lAiniuvios s,oiavya3M)i3m ddv 3»m3anoHsinH '/oOQ 101N39NUU0X Sport en Spet Verenigingsnieuws Verenigitigsagenda Sport en spet ogend* S .3ISIA3131N3Un31» 03U31S IJIH SU39inZdQLS SH3Z3IUA SU3130X N31SVX130X N31VIAI0inVSVM SMHUMOSdlA itr Open Huis Funakoshi jUBA Djiezjnp J9 ipjOM n jubm Jsba n ipnoH |BBLU0||B J0 J0Lj 'jSB>j|0O>| \0\ J0pJOO0JO0pjA UB/\ 6uu0puoz;!n U006 ufjz %os \s^q\\ jbbiu uba u06u|}jo>| ubbjs doii|O0j i0|u u0A[j|q U0z[!jd 0p >|oo iubm 'U0j0}!jojd 00LU UBAJBBp \ur\y\ n 'dO>| U(Z do S0||B >jfj|0>jJ0M jbb6 6u|Mnoqj0A 0zuo su0pfii O^SCg>i/ UITKIJKPOST 14 AUGUSTUS 1985 ■-06S /-'06e f /-061 ieueA nN U0||0pOLU 0SJ0A|p Lunueios pedluoo sd^iy -'0S6 jbuba '6u!U0ip0qspuB}SjE }aiu Ai» siqeyoy ■-96S Jbuea's.Ai» siqepod '-'OSZI. Jbblu n(\| 'gess sludsaiApv '2902 A» sclAi 'js>|a}a|ai jaw ai» Auos ■~'S66 nu 'Bua6BpBQ Ai» }>jundnB|g '-'6e Jbuba |B nfM ■-'6ZCI. JBBUJ nN -66H sfudsaiApv oe dlS japJO>iajoapiA Auos -'00Z I9P0LU 0IJBJJSUOUJ0Q •BJ0LUe^O0piA 0pU0lUpJO[\] "-'00n JHBUJ nN -9661. sludsaiApv 'OCH-t^A^WB^oapiA sdiiiqy -'OSZt JBBlu nN -'061-2 sludsawpv •BjauuB>|oap!A Bipunjg - '6Z9 nu uexoq 'i^ui s>pey ojpnv sdniqd -'S66 JBUBA 1 uexoq |>|U! 's>pey cnpny iqoeijH - '0S8 nu - '966 sludsejApv !ÜM !P|tu OU S J99U0|d ~'S6(H nu - 'out. sfudsejApv uexoq |»u! wq jpjiu OOZ-OX Auos •X0ui|no[/\| 'BqiuaMoy 'sdyiqd '-'61-0 jbblu nN '6L5 sludsaiApv ■(s>inis zO J06inz}O}s dopsjp sdinqd ■'SZt JBBLunN 'sja6inzjojs ojpag puB||OH '-'009 JBBuj nN -'68Z sludsaiApv 0S1-ASH JazauA saxg ■-'00S JSBtu nN '669 sludsaiApv '69 L»Sd Jaiao^saig '-'063 jbblu nN 'pBipsqosaq jqon (sinjs g) jam on iSB^iao» >hjo|B» '6S6 JBBUJ nN 'pBipsqasaq iqoiq 6Z21- sludsaiApv lapouj sjnap-aa/v\i jajji oqz jsB>||ao>j sdi|iqd 'OSZ JBBLU nN 'p6ipEi|osaq jqon '-'9201- sludsaiApv lapooi sjnap-aaMi ja}i| opz isB>po>| sdi|iqd ■-'06Z JBBlu nN '-'9901- sludsaiApv '106 SA/V jBBiuojnBSBM sdi|iqd "-'068 JEBtu nN '-'9291 sludsaiApv I-1-6 SMV IBEwojnBSBM sdyipd "-'SfrOl- JBBuj nN 'p6ipBqasaq jgoji '-'0991 sludsaiApv '(sinjs c) 068 SMV }BBiuo}nBSBA/\ sd'üiqd 1m p De Vroegte Wint basketball vereniging flashing heiloo Sociëteit Alleenstaanden Heiloo I I I aktiviteiten dan voorheen wordea ont wikkeld. Er wordt hard gespaard vooi een eigen clubgebouw. En ook enige buitenlandse gasttrainers worden ver wacht. Tevens zal het internationale karakter versterkt worden door wedstrij den te organiseren waar karateka's uit Darmstadt, Milaan, Budapest en Has selt voor zijn uitgenodigd. Er kan worden getraind in Alkmaar, Bergen, Schagen en Heiloo. Wegens het grote succes van vorig jaar wordt ook nu weer een Open Huis gehouden. En wel in Heiloo op vrijdag 23 augustus, van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal aan de Dors. Tijdens dit Open Huis worden demonstraties gegeven en kan men informatie inwinnen. Hengelsport vereniging Nu voor de meesten de vakanties voorbij zijn en het gewone" leven weer begint, is voor velen het gevoel om (weer) een sport te gaan beoefenen aanwezig. Bij de keuze van de sport is het belangrijk