cy zie pagina 5 Juf Tini Bais en leerlingen zeggen Basseroet vaarwel JtWqwt ■HK IBPIH Bi rflnl Oi vdfit mieree ties tk Heüoo wssÊÊÊÊÊÊmÊÊÊmÈIÈIÈÊÈm in Heitee Bijzondere acties intrcxtuin m NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Supermoderne zaak Bakker Hemmer Vrijdagavond" géén 20% KORTING OP ONZE VOORJAARSCOLLECTIES SI-IOIES Zevende fancyfair De Zeskant weer een groot succes UNIQUE VOOR EXCELLENTE DAMES- EN HERENMODE 'De Duif die vliegt voor Afrika': nu als cassette te koop KOOPAVOND wielinga tel. 072-332727 simon peek Edwin van Ame- rongen kampioen bloemschikken S' monsieur Succes voor iBBiS 1 1 - 1 1S -111H111181 50e JAARGANG NO. 24-19 JUNI 1985 I3CUTIQUI Kleuterjuf Tini Bais heeft van de gemeente eervol ontslag gekregen. De juf van De Basseroet houdt aan het einde van het jaar op met werken. Op de foto gaat zij bijna geheel schuil (middelste rij) achter en tussen het kleine grut DAMESMODE: HEERENWEG 174, HEILOO HERENMODE: GED. GRACHT 42, SCHAGEN HEERENWEG 174, HEILOO 'xx/ns; Bakkerij Hemmer nieuwe stijlaan de Heerenweg. want Intratuin Wielinga viert het huwelijksfeest van Stacey Venker eri Menno Wielinga verlovingsringen UITKIJKPOST 19 JUNI 1985 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Na precies 15 jaar, als hoofd van de kleuterschool de Basseroet te hebben gewerkt zal juf Tini Bais, op 3 juli afscheid nemen van "haar" school, die tot spijt van velen gesloten wordt. Op deze dag zal er een afscheidsre ceptie in de school gehouden worden van 15.30 - 16.30 uur. ,,Ik begon jaren geleden als invalster bij het kleuteronderwijs" zegt mevr. Bais ,,maar precies 15 jaar geleden kreeg ik een vaste aanstelling bij de Basseroet en daar was ik erg blij mee. Ik had vijf kinderen, dus het was wel een beetje passen en meten, maar met onderling overleg is het al tijd goed gegaan". Toch was mevr. Bais (55) voor haar doen een zeer vooruitstrevende vrouw, wat haar niet altijd in dank werd af genomen, een werkende vrouw met een man en een gezin met vijf kinde ren, dat kan nooit goed gaan. Maar het ging prima! ,,Nu is het toch een goede kans om er uit te stappen, ik heb het met heel veel plezier gedaan, en nu breekt de tijd aan om eens dingen te gaan doen waar ik tot nu toe weinig tijd voor had, lezen, tuinieren enz. De ouders waren op de Basseroet al tijd nauw betrokken met het school gebeuren. ,,Ik was altijd een kwartier voor schooltijd aanwezig om, als de ouders iets te vragen hadden, ze de kans te geven dit te doen. Wil een moeder eens een ochtend op school blijven om te kijken hoe haar kind zich in de klas gedraagt, dan mag dat best. Ik ging ook altijd een keer op huisbe zoek, dat vonden de kinderen prach tig, dan laten ze alles zien, hun trein, en hun slaapkamer. Hoewel het kon- takt op de kleuterschool erg hecht is, zijn kinderen, zodra ze naar de lagere school gaan, je snel vergeten, op een enkeling na. Hoewel ik niet wil zeuren over een ge nomen beslissing, gaat het me toch wel erg aan het hart dat de Basse roet kleuterschool een andere bestem ming krijgt. Het is een ideale school voor kinderen, brede gangen, waar ze nog eens fijn een hut kunnen bou wen, de patio met de kippetjes en de konijntjes. Toen ik laatst de grote hoeveelheid boeken, die wij hadden moest ver delen, om aan andere scholen te geven had ik het er toch even moeilijk mee. ,,Maar we doen de laatste tijd alle maal leuke dingen, we zijn naar de RAADHUISWEG 12 - HEILOO RAADHUISWEG13 - HEILOO film van Ome Willem geweest en het schoolreisje staat voor de deur. Veel kinderen gaan naar de Hofdijkschool en de Vondelschool en zo zullen de kleuterscholen integreren in de la gere school. Ik kijk terug op een pe riode, waar ik met bijzonder veel plezier aan terug zal denken AFSCHEID ZUSTER KROON Na bijna 29 jaar in Heiloo als wijk verpleegkundige werkzaam te zijn ge weest, is Alette Kroon met vervroegd pensioen gegaan. Op haar verzoek is op informele wijze in kleine kring af scheid genomen. Voor