«IR 07, Oud papier acties in Hei/oo Bijlandere acties mascotte vanaf morgen Vi PRIJZEN Uitbreiding Heiloo in Zuid-Oost moet uiterlijk in '86 starten NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN m mm UNIQUE VOOR EXCELLENTE DAMES- EN HERENMODE monsieur Zeepkistenrace ondanks regen groot succes Stationsweg 85 Heiloo Project vandalisme sloeg aan op scholen Disco Heiloo in de prijzen y S x s. 7 f.~ ^4 f MODEHUIS zie 9 GEEN SPREEKUUR OMBUDSTEAM VANAVOND v. 18.45-21.30 uur LIMMER JAARMARKT SUPER RECLAME a.s. Vrijdagmiddag zaterdag, algehele LEEGVERKOOP, ALLES MOET WEG De Aalsmeerse Bloemenhal Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) ■B lli# Redactie-adressen: '■Mvi Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) mrmjM/ Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) 50e JAARGANG NO. 26-3 JULI 1985 y' - DAMESMODE: HEERENWEG 174, HEILOO GED. GRACHT 42, SCHAGEN HERENMODE: HEERENWEG 174, HEILOO WERELDWINKEL Wegens'vakantie zal er in juli en au gustus geen stand van de wereld winkel staan in 't Loo. Levensmidde len uit de Derde Wereld zijn in deze tijd verkrijgbaar in de ,,Santekraam" ('t Hoekstuk) en in de Korenbloem" (Stationscentrum). GESLAAGD AAN DE JOHN F. KENNEDYSCHOOL VOOR MAVO Anneke Blanken (Heiloo), Miranda Blok (Egmond aan Zee), Menno de Boer (Egmond aan Zee), Sylvia den Boer (Egmond aan Zee), Roy Boontje (Limmen), Maryse Calf (Heiloo), Menno Hollander (Heiloo), Mireille Munnikhof (Heiloo), Bianca Oudt (Heiloo), Faulien Vonk (Heiloo), Ralph de Vries (Egmond aan Zee), en Marcel Zeeman (Heiloo). Vrijdag 5 juli (van 19.30 - 20.00 uur) is voorlopig het laatste speekuur van het Ombudsteam. Na de vakantie be ginnen we weer op vrijdag 23 au gustus, ook van 19.30 - 20.00 uur in de Duif, Mariënstein 180. Tijdens de vakantie zijn we bereikbaar op tel.: 330011 of tel.: 335710. „WELFARE RODE KRUIS" Wegens vakantie is het van 3 juli t/m 14 augustus niet mogelijk handwerken te kopen op de woensdagmorgen aan de Kennemerstraatweg 382. Vanaf 21 augustus bent U weer van harte welkom. Aan de Kerkweg en Dusseldorperweg. TOT ZIENS. Donderdag 4 juli. W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens de schooluren. Vrijdag 5 juli. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur. Ook bij slecht weer gaat het ophalen door. Donderdag 4 en vrydag 5 juli. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Ook lompen. Halen op verzoek: 333600. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Zaterdag 6 juli. Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-11.30 uur. Ook dagelijks onder schooltijd kan oud papier gebracht worden. Halen op verzoek: 331857. Ook lompen. Handbalvereniging De Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30-12.00 uur. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de sintelbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Maandag tot en met vrydag. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Alle dagen. Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Meer levensvreugde door zomerpostzegels. Het comité voor de zomerpostzegels te Heiloo deelt met genoegen mede dat het bestuur van het Jongerencentrum Buk Buk een bedrag van f. 2000,00 zal ontvangen voor de inrichting van het verbouwde Bruno-gebouw. Op voordracht van de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland is besloten de aanvraag van deze eenmalige subsidie te honoreren uit de opbrengst van de verkoop van zomerpostze gels. Rommelmarkt Bonden voor Ouderen. Voor het ophalen van overtollige spullen, huisraad, en dergelijke: familie Staal (tel. 333648) of familie Lammers (333296). SINT BENENDICTUSSCHOOL SPEELT MUSICAL VOOR DE LOET Per traditie voert de zesde klas aan het eind van het schooljaar een musi cal op, maar dit jaar wilden zij per sé het verhaal en de muziek zelf ver zinnen. Men moest dus al vroeg be ginnen. Het ging tenslotte zo' goed, dat ze zelf ook de coulissen konden schilderen en de kleren naaien. On dertussen