te weten wat men wil; ontspanning, kondi- tieverbetering, spelelement, sociaal kon- takt of wat dan ook. Door velen wordt niet het karate overwogen. Ideeën als eng, agressief, plankjes doorslaan en dergelijke zorgen voor een afkeer van karate. In veel gevallen ^ijn die ideeën niet ten onrechte. Maar zoals in vele sporten, vindt men binnen het karate ook verschillende stromingen. De oudste stijl van het karate is Shoto- kan. Alle andere stijlen, zoals Wadokai, zijn daarvan later afgeleid. Shotokan karatedo, zoals men bij Funakoshi zegt," is niet alleen bijzonder geschikt om je li chaam te trainen, maar ook om je geest te verbeteren. Door veel training, waar bij aandacht wordt besteed aan lenig heid, kracht, uithoudings-, koördinatie- en koncentratievermogen, zullen karak tereigenschappen zoals doorzettingsver mogen, discipline, zelfbeheersing en korrekt gedrag in positieve zin worden beïnvloed. Daarom is er sprake van karate do: dé weg van de lege hand. Ook het sportieve element komt bij Funakoshi goed tot uiting. Regelmatig wordt deelgenomen aan nationale en in ternationale toernooien. Daarbij worden zeer goede resultaten behaald. Zo be haalde het team van Funakoshi al vier jaar achtereen het Nederlands kampi oenschap. Het zelfverdedigingsaspekt van karate wordt door andere verenigingen en sportscholen altijd sterk benadrukt. Als of men na tien lessen al een tweede Bruce Lee zou zijn. Om een illusie te ontnemen: Bruce Lee heeft' ook heel lang moeten trainen. Bij Funakoshi vindt men het niet eerlijk om U dan valse verwachtingen te geven. Pas na een geruime tijd trainen zal men in staat zijn zichzelf te verdedigen. Echter dan blijkt Shotokan zich als één van de beste zelfverdedigingssporten te bewijzen. Dat Funakoshi met deze aanpak van ka rate succes heeft, blijkt uit het feit dat in de zes jaar dat de vereniging bestaat, het aantal leden al gestegen is tot boven de 250. Met name jeugdleden vanaf zes jaar, door stimulans van hun ouders die ook aan de edukatieve funktie een belangrijke waarde hechten, hebben de weg naar Funakoshi gevonden. Dit nieuwe seizoen zullen nog meei BASKETBAL WEER VAN START Voor de tiende keer start basketbalver eniging Flashing Heiloo maandag 19 augustus haar seizoen. En in dit jubi leumjaar begint de vereniging met meer teams dan ooit. Het is dan ook niet ver wonderlijk dat elke basketbalcategorie bij de Heilooër basketbalvereniging ver tegenwoordigd is. Vanaf 8 jaar kan er bij Flashing gespeeld worden. Tot het 12e jaar speelt men met aangepast materiaal en regels, waarna bij de aspiranten alles ,,echt" wordt. Als één van de weinige clubs in Nederland heeft Flashing Heiloo boven dien een veteranen-herenteam, zodat de heren bij Flashing hun pensioen kun nen halen. Ondanks de grote ledenaanwas van de afgelopen jaren zijn er nog twee teams die hard aan uitbreiding toe zijn. Bij de aspiranten meisjes (geboren in '71, '72 of '73) verdween het merendeel naar een hogere leeftijdscategorie. Hierdoor bleef slechts een klein team over. Uit