zover mogelijk heeft zij afscheid genomen van velen uit ,,haar wijk", maar ongetwijfeld zullen er een aantal on der u zijn, die het nog niet vleten. Per 15 juli a.s. zal haar opvolgster, Bartje Huisingh in dienst komen van de Kruisvereniging. Tot die tijd wordt haar werk waargenomen door: Joke van Leeuwen, tel. 331021, tussen 8.00- 8.30 uur. Vrijdagavond 14 juni j.l. is op de open bare basisschool De Zeskant, de 7e jaarlijkse fancyfair gehouden ten bate van het kinderproject van de -school in India. Op die"avond niet minder dan 4300,- netto opgebracht, een fan tastisch resultaat! De fancyfair is ook dit jaar weer een zaak van heel veel mensen geweest. Het organisatie-comité, bestaande uit Margot Jager, Mia Boelhouwer, Ma rieke Swuste, Lieke Oei en Carla Nu- haan, is al in januari met de voorbe reidingen begonnen. Tientallen moe ders en vaders hebben op alle mogelij ke manieren meegeholpen, evenals de leerkrachten en veel kinderen van De Zeskant. De fancyfair is, naast het doel waarvoor zij wordt gehouden te gelijkertijd telkens weer een groot school-, buurt- en familiefeest. De bijna voltallige middenstand van Hei loo heeft ook stevig aan het succes bij gedragen. Voor een grote loterij zijn honderden prijzen belangeloos af gestaan. Namens de kinderen in India voor wie de opbrengst is bestemd en aan wie het gehele bedrag van 4300,-- ten goede komt: heel hartelijk dank. a v Donderdag 20 juni Nicolaas Beetsschool, Rechte Hondsbosschelaan 24a. Tussen 8.00-16.00 uur. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 21 juni Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie plan Oost. Na een goede start van het wedstrijd seizoen te Delft enkele weken geleden, waar een eerste plaats door de Show band en een tweede plaats door het Twirlteam werden behaald, hebben we op zondag 16 juni jl. een prima con coursdag gehad waarop maar liefst Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de. weg, voor 17.00 uur. Ook vijf Twirlteam behaalden beiden een eerste prijs Hoekstuk, waarmee het Twirlteam zelfs promo bij slecht weer gaat de actie door. Halen op verzoek: 334088. Zaterdag 22 juni Communicatievereniging Heiloo, parkeerterrein winkelcentrum Het veerde naar de eerste divisie. De tam Tussen 9.30-15.00 uur, halen op verzoek: 334516. Wrmiitre van de Showband en de Base- en softbalclub Heiloo, parkeerterrein bij sporthal Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Gymnastiekvereniging Klimop, links van parkeerterrein bij Overkerck, achter bloemenhuis Monique aan de Westerweg, tussen 10.00-12.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, Hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur, halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de sintelbaan aan het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Maandag t/m vrydag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan v. Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Alle dagen Cl. Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan, alle uren. Miss majorette van het Twirlteam be- verzorgingstehuis team TKH deze dag het hoogst aan tal punten behaalde, werd zij nog eens extra beloond met een speciale beker. We hebben ons in Amsterdam weer prima gepresenteerd en ze zullen ons daar niet spoedig vergeten. Afgelopen weken hebben we diver se marsrepetities, z.g. 'buiten repe tities', gehouden in verschillende wij ken, welke in de komende weken tot de vakantie en die daarna zullen wor den herhaald. Helaas is het niet altijd mogelijk tijdens deze extra repetities de vereniging voltallig te presente ren, maar wie ons gezien en gehoord heeft, zal toch een indruk hebben ge kregen van wat en wie TKH is. Voor wie interesse heeft, TKH heeft nog plaatsen vrij bij zowel muziek als twirlgroepen. De muzikale vorming wordt o.a. gerealiseerd in samenwer king met de Stichting Volksmuziek school in het kader van de Hafabra- Bij deze opleiding worden Nu, na 35 jaar, heeft Bakker Hemmer een werkelijk super moderne bakkers zaak.