Mooi meenemen met Zl e pagina 5 Tiende Timmerdorp èn zomerspelen voor Heilooër jeugd in de vakantie mascotte houdt vanaf morgen OPRUIMING UITVERKOOP Van Os Mode Oud papier acties ia Heiiaa Bijzeadere acties NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Stationsweg 85 Heiloo Oprtiiimitj Opruiming m BRILJANT simon peek Ennü extra Lies Zoon: weer volop in de strijd msmam Zeepkistenrace in 't Stationscentrum start: donderdag 27 juni 1 DIERVRIENDELIJK VLEES y/ 50e JAARGANG NO. 25 - 26 JUNI 1985 RAADHUISWEG 12 - HEILOO RAADHUISWEG 13 - HEILOO #Étefhof'l too Heltoö tet. 072-33QJ38 Lies Zoon in actie tijdens de halve marathon in Haarlem. $3$ Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 0. 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) few Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) f j Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Van 13 tot en met 16 augustus wordt het weer een drukte van belang op het terrein aan De Omloop, waar even als in voorgaande jaren weer het Timmerdorp zal worden gebouwd. Al voor de tiende maal is de Stichting Pappod organisator van het gebouw en knutselkamp van vier dagen en in de loop van de jaren is het evene ment uitgegroeid tot een gigantische happening met meer dan 300 deelne mers: jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar. De eerste.twee dagen staan in het teken van timmeren en schilderen. Uit een gigantische berg hout - af komstig van o.a. de afvalstortplaats van Groot aan de Kanaaldijk - halen de kinderen de planken en balken, die zij kunnen gebruiken voor de bouw van hun tijdelijke woning, bunker, of flat. Tot en met donderdagochtend wordt er nog aan de architectonische hoog standjes door gewerkt, 's Middags is er een keuring van de bouwwerken, waarvoor Pappod een bekende Hei- looënaar zal uitnodigen. Vorig jaar controleerde wethouder Dekker van Openbare Werken en Volkshuisves ting de bouw. Goedkeuring, waarbij vooral de veilig heid van het bouwwerk hoog in het vaandel staat, houdt in dat de maker» of maakster een verkoopvergunning krijgt voor de kermis, rommelmarkt, verkoop, etc. op donderdagmiddag vanaf 16.00 uur. Op dat tijdstip gaan de poorten van het kinderdorp open voor ouders en andere belangstel lenden, die allereerst de gebouwtjes mogen bekijken en daarna natuurlijk het één en ander kunnen kopen bij de talrijke, verkopers en verkoopsters, Eigen gemaakte dingen, oude spul len van thuis, eet- en drinkwaren: alles zal verkrijgbaar zijn. En: de kin deren bepalen de prijs, als echte marktkooplui. Zij krijgen die raiddag door diverse ouders gebakken panne koeken als feestmaal. Op vrijdag wordt het Timmerdorp gesloopt. Al het hout gaat op een grote zo hoog mogelijkestapel. 's Avonds, mits het weer goed is, wordt de brand stapel in lichterlaaie gezet onder het toeziend oog van de Heilooër vrij willige brandweer, 's Middags is er voor de kinderen een voorstelling in De Beun. Zaterdag 29 juni heeft de verkoop van kaarten voor deelname aan het Timmerdorp plaats. Dat gebeurt tussen 10.00 - 12.00 uur op twee adres sen: fam. Van Os, De Ronge 30 en 't Oosthonk, Laan van Zeeman 14a. Een kaart kost 7,50 en is alleen a.s. zaterdag verkrijgbaar. Men kan niet telefonisch kaarten bespreken. Wel kan men voor inlichtingen bellen met George Dekker, tel. 334793 (t/m 7 juli). Zomerspelen Voorafgaand aan het Timmerdorp worden zomerspelen gehouden in Heiloo. Deze spelen zijn een vervolg op de zomervakantie-activiteiten, welk* vorig jaar in samenwerking tussen de gemeente Heiloo en de Stichting Werklozen Belangen Heiloo en omstreken werden georganiseerd. Dit jaar is, hoewel er aanvankelijk sprake was van de hulp van studenten van de Cios-sportopleiding, opnieuw deze samenwerking tot stand geko men. In totaal staan in de periode tus sen 22 juli en 9 augustus tien acti viteiten op het programma: vijf voor de jeugd tussen 6 en 11 jaar en vijf voor de jeugd van 12 tot ongeveer 16 jaar. Met name de laatste groep krijgt meer aandacht dan