Alkmaar verscheen een nieuw herenteam. Aan vulling voor dit team, dat in de tweede klasse B van het district speelt, wordt ook nog gezocht. Echter bij alle groepen van Flashing bent U welkom. Ervaren of niet, neem even contact op met L. Hollander, tel. 336173. Zaterdag hield de jeugdcommissie weer een wedstrijd voor de jeugd van D.V.W. jongens en meisjes onder de 15 jaar. Om 8 uur moesten we ver zamelen op het parkeerterrein voor De Loet, maar de weergoden waren ook voor de jeugd niet goed gestemd. Gestaag viel de regen, maar als goede visser blijf je daar niet voor thuis. De opkomst was niet zoals we gewend waren, maar er waren er toch zo'n 40 opgekomen. Er werd weer gekozen voor de driehoek-vijver aangezien daar de vorige wedstrijd goed gevangen werd. Maar helaas viel dat goed te gen. De vis was er wel, maar was niet bijtlustig! Ja jongens en meisjes, het is een stuk natuur waar de vis in leeft. Al heb je het lekkerste aas aan de lijn gedaan, hij lacht je uit. Alleen als je materiaal heel vakkun dig gemonteerd was, kon je een visje verschalken. Dat kwam wel uit met de telling van de vis. De vorige wed strijd was het hoogste aantal 87 stuks en nu 17 stuks. In totaal werden 118 stuks gevangen. Er waren 13 deelne mers die niets hadden gevangen, maar door het slechte weer was onze pen ningmeester in een goede bui en kre gen ze ook een prijsje mee naar huis. Jongens en meisjes, de eerst volgende wedstrijd is op zaterdag 31 augustus. Kom dan in grote getale op en neem je vriendje mee. Geen lid? Word het dan gauw! Het kost maar 5 gulden per jaar. En nu de uitslag van de wedstrijd: 1. Marco Curvers (17 stuks); 2. Mar co Staartjes (14 stuks); 3. Ruud Kleef (13 stuks); 4. Erik Staartjes (10 stuks); 5 Ancela Boelhouwer 9 stuks). Nu de zomerbijeenkomsten bijna zijn afgelopen, starten wij op maandag 19 augustus met het nieuwe seizoen in zaal 5 van het Open Huis. Op de eerste ontmoetingsavond gaan we eerst wal bijpraten onder het genot van een kopje koffie en spelen daarna een spelletje Bingo. Aanvang 20.00 u; kosten 2,50. Wij hopen ook in het nieuwe seizoen ons doel te bereiken, namelijk elkaar ont moeten, steunen en praten en zo meer mogelijkheden ontdekken. Het belang rijkste is mensen in dezelfde omstandig heden te ontmoeten, van gedachten te wisselen, maar ook proberen het positie ve te zien en dingen te ondernemen, die je alleen niet zo gauw doet. Bij voldoende deelname, organiseren wij een bowlingavond op vrijdag 30 augus tus a.s. in het bowlingcentrum Heiloo. De kosten zijn 3,-. U kunt zich hier voor opgeven op de avond van 19 augustus. Wilt u meer weten over de aktiviteiten van de Sociëteit Alleen staanden, dan kunt U contact opnemen met A. Morshuis, Kerkakkers 81, Hei loo (tel. 332136) of L. Zoon, Font. Ver- schuirlaan5, Heiloo (tel. 331097). STICHTING WERKLOZEN BELANGEN HEILOO E. O. Computercursus De Stichting Werklozen Belangen Hei loo e.o. (S.W.B.) heeft wegens het grote succes van de in het voorjaar gehouden cursus op het terrein van de automatise ring