Oud papier acties ia Heiloo Hieuws veer ouderen SMAKELOOS! KISTKALVEREN? Geen zilver maar goud De Duif die vliegt voor Afrika Nederlandse landgeit met uitsterven bedreigd? 1+5 Igië 20% korting jaar op alle mantelkostuums zie adv. pagina 5 50e JAARGANG NO. 20 - 22 MEI 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN De zingende Duif tijdens de op names van hun lied voor Afrika. VAKANTIEREIZEN DOOR EN VOOR OUDEREN vrijdag 24 mei Camping Klein Varnebroek is op en top gereed voor het zomerseizoen '85. Op het terrein tegenover zwem bad 't Baafje kunnen de toeristen die Heiloo in een tent of caravan be zoekenoptimaal genieten in de gloednieuwe kantine van de cam pingdie vorige week dinsdag offi cieel in gebruik werd genomen. Een enorme aanwinst. ^o< Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR^ Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Op de lagere school ,,De Duif" (de nieuwe naam voor de Ark en de Re genboog) heeft men een aktie onder nomen voor Afrika. Het is afkomstig van Hans Aalberg, onderwijzer van de ze school. Hij maakte een lied ,,De Duif die vliegt voor Afrika", compo neerde daar muziek bij en met alle kinderen van de school, met school- orkest en de school popgroep ,,The Shouts" werd dit een prachtig ge heel. Men heeft er een cassette-opname van gemaakt, 400 stuks, en de leerlingen moeten deze, nu verkopen. De winst die er op gemaakt wordt is helemaal voor Afrika! Het idee sloeg zo goed aan, dat het jeugdjournaal van de NOS hier best enige aandacht aan wilde besteden en zo werden er vorige week woensdag op namen gemaakt, diezelfde avond nog waren die op de televisie te zien. De tekst van het lied luidt als volgt: De Duif die vliegt voor Afrika voor mensen zonder brood want er is genoeg voor iedereen onze wereld is zo groot. Als het graan dat op de wereld groeit nu eens eerlijk wordt verdeeld zouden zij in 't droge Afrika niet langer zijn misdeeld. De techniek wordt vaak verkeerd gebruikt, vaak voor oorlog en geweld leefden wij in vrede met elkaar hadden wij voor hen meer geld. Doe maar mee, zing dit lied met ons mee Help de Duif naar Afrika Giro vijf vijf vijf blijft openstaan Aktie, één voor Afrika. VOLKSMUZIEKSCHOOL Nog maar een paar weken en dan is het muziekschooljaar voorbij. Aan het ein de van de kursus willen velen laten ho ren wat ze dit jaar bijgeleerd hebben. Daardoor zult U in de komende periode een aantal speelavonden kunnen bij wonen. Vrijdag a.s. (24 mei) treden leerlingen van Peter Duinmeijer, leraar gitaar, en van Wim Madderom, leraar orgel en piano, voor het voetlicht. De aanvang is zoals altijd om half acht. Het program ma neemt meestal niet meer dan ongeveer drie kwartier in beslag. De leerlingen die op de speelavonden optreden", zijn soms beginners, soms gevorderden. Het is doorgaans een zeer afwisselend programma. We zitten op dit moment midden in de inschrijving voor het komende school jaar. Misschien is een bezoek aan een speelavond een goede eerste kennis making. En wilt U zichzelf of uw kind(eren) spontaan aanmelden, dan kan dat ook. Even een telefoontje naar de school en U krijgt alle gewenste in formatie. Trouwens, ook na afloop van onze speelavonden zijn de aanwezige docenten altijd bereid U antwoord te geven op uw vragen m.b.t. muziek lessen. De echtparen de Geus waar wij vorige week over schreven, zijn 50 jaar ge trouwd en dat is goud en geen zilver zo als wij abusievelijk vermelden. JAARVERGADERING WONINGBOUWVERENIGING SINT WILLIBRORDUS Op woensdag 29 mei houdt woning bouwvereniging Sint Willibrordus haar jaarvergadering in de bovenzaal van sporthal Het Vennewater aan Het Ze venhuizen. De vergadering begint om 20.00 uur. Behalve de vaste punten (bestuursverkiezing, vaststelling van jaarverslag en financieel verslag) komen ook de volgende onderwerpen ter tafel: onderhoud in uitvoering en voorberei ding, bewonersparticipatie en het plan nieuwbouw Kloosterhof. De jaarstukken liggen voor leden ter inzage bij de penningmeester, de heer P.B. Kraakman, Westerweg 318. Men wordt verzocht van te voren wel een afspraak te maken (tel. 072-337499). Donderdag 23 mei Nicolaas Beetsschool, Rechte Hondsbosschelaan 24a. Tussen 8.00 - 16.00 uur. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. 't Kieftennest, Slimpad 16. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Zaterdag 25 mei Base- en softbalclub Heiloo, parkeerterrein bij sporthal Het Vennewater, gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 072-129258. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Wester- weg. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de sintelbaan aan het Maalwater 1. Tussen 9.00- 11.00 uur. Alle schooldagen De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7, tijdens de schooluren. Alle werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewis- laan. Alle uren. Op vrijdag 24 mei, 's avonds om 21.00 uur zal er in de kliniek voor kleine huis dieren van dr. Schaap, aan de Com mandeurslaan 1 in Heiloo, een bijeen komst worden gehouden. De bedoeling is, in N.H. een Stichting op te richten die zich inzet voor de belangen van de Ned. Landgeit. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen te allen tij de informatie krijgen bij de heer H. Wijsma, Kennemerstraatweg 442, tel. 072-335852. De Nederlandse Landgeit, ook wel Veluwse geit genoemd, heeft op het punt gestaan volledig te verdwijnen. Dit geitenras bepaalde eeuwenlang het gezicht van de geitenstapel in ons land. Dat deze geit niqt geheel ver dwenen is, is vooral te danken aan Dr. A. C. van Bemmel, die in 1958 enkele van deze geiten, afkomstig van het Gooise Natuurreservaat, naar Dier gaarde Blijdorp heeft gehaald, waar uit zich een kleine fokgroep ontwikkel de. In het begin had deze groep te kampen met ernstige inteelt proble men, zodat aan het inkruisen van er op gelijkende dieren niet te ontkomen viel. Om een beeld te krijgen van deze prachtige geit zoals die vroeger in Nederland voorkwam, deed mevr. M. C. Vreeswijk-Arends een onderzoek naar afbeeldingen van geiten op schil derijen en oude prenten. Van deze dieren werden de bepaalde kenmerken nauwkeurig vastgelegd. De Ned. Landgeit is middelgroot, stevige dieren met vrij korte poten, wit met vlekken, maar sommige zijn ook wit zwart of beige. Rode Kruis steunt op bereidheid tot geven We weten het allemaal. Dat er mensen zijn die veel hebben. Dat er mensen zijn met niets. We kennen ze, die plaatjes van hologige, dikbuikige, hongerige kinderen. Die beelden met gezichten vol paniek en verdriet van mensen op de vlucht voor geweld. Die foto's van ravage achtergelaten door aardbevingen, wer velstormen en wat dies meer zij. We hebben hem wel, die gedachte van 'wat kan ik daar nu aan doen', dat gevoel van frustatie en machteloosheid. Het is nu een maal niet eerlijk verdeeld in de wereld. Maar toch. Er kan veel worden gedaan. Want iedereen die heeft, kan geven. En iedere gever draagt bij aan het geheel. Zo wordt een gift uit kleine beetjes groot en kan het gebaar van hulp worden gemaakt, dat eerst zo onmogelijk leek. Elk jaar doet het Nederlandse Rode Kruis in zijn campagne-periode een beroep op iedere Nederlander bereidheid te tonen het zijne bij te dragen. Hoeveel of hoe weinig dat ook is. Het is die goedgeefsheid die het Nederlandse Rode Kruis in 1984 o.a. in staat stelde vele honderdduizenden droogteslachtoffers in Af rika te helpen en zijn binnenlandse taken uit te voeren. De noden zijn de wereld nog niet uit. Nog lang niet. Mogen we u daarom ook in 1985 weer vragen te laten zien dat u wilt helpen. We kloppen daarvoor bij u aan in de periode 27 mei t/m 