werd de muziek ook door leerlingen uitgevoerd o.l.v. Cas Him- melreich, die de arrangementen ver zorgde. Doordat alles lekker op tijd klaar was, kwam er de mogelijkheid een extra uitvoering te geven. De kin deren wilden dit graag doen voor hun "buren", de bewoners van De Loet. Nadat de directeur van dit bejaarden centrum had vastgesteld, dat voldoen de bewoners graag naar de aula van de school wilden komen, om het te bekijken, gingen de kinderen met extra ijver verder. Afgelopen vrijdagavond stonden al len klaar, met enige trots en de buik vol zenuwen voor een volle zaal be jaarden. Zij genoten van het stuk "Spoken bestaan toch niet?". Het verhaal: de spokenkoning is machte loos geworden, doordat iemand zijn ambtsketting heeft gestolen. Op zoek daarnaar nemen zij een jongen ge vangen op het afscheidsfeest van de zesde klassers. De spoken-rechtbank verklaart hem schuldig. De klasge noten gaan op zoek door het schimmig spokenkasteel. Na veel avonturen komt de ketting weer terecht. De kin deren krijgen tot beloning een andere ketting, waardoor ze nooit meer bang hoeven te zijn voor spookgestalten. Het spel werd goed gebracht in een fantastische belichting, zodat ieder geboeid toekeek: het was een waar genoegen een groep kinderen zo toe gewijd aan het werk te zien. TAMBOERSKORPS NIJENBURG SLUIT HET SEIZOEN Afgelopen zondag trad Tamboer en Majorettenkorps Nijenburg op in Noord-Scharwoude. Op uitnodiging van drumband Apollo had daar een onderlinge show en presentatie aan de Langedijker bevolking plaats. Het was het besluit van een druk seizoen. Om enkele optredens te noemen: Op Koninginnedag voor de bewoners van Huize Overkerck, een aantal keren in de binnenstad van Alkmaar, een erg succesvol optreden in Zaan dam en de afsluiting van de avondvier daagse. Afgelopen woensdag bege leidden zij de Anjercollecte in plan Oost. In Noord-Scharwoude was het korps alweer compleet met „mini- rettes". Die lieten dan ook echt zien, dat zij de jongsten waren en voor het eerst mee mochten. Zij vonden het gezellig, liepen er fleurig bij en trok ken zich van de maat weinig aan. Om dat beter te kunnen gaan zij in augustus weer oefenen. Dat met oe fening veel te bereiken is, was wel aan de lyraspeelsters te horen. Zij speelden hun nieuwe marsen schit terend. Wekelijks was er dan ook des kundige leiding bij de heer Schouten thuis gerepeteerd. De lyrasektie wordt na de vakantie uitgebreid. Er kunnen nog lyraspeelsters- en spelers bijkomen. Op 21 augustus is de eerste oefenavond weer en de dag erna een optreden. De stromende regen, kon zaterdag, de jeugd niet weerhouden in grote getale naar het Stationscentrum te komen. Aan de zeepkistenrace deden zo'n 35 deelnemers mee en kosten nog moeite waren gespaard om toch maar een mooie kar te maken. Organisator Jef Letschert had zijn handen vol om alles goed te doen ver lopen maar het liep met recht op "rol letjes". Martinus de Vries is in dit gebeuren ook een onmisbare figuur geworden, op een hele charmante manier wist hij de zaken weer aan elkaar te praten. De prijzen werden aan het einde van de rit als volgt ver deeld. De CL Willibrordschool moest de beker nu afstaan aan de Hofdijk- school waar het team van Rik Avis de wisselbeker kreeg. De tweede prijs was voor Patrick Duijn met bestuur der van ,,de Brug". De derde prijs ging naar Roel van Velzen met be stuurder van ,,De Nieuwe Hoeve". De zeepkistenrace in het Stations centrum was evenals vorig jaar (fo to) een groot succesde regen ten spijt. Er was ook een pechprijs, deze ging naar Darinka Boulognois van de CL Willibrordschool. De meeste „zeepkis ten" hadden namen en zo kon het gebeuren dat de,,Paus-mokel uit moest komen tegen het „konijnen hok". De kindermarkt had veel te kampen met het slechte weer men kan spreken van een „rustige han del". Dit hele gebeuren in het Sta tionscentrum trekt ieder jaar steeds meer deelnemers en is ook voor jong en oud een alleraardigst zomer- evenement. In de afgelopen