Heiloo op z'n kop door polstok verspring festijn Nieuws vuur uuderen m kerkdiensten ■I Medische diensten Andere ndressen wm iJM BRI KENDE Hl IIZERS Fa. J. DE GRAAFF Jk&m ZAV De Railway kampioen mÈm AUTORIJSCHOOL „DE WAAG DIERENBESCHERMING HEIL00-LIMMEN-CASTRICUM 1 «MM Sportpark UITKIJKPOST 24 JULI 1985 Wederom zal er tijdens de kermis in Heiloo op maandag 29 juli een polsstok- strijd losbranden. Vanaf 11 uur is iedereen welkom op het land aan de Vennewaterweg 24, ter beschikking ge steld door de gastvrije familie Onderwa ter. Het belooft een schitterend spekta kel te worden want reeds vele prominen te springers hebben zich opgegeven. De inschrijving is echter nog steeds voor iedereen open, bel voor informatie en opgave: 072-331167. Men zal springen in volgende vier categorieën: geoefende senioren, onge oefende senioren, junioren tot 16 jaar en dames. Voor iedere categorie zijn er mooie bekers en andere prijzen te verdienen, ter beschikking gesteld door de Heilooër middenstand. De inschrijfgelden gaan als altijd naar een goed doel en wel het Emmakinder- ziekenhuis te Amsterdam waar voor de zieke patientjes speelgoed zal worden gekocht. Het terrein is ook goed te bereiken voor mensen in een rolstoel. Na afloop zal de prijsuitreiking plaats vinden door Miss Polsstok '85 in café de Viersprong van Ares de Wit W GESTOLEN Afgelopen week zijn de tuinmeubels gestolen uit een tuin aan de Kanaaldijk. Er worden één tafel en vier stoelen vermist. Verder werd op 19 juli een bromfiets, merk Puch maxi, gestolen. POGING TOT INBRAAK Er zijn deze week drie pogingen tot inbraak geweest. Op zaterdag 15 juli werd er getracht een auto open te breken, die stond geparkeerd op het parkeerterrein de Dors. Hierbij werd de portier van de auto flink beschadigd. Ook was er een poging tot inbraak in een woning in Heiloo. De derde poging om een garage binnen te dringen aangren zend aan een woning in het Blokhoven- park. In alle drie gevallen werd er niets meegenomen. VERNIELINGEN In de nacht van 15 op 16 juli, omstreeks half drie, zijn drie auto's beschadigd van het garagebedrijf Hoesbergen aan de Pastoor van Muyenweg. De schade bedraagt f. 1300,-. Op 15 juli werd van een auto geparkeerd op de Kerkakkers de voorruit ingeslagen en de portier zwaar beschadigd. Een aantal jongelui uit Castricum, die op 16 juli gedropt werden in Heiloo, vonden het nodig twee verkeersborden te vernielen. De vandalen werden aange houden en overgebracht naar het politie bureau. Na bekentenis van de daders, werd in overeenstemming met de leiding besloten dat de daders de schade zullen vergoeden aan de gemeente Heiloo. AANRIJDINGEN Op 14 juli verleende een auto op de kruising, Groenelaan-Zevenhuizerlaan geen voorrang aan een bromfietser rijdend op het fietspad, er was alleen materiële schade. Op 15 juli 's avonds om half zeven deed zich een eenzijdig ongeval voor. De bestuurster van een auto afkomstig uit -Alkmaar; wilde al rijdeed iets op rapen, maar lette niet op het 'stuur en botste pardoes, tegen een laponu Er was geen lichamelijk letsel, maar wel werd de auto zwaar beschadigd. Op 18 juli deed zich eveneens een ongeval voor op de Kanaalweg. Een automobilist die met hoge snelheid op de Kanaalweg reed, dacht dat hij geen voorrang kreeg van een auto afkomstig van de Boekelemeerweg. Ondanks het harde remmen schampte hij toch de auto en raakte daardoor op de verkeerde weghelft en botste tegen een andere auto. Er was alleen materiële schade. Op 19 juli deed zich een ongeval voor op de Kennemerstraatweg. Een automobi list wilde vanaf de parkeerstrook de weg op gaan, maar lette daarbij niet goed op het aankomende verkeer en botste