mÊ)i /Cv IRliquc Oud papter acties in Heiloo Bijzondere acties Bvenementenagenda 1/2 prijs Zl e pagina 5 SMAKELOOS! Demonstratie intxahiin WBI) B NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN PÜ&I Twintig jaar TV Heiloo UITNODIGING UNIQUE VOOR EXCELLENTE DAMES- EN HERENMODE Tandarts R. W. Blok en tandprotheticus J. Jansen starten samen een praktijk wielinga A. B. Leurink neemt afscheid van PTT Patrick Kops wielerkampioen mmrnmsrn lias VjOT ZATERDAG]/ monsieur theek Bibli- Zaterdag 8 juni a.s. Gezellige barbecue- 50e JAARGANG NO. 22-5 JUNI 1985 MODEHUIS .A-ïcr- bl) Intratuln Wiellnga. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 0KV .850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) [\w Redactie-adressen: Y Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) fj Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) „,/s 5 TENTOONSTELLING BOOMPLANT DAG Van donderdag 6 tot en met woensdag 13 juni wordt in de Vondelschool aan de Breedclaan een tentoonstelling ge houden van werkstukken met betrek king tot de boomplantdag '85. De leer lingen van de zesde klas van het ba sisonderwijs hebben deze vervaardigd. De tentoonstelling die extra geur en kleur krijgt door de planten, welke de leerlingen eind april tijdens hun be zoek aan de gemeentelijke kwekerij hebben opgepot en nadien verder heb ben opgekweekt, is de afsluitende aktiviteit in het kader van de boom plantdag. Men kan de tentoonstelling bezichtigen tijdens de schooluren. De tennisaccommodatie van TV Heiloo anno 1966 met uitzicht op het Heilooër Bos. En de tennisaccommodatie anno 1985: meer baneneen lichtinstallatie en een prachtig clubgebouw. Op 5 november 1964 gingen de dames Eberson, Hartingsveldt, Schneider en de heren v.d. Brink, Jagtenberg, H. Ram en Zweers, rond de tafel zitten met de bedoeling in Heiloo een tennis vereniging op te richten. Nadat op 20 januari 1965 de oprich tingsvergadering had plaatsgehad, konden reeds op 1 april 1966;. voor de 370 leden, 6 gravelbanen worden open gesteld. Vanaf begin 1976 wordt er op porplastic-banen getennist. In de jaren die volgen, wordt er veel verbeterd, zoals het plaatsen van licht masten in 1977 en 1980, het aanleggen van een 7e baan met oefenmuur in 1978, gevolgd door een forse uitbrei ding van het clubgebouw in 1981 In de regio krijgt T.V. Heiloo steeds meer bekendheid, niet in het minst door het jaarlijks terugkerende open- dors-toernooi, dat dit jaar voor de 7e maal wordt georganiseerd. Op 8 juni a.s. wordt het 20-jarig jubi leum gevierd met tal van evenementen voor jong en oud. Gezien het door de feestcommissie samengestelde pro gramma, belooft deze dag, zowel voor bestuur als leden, een ware hap pening te worden. Jongens en meisjes van Heiloo, Nu de kans om bewust te kiezen voor een (hockey-) sport tijdens de open hockeydag op zaterdag 8 juni aanstaande om 10.00 uur bij de hockeyvereniging De Terriers aan het Vennewater. Je kunt dan zelf hockeyen en je bent al welkom vanaf 6 jaar. Je ouders mogen na tuurlijk meekomen. DAMESMODE: HEERENWEG 174, HEILOO GED. GRACHT 42, SCHAGEN HERENMODE: HEERENWEG 174, HEILOO VOLKSMUZIEKSCHOOL Vrijdag 7 juni om half acht kunt U luisteren naar een optreden van leer lingen van José Jonkers, onze lerares zang. Zoals gebruikelijk zijn er veel volwassen leerlingen in dit vak. Dit maakt het misschien extra aantrekke lijk voor U om te komen luisteren. Het is vooral aan te bevelen voor koor zangers en -zangeressen, die eigenlijk wel eens meer zouden willen