besloten om weer een computercur sus te starten. Het succes bestond niet alleen uit de animo, waarmee de cursis ten de cursus hebben gevolgd, maar ook uit het feit dat verschillende mensen door de verworven kennis een werk kring wisten te vinden. Het Cómputertrainingscentrum te Hei loo (C.T.C.) is weer bereid om een cursus te verzorgen. De cursus zal bestaan uit minimaal 8 lessen van elk 3 uu. Het is de bedoeling dat gestart wordt half september 1985. De cursus zal worden gehouden in het gebouw van dë S.W.B. aan de Pastoor van Muijenweg 14 te Heiloo. Om een indruk te geven wat een dergelijke cursus inhoudt, wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden doof het C.T.C. op maandag 26 augustus varl 14.00 tot 15.30 u en op woensdag 28 augustus van 19.30 tot 21.00 u. Tijden$ deze bijeenkomsten kunt U informatie verkrijgen omtrent de opzet van dè cursus, de voorwaarden voor deelnamè alsmede de daaraan verbonden kosten. U kunt zich dan ook als cursist(e) aanmelden. Dat kan tevens tijdens de openingsuren van de S.W.B.: van 10.00 tolt 11.30 u op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. De S.W.B. is geopend vanaf 2 september en houdt zitting aan de Past. van Muijenweg 14 te Heiloo. START NIEUWE SEIZOEN TM-CURSUSSEN Het TM-Centrum voor de regio Alkmaar start een nieuwe reeks cursussen in de Transcendente Meditatie-techniek. Tij dens de beoefening van de TM-techniek verkrijgt men een zeer diepe geestelijke en lichamelijke rust. Hierdoor verbetert de gezondheid en verkrijgt men het vermogen om langer en met meer plezier geconcentreerd bezig te zijn Een informatieavond over deze techniek wordt gegeven op dinsdag 20 aug. in het TM-centrum, Belieslaan 14 in Hei loo. De aanvang is 20.00 u, toegang vrij. Meer inlichtingen: tel. 072-333732. Ponyclub Heiloo en omstreken Zaterdag 24 aug.: Pony Concours Hippique op het terrein aan de Vennewaters- weg te Heiloo. Hoogtepunt: grootse parade met alle deelnemers om 15.00 uur. De Vroegte Wint Woensdag 14 aug.: vierde competitiewedstrijd voor dames in Zuid-West. Voeren is bij de wedstrijd toegestaan. Verzamelen om 19.15 uur. Woensdag 21 aug.: vrije baarswedstrijd in plan Oost, aanvang 19.00 uur. Zondag 25 aug.: koppelwedstrijd in de vijvers van plan West, aanvang 9.00 uur. Bcdriiven Vis Wedstriid Zondag 1 sept.: jaarlijkse viswedstrijd voor bedrijven. Organisatie is in handen van het Werkvoorzienschap Noord-Kennemerland. Opgeven kan tot 21 aug. bij J. van Willigen, Patrijsakkers 26. Men moet gelijktijdig het inschrijfgeld be talen. Ook voor inlichtingen kan men op bovengenoemd adTes terecht. Fietstocht Le Champion Dinsdag 20 aug.: fietstocht over 30 km. richting 't Heerenhuis te Spijkerboor. Aanmelden 13.30 uur Ewisweg 72, Heiloo of om 18.30 uur cafetaria Blakborn, Raadhuisweg 9, Heiloo. Kosten 2,50 of 3,--, afhankelijk van leeftijd en of men een vaan ter herinnering wil hebben. Deze rit vervangt de rit van 27 aug. (va kantie). Inlfam. Maars, tel 333129. ZWEMNIEUWS DE SPETTERS Ga gratis mee met de zwemciub Maandag 