tegen een auto. Een auto moest daarna worden weggesleept. RIJDEN ONDER INVLOED In de nacht van 19 op 20 juli is een automobilist aangehouden omdat hij opvallend rijgedrag vertoonde. De man bleek te rijden onder invloed, waarna een bloedproef afgenomen werd. Heiloo - Handelsweg 7a Tel. 072-331025 Alkmaar - Emmastraat 93 Tel. 072-129045 VERHUIZINGEN geheel verzorgd PIANO VER VOER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS AGENDA 'T TREFPUNT Westerweg 294, tel.: 331297. Hoog en Laag 7a, tel: 331458 Dagelijks van 13.30-17.00 uur soos/kla verjassen/bridgen en biljarten met uit zondering van zaterdag. ZOMERSLUITING In verband met vakantie tot en met 9 augustus zijn de spreekuren van de Stichting Koördinerend Welzijnsweg Ou deren als volgt: Iedere maandag-, woensdag- en vrijdag ochtend van 9.00-10.00 uur in 't Tref punt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel: 331297. OUDEREN MAKEN IN DE TOEKOMST STEEDS GROTER DEEL VAN DE BEVOLKING UIT Nederland zal in het jaar 2000 tussen de 14,8 en 15,5 miljoen inwoners tellen, hetgeen 0,3 tot 1,1 miljoen meer is dan thans. Dit blijkt uit de nationale bevol kingsprognose van het centraal bureau voor de statistiek. De bevolking zal tot 2000 niet alleen in omvang toenemen, maar tegelijk ook meer vergrijzen. Het aantal 65-plussers stijgt de komende 15 jaar van 1,7 naar 2,2 miljoen. Het aandeel van deze groep in de totale bevolking loopt daarmee op van 12 naar 14 a 15 procent. Hiertegenover staat een dalend aantal jongeren. Er zijn nu 4,1 miljoen jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar. Rond de eeuwwisseling zal dit aantal zijn geslonken tot 3,2 a 3,8 miljoen. Hierdoor daalt het percentage jongeren van 28 naar 21 a 24 procent. De categorie 20-64-jarigen (de potentiële beroepsbevolking) zal in omvang toene men van de huidige 8,6 miljoen tot tussen de 9,4 en 9,6 miljoen in 2000. Het percentage stijgt daarmee van 60 naar 62 tot 64. De ouderenbevolking zelf zal eveneens verouderen. In de groep mensen van 65 jaar en ouder stijgt het aandeel van de 60-plussérs van 21 naar 24 procent in 2000. Deze ontwikkeling hangt onder meer samen met de veronderstelling dat de sterf te risico's op vrijwel alle leeftijden vooralsnog blijven dalen. Kort na het jaar 2000 zal het inwonertal van ons land langzaam gaan dalen. De bevolking is dan dermate sterk verouderd dat de aanhoudend lage geboorte niet meer opweegt tegen de voortdurend toene mende sterfte. Na de eeuwwisseling zal niet alleen het aantal jongeren afnemen; ook zal de omvang van de potentiële beroepsbevolking kleiner worden. Het aantal 65-plussers daarentegen zal met name vanaf 2010 sterk stijgen. Over 50 jaar zal de groep van ouderen ruim tweemaal zo groot zijn als thans het geval is. TON LEURS HET ZEVENHUIZEN 15A HEILOO - TEL. 072-330294 GROEPSWONEN VAN OUDEREN KENT EIGEN VERENIGING 'Oud en (eigen)wijs' is het nieuwe informatieblad van de nog jonge Lande- Lijke Vereniging Groepswonen van Ou deren. In het eerste nummer stelt de vereniging zich voor met het bestuur, doelstellingen en regels. Het blad zal minstens vier keer per jaar verschijnen. Begin 1984 telde ons land ruim 50 initiatiefgroepen, die gericht zijn op het tot stand brengen van een woongroep van ouderen. Daarbij waren ongeveer 500 ouderen betrokken. Na voorberei dend werk door de Nederlandse Federa tie voor Bejaardenbeleid en een landelijk contactdag, is op 16 mei 1984 de Landelijke Vereniging opgericht. Doelstelling is: het bevorderen en in stand houden van het op basis van zelfbeschikking en zelfredzaamheid wo nen in groepsverband van ouderen. De achterliggende gedachte is dat ouderen heel lang