vorig jaar het ge val was. Voor de oudere jeugd is er op vrijdag 26 juli een dropping, op woensdag 31 juli waterspelen, op vrijdag 2 augustus fietstocht op woensdag 7 augustus een sport festijn en op vrijdag 9 augustus een playbackshow met kamp vuur enbarbeque. Jongeren die willen meedoen aan de activiteiten, kunnen een opgavefor- mulier verkrijgen op de afdeling so ciale zaken van het gemeentehuis (Aostastraat) of bij de Stichting Werk lozen Belangen aan de Pastoor van Muijenweg. Men kan zich ook tele fonisch melden. Het gemeentehuis, dat tijdens kantooruren bereikbaar is, heeft nummer 331144 (vragen naar sociale zaken); de SWB, geopend en dus bereikbaar op elke vrijdag van 10.00-12.00 uur, heeft nummer: 337196. De jongeren van 6 t/m 11 jaar kun nen deelnemen aan een creatievedag (maandag 22 juli), een sportfestijn (woensdag 24 juli), een vossenjacht (vrijdag 26 juli) een puzzelto-Jht (maandag 29 juli), een spelletjesdag (maandag 5 augustus)en de play backshow met kampvuur en barbe- que (vrijdag 9 aug.).Zij hebben op school een informatieboekje ontvan gen over de zomerspelen en kunnen het deelnemersformulier daaruit ook weer op school inleveren. Als de vakantie al is begonnen, kunnen zij het nog inleveren bij de afdeling so ciale zaken van het gemeentehuis aan de Aostastraat. De uiterste aan- melddatum is 10 juli. Overigens geldt voor beide groepen voor wat betreft de laatste avond (vrij dag 9 aug.) dat men alleen mag deel nemen wanneer men eerder al aan één van de andere activiteiten heeft meegedaan. De slotavond kost vijf gulden per deelnemer voor welk bedrag men ook een barbeque-maaltje krijgt. Voor de andere activiteiten wordt veelal ook een kleine eigen bij drage gevraagd, die maximaal twee gulden is. Voor een goed verloop van de zomer spelen doet de organiserende werk groep een beroep op ouders en an deren, die zich als vrijwilliger wil len inzetten. Het plezier van de kin deren is direct verbonden met vol doende begeleiding van de activitei ten. Vrijwilligers kunnen zich opge ven via het formulier dat in het boekje zit, dat op alle lagere scholen is uit gedeeld. Ook kan men contact opne men met de afdeling sociale zaken van de gemeente Heiloo. Het adres en telefoonnummer zijn hiervoor reeds vermeld. VVV- vrij van groei-hormonen, konserveermiddelen en kleurstoffen. Bel voor een informatiefolder of prijs lijst: 020 234387 Wielrennen, sterritten, rondes, in N. Holland rijden, de vierdaagse van Nijmegen lopen, de nacht van Alkmaar (van Alkmaar naar Den Helder), de strand-zesdaagse, trimlopen, enz., dat waren de grote liefhebberijen van Lies Zoon. Toen wilde ze ook nog even haar mo torrijbewijs halen en daar gebeurde verleden jaar augustus dat ongeluk mee, waardoor ze nu in een rolstoel zit. Eerst zeven maanden plat op bed, maar vanaf maart heeft ze een rolstoel en is de drang om weer te gaan sporten helemaal terug. Ze is 6 jaar lid van Champion en 14 jaar lid van Trias en nu van de Stichting Gehandicapten in Haarlem, die op 9 juni een halve marathon organiseerde 21 km en 100 meter. Dat leek Lies Zoon wel wat. Ze kreeg een wedstrijdrolstoel, deze heeft vier grote wielen en een klein aandrijfwiel en je zit in een klein kuipje, de wielen staan iets schuin zodat je geen last hebt dat de wielen langs de onderarm schuren. In Heliomare, waar Lies Zoon nog steeds verblijft voor de revalidatie, ging ze met nog 7 anderen in training. Regelmatig werd er van Wijk aan Zee naar Beverwijk heen en weer gerold" want de armspieren moeten sterk wor den en training is erg belangrijk. Op 9 juni verscheen Lies Zoon in Haar- len aan de start en in de stromende regen kwam ze als 10e binnen, een niet geringe prestatie. ,,Ik heb tijdens mijn ziekbed zoveel medeleven van de leden van Champion en Trias ondervonden, ik hoop dat ik straks een sportrolstoel krijg om er dan weer bij te horen," zegt Lies Zoon. Vol trots laat ze haar vlag en vaan tje zien. ,,Deze had ik nog niet", zegt ze. Enthousiast kijkt ze al weer uit naar de marathon die waarschijnlijk in sep tember door Heliomare georganiseerd wordt. Lies Zoon, een vrouw die onder alle omstandigheden blijft vechten voor haar sport. Donderdag 27 juni De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. 