Politieberichten Serviezen voor de "gedekte tafel" /rzberq Medische dienstee Andere adressen Cristallerie Zwiesel Juwelen voor uw tafel. J|et Borceleijn NIEUW!! Wereabesehermitty tfeiiönUnman— Cnstricum Arzberg. De goede vorm voor elke dag. valkering beveiliging -theek Schoonschipdag in het Stationscentrum op de Stationsweg en wel op zaterdag 24 augustus van 9.00 tot 16.00 uur. Heerenweg 211, hoek Stationsplein - Heiloo - Tel. 331166 Op die dag staan wij ondernemers van het Stationscen trum op de markt. Geen rommelmarkt, geen braderie, maar een echte markt met kwaliteitsartikelen, die u ge wend bent van de ondernemers uit het centrum, nu te gen zeer scherpe prijzen. Want wij willen schoonschip maken. Komt U ook langs en ontdekt de koopjes, dan wordt deze zaterdag voor U een zonnige zaterdag UITKIJKPOST 14 AUGUSTUS 1985 bibliotheekboeken geinspireerd, zelf gemaakte voorwerpen tentoon te stel len. De bibliotheek zorgt dan voor de bijpassende lectuur, waardoor voor de bezoekers, en we hopen dat die in grote getale zullen komen, de infor matie uit het betreffende boek zicht baar aanwezig is. Nu hoeft het niet enkel handwerk te zijn. Iemand kan ook door het lezen van een boek of het beluisteren van een grammo foonplaat geinspireerd worden om een verhaal, een gedicht of iets an ders te schrijven. Ook deze kunnen ter inzage of ter lezing een plaatsje krijgen op de kijkmarkt, of ingemapt in de leeszaal. Het programma bevat verder het optreden van verschil lende groepen en tentoonstellingen vanuit het culturele leven van Hei- loo. Uiteraard in de bibliotheek. In Heiloo wordt het accent van deze bibliotheekdag gelegd op het voort durende samenspel vkn de bibliotheek met alle groeperingen in ons dorp. Een bibliotheekdag voor u, met u, maar vooral door u. Inlichtingen over afgifte van zelfgemaakte artikelen aan de inlichtingen-buro's en onder tel.no. 330670. Carla van de bibliotheek. Heerenweg 211 hoek Stationsplein. AGENDA 'T TREFPUNT Westerweg 297, tel. 331297 Hoog en Laag 7a, tel. 331458 Dagelijks van 13.30-17.00 uur: soos/klaverjassen/bridgen en bil jarten, met uitzondering van zater dag. WETEN WAT U EET IS MEER DAN EEN DIEET Als u merkt, dat u langzamerhand zwaarder wordt en het lukt u niet om "zomaar minder te eten" en het uiteindelijke resultaat na het gebrui ken van een afslankprodukt is ook nihil, dan kunt u in september gaan deelnemen aan de cursus "Weten wat u eet is meer dan een dieet". U krijgt tijdens deze cursus géén dieet. Maar wel iedere week één of meer opdrachten, die gericht zijn op de voeding en de voedingsgewoon ten. Ook krijgt u uitgebreide infor matie over gezonde voeding en aan verwante vragen komen aan de orde. De duur van de cursus is 10 weken en de cursus wordt gegeven door Si- mone Ouwendijk, diëtiste, op de maandagmorgen van 10 uur tot half 12. Op 2 september van 10 tot 11 uur is de informatieochtend en we starten op 9 september. De prijs zal ca. 30,00 bedragen. Voor nadere informatie en opga ve: St. Welzijnswerk voor Ouderen, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 331297. Bereikbaar op werkda gen van 9.00-10.00 uur. Hallo mensen, vandaag mogen wij konijntjes met een foto in de krant. We zoeken namelijk een eigen fijn tehuis. Bij de mevrouw van de Dieren bescherming zitten we goed hoor, maar elk van ons wil graag een eigen baasje of bazinnetje. We zitten hier met o.a. Stampertje, die gek is op lekkere hapjes, en Ukkepuk, een von delingetje, die mensen als reuze konijnen ziet. Dan is er Nijntje, die op een speelgoedbeest lijkt en Bruintje en Witje, twee echt gezellige knab belaars. U ziet: er is keus genoeg voor wie een leuk konijn zoekt. Het enige, dat wij vragen, is een goed en ruim hok, ons natje en droogje en een beetje liefde. Dus als u belangstelling heeft voor één van ons, belt u dan gauw naar mevr. Waijers, tel. Ö22Ö5- 2256. Goed tehuis gezocht voor: Mooie lapjespoes (schildpad) Poekie, 9 mnd. gesteril. Lieve rood/witte kater Vlekkie, 1 jr. gecastr. Flinke zwart/witte kater Cas, 1 jr. gecastr. Aanhank. cyperse poes Poes, U/2 jr. gesteril. Hele mooie zwart/wit gevlekte poes Kenny, 2 jr. gesteril. Leuke zwart/witte