zelfstandig kunnen blijven wanneer ze hun krachten bundelen door dicht bij elkaar te gaan wonen; ze helpen elkaar -en daarmee zichzelf- volgens in overleg opgestelde regels, zonder hun privacy op te geven. De vereniging heeft een adressenbank, om vraag en aanbod op het gebied van groepswonen van ouderen op elkaar af te stemmen.De vereniging geeft ondersteu ning en verwijzing aan groepen en personen die problemen ontmoeten bij het tot stand brengen van een woonpro ject. De vereniging behartigt de belangen van woongroepen van ouderen en wil invloed uitoefenen op het beleid van overheden. Er is overleg en samenwerking met de Landelijke Vereniging Centraal Wonen en het Landelijk Aktiekomite Groeps huisvesting. Het lidmaatschap staat open voor individuele personen (f. 10,-) en voor woongroepen van ouderen en initiatief groepen voor zo'n woongroep (f. 5,-- per groepsdeelnemer, minimaal f. 25,-- per groep per jaar). Donateurs zijn welkom. Aanmeldingen en inlichtingen bij: Landelijke Vereni ging Groepswonen van Ouderen, Paleis sfraat 35 fis, 1012 RB Amsterdam, tel. 020-225621 (voorlopig). Goed tehuis gezocht voor: 1 rood/wit katertje 11 wkn., 1 zwart poesje 11 wkn., 1 zwart/wit katertje 10 wkn, 1 cypers katertje 10 wkn., 1 rood/wit katertje 3 mnd., mooie lapjes poes (schildpad) "Poekie" 9 mnd. geste- ril., rood/witte kater "Vlekkie" ljr. gecastr., leuke kater "Zorro" 2 jr. gecastr., mooie zwarte kater "Chico" 2 jr. gecastr., lieve zwarte kater "Peuter" 7 jr. gecastr.Bastaardherder 8V2 mnd. reu bruin bastaardhondje 3 jr. reu bastaardspaniel 6 jr. teef, diverse konijn, tjes. Vermist: Zwart hondje 9 jr. reu, omgeving Don Bosco-kerk Alkmaar, kater "Ginger", rood/wit van boot in Akersloot. Poes "Kniertje" 11 jr., zwart/wit, Dompvloet laan Heiloo, lapjespoes 4 jr., klein van stuk, Groot Barlaken Heiloo, katertje 3 mnd., grijscypers, Kennemerstraatweg/ Hogeweg, achter Motel Heiloo. Poes(je), zwart met witte neus en voetjes, halve staart, Uiterwaard Heiloo. Kater 7 jr., zwart/wit gevlekt, niet gecastr., Omloop Heiloo. Poes 2 jr., tenger, grijs/bruin gestreept, Kennemerstraatweg t/o Block, hovepark Heiloo. Kater "Tong" 1 jr., cypers, gecastr., Kennemerstraatweg t/ o Blockhovepark Heiloo. Kater "Bas" 5 jr., cypers/wit, gecastr., Hoekstuk Hei loo. Kater, rood 1 jr. gecastr., Termijen Heiloo. Kater, rood 9 jr. gecastr., langharig, Schermerhorn. Ruigharige cavia, halfwas, zwart/wit, Middelhof, Heiloo. Gevonden: Cavia, driekleur, bij politiebureau Hei loo. Wij hebben ZEER DRINGEND behoef te aan mensen, die tijdelijk een gevon den kat of hond tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. Inl.: Dierenbescherming Heiloo e.o. Katten 072-331407, honden 072-333714, Knaagdieren 02205-2256. ctufi ONDERLINGE WEDSTRIJD PONYCLUB HEILOO Op zondag 7 juli werd de derde on derlinge wedstrijd gereden op het terrein aan de Vennewatersweg. Doordat juist de vakanties begonnen waren was de deelname wat kleiner dan op andere wedstrijden. Desalnie- temin werd er weer in vier rijbanen dressuur gereden en was er weer de mogelijkheid om te springen over een parcours dat door Iet Frans was ge tekend en mee te doen aan een spel. De uitslagen van de dressuur wed strijd waren: eerste prijzen voor Ni cole Jonkman, Mary Zonneveld, San dra Putker en Natascha Rietmeyer, tweede prijzen voor Simone de Kruik, Angelique Apeldoorn, Flory van Haas ter en Loes Kuulman, derde prijzen voor Soraya Wiersma, Inge Ander son, Odette Schipper en Isabella Schuurman. Bij het springen werden de prijzen ge wonnen door Jeroen Zeeman (eerste prijs) Anneriet Dekker, Gonny Schoon hoven, Liesbeth de Ruiter en Linda Veldt, die allen