* De afgelopen week heeft het er storm gelopen want er waren vele leu ke aanbiedingen. In de broodkrant die u vorige week in de bus kreeg kon u alles over de geschiedenis van bak ker Hemmer lezen. Nu, in zijn nieuwe zaak, is meer ruim te, dus is het mogelijk het assorti ment uit te breiden. Zo is er nu echt Banketbakkersijs, geheel volgens ei gen receptuur, velen hebben hier vorige week al van kunnen proeven. Nieuw is ook de oven in de winkel, waaruit u warme croissantjes, stok brood of een pizzabroodje kunt krij gen. Vele handen hebben geholpen deze zaak van bakker Hemmer zo te mo derniseren. Aannemer Kamer ver zorgde het fraaie interieur en exterieur de firma Steenhoek maakte de ver warming, Kraakman schilderde alles, v.d. Peet bracht de verlichting aan. Schermer zorgde er voor dat alles op de goede temperatuur blijft met de air-conditioning en de sierbestrating werd aangelegd door de heer Steen- huisen die ook twee echte molenste nen in metselde. Enige tijd geleden maakten wij mel ding van het optreden, in het jeugd journaal, van de lagere school de Duif, die een lied voor Afrika zong. Thans is dit op cassette te koop en kost 7,50. 5,-- daarvan is voor de hon gerende mensen in Afrika. Deze cas sette is te koop bij de Duif, Mariën stein 180, tel. 330051 en bij de compo nist van het lied Hans Aalbersberg, Vredenoord 85, tel. 336783. Op deze cassette staan zes nummers, 1 van de popgroep, 3 orkeststukken en 2 klassieke stukken allen gespeeld door leerlingen van de Duif. Ik heb een cassette gekocht voor de honge rende kinderen in Afrika", zal u als muziek in de oren klinken. SLUITING NICOLAAS BEETS SCHOOL Aan het einde van het schooljaar gaat de Nicolaas Beetsschool definitief dicht. Wij stellen oud-leerlingen en belangstellenden in de gelegenheid afscheid te nemen van het team van leerkrachten en ouderraad leden op 28 juni a.s. in de school van 17 - 18 uur. VAKANTIESLUITIN G SPEEL-O-THEEK REGIO HEILOO De Speel-O-Theek zal vanaf 7 juli t/m 21 augustus gesloten zijn. Alle medewerkers van de Speel-Ö-Theek wensen u een fijne zonnige vakantie, en tot ziens! WIETEKE VAN DORT REIKT 107 NIEUWE I.A.S.-ERKENNINGEN UIT Op 17 juni heeft actrice Wieteke van Dort in Flevohof 107 nieuwe erkennin gen van het Instituut voor Ambach telijke Slagersprodukten (I.A.S.) uitgereikt. In Nederland zijn nu 555 slagersbedrij- ven (van de 8.500) onderscheiden met een I.A.S.-erkenning voor hun zelfver vaardigde vleeswaren. Het I.A.S. is een instituut van het Be drijfschap Slagersbedrijf, de bedrijfso- verheid van de Nederlandse slagerij. Het I.A.S verzorgt keuringen voor am bachtelijke, door de slager zélf vervaar digde vleeswaren. De eisen die men aan de te keuren produkten stelt, zijn bij zonder hoog. Uitgangspunt is het verwachtingspa troon dat de consument heeft t.a.v. kwaliteitsvleeswaren. Ieder zelfworstmakend slagersbedrijf kan deelnemen. De keuring is ingesteld voor de meest verkochte vleeswaren in Nederland, t.w. rookworst, gekookte worst, lever worst, hausmacher, gebraden gehakt, gekookte achterham en droge worst. De keuring per produkt bestaat uit 3 on derdelen: een aangekondigde keuring, een onaangekondigde keuring en een steekproef. De consument kan d.m.v. de I.A.S.- onderscheidingen de erkende produkten duidelijk in de desbetreffende slagerijen terugvinden. Uit ons mooie dorp ontvingen Slager Brink, en Slager v.d. Peet de onder scheiding ZILVER, beiden voor Leverworst. Vennewatersweg 15, 1852 PT Heiloo. juwelier - stationsweg 85a oo - telefoon 072 335730 GARETH REES RACING TEAM OP PLEIN VAN 'T LOO Als het weer een beetje meewerkt wordt het vrijdag 21 juni van 19-21 uur leuk op het plein voor het Loo. Dan zal er een echte Formule Ford race auto staan. Iedereen krijgt dan de kans om nu eens op zijn gemak zo'n snel heidsmonster van nabij te bekijken. De coureur Gareth Rees is er bij. dus zijn er vragen, dan zal hij u alles ver tellen over zijn auto en de