Buk Buk actief in zomerslaap Play-back show: klapstuk van de zomervakantie-activiteiten Oudpapier acties Bijzondere Kerkagenda ieeuemeuteuageuda Concert Canadees koor in Witte Kerkje Middenstandsavondschool Heiloo De Dors 2 Heiloo Geen Uitkijkpost ontvangen? OPENING Honkbalderby tussen Heiloo en Foresters Eén en tweejarige opleiding Rijksgesubsidieerd 50e JAARGANG NO. 32-14 AUGUSTUS 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN i Bel's donderdags: 072-330175 Zie advertentie pag. 5 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 0. 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) mm Redactie-adressen: \5::| Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) KW Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Inlichtingen en opgave: Th. L. J. Kaandorp, Zeeweg 2, Heiloo, tel. 072-332086 J. R. G. Te Boekhorst, Westerweg 339, Heiloo, tel. 072-334715 A. Boerhave, Boswinde 24, Heiloo, tel. 072-332768 J. Hoogervorst, Westerweg 110, Heiloo, tel. 072-330552 J. M. A. M. Out, Kapelweg 5, Limmen, tel. 02205-1724 Alweer bijna een jaar geleden nam de gemeenteraad van Heiloo het be sluit om het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg grootscheeps te verbouwen ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk. Een belang rijke schakel in dat werk is jongeren- club Buk Buk, een aan het einde van de jaren '60 opgerichte en tot op he den geheel op vrijwillige basis functio nerende vereniging. Buk Buk was en wordt (voorlopig) de belangrijkste gebruiker van het Bruno-gebouw. Vandaar dat de actieve leden van Buk Buk zich intensief hebben bezigge houden met het maken van plannen voor de renovatie van de Bruno. Praten met de gemeente, praten met de leden, praten binnen het bestuur en opnieuw praten met de gemeente. Eén en ander heeft ertoe geleid, dat het Bruno-gebouw ook voor Buk Buk een zeer doeltreffende ac commodatie aan het worden is. De verbouwing is nog niet voltooid. Op dit moment legt de aannemer de laatste hand: stuukwerk, tegel werk, hang- en sluitwerk en het af maken van de electrische voorzienin gen. Als er geen verder uitstel komt, dan is de aannemer op 1 september klaar. Het Bruno-gebouw is dan nog niet gereed voor het jeugd- en jongeren werk, dat Buk Buk voor haar rekening wil nemen. Het jarenlang op zolder gevoerde jongerencafé, nu op de be gane grond, moet dan namelijk nog worden ingericht, een klus die rust op de schouders van Buk Buk. Schilderwerk, garderobe en inrich ting (stoelen, krukken, tafels en bar) worden door de Buk zelf gerealiseerd. Buk Buk heeft van de gemeente Hei loo ook opdracht gekregen zelf de no dige financiën te vergaren voor het opnieuw inrichten van het café. Daar in is de vereniging voor een belang rijk deel in geslaagd, onder andere dankzij donaties van particulieren, bedrijven en instanties. Wie nu nog een bijdrage wil leveren aan het Buk Bukbouwfonds kan een bedrag overmaken op banknummer: 46.65. 69.661. Maar er gebeurt meer bij Buk Buk. Aan een mooi ingericht gebouw heb ZVV RWH/LA STRADA ZOEKT TEGENSTANDERS Qok dit seizoen heeft RWH/La Strada de beschikking over de zaal aan het Vennewater. Dat is het geval op 26 zaterdagen van 16.00 tot 17.00 uur. Iedere groep (vereniging, buurtclub, etc.) kan zich opgeven bij: Frank Smeets, Bosrank 58, tel. 335168 of Piet-Jan Fijnheer, Vrieswijk 54, tel. 336003. Schroom niet, RWH/La Strada speelt ook maar 4e klas! Tevens zoekt RWH/La Strada nog een keeper. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij bovenstaande personen. Informatieavonden op 15, 19 en 22 augustus van 19.00-20.30 uur in de school. je immers weinig als er geen acti viteiten zijn. Daarom is er ook al hard gewerkt aan het samenstellen van een uitgelezen programma voor de maan den oktober, november en december. Inmiddels is al zeker dat Raymond van het Groenewoud, Cabaret Dubbel en Dwars, Gaga en Herman Brood naar Heiloo zullen komen. Ook is reeds een Amnesty International weekend definitief rond. Maar nog veel meer artiesten zullen Heiloo be zoeken. Over twee weken leest u daar over meer in de Uitkijkpost. Uit- gangspunst voor de programma makers van Buk Buk is dat er elke zaterdag 'live' muziek is in het café of in de grote zaal en daarnaast elk weekend nog minimaal één anders soortige activiteit wordt ont plooid. In de nieuwe behuizing zal Buk Buk extra hulp zeker kunnen gebruiken. Jongeren, die interesse hebben in het assisteren van Buk Buk, zijn daarom altijd welkom. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met voorzit ter Marcel Keet (tel. 336297). En die hulp hoeft echt niet alleen te be staan uit het draaien van bardiensten.» Mensen, die belangstelling hebben voor het verder en beter ont wikkelen van het jeugd- en jongeren werk binnen de Heilooër grenzen De 'nieuwe voorkant' (en dus 'oude achterkant') van het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg. Rechts komt de nieuwe ingang van het pand. en daarover bepaalde ideeën hebben, zijn bij Buk Buk van harte welkom. Vanzelfsprekend! Het is de bedoeling, dat Buk Buk in het eerste weekend van oktober weer van start gaat met haar vele voor ieder publiek toegankelijke activi teiten. De vertrouwde ingang van Bruno-gebouw is niet meer. het In de voormalige kleuterschool de Kreek werd vrijdagavond, onder zeer grote belangstelling, een playbackshow ge houden. Iets wat meer en meer de be langstelling van de jeugd krijgt. Deze keer waren de deelnemers niet ouder dan 12 jaar, maar ze hadden het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt, noch wat de keuze van het programma betreft, noch wat de aankleding betreft. De presentatie was in handen van Jan de Boer van radio Focus, die de nummers heel leuk en vlot aan elkaar praatte. In de jury zaten een afgevaardigde van de gemeente, de heer Haanstra, de nieuwslezer van radio Focus, Marlies en uw verslaggeefster G. Bos. Het programma begon meteen al erg goed, met het optreden van Guido Nap en Niels Poland die Philip Bailey, en Phil Collins imiteerden. Myra Kleine en Janneke Swuste hadden een leuke act van de smurfen met „we are the world" gemaakt. De Starsisters zagen we tweemaal, de eerste keer met Geraldine en Sophie van Oversteeg en Anouk Vennik en de tweede keer met Chantal Hoebe, Franka Veerkamp en Louise de Gier, alle twee heel anders maar erg leuk. Claudine Lemmers zong in haar eentje met veel lef „Tomorrow". Els Stoop en Frederique van Zomeren speelden heel professioneel de Minipops met Video kills the radiostars. Regje Vos had voor Danny de, Munk gekozen en was uitstekend in de nasynchronisatie en de mimiek, prima! Ter afsluiting van de zomervakan tie-activiteiten met z'n allen aan ta fel in de voormalige kleuterschool De Kreek. Volledige concentratie bij één van de deelnemers aan de play-back show. De uitbouw ten behoeve van de De nieuwe entree van het Bruno- opslag van goederen. gebouw in wording. Vrydag 16 augustus Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis aan huis actie 'Plan Oost'. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg, vóór 17.00 uur. Ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 334088. Zaterdag 17 augustus St. Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Halen op verzoek: bel len tot vrijdagavond 19.00 uur: 333603. Base- en Softballclub 'Heiloo', parkeerterrein bij sporthal 'Het Vennewater', gehele dag, ook zondag! Halen op verzoek: 129258. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek 334088. Atletiek vereniging 'Trias', kantine bij de Sintelbaan aan Het Maalwater 1. Tus sen 9.Ó0 -11.00 uur. Hockeyclub De Terriers, kantine in sportpark Het Vennewater,. tussen 10.00 - 11.00 uur. Opbrengst is bestemd voor de aanleg van een kunstgrasveld. Inl.: 332801 of 334260. Maandag tot en met vrydag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Géén papier bij de contai ner plaatsen tijdens de vakanties en weekenden. Muziekvereniging 'Eensgezindheid' Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Cl. Willibrordschool, container naast Grosmarkt hoek Westerweg/Ewislaan, alle uren. Het blijven zware tijden voor de honk- balploegen van BSC Heiloo en Fores ters. De prettige smaak der overwin ning hebben de spelers dit sei zoen