foutloos sprongen en op hun steil van springen werden ge jureerd. Bij het spel ging het erom de snelste te zijn in stap, draf en galop en er tevens voor te zorgen dat de pony niet in snellere gang overging bij de stap en de draf. Anneriet Dekker wist haarpony Nathalie het snelst over de finish te krijgen. De volgende prijzen waren voor Sandra Putker, Sandra Groot, Petrie Schipper, Simone de Kruik, Odette Schipper, en Karin de Zeeuw. De laatste onderlinge wedstrijd zal worden gehouden op 8 september. Voor die tijd zal de ponyclub echter nog meedoen aan het Provinciale Kampioenschap op donderdag 25 juli in Midden Beemster. Er zal daar De zomeravondcompetitie zit er voor de Railway op. De laatste drie wed strijden waren tegen de nummers 2, 3 en 4 van de ranglijst. Cullco United werd in een prima wedstrijd met 4-0 verslagen. Kooltuin United werd over klast met 12-0. Uitgerekend de laatste wedstrijd moest tegen de nummer 2 Auto Schagen. In een keiharde wed strijd kwamen we via Marcel Baltus op een 1-0 voorsprong. Vijf minuten later kreeg Willem de Haas dè kans om 2-0 te maken maar hij schoot kei hard tegen de paal en meteen vliegt de bal er aan de andere kant in (1-1) wat tevens de eindstand was. Dit was vooral te danken aan het fabelachtige optreden van keeper Ruud Molenaar De balans van dit seizoen is: 14 ge speeld 27 punten 105, voor en 4 te gen. Topscorer werd Hans Tromp maker van de 100ste goal was Erwin Hoetjes. Hierbij willen we de coach bedanken voor z'n taktisch inzicht en Agda en Kees Mooy voor de sponsoring. door twee equipes van 9 combinaties in de klasse zwaar en licht worden ge reden. Voor die tijd zal er echter nog wel goede moeten worden getraind want de tegenstanders zijn zeer goed PONY CLUB HEILOO OP CONCOURS IN SCHOORL Een winderig maar gelukkig zonnig Concours Hippique in Schoorl werd bezocht door 325 ruiters en amazones met hun ponies. Ze waren lid van meer dan 40 verenigingen uit het hele land, van St. Antonisz in N-Brabant tot Vrouwbuurstermolen in Friesland. Voor de Heilooërs was het niet zover weg. Was dat de reden dat velen uit ons dorp zo vroeg al moesten rijden Om zes uur 's morgens stonden de meesten alweer in de stal hun ponies klaar te maken voor vertrek. Het Schoorlse Concours is door zijn grote aantal deelnemers en de locatie, midden in het dorp, altijd een goede publiekstrekker. Het gemeentebestuur onderstreept zijn belangstelling voor het hippisch gebeuren door voor de beste Noordhollandse combinatie in de klasse L een fraaie beker uit te loven. Voor de Heiloose combinaties was het Isabel Schuurman die, doordat zij le werd in haar rijbaan, mee mocht strijden om deze fraaie trofee. In de klasse B haalde Carola Lute een 3e prijs en de klasse LI leverde voor Flory van Haaster een 2e prijs op. Sandra Groot werd 3e in de klasse M. Bij het B-springen won Liesbeth de Ruiter de 2e prijs en in de klasse L was een 5e prijs voor Karin de Zeeuw. Het tweede achttal van Heiloo eindigde in een zware concurrentie toch op de 2e plaats, een goede prestatie van Petri Schipper, Flory van Haaster, Kathleen Simons, Sandra de Haan, Liesbeth de Ruiter, Loes Kuulman, Karin Twisk en Anneriet Dekker. Van dit achttal wordt op de komende kampioenswedstrijd in Midden-Beem- ster ook een goede score verwacht. Maar ook het eerste team van de Pony Club doe zijn uiterste best om morgen (don derdag) het beter te doen dan de ruiters uit de andere delen van Noord-Holland. Er werd daarvoor onder leiding van Rob Massar tenminste hard getraind in de afdelingsdressuur. Heieen van Ree zorg de voor de springinstructie. OPEN HSV-DUBBELTOERNOOI Vorige zondag 11 juli werd het open