kater, Zorro, 2 jr. gecastr. Mooie zwarte kater Chico, 2 jr. ge castr. Cypers witte kater Loekie, 2 jr. ge castr. Lieve rood/wit gevlekte poes Lotje, 2 jr. gesteril. Aanhank. zwarte halfsiamcse poes Sola, 2 jr. gesteril. Aanhank. zwarte kater Peuter, 7 jr. gecastr. Mooie zalmbcigc kater Barry, JO jr. gecastr. Gevonden: Zwart/witte poes, Akersloot. Oude zwart/witte kater, Stationsweg Heiloo. Zwart/witte kater, Omloop, Heiloo. Vermist: Wit met grijs dwergkonijntje, v. Doornstraat Heiloo. Zwart/witte poes Kniertje, 11 jr., Dompvloetlaan of Herenweg Heiloo. Wij hebben altijd behoefte aan men sen, die tijdelijk een gevonden kat of hond tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. Inl.Dierenbescherming Heiloo e.o. Katten 072-331407, Honden 072- 333714, Knaagdieren, 02205-2256. BURGERLIJKE STAND HEILOO GEBOREN: Maria A., d.v. Petrus J. Schut en Johanna M. Kool; Sander W., z.v. Wouter Jager en Margaretha J. Kwadijk; Margaretha C. M., z.v. René J. Bruijns en Sophia J. M. Riteco. ONDERTROUWD: Egidius A. F. M. van Haaren, Margaretha M. H. Melker. OVERLEDEN: Herman Koster H., e.v. van Zanten; Franciscus Wester, e.v. Dekker; Jacobus Barnhoorn, e.v. Weber; Cornelia Jansen, e.v. Schutte. GERMANY omltun Montage van sloten, grendels en elektronische alarminstallaties. Vraag vrijblijvend prijsopgave middenweg 44, 1906 AR Limmen, telefoon 02205-2377 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: naar de Kruiskerk. Kruiskerk 9.30 uur: Ds. B. J. Kruit. Crèche in de Achterzaal. 19.00 uur: Ds. B. J. Kruit. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: Ds. A. Boelhouwer; 19.00 uur: ds. A. Boelhouwer, leerhuisdienst. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: Ds. E. E. Slofstra uit Noordwijk. Parochie-zondagsdienst Psych. Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo, tel. 072-330884. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: Ds. Nolthenius uit Sint Maarten. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Geen opgave. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur: dhr. J. K. Schendelaar. Remonstrantse Gemeente Alkmaar Geen dienst in Alkmaar. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: Ds. A. G. Hoekema. Baptisten Gemeente Alkmaar Ds. A. Agtereek. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. Ned. Geref. Kerk Alkmaar 9.00 uur R. M. de Vente; 17.00 uur ds. P. J. H. Krol. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. kerk te Oudorp. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uür. Donderdag 8.00 uur. Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8.00 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. KapeLPsych. Centrum St.Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Youth for Christ Alkmaar: koffiebar: zaterdagavond 20.00 uur, Laat, naast de Kapelkerk. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) H. D. Gransbergen, Breedelaan 59, Heiloo, tel. 072-330400. Weekenddienst Apotheek Apotheek Heylo Stationsweg 53, Hei loo, tel. 072-331070. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevrouw C. Motzo, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo J. W. C. Lau, Oudegracht 263, Alk maar, tel. 072-125940. Diëtiste S. Ouwendijk. Telefonische afspraken maken op maandag en vrijdag 9-1(L uur, en woensdag 14-15 uur en 18-19 uurVan Dööfhstraat'24^ Héiloötel. 072-330719. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.). J. J. H. Cooper, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. v. Riel, De Wildt- laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. Waal, Kennemerstr.weg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slin ger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT, Heiloo, tel. 072 - 337119. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel. nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 02208- 96924 M. J. Dijkema de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 072-334348 KRUISVERENIGING „HEILOG Kantoor: Wijkgebouw: Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werk dagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072 - 331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tussen 12.00 - 13.00 Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072 - 331021te bereiken van 8.00-8.30 uur Mevr. A. v. Staveren, tel. 072 - 334326, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072 - 337465, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208 - 6203, te bereiken maandag, woepsdag en vrij dag tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. - L. de Waard, tel. 02518 - 55495, te bereiken tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tussen 8-8.30 uur, tel. 02208-96422. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur, tel. 072- 331073. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel. 02240-7939. VERENIGING VOOR VOLKSHUISVESTING HEILOO Inlichtingen/inschrijvingen: alleen de eerste en derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur (inschrijvingen om 19.30 uur) in de kamer van het Dienstencentrum in het Open Huis. Secr. N. Greeuw, Termijen 22, tel. 332158. OPPASDIENST Tarieven: 2.50 per uur; na 23.00 uur 3,00. Contactadressen (uitsluitend telefonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): mevr. Meertens-Wiltens (072-116377) of mevr. van 't Veen-Paarlberg (072- 330127). INDICATIECOMMISSIE HEILOO Aanvragen van bejaarden-opneming in een bejaardenoord dienen te worden gericht aan het secretariaat van 't Tref punt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 072-331297. Spreekuur: dagelijks 9.0010.00 uur. SPEEL-O-THEEK REGIO HEILOO De speel-o-theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Kennemerstraatweg 382, 1851 BK Heiloo (tel. 072-333399). Openingstijden: donderdag van 15.30 tot 16.30 uur; vrijdagvan 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Inl.: mevr. M.H. Post-Stuve, Goodeslaan 55, 1852 ES Heiloo (tel. 072-334152). ALG. NED. INVALIDENBOND Secr.: mevr. Burgering, Karei de Grootelaan 26, 1861 KT Bergen (NH), tel. 02208-2819. Kontaktpersoön: A.L. Bellekom, Kennemerstraatweg 324, tel. 333797, 1851 BH Heiloo. STICHTING TELEFONISCHE HULPDIENST NOORD-HOLLAND NOORD In geestelijke en/of sociale nood dag en nacht bereikbaar onder tel. nr.: 072-613614. CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO Honden: Reppel, tel. 333714. Katten: D. van Weelden, tel. 331407 Vogels: J. Kuiper, tel. 335478. Watervogels: C. de Lange, tel. 333073. Knaagdieren: mw. Waijers, tel. 02205-2256. Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. WAO-AWW-GROEP Activiteiten in het Trefpunt, Westerweg 294 te Heiloo. Tevens spreekuur elke maandag (9.00 - 12.00 uur). STICHTING OMBUDSTEAM HEILOO Dagelijks bereikbaar op de tel.no.: 330011 en 335710 van 10.00 - 22.00 uur. Schriftelijk vragen: Postbusnr.: 89. Ie dere vrijdag spreekuur in "De Duif", Mariënstein 180, van 19.30 -20.00 uur. MAATSCHAPPLIJK WERK (Stichting Algemeen maatschappelijk Werk Alkmaar en Omstreken). Heiloo: Kennemerstraatweg 382, tel. 072-330984: spreekuur maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205-1250; spreekuur donderdag van 14.00 - 15.00 uur. „OUDERS HELPEN OUDERS" Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden". Tel. nr.: 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur; zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m'01.00 uur. NEDERLANDSE RODE KRUIS Afd. Welfare: begeleiding thuis van langdurig zieken, invaiiden en bejaar den bij handwerken en verrichten van handenarbeid. Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, verkoop van hand werken aan de Kennemerstraatweg 382, tel. 333399. Inl.: mevr. W.J. Bakker-Eijkholt, Trompenburg 25a, tel. 330504. ECHTE GROENTEMAN KRIJGT TWEEDE AUTO Vele Heilooenaars kennen de fleurige auto van de echte groenteman", die re gelmatig bij U in de buurt rijdt. De zaken gaan echter zo goed dat er een tweede wagen bijkomt. Renee, die al jaren ervaring heeft in dit bedrijf, gaat nu met een tweede auto rijden. Natuurlijk krijgt dit gebeuren een feestelijk tintje met leuke aanbie dingen. Als U de echte groenteman" bent misgelopen, dan kunt U altijd even bellen (072-331917) en uw bestelling wordt op vrijdagmiddag gratis thuis be zorgd. De landelijke bibliotheekdag Op 28 september a.s. houden alle bibliotheken in