weken hebben alle basisscholen in Heiloo meegewerkt aan het door de gemeentelijke commissie ter bestrijding van vandalisme opgestarte project over dit onderwerp. Twee jaar geleden werd ook al een project gehou den. Ditmaal was voor een andere opzet gekozen. Twee werkloze docenten heb ben op de scholen een les verzorgd over vandalisme. Daarna kwam ook iemand van de politie naar de school toe om over dit onderwerp te spreken. Uit de reacties van leerlingen en docenten, als ook uit die van degenen die het project verzorg den, is gebleken dat deze aanpak aansloeg. Jolanda Keyzer verzorgde op een aantal scholen de eerste les over vandalisme. Met behulp van een film werd gepro beerd de leerlingen van de zesde, vijfde en soms ook vierde klas duidelijk te maken wat allemaal vandalisme kan zijn. Ook vroeg zij of de kinderen zelf wel eens iets hadden stukgemaakt om zo aan te tonen waar de grens tussen per ongeluk en expres ligt. Namens de politie bezocht de heer van de Vlekkert de scholen. Hij vertoonde een diaserie over het vandalisme en sprak vooral over de gevolgen ervan. Opvallend was dat veel kinderen zelf met oplossingen kwamen om vandalisme uit te bannen. Zwaardere straffen voor vandalen scoorde daarbij hoog. Plannen maken op het gebied van de ruimtelijke ordening doe je lang van te voren. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de gemeente Heiloo. In het voorjaar gaf de gemeenteraad groen licht aan de aanleg van de zuidelijke wijkontsluitings weg, een plan dat al twintig jaar geleden werd gemaakt. Vorige week bespraken de negentien raadsleden onder voorzitter schap van burgemeester Glijnis het uitbreidingsplan Zuid-oost I. Ook daar over wordt al lang gesproken. Gezien de lange lijst van woningzoekenden in onze gemeente is de realisering van de dorps uitbreiding gewenst. Zo oordeelde ook de voltallige raad. Mevrouw van Gelder (Heiloo 2000) omschreef de lange procedure zeer treffend: „Plan Zuid Oost is een kind dat erg lang op zich heeft laten wachten". Dat een spoedige voortgang van het plan gewenst is, onderschreef de heer Knij- nenberg (VVD). „We hopen dat er niet teveel vertraging ontstaat door beroeps procedures". Daarmee zinspeelde hij op onder andere de vijf bezwaarschriften, die zijn ingediend. De raad was het met het college eens dat de bezwaarschriften ongegrond waren, maar de indieners ervan kunnen nog tegen het raadsbesluit in beroep gaan. De heer Adema stelde met nadruk: „Spoed is geboden, maar dat mag niet ten koste van de bezwaar schriften gaan". Wethouder Borsjes (evenals Adema PvdA) antwoordde uitvoerig op de door de raadsleden gestelde vragen. Ook hij oordeelt dat een snelle voortgang noodza kelijk is. „Het is een historisch moment. We moeten alles op alles zetten om in 1986 contingent te krijgen, zodat we in oktober van dat jaar kunnen gaan bouwen". De wethouder gaf aan dat er in de noordoost-hoek van het plan gestart zal worden met de bouw van ongeveer 350 woningen. Na de beant woording van vragen in eerste en tweede termijn door de wethouders Borsjes en Dekker (VVD) stemde de raad voltallig met het voorstel in. Restaurant De raad oordeelde ook gunstig over het verzoek van de familie Visser-Beentjes om van hun woonboerderij aan de Oosterzijweg een restaurant te mogen maken. Diverse raadsleden vroegen wel speciale aandacht voor voldoende par keergelegenheid op eigen terrein van de toekomstige restaurant-houders en geen overlast van geparkeerde auto's op de openbare weg. Ook een nauwkeurige omschrijving van het te voeren bedrijf (met oog op eventuele overname door derden in de toekomst) werd verlangd. Bezwaren kwamen er van de kant van mevrouw Schuurman (D'66) en de heer Adema. Zij menen dat de vestiging van een restaurant afbreuk doet aan het agrarische karakter van de Oosterzijweg en nabije omgeving. Zij vormden echter een minderheid. Tennishal Enige verwarring ontstond vorige week donderdag bij de behandeling van het verzoek van de