doen met hun stem. Een uitstekende gelegen heid om met José Jonkers kennis te maken en haar mening en advies te vragen. U bent hartelijk welkom. Het programma duurt ongeveer drie kwar tier. De toegang is gratis. Elders in deze krant ziet U een grote advertentie, waarin alle mogelijkhe den- van lessen, samenspel, etc. op de Volksmuziekschool zijn opgenoemd. Let U vooral op: de tarieven zijn dit jaar niet verhoogd. Voor enkele vakken (piano, blokfluit en A.M.V.) willen we ook starten met kleuterlessen. Tenslotte: we hebben geen leeftijdsgrens naar boven!! Gelukkig merken we dat 60plussers alsnog aan muzieklessen beginnen. En waarom ook niet? Op de Heerenweg 72 in het pand waar Plooyer vroeger zat) gaat vanaf woens dag 5 juni een gecombineerde praktijk van start. Een tandprotheticus en een tandarts. Een combinatie die velen een plezier zal doen, want wie de toch vaak moeilijke stap naar een prothese moet maken, kan nu zelf op de voet volgen hoe deze tot stand komt. Tevens is er de mogelijkheid zelf de tanden uit te zoeken en mede met de heer Jansen de stand te bepalen zodat alles er zo mooi mogelijk uit komt te zien. Men kan direkt een afspraak maken met tandprotheticus J.Jansen want wie of een reparatie of een nieuw gebit wil hebben kan rechtstreeks contact met hem opne men. Zijn er accute problemen, loopt dan gerust even binnen. ,,Het mooie van mijn vak is" zegt Jansen, dat, omdat ik ook zelf de afdrukken maak ik van het begin tot het einde in direkt contact sta met de patient, die ook direkt zijn wensen kenbaar kan maken. Maar het gaat niet alleen om protheses, voor alle reparaties kunt u bij Jansen terecht, tel. 072-337119 's Morgens van 8.00-12.00 uur. Weet u eigenlijk wat een tandprotheti cus is Om te beginnen hebben zij hun tandtechnische opleiding volledig door lopen en zijn als zodanig gediplomeerd. De heer Jansen heeft bovendien al een ervaring van elf jaar praktijk in Amster dam. Enige jaren geleden hebben een aantal tandtechnici de koppen bij elkaar gestoken en bespraken de merkwaardige situatie dat degene die het kunstgebit werkelijk maakt, niet in contact komt met de patiënt. De tandarts maakt de afdrukken en stuurt deze naar het tandtechnisch laboratorium en daar werken tandtechnici aan uw gebit. Ze werken voor een totaal onbekende. Door het direkte bezoek aan de tandpro theticus blijft u er zelf volledig bij betrokken. In de situatie aan de Heerenweg 72 is het helemaal een ideale combinatie omdat tandarts Blok in dit zelfde pand een tandartsenpraktijk heeft, die 12 juni van start gaat. Blok heeft al enige tijd een praktijk in Amsterdam, maar wilde altijd graag naar Heiloo en greep daa rom deze kans met beide handen aan, maar blijft nog 2 dagen in de week in Amsterdam werken. Blok heeft veel aandacht voor zijn patiënten en neemt vaak de tijd om met u over uw problemen met betrekking tot uw gebit uitvoerig te spreken. Tandarts Blok is te bereiken onder nr. 072-336108. Donderdag 6 juni. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 7 juni. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Huis-aan-huis actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur. Ook bij slecht weer gaat het ophalen door. Halen op verzoek: 334088. Zaterdag 8 juni. Atletiekver. Trias, kantine bij sintelbaan aan Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan-Westerweg. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.0 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria Lidwina- en St. Franciscusschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tus sen Pastoor van Muijenweg, Westerweg, Het Zevenhuizen en Ewisweg. Dozen en/of bundels oud papier voor 9.30 uur gereed zetten langs de kant van de weg. Maandag tot en met vrijdag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5-7. Tijdens de schooluren. Muziekver. Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt aan de Westerweg. Ale uren. Video-banden: de in beeld gebrachte informatie. Het in beeld verwerkte verhaal. Het doel van een moderne openbare bibliotheek is het verschaf fen van informatie op een zo genuan ceerd mogelijke wijze en over de meest verschillende onderwerpen. Via boe ken en andere materialen. Alhoewel, alleen informatie? En de roman en het verhaal dan, die lezen we meestal toch voor onze ontspan ning? Inderdaad, maar zelfs de ro man en het verhaal geven informatie. Iedere schrijver van een verhaal verschaft ons informatie over het mi lieu waarin het verhaal zich afspeelt. De schrijver Kortooms geeft ons in zijn humoristische romans informatie over het leven in De Peel. De schrijf ster Thea Beekman verschaft de le zer op uiterst gedokumenteerde en boeiende wijze informatie over een stuk geschiedenis. De film en de video-band zijn het in beeld gebrachte verhaal. Sommige boeken krijgen pas bekendheid, zo als "The bridge over the river Kwai" van Pierre Boule, door de verfilming van het boek. Het blijkt trouwens dat het doorge ven van kennis- dus iemand informatie geven- de mens ingeboren is. De pri mitieve volken van N. Guinea, Aus tralië en Afrika, geven hun kennis nog steeds door d.m.v. rituelen en mythen. Doch ook verbeeld door uit hout ge sneden of uit andere materialen ver vaardigde beeldjes, welke, door hun wijze van opstelling, de gegeven in formatie moeten uitbeelden. Ook hun dansen en spelen hebben informatieve voorwaarden, zijn voorgespeelde in formatie. De bibliotheek streeft er dan ook naar haar planken zoveel mogelijk te vul len met informatieve films. Hetgeen o.a. ook inhoudt, die speelfilms, welke een verantwoorde, niet op sensatio nele wijze geschetste, tekening geven van het milieu, waarin het ver haal zich afspeelt. Dus heldere en duidelijke informatie. Rommelmarkt Bonden voor Ouderen. Voor het ophalen van overtollige spullen, huisraad, boeken e.d.: fam. Staal 072-333648 of fam. Lammers 072-333296. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. '->// 'T 1 Voorlichtingsavond epilepsie. Donderdag 13 juni: het wegnemen van vooroordelen (epilepsie is geen besmettelijke ziekte!) en hoe te handelen bij verschillende soorten epileptische aanvallen zijn de redenen van een voorlichtingsavond over epilepsie van de Epilepsie Vereniging Nederland, afdeling Noord-Holland in het Gulden Vlies te Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Open avond voor alleenstaande ouders. Woensdag 12 juni: open avond voor gescheiden ouders, ongehuwde ouders, wedu wen en weduwnaren bij het Fiom-buro, Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Deze keer een videoband over een nieuwe relatie tussen ouders en hun kinderen. Voor inlich tingen: 072-118812. Poppentheater Diabolo. Op 12 en 26 juni zijn de laatste voorstellingen van dit seizoen, aanvang 15.30 uur in De Zevensprong. Toegang f. 2,50. Reserveren: tel. 072-330446 of 02260-5073 (na 17.00 uur). Knipkunst in het Open Huis. Tot 17 juni kan men in de foyer tijdens de openingsuren van het Open Huis werkstukken knipkunst van mevrouw De Geus bekijken. KW» \i \mvT