racerij. Dit alles staat in het teken van het a.s. Race-festival op 29 en 30 juni. Er zul len gratis toegangskaarten uitgedeeld worden en wie boft kan ook een poster bemachtigen. CONTROLES In Limmen werd een auto uit het ver keer gehaald. Vanwege de wel zeer slechte conditie van het voertuig werd het direct naar een sloper ge bracht. Op de A9 werden weer 23 be keuringen uitgeschreven wegens het overtreden van het daar geldende in- haalverbod. Tijdens een controle werd een auto mobilist uit Heiloo aangehouden, die onder invloed van alcohol bleek te zijn. Om diezelfde reden was zijn rij bewijs onlangs al door de politie in gevorderd. Bovendien was de tech nische staat van de auto zo slecht, dat ook deze naar een auto-kerkhof werd overgebracht. Om drie uur 's nachts werd vorige week ook nog eens een flink aangeschoten Heilooë- naar achter het stuur weggehaald. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd. KOOK ur. awilWi Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. opjCjCjing< Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles jeerjjnoen wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, t en tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Opbrengst collecte Rode Kruis in Heiloo De opbrengst van de onlangs in Heiloo gehouden collecte ten bate van het Rode Kruis heeft een bedrag van 10.521 gulden opgebracht. Langs deze weg wil het plaatselijke Rode Kruis-bestuur zowel de gulle gevers als ook de vele collectanten dank zeggen en de hoop uitspreken ook volgend jaar weer op hen te kunnen re kenen. van de muziekvereniging een sterk gereduceerd tarief door de Volksmuziekschool opgeleid voor officieel erkende muzickdiploma's (aanmelding sluit binnenkort). Informeert u eens vrijblijvend, voor de Twirltcam's bij José Kaandorp en de Showfanfare bij Mark Kaandorp, beiden bereikbaar met tel.nr. 335735. Vrijdag en zaterdag jl. kwamen honder den mensen kijken naar de resulta ten van het kampioenschap bloem schikken in winkelhof 't Loo. De K.M.T.P: afd. Heiloo had bijna 40 deelnemers, verdeeld in drie cate goriën: beginners, gevorderden' en ere-klasse (in de ere-klassc zaten de cracks met een ruime wedstrijd ervaring en/of vakopleiding). Clubkampioen in de ere-klassc werd Edwin van Amerongen - hij doet bin nenkort examen als eerste binder en zijn vrije werkstuk was een blikvan ger van de eerste orde! Kampioen bij 7-ij de gevorderden werd Ellen Perk. maakte een schitterend arrange ment met buitenmaterialen in en op laboratorium glaswerk, door het geraffineerde èenvoud opvallend mooi. Bij de beginners werd Paulien Lam kampioen, zij maakte mooi vegeta tief schikwerk. De jury kende de prij zen als volgt toe: verplicht werkstuk ere klasse: 1. Helecn Groot, 2. Edwin v. Amerongen. Gevorderden: 1. Netty Pepping, 2. Truus Kosters, 3. Marjeta Met. Beginners: 1. Joke den Nijs, 2. mevr. Ritsma, 3. Paulien Lam. Vrij werkstuk ere klasse 1.: Edwin v. Amerongen, 2. Magda Bakker. Gevorderden: 1. Ellen Perk, 2. Micp Perk, 3. Ton Burgers. Beginners 1.: Paulien Lam 2. Mo nique Del Prado, 3. Lydia van Dam. Er was overweldigende belangstel ling voor de doorlopende demonstra tie bloemschikken. De stukjes gin gen in eon gezellige verloting met een fleurige prijzenregen. Will n meer welen over de K M I P., bel33.15/3 Vorige week nam Tinus van Steeg na een veertigjarige loopbaan afscheid als ambtenaar op de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Heiloo. Er waren voor hem twee recepties: één met zijn colle ga's en genodigden en één met allerlei inwoners van Heiloo. Na zijn pensionering zal Tinus van Steeg zeker geen hele dagen gaan stilzitten. Dat bleek ook wel uit het cadeau dat hem namens de gemeente door secretaris De Boer werd overhandigd: een gereedschap voor in de tuin dat op een plank in dc schuur geen waarde heeft. Burgemeester Glijnis is belangstellende getuige bij het uitpakken van her atseheidspresentje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1