heer Keeman om op één van de voetbalvelden van HSV (het veld op de hoek Ringweg-Maalwater) een tennis- en squash-hal te mogen bouwen. Geen der partijen had bezwaar tegen de verandering van een voetbal- naar een tennis en squash-bestemming van het terrein. Wel waren de VVD en Heiloo 2000 van mening dat een beperking in het contract moest worden opgenomen over de omvang van het assurantie- bedrijf dat de heer Keeman in het pand wil vestigen. Tenslotte werd hiervoor een oplossing gevonden door de bouwteke ning, behorende bij de hal, op te nemen als bijlage van het contract tussen gemeente en de heer Keeman. De heer Keeman verwacht in januari '86 de poorten van zijn accommodatie te kun nen openen. Veel aandacht werd besteed aan het groepseffect. Binnen een groep doen twijfelaars vaak toch mee aan het plegen van vernielingen of het overtreden van regels. Het verhogen van de drempel tot vandalisme was één van de uitgangspun ten van het project. Het gevoel van spijt na een overtreding sloeg in dat opzicht niet zo heel erg aan. De onderwijzers van de scholen toonden zich positief over het project. In de meeste gevallen luisterden zij alleen, maar soms namen zij deel aan discussies Na afloop van de lessen bleken zij bereid in het vervolg nog meer aandacht aan vandalisme te besteden. Bijvoorbeeld, wanneer op de eigen school iets kapot gaat, dan willen zij dit in het kringge sprek in de klas ter sprake brengen. Enkele scholen bleken bereid ook vol gendjaar vandalisme weer als project op school te behandelen. Eigenlijk is het gehouden project nog niet geheel afgerond.Ter afsluiting van het project was het namelijk de bedoe ling dat de leerlingen individueel of in groepen een werkstuk zouden maken over vandalisme. Door tijdnood hebben veel scholen het maken van werkstukken niet kunnen volbrengen voor de aanvang van de schoolvakantie. Daarom is beslo ten, dat dit in het nieuwe schooljaar wordt voltooid. In november wordt dan een tentoonstelling van alle werkstukken gehouden in de openbare bibliotheek aan het Malevoort. NIEUWE KADERCURSUS KREATIEVE HANDVAARDIGHEID De Stichting Beeldende Vorming Castricum zal ook dit jaar een kader cursus kreatieve handvaardigheid starten. Deze 2-jarige kursus is een van de kaderkursussen in Noord- Holland, waarover dezer dagen be richten zijn verschenen. De kursus in Castricum heeft plaats op woens dagavond en is voor iedereen die zich op het gebied die werken of gaan wer ken met groepen, bijv. in buurthuizen, ziekenhuizen, instelling voor lichame lijk of geestelijk gehandicapten, etc. Er wordt met diverse materialen en technieken gewerkt, zoals klei, gips, papier-maché, hout, metaal, druktechieken, textiel en karton. Voor deelname is g^n vooropleiding vereist. Aan het einSvan het tweede jaar kan men een efamen afleggen. Wie informatie wil hebben kan bel len met Marian Bruggeman, M. L: Kinglaan 34, Castricum, tel. 02518- 53512. De Lente-etalagewaarmee Disco Heiloo in de prijzen viel. In een landelijk uitgeschreven etalage wedstrijd van Polydor en Phonogram, heeft Disco Heiloo de derde prijs ge wonnen. Een geweldige prestatie! De heer Menkhorst, die nog maar een halfjaar Disco Heiloo beheert, is zicht baar verheugd. „We kregen een pak ket dat we gebruiken moesten, maar je mocht ook artikelen van jezelf toevoe gen. Wij hebben in de gegeven kleu ren doorgewerkt, met papieren bloe men en dat stond erg goed", aldus de heer Menkhorst. De prijs bestond uit een pakket com pactdiscs. Vanaf 1 juli zijn deze nu in de Disco Heiloo in de Winkelhof 't Loo verkrijgbaar. Dames, het is weer zover, wij gaan op VAKANTIE, d.d. 8 juli t/m 22 juli. Volgens traditie gaan we weer STUNTEN! 3 verschillende groene of bloeiende planten voor10-00 Eén kost u4-50 (zolang de voorraad strekt) Uw adres: Halverwege de Zevenhuizerlaan nr. 54, Heiloo Vrijdagavond koopavond We wensen al onze clientele een gezonde prettige vaKantie toe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1