19 augustus houdt de zwem ciub weer open huis in het overdekte zwembad te Egmond aan Zee. Elders in deze Uitkijkpost staat een adver tentie met alle gegevens over dit ge beuren. Woensdag 21 augustus beginnen voor de leden de trainingen weer in Egmond. Zondag 25 augustus wordt in 't Baafje ons jaarlijks waterpolotoernooi ge houden. Aanvang eerste wedstrijden 10.30 uur. Zaterdag 31 augustus worden voor de tweede maal de open zwemkampioen- schappen van Heiloo gehouden. Aanvang 14.00 uur. Men kan zich hier voor inschrijven tot uiterlijk vrijdag 30 augustus bij mevr. Heeringa, Geestakker 11, of mevr. Meijboom, Groot Barlaken 43. P.V. LUCHTPOST HEILOO Dit weekend werd de laatste jonge duivenvlucht vervlogen en ook de eerste na-tourvlucht. De jonge werden gelost in Soisson (zondagmorgen om 7.00 u) en de duiven van de natour in Dordrecht. De eerste van Dordrecht (ca. 88 km) bereikte reeds na 55 min. en 51 sec. zijn hok en was van Co de Haan. De eerste van Soisson was voor Ans Kooy (tijd 10.53.57 u, snelh. ca. 95 km/u). Met deze overwinning werd Ans Kooy jonge duiven-kampioen 1985. De uitslag: Dordrecht (los zat. 11.00 u, 383 duiven) 1. N. de Haan (26) 1, 5, 6, 11, 15, 27, 28, 31, 42, 66; 2. S. Meijssen (13) 2, 32, 38, 58, 61, 75: 3. A. Kooij (59) 3, 4, 8, 18, 25, 26, 36, 40, 44, 46, 49, 51, 53, 67, 71, 72; 4. Comb. Molenaar [16] 7, 14, 17, 20, 37, 62, 69; 5. H. Lases [10] 9, 24, 47, 60; 6. Th. v.d. Berg [28] 10, 12, 13, 21, 23, 33, 54, 63, 65, 68, 73; 7. J. Teileman [34] 16, 19, 22, 39, 45, 50, 8. J.P. Pepping (19) 29, 35, 41, 43, 56; 9. H.C. Houtenbos (19) 30, 52, 57; 10. P. Bakker (12) 34; 11. Comb. Breed (38) 48; 12. Adrichem/Kaandorp (30) 55, 64, 74, 76; 13. J. Ooms (24) 59; 14. R. Middelburg (11) 70; 15. J.P. Rozing (11) 77. Soisson 175 duiven) I. A. Kooij (,47) 1, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 28,29, 35; 2. N. de Haan (24) 2, 30; 3. M.P. Meijer (16) 4, 12, 19, 20, 25; 4. H. Lases (15) 6, 8, 31, 34; 5. J. P. Rozing (13) 10, 13; 6. Th. v.d. Berg (16) 10, 13; 7. Adrichem/Kaandorp (24) 14, 21; 8. D. Keppel (8) 18. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Woensdag 14 aug.: midgetglof in Egmond aan Zee. Degenen, die per fiets naar Egmond willen gaan, vertrekken om 19.15 uur van het postkantoor in Heiloo. Voor inlichtingen kan men bellen tel.: 332136 of tel. 331097. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Heiloo Woensdag 28 aug.: fietstocht-wandeltocht naar het natuurpark Egmonderhout te Alkmaar met rondleiding door IVN. Vertrek fietsers en auto's om 9.00 uur vanaf de brandweerkazerne. Open avond voor weduwen en weduwnaars Woensdag 21 aug.: maandelijkse open avond van de vereniging Handreiking, werkgroep voor weduwen en weduwnaars, in Brainbox, Kanaalkade 26 te Alk maar. Deze avond wordt bingo gespeeld. Entree 2,--. Inlichtingen (ook voor men sen, die de vereniging willen helpen als bijv. huisbezoek(st)er): tel. 072-119745 of 072-119266. PONYCLUB HEILOO IN WIJK AAN ZEE Geen strandweer en toch erg weinig toe schouwers bij