HSV-dubbeltoernooi afgesloten. Tijdens de toernooiweek was er bijna geen regen, zodat er een record aantal partijen gespeeld werden van 246 in de onderdelen. Dankzij de enorme inzet van de wed strijdorganisatie verliep het toernooi vlekkeloos en werden op de finaledag onder grote belangstelling, de volgende koppels beloond met de le prijs: HD-D van Rinsum-Scholten, GD-D Solkesz-de Rooy, DD-D Kranenburg-de Haan, HD -E Jansen-Toorop, GD-E Brouwer-Bies terbos, DD-E Bommer-Groot. Dank is de organisatie verschuldigd aan de sponsors Hinksport en drankenhal Schoorl en aan al diegene die zich ingezet hebben om dit toernooi geslaagd te maken. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: Ds. Ph. Ouwendijk. Crèche in de Rank. Kruiskerk Zie Witte Kerk. 19 uur Naar Geref. Kerk. Geref.Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: Ds.F. Minnema, Ziekenhuis predikant te IJmuiden. 19 uur: Ds. Minnema, gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente. Chr.Geref.Kerk[ De Dillenburg] 9 uur: Ds.J.W. van de Gronden. Parochie-zondagsdienst Willibrordusparochie, Westerweg 267, Heiloo, tel. 072-330906. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur. Dienst en woens- dagav. 8 uur. Bijbelstudie, Westerweg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur: Ds. B.J. Kruit uit Heiloo. Ned.Herv.Gemeenten Egmonden 9.15 uur: Ds. J.D. Kila uit Alkmaar, Egmond Binnen. Evang.Luth.Gemeente Alkmaar 10 uur: DoReLu dienst in de Doopsge zinde Kerk. Remonstrantste Gemeente Alkmaar 10 uur: Gemeenschappelijke DoReLu- dienst in de Doopsgezinde kerk. Doopsgez.Gem.Koningsweg Alkmaar 10 uur:Ds. G.Kind uit Wieringen 3 gem. dienst. Oud-Katholieke Kerk, Emmastr. 9, Alkmaar 10 uur: Hoogmis. Ned. Geref. Kerk Alkmaar 9.00 uur: br. J. Maljers; 17.00 uur: br. F. van Egmond. Baptisten Gemeente Alkmaar EV. W. Veldkamp. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 8.00 uur. Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8.00 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St.Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Youth for Christ Alkmaar: koffiebar: zaterdagavond 20.00 uur, Laat, naast de Kapelkerk. DOKTERSDIENSTEN [uitsluitend spoedgevallen] A.L. Duijvestijn, Obriglaan 53, Heiloo, tel. 072-333100. Weekenddienst Apotheek Apotheek "DE BEVER", Emmastraat 36,Alkmaar, tel. 072-112956. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Mevr. B. Huisingh, tussen 8-8.30 uur, tel. 02208-96422. Verloskundige Heiloo (vlgns. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. bood schappendienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevrouw E. Wiegering, tel. 02513- 12895. Dienst Tandarts Alkmaar-Heiloo 5.C. van Eek, Jasmijnlaan 22, Alkmaar, tel. 072-125453. Diëtiste S. Ouwendijk. Telefonische afspraken maken op maandag en vrijdag 9-10 uur, en woensdag 14-15 uur en 18-19 uur. Van Doornstraat 24, Heiloo, tel. 072-330719. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktyken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.). J. J. H. Cooper, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. v. Riel, De Wildt- laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. Waal, Kennemerstr.weg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slin ger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Hcerenvveg 72, 1851 KT, Heiloo, tel. 072 -337119. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te' bereiken op tel. nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 02208- 96924 M. J. Dijkema de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 072-334348 KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wykgebouwi Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werk dagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tussen 12.00 - 13.00 Wükverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072 - 331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur Mevr. A. v. Staveren, tel. 072 - 334326, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072 - 337465, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208 - 6203, te bereiken maandag, woepsdag en vrij dag tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518 - 55495, te bereiken tussen 8.00 - 8.30 uur. Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur, tel. 072- 331073. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel. 02240-7939. VERENIGING VOOR VOLKSHUISVESTING HEILOO Inlichtingen/inschrijvingen: alleen de eerste en derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur (inschrijvingen om 19.30 uur) in de kamer van het Dienstencentrum in het Open Huis. Secr. N. Greeuw, Termijen 22, tel. 332158. OPPASDIENST Tarieven: 2.50 per uur; na 23.00 uur 3,00. Contactadressen (uitsluitend telefonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): mevr. Meertens-Wiltens (072-116377) of mevr. van 't Veen-Paarlberg (072- 330127). INDICATIECOMMISSIE HEILOO Aanvragen van bejaarden-opneming in een bejaardenoord dienen te worden gericht aan het secretariaat van 't Tref punt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 072-331297. Spreekuur: dagelijks 9.0010.00 uur. SPEEL-O-THEEK REGIO HEILOO De speel-o-theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Kennemerstraatweg 382, 1851 BK Heiloo (tel. 072-333399). Openingstijden: donderdag van 15.30 tot 16.30 uur; vrijdagvan 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Inl.: mevr. M.H. Post-Stuve, Goodeslaan 55, 1852 ES Heiloo (tel. 072-334152). ALG. NED. INVALIDENBOND Secr.: mevr. Burgering, Karei de Grootelaan 26, 1861KT Bergen (NH), tel. 02208-2819. Kontaktpersoon: A.L. Bellekom, Kennemerstraatweg 324, tel. 333797, 1851 BH Heiloo. STICHTING TELEFONISCHE HULPDIENST NOORD-HOLLAND NOORD In geestelijke en/of sociale nood dag en nacht bereikbaar onder tel. nr.: 072-613614. CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO Honden: Reppel, tel. 333714. Katten: D. van Weelden, tel. 331407 Vogels: J. Kuiper, tel. 335478. Watervogels: C. de Lange, tel. 333073. Knaagdieren: mw. Waijers, tel. 02205-2256. Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. WAO-AWW-GROEP Activiteiten in het Trefpunt, Westerweg 294 te Heiloo. Tevens spreekuur elke maandag (9.00 - 12.00 uur). STICHTING OMBUDSTEAM HEILOO Dagelijks bereikbaar op de tel.no.: 330011 en 335710 van 10.00 - 22.00 uur. Schriftelijk vragen: Postbusnr.: 89. Ie dere vrijdag spreekuur in "De Duif", Mariënstein 180, van 19.30 -20.00 uur. MAATSCHAPPLIJK WERK (Stichting Algemeen maatschappelijk Werk Alkmaar en Omstreken). Heiloo: Kennemerstraatweg 382, tel. 072-330984: spreekuur maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205-1250; spreekuur donderdag van 14.00 - 15.00 uur. „OUDERS HELPEN OUDERS" Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting „Ouders van Drugs verslaafden". Tel. nr.: 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur; zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m' 01.00 uur. NEDERLANDSE RODE KRUIS Afd. Welfare: begeleiding thuis van langdurig zieken, invaliden en bejaar den bij handwerken en verrichten van handenarbeid. Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, verkoop van hand werken aan de Kennemerstraatweg 382, tel. 333399. Inl.: mevr. W.J. Bakker-Eijkholt, Trompenburg 25a, tel. 330504.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2