie van closetpapier ten bate van het Trompetter Korps Heiloo. Het motto van de actie is: 'Veeg met plezier met TKH-closetpapier. Elders in deze Uitkijkpost treit u meer informatie aan over het TKH. Wil men meer informatie, bel dan 335735. Collecte Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Tot en met 28 april wordt in Heiloo, met toestemming van het gemeentebestuur, gecollecteerd ten bate van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, het NFSG biedt hulp aan de gehandicapte sporter in de vorm van aanpassing van materiaal en accommodaties. Op 24 april zal slager Siem v.d. Gragt, wonende in Heiloo, maar al jaren slager in Amsterdam, een af- haalpunt voor diepgevroren vlees en waren openen in Heiloo, aan de Wes terweg 415. Hierdoor brengt Siem v.d. Gragt het unieke diervriendelijke vlees van de slagerij ook binnen het bereik van de inwoners van Heiloo en omstreken. Wie diervriendelijk vlees op tafel wil brengen van de artikelen die U wenst middels een bestelformulier opgeven aan Slagerij Siem v.d. Gragt. De be stellingen worden in de slagerij ge reed gemaakt, in handige stapeldoos jes verpakt en direkt diepgevroren (ook kleine porties). Dit gebeurt volgens de schokmetho- de, waarbij het vlees snel afgekoeld wordt tot een temperatuur van min 40 graden. Kwaliteit en smaak blij ven zo optimaal. Bestelde artikelen kunnen binnen een week worden af gehaald bij het afhaalpunt in Heiloo. Slager Siem v.d. Gragt die sinds 1982 uitsluitend diervriendelijk vlees aan biedt, verwacht dat het afhaalpunt ruime belangstelling zal krijgen van de groeiende kring van konsumenten die zich afwenden van produkten af komstig van de bio-industrie. Wat is diervriendelijk vlees, vroegen wij Siem v.d. Gragt. ,,Dar kun je ver schillend over denken. Diervriende lijk is voor mij natuurlijk ook het dier dat geslacht wordt, maar tijdens zijn leven een goed leven heeft gehad. Het moet alle vrijheid hebben ge had. Daarom ben ik voor invoer van rund- en kalfsvlees uit Frankrijk. Je bent door controles die ze daar voeren en de voorwaarden die de Franse overheid oplegt, zeker van prima kwaliteit vlees, zonder hormo nen en antibiotica. Het varkensvlees komt uit het Lim burgse Velden, waar de dieren leven in alle vrijheid op een groot terrein. En daar het systeem in Nederland nog niet zo goed is als in Frankrijk, heb ik met de veehouder in Velden heel duidelijke afspraken gemaakt." Slager heeft Siem v.d. Gragt altijd willen zijn. Zijn vader had een sla gerij in de Rijp en ook de derde gene ratie heeft belangstelling voor het vak en kan de traditie voortzetten. Al jaren heeft Siem v.d. Gragt een goedlopende zaak in Amsterdam aan de Elandsgracht en al jaren is hij tegen de bio-industrie, vandaar zijn groot enthousiasme voor het dier vriendelijke vlees, dat nu vanaf mor gen in Heiloo aan de Westerweg 415 te koop is. PvdA-voorzitter Max van den Berg spreekt volgende week in Heiloo tijdens de 1 mei viering. Volks, Nelleke Burg, Jack Gadella en Fred Florusse. BAKKER HEMMER BAKT ECHT ZWEEDSBROOD In het kader van de 40-jarige her denking van de tweedewereldoorlog, bakt bakker Hemmer van echt Zweedsmeel weer echte Zweedse broden, zoals we ze kregen na de voedseldropping. Van elk verkocht brood gaat een kwartje naar het Rode Kruis en het brood heeft de normale prijs. Dus hoe meer Zweedsbrood er ver kocht wordt des te meer krijgt het Rode Kruis en voor wie de smaak niet kent is het de moeite waard het eens te proberen, tot 5 mei bakt Hemmer het. EXPOSITIE OVER EENSGEZINDHEID EN CAECILIA IN OUDE PASTORIJ In het kader der feestelijkheden ter ere van het 60-jarig bestaan van het Heilooer Harmonie Orkest Caecilia heeft de vereniging ,,Oud-Heiloo" gemeend niet te kunnen achterblij ven. Ze nam dit jubileum te baat om in de oudheidskamer ,,De Oude Pas- tory" een tentoonstelling te organi seren over het muziekleven van zo wel het jubilerende orkest als van de 87-jarige fanfare Eensgezindheid". De expositie zal worden geopend a.s. zaterdagmiddag om 15.00 u, door mevr. A.A.M. Willemse-van der Ploeg, wethouder van Heiloo. Voor afgaand is er een gezamenlijk con cert door beide verenigingen op het veldje voor de Oudheidskamer. In de Oudheidskamer zijn vele at tributen bijeengebracht uit het grijs verleden van Caecilia en het wel zeer grijze verleden van Eensgezindheid. Oude notulenboeken, foto's, uni formen, medailles en bekers, kran tenknipsels en een koilektie oude mu ziekinstrumenten. De voorlopers van zowel hobo, klarinet als dwars fluit, maar ook een fraaie koilektie z.g. riet-fluiten uit Floris en Timor, in bruikleen afgestaan door pater Pé Rozing die het grootste deel van zijn leven in de missie op Floris werk zaam was. Hij is zelfs in 't bezit van 'n driedubbele rietfluit, waarvan er - naast de zijne - nog slechts twee exemplaren bestaan, nl. één in We nen en één in Berlijn. Ter gelegenheid van deze expositie1 geeft de vereniging Oud-Heiloo ook een aardig boekje uit over de geschie denis van beide corpsen. Rijk Geïl lustreerd en met veel wetenswaar digheden. Voor niet-leden te koop voor 5,leden krijgen het gratis aangeboden. De openingstijden van de oudheids kamer zijn: dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 u en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 u. Siem van der Gracht (rechts), hier in zijn slagerij te Amsterdam, gaat De schoonheidsspecialistes van Heiloo hebben de handen in el kaar geslagen en organiseren op 26 april een open dag in het Open Huis. Zo'n 12 dames zullen u geheel vrijblijvend laten zien wat er op dit gebied allemaal mogelijk is. Degenen die nog wat drempel vrees hebben en tegen een af spraak opzien, kunnen zich hier volledig laten informeren. Want buiten het informalieve ge deelte zal er ook veel gede monstreerd worden, want iede reen heeft zo buiten de algemene lichaamsverzorging haar eigen specialiteiten, bijvoorbeeld elek trisch ontharen volgens de Blend- methode, het harsen van de bo venlip of benen. Het verven van wenkbrauwen en wimpers, hui dadviezen, speciale maskers. U zult ook uitgebreid geïnfor meerd worden over de Laser behandeling, over het camoufle ren van littekens en wijnvlekken enz. U kunt deze dag ook kennisma ken met de kunsthars nagel, op zeer natuurlijke wijze kunt u af gebroken of afgebeten nagels weer tot normale vormen terug brengen, en een versierde nagel als u eens een feestje hebt is ook leuk: de zgn. Nail-art. Het gaat goed met de Anbos schoonheidsspecialistes in Hei loo. Er bestaat een goede collegi aliteit en dat bevordert de samen werking. Men kent eikaars speci aliteit en kan de klant dan ook makkelijker doorverwijzen als dat nodig mocht zijn. Op vrijdag 26 april van 14.00-22.00 uur zult u in het Open Huis het resultaat van deze samenwerking kunnen aanschou wen. U bent van harte welkom!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1