nog maar nauwelijks mogen proe ven. Heiloo won tot dusver drie par tijen, Foresters twee. De twee Heilooer teams staan dan ook op de laagste plaatsen in de landelijke tweede klas se en het lijkt al welhaast zeker dat één van de twee rechtstreeks zal de graderen naar de standaardklasse van het district. Zelfs is het mogelijk dat beide teams de landelijke competi tie verlaten. Maar zover is het nog niet. Voorlopig moet er nog enkele keren gespeeld worden. Beide teams komen voor het eerst a.s._ zondag in actie tijdens de Heilooer honkbalderby op het terrein van BSC Heiloo op sportpark Het Vennewater (aanvang 15.00 uur). De thuisploeg staat er - als je het zo kan zeggen - het beste voor. Behalve tegen Foresters moet de ploeg van coach Rob Rus ook nog spelen tegen Flying Petrels uit Pur- merend, een te kloppen tegenstander. Bij dubbele winst kan Heiloo de de gradatie-dans wellicht ontspringen. Anders is het voor Foresters, dat nog maar twee wedstrijden te gaan heeft dit seizoen. Oftewel: Foresters moet van Heiloo winnen om nog een laatste strohalm te hebben voor het behoud van het tweedeklasserschap. Het afgelopen weekend speelde Foresters in Haarlem tegen DSS, waarvan met 2-1 in een goede en spannende wedstrijd werd verloren. Heiloo moest tweemaal aan de bak en beide keren was het resultaat negatief. Eerst werd zaterdag ver loren van Storks (5-7), een dag later won ook Schoten op het Heiloo-- terrein(2-5). Betere geluiden klinken op wanneer de interregionale jeugd- ploeg van Heiloo ter sprake komt. Die stevent rechtstreeks op het kam pioenschap en dus op de promotie wedstrijden af. Zaterdag werd in Hoorn met 0-9 gewonnen van Urba- De Starsisters-in-spe Willemijn Noom had wel één van de moeilijkste liedjes nl. Wuthering Heights van Kate Bush uitgekozen maai vooral het balletgedeelte was erg aardig. De vuilnisman van André van Duin was de keus van Lennard van 't Hof en Erik Kuyper dat was een heel gesjouw, een lied lang met je vriend op je rug. Abba ontbrak ook niet. Lonneke van Velzen en Margot Timmans leefden zich héle maal uit in Gimme, gimme, gimme, en de Engelse nasynchronisatie was prima. Er waren trouwens veel engelstalige liedjes die heel goed werden nage zongen. De jongste deelnemers Jonne en Nikkie Wijnker, 6 en 7 jaar, zongen „zoals vrienden" van Bonnie en Josée of ze nooit anders gedaan hadden. Hekkesluiters Dagmar Boelhouwer en Philip Brands deden met veel attributen heel komisch „het grote reklamelied". Het was een enige avond en het publiek was ook erg enthousiast. Tot slot zag de jury zich voor de moeilijke taak gesteld vier prijswinnaars te benoemen. De prijzen werden als volgt verdeeld: 1. Mini Pops; 2. Philip Bailey en Phil Collins; 3. Bonnie en José en 4. Danny de Munck. De prijzen waren foto's van het optreden en boekenbonnen. De Stichting Werke lozen Belangen die (o.a.) dit evenement had georganiseerd, kan zeer tevreden zijn. Dit is in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. nus. Zaterdag speelt het team tegen Alcmaria Victrix. Vorige week woensdag hervatte de damesploeg van Heiloo de competi tie na de zomerstop. Binnen een week werden alweer drie wedstrijden ge speeld. Twee daarvan gingen verlo ren. In respectievelijk Santpoort en Haarlem verloor Heiloo van Terras vogels en Kinheim. Veel belang rijker dan de nederlagen was afgelo pen zondag de winst in en van Nuenen met 1-5. Nuenen kan de degradatie niet meer ontlopen en was voor Hei loo een gewillige tegenstander. De Heilooër dames houden nu een zes de plaats bezet met vier punten voor sprong op DSS. DSS en Heiloo moeten onderling uitmaken, wie na afloop van de competitie met de kampioenen van de eerste klasse gaat strijden om twee plaatsen in de hoofdklasse. Vooralsnog heeft Heiloo de beste papieren. Rommelmarkt Bonden voor Ouderen Voor het ophalen van overtollige goederen, huisraad en dergelijk, fam. Staal, (tel. 333648) of fam. Lammers (tel. 333296). KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Feest van Maria ten Hemelopneming Donderdag 15 aug.: Landelijke bedevaart ter ere van het feest van Maria ten