Kipfabrieken stomen miljoenen kippen klaar voor de slacht. In ruimtes waarin nauwelijks daglicht doordringt en de be wegingsvrijheid minimaal is. Een smake loze vertoning! Het kan anders. De kippen van Siem van der Gragt lopen bij mooi weer in een bui- tenren en krijgen uitsluitend voer dat hun gezondheid bevordert. Kippen, eieren en diervriendelijk vlees van Siem van der Gragt zijn nu ook in Heiloo verkrijgbaar. Voor mensen dieonnodig dierenleed willen voorkomen. Geïnteresseerd? Bel dan slager Siem van der Gragt voor een informatiefolder of prijslijst. 020-234387. OPEN DAGEN HANDY FISH Iedere visser van klein tot groot is voor vrijdag 7 en zaterdag 8 juni uit genodigd om kennis te maken met de uitgebreide sortering hengelsport artikelen bij Handy Fish. Er blijkt toch behoefte te zijn aan de vakman achter de toonbank. Ook met jongere vissers zijn er leuke contacten. Want vooral voor de jeugd is het ontzettend belangrijk dat ze goed voorgelicht worden. Reparaties voor alle soorten hengels en molens is bij Handy Fish in goede handen. Nylon vislijnen zijn er in di verse prijsklassen, zelfs in rolletjes van 25 meter. Ook voor het a.s. snoek- seizoen is er een grote voorraad blinkers en spinners en van het beken de merk Rapalk zijn alle modellen aan wezig. Strand- en bootvissers komen bij Handy Fish ook aan hun trekken. Prachtige handgemaakte hengels in veel maten. Verder is er voor elke klant die vrij dag of zaterdag de zaak bezoekt, gra tis toegang tot het bijwonen van een vertoning van video-films over vissen. Filmtijden zijn zaterdag ll.00 uur, 13,00 uur en 15.00 uur. Voor de jeugdi ge klantjes is er tevens een grabbel ton met leuke en waardevolle ver rassingen. Stap vrijblijvend even bin nen bij Handy Fish, Kennemerstraat- weg 400 a, Heiloo (achter Bakker Hemmer). Kom de WEBER barbecue be kijken, proberen| en van de barbecue resultaten proeven. Een GRATIS hapje 4 en een drankje houden wij voor u gereserveerd. Vennewatersweg 15, 1852 PT Heiloo, tel. 072-332727 BEURS VOOR SENIOREN IN AMSTERDAMSE RAI Van 10 tot en met 14 juni wordt in de RAI te Amsterdam een beurs voor senioren gehouden. Op de beurs wordt informatie en advies over zaken voor ouderen gegeven. Er zijn stands van de ouderenbonden, van organisaties op het gebied van wonen, gezondheid, veiligheid, voeding, reizen, verkeer, sport en dergelijke, van de overheid en van ondernemers met informatie over o.a. woninginrichting, huishoudelijke apparatuur, beveiliging, kleding, mu ziekinstrumenten, lectuur, verzeke ringen etcetera. Ook zijn er aktivitei- ten zoals modeshows, demonstraties volks- en stijldansen en optredens van koren en orkesten. Ook is er een markt met oude ambachten en kan men te recht op een ruilbeurs voor verzame laars. De Beurs voor Senioren is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang bedraagt 7,50. maar houders van de pas 65plus, leden van ouderen bonden en groepsbezoekers (mits van te voren aangemeld) betalen 4,-. Op 1 juni nam A.B. Leurink, na 20 jaar trouwe dienst, afscheid van de P.T.T. Dit is niet ongemerkt voorbij gegaan, er was een afscheidsfeest en de kol lega's hadden een fraaie postbode in de tuin gezet met de tekst ..futloos in de fut". De heer Leurink is een geboren Am sterdammer, hij groeide op in de Jor daan met Willy Alberti en de gebroe ders Römer als zijn kameraden. De eerste 10 jaren dat Leurink bij de Post werkte begonnen bij de Oosterdokkade en de post werd besteld in de Kalver- straat en het Rokin. ,,Ik