ons land open huis. Je kunt dan, ook als je geen lid bent en zonder dat je er nu bepaald iets te zoeken hebt, iedere bibliotheek binnen lopen, de zaak bekijken en vooral alles vragen. Want dan zijn de medewerkers, die anders volgens een roosterindeling werken, allemaal aanwezig, om iedere vraag nu eens rustig te beantwoorden. Iets dat tij dens een drukke uitlening met veel al te kleine bezettingen wel eens in de verdrukking komt. Maar ja, de medewerkenden kunnen nog zo enthousiast vertellen wat er allemaal in zo'n bibliotheek aan boe ken en ander materiaal in huis is en hoeveel informatie dit alles bevat, daadwerkelijk tonen is iets anders. Want met informatie moet je wat Aanrijdingen Een 12-jarige jongen werd ernstig verwond toen hij bij het oversteken van de Kennemerstraatweg geraakt werd door een auto. Op de A9 botste een personenauto met de vangrail. Van de bestuurder is niets bekend: die nam de benen. De wagen bleek in Arnhem gestolen te zijn. Op de Westerweg nabij de spoorwegover gang bij de Zevenhuizerlaan kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Er was alleen materiële schade. Diefstallen In een supermarkt werd een inwoner van Heiloo aangehouden, die probeer de een fles wijn mee te nemen zonder te betalen. Uit een auto, die gepar- keer stond in de Arklaan, werd de carborateur gestolen. Er werden drie fietsen ontvreemd vorige week. Bij een inbraak in een woning aan de Wes terweg werden ondermeer een dames tas en een herenfiets weggehaald. Op 7 augustus werd in het Industrie terrein een één-assige aanhangwa gen, beladen met goederen van een verhuizing en voorzien van een groene huif, gestolen. Stroomstoring Driemaal ondervond het verkeer vo rige week hinder van problemen bij het spoor. Op dinsdag werkte een sein niet goed, waardoor de bomen dicht bleven. Een dag later had op de gevaarlijke overgang in Limmen, waai de Westerweg het spoor kruist, een ongeval plaats. Een man uit Zaandam geraakte met zijn auto onder de trein. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Afgelopen zaterdag was er 's ochtends een stroomstoring, die voor vertraging zorgde. Aanrijdingen Op de kruising Burenweg-Maasgees- teranusweg botsten twee auto's op elkaar. Op de Kennemerstraatweg had een kopstaartbotsing plaats, waarbij drie auto's betrokken waren. Op de Willibrordusweg schoot een aanhangwagen los van een bestelbus en knalde hierna tegen een gepar keerde auto aan. Een voorrangskwes tie leidde afgelopen maandag tot een botsing op de kruising Burenweg- Bosboom Toussaintweg. In alle ge vallen was er alleen sprake van mate riële schade. Windjack Uiteen bedrijfskantine werd een nylon windjack gestolen. Bij een inbraak in een woning in Vrieswijk werd een zwaard met koperen heft door onbe kenden meegenomen. Een auto, o.a. voorzien van gestolen velgen, werd door de politie in beslag geno men, nadat de eigenaar van de des betreffende velgen de wagen had ge signaleerd. Een poging tot inbraak werd gedaan bij een woning aan de Kennemerstraatweg. Ook werd ge tracht een camper te stelen. De poging mislukte, maar wel werd de nodige schade toegebracht. Zwarte hond Een auto kwam vorige week op de Kennemerstraatweg in aanrijding met een zwarte hond, die plotseling de weg overstak. De auto liep daar bij schade op. Of ook de hond verwon dingen opliep is niet bekend, daar het kunnen doen. Door informatie kun je bijv. tot een juister inlicht komen. Je kunt er toe komen je bij een groep van gelijkgestemden, waarvan je het bestaan niet kende, aan te slui ten. Je kunt een cursus gaan volgen. Maar je kunt ook besluiten in je eentje iets te ondernemen. Van rei zen en trekken tot het thuis maken van allerlei. Kortom informatie omzetten in daden. Het is dus heel plezierig, wanneer je kunt zien wat anderen aan informatie uit zo'n boek hebben gehaald. Hoe iemand aangespoord werd. Wat ie mand, door een boek als handleiding te gebruiken, heeft gemaakt. Het ligt dan ook in de bedoeling om in Heiloo een kijkmarkt te organise ren. Er worden bij iedere uitlening honderden studieboeken uitge leend, o.a. over het maken van aller lei. Over het maken van jams, borduur werk, kleding, poppen