het ponyconcours in Wijk aan Zee afgelopen zaterdag. Tussen alle regenbuien door werd er door Ponyclub Heiloo ook nog dressuur gereden en ge sprongen. De afdelings dressuur werd. door een organisatorische black-out be perkt tot een viertal bestaande uit Mar- tine Blommert, Carla Rotteveel, Sandra Groot en Liesbeth de Ruiter. De jury vond dat ze goed voor de 2e prijs waren. De springers brachten het niet tot de barrage dus geen prijzen voor dat onderdeel. Bij de individuele dressuur werd in de hoogste klasse (Z) de 3e prijs gewonnen door Natascha Rietmeyer. In de klasse M scoorde Martine Blommert het hoge aantal van 133 punten en zij won daarmee de 5e prijs. Isabel Schuur man won de 3e prijs in de L2 dressuur. In de andere L2-baan won Nanette Spanjaart de le prijs. Over 2 weken zal op het terrein aan de Vennewatersweg weer het jaarlijkse con cours in Heiloo worden gehouden, waar voor nu reeds meer dan 260 inschrij vingen zijn binnengekomen. Het is leuk om te weten dat er dan ca. 45 kombina- ties in de klasse M- en ca. 25 in de klasse Z-dressuur zullen rijden. Ook voor het springen is een grote inschrijving. GYMNASTIEKVERENIGING „KLIMOP" Na een lange zomervakantie beginnen volgende week de lessen weer. Er zijn enige wijzigingen opgetreden vergeleken met het vórige seizoen. O.a. is het meisjes-uur van maandagmiddag (16.00 - 17.00 uur) in de Kerkakkers verplaatst naar vrijdagmiddag (16.00 - 17.00 u) in de zaal aan de Past. van Muijenweg. De damesuren op maandagavond zijn dezelfde gebleven maar worden in ver band met de sluiting van de zaal aan de Schuine Hondsbosschelaan ook gegeven in de zaal aan de Past. van Muijenweg. Zoals we enige weken geleden reeds meldden hebben wij nog plaats voor alle categorieën, maar speciaal voor kleuters en voor jongens in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Inlichtingen worden gaarne ver strekt door A.C. Bruijn. Holleweg 50. tel. 333921. NIVON-PROGRAMMA VERSCHENEN Het winterprogramma 1985/1986 van de Nivonafdeling Heiloo is gereed. Het zojuist verschenen programmaboekje biedt een overzicht v&n de aktiviteiten voor het komende seizoen. In het gevariëerde aanbod zal een ieder zeker iets van zijn of haar gading kunnen vinden. Evenals voorgaande jaren komen er kreativiteitscursussen, lezingen en ver schillende excursies. Op de landenavond (ditmaal Duitsland) zal tevens aandacht worden geschonken aan het 40-jarig bestaan van de afdeling. Ook de geolo- giegroep gaat weer van start, met als hoogtepunten excursies naar Heerlen en de Harz. En voor de kinderen zijn er vanaf half september weer elke woens dag knutselmiddagen. Informatie-avond Op donderdagavond 29 augustus a.s. is er in het Open Huis een open informa tie-avond, waar men alle gewenste in lichtingen kan krijgen. Ook is dan inschrijving mogelijk voor de cursussen. Een uitgebreide advertentie met bijzon derheden over de cursussen en het kinderwerk zal worden «gepubliceerd in de Uitkijkpost van volgende week.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 4