kende al die grote zaken, en ik heb er met veel plezier gewerkt." zegt Leurink. In december 1975 kwam de overplaat sing naar Heiloo. eerst nog onder de heer Fransen op het oude postkantoor en later naar het nieuwe postkantoor. Maar ook hier had Leurink het goed naar zijn zin. Zelf zegt hij er van: ..Ook met de postbushouders had ik een heel speciale band. ik weet van iedereen het postbusnummer uit m'n hoofd." Als ontspanning heeft de heer Leurink het klaverjassen en zit al vijf jaar in De heer Leurink besluit zijn loop baan bij de PTT. het bestuur van EHK, dus voor hem en zijn vrouw probleem. vrije geen tijd is enkel OPEN HOCKEYDAG Jongens en meisjes vanaf 6 jaar zijn welkom tijdens de open hockeydag op zaterdag 8 juni om 10 uur. Je kunt dan kennis maken met de hoekeysport door zelf tc spelen. Je ouders mogen na tuurlijk meekomen. Tot zaterdag bij Hockeyvereniging ..De Terriers" aan het Vennewater tc Heiloo. AFSCHEID VANDR. A. J. A. M. WIJFELS Op donderdag 30 mei '85 heeft in be sloten kring Dr. A. J. A. M. Wijfels afscheid genomen als bestuurslid van bejaardentehuis "Overkerck". In het afscheidswoord van de voor zitter, de heer W. M. van Heeke, me moreerde hij de grote verdienste van de heer Wijfels, die vanaf de op richting in het bestuur was vertegen woordigd. Vooral in de aanvangsjaren was het geen gemakkelijke opgaaf om als be stuurslid, met alle daarbij behorende narigheden, vol te houden en het be stuurlijk draaiende te houden. Bij de afscheidswoorden van de voorzitter ging een sigaartje voor hem en een bloemetje voor zijn vrouw vergezeld, met de verzekering dat dit niet in ver houding is, met wat zij samen aan tijd en inzet voor "Huize Overkerck" hebben betekend. Nu Dr. Wijfels ook een dagje ouder wordt, geeft hij, zij het met weemoed zijn bestuursfunctie op, in de hoop dat er een waardige opvolger het bestuur zal komen versterken. Een ruim overzicht van de totaal ge renoveerde doe-het-zelf zaak Wiefix aan de Westerweg op de hoek met de Schuine Hondsbosschelaan. Onze plaatsgenoot Patrick Kops werd tijdens het Pinkster-weekend kampi oen van Noord-Holland bij de junioren wielrenners. Tijdens de kampioens race, die in Hoorn werd gereden, ont snapte hij met nog twaalf renners uit de greep van het peloton. In de eindsprint versloeg Patrick zijn mede vluchters. Voor de 16-jarige Patrick was het de tweede grote overwinning dit seizoen, waarin hij debuteert bij de junioren. Op Hemelvaartsdag kwam hij name lijk als eerste over de finish in de ronde van Hillegom. Tijdens al zijn andere wedstrijden - in Noordholland, maar ook in bijvoorbeeld Friesland, Limburg en Brabant - kwam hij telkens bij de eerste vijfentwintig. Eenmaal mislukte dat door een valpartij. A.s. zondag neemt Patrick Kops deel aan de nationale kampioenschappen. Hij vertegenwoordigt dan zijn club, Alcmaria Victrix, samen met Harald Janssen en Edw in van Beek. Die wed strijd gaat over 120 kilometer en dat is 50 kilometer meer dan er in Hoorn ge reden moest worden. De laatste dagen, tussen het provinciaal en het nationaal kampioenschap, rijdt Patrick daarom tijdens z'n trainingen meer kilometers dan normaal. Fietsen is voor Patrick een hobby. Zijn opleiding aan de MTS in Alkmaar staat voorop. Maar z'n hobby voert hij wel zover door, dat hij in de zomermaanden naar Luxemburg af reist om samen met zijn vriend en fietsmaat Elwin Smit in het Groother togdom aan wedstrijden voor junioren deel te nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1