't Kieftennest, Slimpad 16, tussen 8.00 - 16.30 uur. Vrijdag 28 juni St. Adelbertschool, Bergeonstraat 22. Tussen 8.45 - 15.45 uur. Ma r kf-ltd w i ti a - en Sint Franciscusschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30 - 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis- aan - huisactie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9-3('u"r' 10 00 Zwem- en Poloclub De Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00 Scouting1"Nederland,Vietoriegroep Alkmaar - Heiloo hoek Westerweg - Kerke- laan Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de sintelbaan aan Het Maalwater 1. Tussen HockeyciubUDe Terriërs, clubhuis op sportcomplex aan het Aenncjater^ Tussen 10 00 - 11.00 uur. Opbrengst bestemd voor realisering kunstgrasveld. Tevens wed strijd voor C-, D-, en E-jeugd van de Terriërs: wie haalt de meeste kilo s papier op. InlC. Jazet (332801) of F. de Jager (334260). RcdKibmhs'clioolHolleweg 98. Tussen 11.00 uur en volgende dag 7.30 uur. E^^Tieuwe°Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort, 5/7. Tijdens de schooluren. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Cl. Wiflibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. SS SfSS «G ïff KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan zo, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Rommelmarkt Bonden voor Ouderen „re* i /*^i iik.ak Voor ophalen van overtollige huisraad en andere spullen: fam. Staal (tel. JJJo4ö) of fam. Lammers (tel. 333296). I Reparatie, modernisatie I Opberging en cleaning I Grote collectie nieuwe mantels I Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 NIEUWE LEVENSMIDDELEN- OPLEIDING In verband met recente ontwikkelin gen in de Levensmiddelenbranche is door het Centraal Onderwijsin stituut voor de Levensmiddelen branche (COL), in samenwerking met de Melk- en Zuiveldetailhandel (OMZ), de ondernemersopleiding voor deze branche vernieuwd: een drie jarige opleiding met 34 lesavonden per jaar, verspreid over geheel Neder land, ondermeer in Alkmaar. Het laatste studiejaar geeft de mogelijk heid zich te specialiseren voor een groot bedrijf of een kleinere zelfstan dige winkel. Het einddiploma geeft ook recht op vestiging in vele andere branches. Inlichtingen bij het COL, Postbus 142, 3970 AC Driebergen, telefoonnum mer 03438- 13494. STICHTING VOLKSMUZIEKSCIXXX- HEILOO Als muziekschool moeten we vaak ons bestaansrecht bewijzen (en dat is maar goed ook!). Vaak ook moeten we dui delijk maken waardoor de muziek school aantrekkelijker is dan andere muziekopleidingsmogelijkhedenEén van de redenen waarvoor de muziek school dan wordt gekozen is de kwali teitswaarborg: er wordt bij ons altijd door bevoegde docenten les gegeven. Ook is voor velen het ensemblespel be langrijk. Na twee jaar instrumentaal onderwijs heeft de leerling het recht om mee te spelen in een ensemble. Hierdoor krijgt het samenspelen met andere (soorten) instrumenten extra aandacht. Aan de muziekschool in Heiloo zijn 15 ensembles met in totaal ongeveer 180 leerlingen. Een negental van die ensembles kunt U vanavond beluis teren. Om half acht hebben we namelijk ons ,,Slotaccoord", waarin optreden: de dwarsfluitgroep o.l.v. Riek van der Veen; een slagwerkgroep en het Pop- jazz-ensemble o.l.v. Fred Bakker; vioolensemble o.l.v. Roel Steeman; de Big Band en het saxofoonkwartet o.l.v. Jack Kat; het (blokfluit)barok- ensemble en blokfluit-lichte muziek- ensemble o.l.v. Ans Hermans en het volwassenenensemble en (volwasse nen) gemengd koor o.l.v. Cas Himmel- reich. Het programma zal zeer de moeite waard zijn. De uitvoering duurt onge veer VA uur. U begrijpt wel, als U de lijst van de negen samenspelgroepen nog eens de revue laat passeren dat een grote verscheidenheid