He melopneming naar O. L. Vrouw ter Nood, Kapellaan. Programma: 11.30 uur Ro zenkransgebed en biechtgelegenheid; 12.00 uur H. Mis met preek, bij goed weer aansluitend korte processie en uitstelling, 15.00 uur Lof met preek. Gemeente-avond Hervormde Kerk Maandag 2 sept.; Gemeente-avond in de Kruiskerk met als agendapunt: het voor genomen beleid. Zondag 18 aug.: gemeenschappelijke dienst (9.30 uur) in de Kruiskerk i.v.m. de doop van Irene Kruit. De aangekondigde dienst in de Witte Kerk gaat niet door. Margriet Schadee exposeert in Volluk Tot en met 14 september exposeert Margriet Schadee, lid van Perspectief, met duinaquarellen in Volluk, Torenstraat 12b/hoek Bakkerspleintje te Castricum. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 9.30 - 17.00 uur, donderdag ook 19.00 - 21.00 uur. OPPOSITIE GAAT WEER SCHAKEN Schaakvereniging Oppositie uit Heiloo gaat weer schaken. Het nieuwe seizoen start op een enigszins andere wijze dan gebruikelijk. We beginnen de laatste dinsdag van augustus met enkele simul taanseances. De kersverse clubkampi oen Limmen en reservekampioen Avis schaken tegen de rest van de vereniging. Deze avond dient meteen als ontmoe tingsavond na de lange zomervakantie en is een mooie gelegenheid voor belang stellenden in het schaakspel om eens vrijblijvend kennis te maken met het ge organiseerde schaakleven. Iedereen, die zin heeft om eens een partijtje te spelen, is deze avond van harte welkom. Hij of zij kan aanschuiven tegenover één van de simultaangevers. Een week later start de wintercompetitie weer. Vrij snel daarna zullen ook de eer ste wedstrijden voor de competitie van de Noordhollandse schaakbond plaats vinden. Dit alles heeft plaats in het Open Huis te Heiloo. BILJARTSOCIËTEIT HEILOO Rectificatie In ons artikel van vorige week over de overname door de heer P. Tuin van de Biljart Sociëteit vermeldden wij abusie velijk dat de zaak op zaterdag en zondag gesloten is. Zaterdagmiddag is deze echter geopend van 13.00 tot 19.00 u, dus alleen op zaterdagavond en zondag is de zaak gesloten. Nog in het vakantieseizoen komt de Commissie Kerkconcerten Witte Kerk Heiloo met een concert, dat gegeven zal worden door het Canadese koor „Canta bile Chorale". De vaste bezoekers van deze concerten, maar vooral de vele vakantiegangers, kunnen hun verblijf in Heiloo verrijken met een bezoek aan het Witte Kerkje op 17 augustus. Het koor, dat in die dagen Nederland bezoekt en tevens een concert in de omtrek ver zorgt, begint de uitvoering om 20.15 uur. De kerk gaat open om 19.30 uur. De toegangsprijzen bedragen 7,-, resp 5,-- voor ouderen, kinderen en CJP-houders, incl. programma en deze keer ook een consumptie. Cantabile Chorale", met als dirigent Robert Richardson, is opgericht in 1973. Het heeft 43 enthousiaste leden, is zeer aktief en treedt door haar reputatie van succesvolle en verfrissende uitvoeringen, gemiddeld 8 keer (of meer) per jaar op. Het repertoire is zeer gevarieerd. In het Witte Kerkje zullen o.a. klinken Psalm 100 van Schütz, Missa Brevis van Mathias, Cantique de Jean Racine van Fauré en enkele spirituals. Na de pauze het lichte deel met o.a. You make me feel brand new, een medley uit „Oliver" en „New York, New York". In 1983 vierde „Cantabile" haar 10-ja- rig bestaan met een tournee door West- Canada, terwijl dit jaar haar 12V2-jarig bestaan wordt gevierd met een reis door Nederland en Engeland. Het koor is een lid „in good standing" van de „Ontario Choral Federation". „Cantabile Chora le" wordt begeleid door Lona Richard son. Lona speelt piano sinds haar derde jaar en heeft verschillende muziekdiplo- ma's. Bovendien is ze organiste en een zeer aktief lid en steun voor het koor en voor haar man. De dirigent Robert Richardson behaalde diverse diploma's in muziek en koordirektie. Daarnaast is hij ook organist van de eigen kerk en muziekadviseur bij het onderwijs. Het slot van het concert zal een officieel tintje hebben, tegen de achtergrond van de banden met Canada door het aandeel in de bevrijding van ons land in 1945. r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1