9 juni. De bokken vallen op door hun mo numentale horens, de geiten zijn even eens gehoornd, maar minder opvallend dan de bokken. Om deze zeldzame huisdierrassen voor verdwijning te behoeden is voor al belangrijk om kulturele redenen, waarom zouden we veeh oude schil derijen en gebouwen bewaren en geen oude huisdieren. Om historische re denen en niet in de laatste plaats om wetenschappelijke redenen. De bedoeling is nu een stel enthou siaste mensen bij elkaar te krijgen, die zich met elkaar in willen zetten om de Nederlandse Landgeit te behouden. Zij zijn van harte welkom op de bijeen komst op vrijdag 24 mei om 21.00 uur in de kliniek van dr. Schaap. TRIMMEN VOOR 55 PLUS MANNEN Bij voldoende deelname zal de SKWO te Heiloo medio juni een trimgroep voor 55+ mannen starten. Bedoeld voor mannen die niet meer werkzaam zijn en die -om fit te blijven- overdag wel wat aan sport willen gaan doen met een groepje 'gelijkgezinden' onder begeleiding van een bevoegd sport-docente. De begeleiding sluit aan bij uw individuele mogelijkheden. Al naar gelang de (weers)omstandigheden wordt er binnen of buiten getrimd. De kosten van deelname zullen ongeveer f. 2,00 per keer bedragen. Voor nadere inlichtingen en/of opgave kunt u kontakt opnemen met: Mevr. M. Poeze, tel. 330955 of bij de St. Koördi- nerend Welzijnswerk voor Ouderen, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 331297 (tussen 9.00 en 10.00 uur). terecht bij: SKWO, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 331297, tussen 9.00 en 10.00 u. Gaarne willen we er de aandacht op vestigen dat door ziekte een tweeper soonskamer is vrijgekomen voor de op 8 juni a.s. aanvangende 7-daagse reis naar Haaksbergen in Twente. Ook voor de 7-daagse reis naar het Sauerland zijn nog twee tweepersoons kamers vrij. Deze reis vangt aan op 3 augustus a.s. Zij die alsnog met ons mee willen gaan, kunnen zich voor inlich tingen wenden tot de heer IJ. v.d. Blom, Vredenoord 79, Heiloo. Tel. 072-336455 AGENDA 't TREFPUNT GEMEENTERAAD VERGADERT .-AD/: Een miljoen kalveren worden opgefokt in kleine hokjes. Op een rantsoen dat bloedarmoede veroorzaakt. Een smakeloze vertoning! Het kan anders! In Heiloo is nu vlees verkrijgbaar van kalveren die in de wei graasden, melk dronken en gezond voer kregen. Voor mensen die geen onnodig dierenleed willen veroorzaken. Geïnteresseerd in diervriendelijk vlees? Bel dan Siem van der Gragt voor informatie. 020-234387 HEMMER TIJDELIJK IN NOODWINKEL Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. GRAAG GEDAAN ZOEKT VRIJWILLIGERS Graag gedaan is een vrijwilligers organisatie die zich richt op het doen van allerlei klusjes in en rond het huis bij mensen, die dat om verschillende redenen niet zelf (meer) kunnen. Als vrijwilliger bij Graag Gedaan" bent U niet dagelijks in touw. Veelal zit er geruime tijd tussen het ene en het volgende klusje. Het is dus geschikt vrijwilligerswerk voor iemand die zich niet wil binden aan vaste afspraken, maar zo af en toe best wel eens wat wil doen. Het gaat om vaak heel verschillende klusjes, die zowel door jong als oud, door man of vrouw gedaan kunnen wor den: een scheefgewaaide dakpan recht leggen, een stopcontact repa reren, eens even wat onkruid wieden, helpen behangen, een boodschap doen. Het klussenprojekt Graag Gedaan wordt in samenwerking met de Stg. Werklozenbelangen Heiloo e.o. en het Ombudsteam Heiloo uitgevoerd. Als U zich als vrijwilliger zou willen op geven of nader informatie wil, kunt U Westerweg 294, tel. 331297 Hoog en Laag 7a, tel. 331458 donderdag 23 mei Yoga voor ouderen 9.3012.00 Soos 13.30—17.00 Gymnastiek 13.3017.00 Yoga, mevr. de Jong 20.0022.00 Soos Bridgen Klaverjassen 13.30- 13.30- 20.00- 17.00 -17.00 -22.00 zondag 26 mei 13.30—17.00 dinsdag 28 mei Ouderenkoor 9.00- Soos 13.30- Gymnastiek