aan muziek ten gehore wordt gebracht. Kom kij ken en luisteren naar het enthousiaste spelen van onze leerlingen. U bent van harte welkom: de toegang is gratis. Tot ziens. MORGENAVOND WEER RAADSVERGADERING De raad van de gemeente Heiloo houdt morgenavond in het gemeentehuis haar maandelijkse vergadering, welke om 20.00 uur begint. Belang stellenden kunnen deze vergadering, waarin het gemeentelijk beleid wordt bepaald, bijwonen. De raadstukken kan men van te voren tijdens kantoor uren inzien op de afdeling algemene zaken van het gemeentehuis en tij dens de openingsuren in de openbare bibliotheek. 1 Ook in het nieuwe seizoen zal vanaf 2 september overdag badminton gespeeld kunnen worden. Op maandag- en dinsdagochtend wordt door dames- groepen gezellig badminton gespeeld, en in een ont spannen sfeer wordt de conditie op peil gehouden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Bij voldoende belangstelling zal ook op andere dagen, overdag gesport kunnen worden, met een gemengde groep. De prijs bedraagt M 28,00 voor 35 weken badminton met begeleiding van een trainer voor diegenen die daar prijs opstellen. Voor inlichtingen kunt U bellen: Hans Boon, tel. 072-336715 - na 18.30 uur. Helen Landwehr Johann, tel. 023-377932 - na 18.30 uur. of bel vrijdag overdag de badmintonhal, tel. 072-337400, of kom vrijdag in de hal even i Op de agenda staat onder meer een voorbereidingsbesluit ten aanzien van het perceel Oosterzijweg 59/hoek Lagelaan. De bewoners, de fam. Visser-Beentjes, heeft bij de gemeen te het verzoek ingediend om het pand, een gerestaureerde stolpboerderij, te mogen verbouwen tot een restau rant. Het college van burgemeester en wethouders is bereid om aan het verzoek te voldoen via een artikel 19-procedure. Morgenavond wordt ook het bestem mingsplan Zuid-Oost I vastgesteld, hetgeen betrekking heeft op (waar schijnlijk) de laatste grote uitbrei ding van onze gemeente. Het betreft het gebied ten zuiden van de Kanaal- weg en ten oosten van de Kennemer- straatweg. Tegen het plan zijn vijf bezwaarschriften ingediend. De voor naamste bezwaren zijn de vrees voor verkeersproblemen op de Ooster zijweg en de Groenelaan en het ver lies van het landelijk karakter van de Oosterzijweg. Het college is echter een andere mening toegedaan en adviseert de raad alle bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De raad heeft morgen het laatste woord. Enige tijd geleden maakten wij in de Uitkijkpost reeds melding van de plan nen van de heer Keeman om te komen tot de bouw van een tennis- en squash- hal in Heiloo. Zijn idee was om de accommodatie nabij zwembad 't Baafje te situeren. De gemeente is bereid het plan van Keeman te on dersteunen, maar dan wel op een an dere plaats. In overleg met sportver eniging HSV is één van de voetbal velden op het HSV-complex als goed alternatief naar voren gekomen, namelijk het veld op de hoek De Dors/ Het Maalwater. Voorts staan op de agenda de verhuur van een deel van de St. Adelbert school, de reconstructie van het soft- balveld van BSC Heiloo, de recon structie van een viertal speelterreinen (Vredenoord, Boekenstein, trimbaan Heilooër Bos en De Driestal) en de vaststelling van de tarieven voor het Open Huis en De Beun voor het ex ploitatiejaar 1985-'86. Op zaterdag 29 juni wordt in het Sta tionscentrum weer de traditionele zeepkistenrace gehouden. Deze vindt plaats om het Stationsplein van 10.30- 15.00 uur. Je maakt maar een zo mooi mogelijke kar .en je meldt je, tot 28 juni, aan bij de zaak van Jef Let- schert. Natuurlijk zijn er in de race de nodige handicaps aangebracht, maar dat maakt het juist spannend. Tevens is er een kindermarkt, kin deren die in bepaalde spullen geen zin meer hebben kunnen deze hier verkopen en van dat geld weer iets kopen wat ze wel leuk vinden. Kom dus allemaal zaterdag naar het Sta tionscentrum want het belooft een leuke boel te worden. JUWELIER, Stationsweg 85A Heiloo, tel. 072-335730. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1