tot speelgoed en allerlei technische zaken. Over het verzamelen en bewerken van stenen, boetseren, tekenen, schilderen, enz. Op de op 28 sept, in de bibliotheek te houden kijkmarkt wordt iedereen in de gelegenheid gesteld, om, door dier na de botsing het hazepad nam. Schade was er ook voor een gepar keerde auto: een onbekende sloeg een put in het dak. (Nog) geen schade werd veroorzaakt door een inwoner van Limmen, die met een te grote hoeveelheid alcohol in zijn bloed ach ter het stuur van z'n auto kroop. GEVONDEN VOOR WERPEN GEVONDEN:Ring>met 4 sleutels., bruine portemonnee inh. ong. 10,--; paspoort Turks nat. en zwarte leren jas; Paspoort in blauwe rugzak met andere spullen; zilverkleurig horloge Centia; klein grijs/wit poesje; ring met 4 sleutels; zwart label met 6 sleutels; o.a. loper; rood bruin leren jasje mt. 50; 1 verzekeringsbewijs bromfiets; zwart modern vest met drukknopen; leesbril met donkerkleurig montuur normale glazen; trui geel/groen/ blauw; kastsleutel met aansteker; bruine etui Rabobank met 3 sleutels en klein lampje; heren Quartzhorloge; schildpad; paar nieuwe schoenen mt. 38 rood/geel/beige in plastic zak; drie handdoeken; zwarte kat vrij dik met bruine halsband; kin derschoentje kleur bruin; kinder sweater geel/blauw; cypers katertje met zwart bandje; spel kaarten; plas tic zak 'Ypma Disco' met witte blouse en toilettasje, lampenset van auto; blauwe regenjas lang model, 100,--; regenpak; zwarte kater 1 a 2 jr.; bruin shagetuitje met shag en vloei; bodywarmer van spijker- stof; brillekoker met opschrift;en bril. Goederen afhalen op woensdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur. AGENDA EN OPENINGSTIJDEN OPEN HUIS EN THEATER DE BEUN Tel. 333368/333156 Vrijdag 16 augustus De Beun Timmerdorpfilm 13.30 - 17.00 Zaterdag 17 augustus Evenem. Comm.Witte Kerkje 20.00-23.00 Zondag 18 augustus Gesloten Maandag 19 augustus Falkland toneel 20.00-23.00 Soc. Alleenst. 20.00-22.00 Dinsdag 20 augustus Doves gym 9.00-12.00 Nieuw Leven, zang 20.00-22.00 HBC, bridge 20.00-23.00 Pvd.A, verg. 20.00-22.00 Woensdag 21 augustus Doves, gym 10.30-11.30 Falkland, toneel 20.00 - 23.00 Rotaryclub 19.00-21.00 UCYL, yoga 20.00-22.00 HELPT ELKANDER De doelstelling van de vereniging Helpt Elkander is het gratis helpen van langdurig zieken en ernstig ge handicapten aan hobby- en verza- melmateriaal, waarmee zij op een passende wijze hun teveel aan vrije tijd kunnen doorkomen. Dat hobby- en verzamelmateriaal kan bestaan uit: postzegels, sigaren bandjes, lucifermerken, ansicht kaarten, geboortekaarten, bid prentjes en vele andere artikelen. Daarnaast ook handwerkmateriaal, zoals wolresten, borduurzijde, kus senpakketten, kale poppen om aan te kleden, enz. De contributie wordt zo laag moge lijk gehouden, om te proberen nie mand uit te sluiten. De zieke en ge handicapte leden betalen daarnaast niets anders, dus ook geen porto- of vrachtkosten. Ook gezonde mensen kunnen lid worden, doch zij ont vangen geen materiaal. Het materiaal ontvangt de vereni ging van particulieren en ook van zaken en instellingen in den lande. Het wordt opgehaald door de mede werkers van de vereniging, die ver spreid over het hele land hun werk voor de vereniging doen. Materiaal, dat niet geschikt is voor de zie ken/gehandicapten mag worden verkocht op rommelmarkten of ba zars. De opbrengst daarvan, samen met de contributie, donaties, lega ten, giften en andere baten, wordt gebruikt om de kosten van het twee maandelijks clubblad, vervoers kosten en portokosten te dekken. De vereniging zetelt in Den Haag en wordt bijgestaan door medewerkers in het gehele land. U kunt lid wor den van onze vereniging of eventu eel op andere wijze ons werk steu nen, bij voorbeeld door materiaal voor ons te bewaren. Voor een com plete lijst van gewenste materialen en voor het verkrijgen van verdere inlichtingen kunt U zich wenden tot het secretariaat van de vereniging Helpt Elkander, J. van de Hey- denstraat 114, 2522 ES 's-Graven- hage. Mechelse herder, 1 jr. teef. Bastaardspaniel 6 jr. teef. Diverse konijntjes, een cavia en een fret.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2