de Loet 19.30- Handwerken 14.00- woensdag 29 mei Engels 9.00- Soos 13.30- Yoga 14.00- -12.00 -17.00 -20.30 -16.00 12.00 •17.00 -15.00 Morgenavond, donderdag 23 mei, aan vang 20.00 uur, vergadert de Heilooër gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda van de vergadering, die openbaar is en dus door een ieder kan worden bijgewoond, staan niet zozeer 'schokkende' zaken. Aan de raad wordt gevraagd een krediet be schikbaar te stellen voor herstel-werk zaamheden aan wegen, die veel hebben geleden onder de strenge vorst. Ook een crediet is nodig voor het vervangen van de fonteinpomp van de vijver aan de Patrijsakkers. Met dansschool Ranzijn wil de gemeente Heiloo een overeen komst aangaan, waarbij Ranzijn de gymnastiekzaal aan de Schuine Honds bosschelaan, die door opheffing van de Nicolaas Beetsschool en de Adelbert- school voor het onderwijs nog maar nauwelijks nodig is, volledig gaat huren. Wie de volledige agenda van de raads vergadering en de daarbij behorende stukken wil inzien kan daarvoor van daag en morgen terecht op de afdeling Algemene Zaken op het gemeentehuis en in de leeszalen van de Openbare Bibliotheek (tijdens respectievelijk de kantoor- en de openingsuren). BUKPOP '85 Bukpop '85 klinkt dit jaar nog smeuïger als boter uit het beruchte bo tervlootje. Begin juli zal Heiloo het weer moeten ontgelden! Een breed assortiment van artiesten zal het Buk- poppodium aandoen. Wat is er zoal te beleven? Allereerst ,,Swing'in Heilco" op vrij dagavond 5 juli, waarbij muzikale steun is toegezegd door o.a. de Harbour Jazzband". Het belooft een bruisend dans- en swingfestijn te worden, waar van nadere details nog zullen volgen. Op zaterdagavond staat Bukpop in concert" op het programma. In tegen stelling tot andere jaren is er dan slechts één band, maar wat voor één! De Golden Earring", de enige echte internationale Nederlandse band ter wereld. Dat lijkt toch meer dan genoeg reden om de voorverkoopadressen tij dig met een bezoèkje te vereren. Zondagmiddag 5 juli is het tijd voor het gratis Free-New Bukpop". Wat de naam al doet vermoeden; nieuwe mu ziek dus! De middag is tot zijn strot gevuld met de allernieuwste wave en al wat daar maar bij in de buurt dreigt te komen. Helaas kunnen we nog geen namen noemen, Pinkpop en Werchter lezen ook de krant, maar zoals het er nu voor staat zal een ieder verrast zijn over wat daar zal komen te staan! AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Donderdag 23 mei Zaalvoetbal, KNVB 18.45-23.00 Vrijdag 24 mei Zaalvoetbal, KNVB 18.45-23.00 Zaterdag 25 mei Zaalvoetbal, div. clubs 9.00-17.00 Maandag 27 mei Zaalvoetbal, toernooi Ares de Wit 11.00-15.00 Dinsdag 28 mei Zaalvoetbal, KNVB 18.45-23.00 Woensdag 29 mei Zaalvoetbal, KNVB 18.45-23.00 RAADHUISWEG 12- HEILOO BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO Geboren: Gijs J., z.v. de Geus, J.A. en Liefting, L.H.; Dirk J., z.v. Best, D. en de Jong, M.; Marieke A., d.v. Poetsema, D.N. en Kemper, A.A.M. Huwelyksaangiften: Le Belle, Maurice P. en Epping, Lam- bertina. Huwelijken: Limmen, Theodorus J. en Tames, Anna P.M.; Pranger, Gerard J. en Spij kerman, Hendrika F.; Laan, Wilhelmus P.G. en Baltus, Elisabeth M. Overleden: Bennink, Lodewijk F., e.v. Schuurman. •Bakkerij Hemmer aan de Heerenweg gaat drastisch verbouwen en dat be gint na de Pinksteren. Deze verbou wing gaat 3 weken duren, geduren de deze periode zal de verkoop plaats vinden in een noodwinkel, op zij van de bestaande winkel. Natuurlijk is er elke dag vers brood want dat gaat allemaal gewoon door, alleen zal die drie weken de omgeving wat minder gezelig zijn, hiervoor biedt bakker Hemmer vast zijn excuses aan. Maar na deze periode zal hij u weer in een super moderne zaak ontvangen. LÜ iZÜ(/3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1