Tien jaar De Zeskant clownesk gevierd 7a* Oud papier acties in Heiloo Bijlandere acties ieenementenapenda Bloemist Scholten nu in het Stationscentrum Radio Bakker TV vernieuwd Kerkagenda de 4 simon peek juuuelier verlovingsringen 50e JAARGANG NO. 36-11 SEPTEMBER 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Uk Radio Bakker heeft meer in huis dan de naam doet vermoeden. In de gerestaureerde zaak worden onder andere vele televisietoestellen getoond. Voor iedereen die bij wil blijven Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heil0°- (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: spi Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) M Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) MIDDENSTANDS VERENIGING HEILOO Maak gebruik van de MVH-cheques van 1 25,- en f 10,- besteedbaar bij alle winkeliers van Heiloo. stationsweg 85a Heiloo 072-335730 J Het was een prachtig gezicht toen zo'n 140 clowntjes, allen leerlingen van de Zeskant, vrijdag naar school gingen. De school bestond 10 jaar en dus was er feest. Dat feest stond helemaal in het teken van de clown, want buiten de kinderen waren ook de onderwijzers en onderwijzeressen als clown verkleed en dus was het een bonte vertoning op school. Eerst werd er wat gezongen en werden toneelstukjes opgevoerd, maar toen kwam er een echte" clown en die maakte met de 140 ,,hulp" clowntjes veel plezier. Aan de kinderen van de Zeskant was tevens de opdracht gegeven een ontwerp voor een button te maken. Jef Letschert had voor het mooiste ontwerp een walkman beschikbaar gesteld en deze werd gewonnen door Diana Jongkind. De buttons waren echt bedrukt door een vader van één van de kinderen, Ad van Bommelen, en daar was de school heel erg blij mee. Er waren trouwens nog meer verra: singen, want fotograaf Wim Bloothoofd had een foto van alle leerlingen gemaakt en ze kregen er allemaal gratis eentje mee naar huis. De ouderraad had ook wat leuks bedacht, die bood de school een vlag aan. Toen de kinderen hun clownsbuikjes (en -buiken) vol gegeten hadden met olie bollen, was er 's middags een vrije vossenjacht in de buurt. De leerkrachten moesten zich verkleden en in de omge ving rondlopen; het was aan de kinderen om ze te herkennen. Het werd een heerlijke dag en Juf Dogterom, met haar staf, ziet vol optimisme de komende 10 jaar tege moet. EHBO CURSUS HEILOO Er zijn nog enkele plaatsen beschik baar voor de EHBO-cursus, welke ge houden wordt in het kruisgebouw aan de Holleweg 94. Inschrijven uiter lijk maandag 16 september. Inlich tingen mevr. van Linden, tel. 115994. Tevens zal op 17 en 24 oktober een cursus hartreanumatie worden ge geven. Daaromtrent zult u in een van de volgende edities meer informatie vinden. VOLKSPETITIONNEMENT VOLKSPETIONNEMENT TEGEN DE KRUISRAKETTEN Afgelopen zaterdag hebben we een begin gemaakt de handtekeningen van het Volkspetitionnement bij alle adres sen in Heiloo op te halen. Samen met ruim 20 mensen en 2 geluidswagens zijn we uren in touw geweest om zo veel mogelijk adressen langs te gaan. De eerste bundel handtekeningen is inmiddels naar het landelijke inzamel- adres gebracht. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet! De komende weken worden de res terende wijken in Heiloo door vrij willigers bezocht. Mocht u deze men sen missen, dan kunt u de handte keningen inleveren op de volgende adressen: Frank Wessel, Vreden- oord 66, tel. 334053, Ger Helder, Kennemerstraatweg 648, tel. 334804, Anneke Kools, Kennemerstraatweg 75, tel. 331878, Beppie Lavertu, Westerweg 202, tel. 335710, Wim Klopper, Oud Burgerlaan 26, tel. 337762 en het landelijke adres van het Komitee Kruisraketten Nee, Postbus 66666, 1000 KR Amsterdam. COMMISSIE FINANCIËN Donderdag 12 september heeft er een Raadscommissie-vergadering plaats in het gemeentehuis van Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Enkele punten van de agenda zijn: Krediet voor het vernieuwen leibedekking en bijkomende werkzaamheden toren Witte Kerk. Beheer en exploi tatie Brunogebouw en subsidie t.b.v. het jeugd- en jongerenwerk. Voor be reidingskrediet kosten kabel t.v. Donderdag 12 september De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 14 september Scouting Nederland Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30 en 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging "Trias" Kantine bij atletiekbaan, Het Malevoort 1, tussen 9.00 en 11.00 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9, tussen 9.00 en 11.00 uur. Vondelschool (Bovenbouw), Breedelaan 6, tussen 10.00 en 12.00 uur. Maria Lidwinaschool, parkeerplaats het Wielemakersland. Tussen 9.30 en 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis aan huisaktie tussen Pastoor van Muijenweg-Ewisweg, het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Base- en softbalclub "Heiloo" parkeerterrein bij sporthal Het Vennewater, gehele dag ook zondag! Halen op verzoek: 129258. Vrijdag t/m Maandag: Hockeyvereniging De Terriërs, kantine sportcomplex Het Vennewater, elke zater dag en zondag van 11.00-17.00 uur, en elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m Vrijdag: De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens schooluren, ook Lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7, tijdens schooluren. Geen papier bij de container plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Muziekvereniging "Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens schooluren. Alle dagen: Cl. Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Rommelmarkten voor ouderen. Voor ophalen van overtollige spullen, huisraad e.d. familie Staal. (tel. 333648) of familie Lammers(tel.: 333296). Prinses Beatrix Fonds: 29 jaar actief voor gehandicapten. In de week van 16 t/m 22 september houdt 't Prinses Beatrix Fonds weer de landelijke collecte. Geef aan de deur of stort uw bijdrage op giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds, Den Haag. Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben toestemming gegeven tot het houden van een inzameling van gelden. Expositie Wandkleden. Van Anneke Radsma uit Bergen N.H. in de foyer van het Open Huis te Heiloo. Van 5 september t/m 2 oktober. Te bezichtigen tijdens openingsuren. Theater Diabolo. 18 September, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 6. november, 20 november. Kaarten f. 2,50 p.p. Reserveren na 17.00 uur. Dagelijks bij Gerda Oppendijk. tel.: 330555. Eventueel verjaardagspartijen op andere dagen. RECORDPOGING 72 UUR TAFELVOETBAL Van donderdag 19 september t/m zondag 22 september zal een poging worden gewaagd om het Nederlands record tafelvoetbal te breken. Het re cord staat op 67 uur en 15 minuten. De bedoeling is dat het record op 12 uue wordt gebracht. Tijdens deze recordpoging zullen di verse actiteiten plaats hebben in Café Bar 't Kroegje. Donderdagavond Bingo, vrijdag vanaf 20.00 uur bar- beque-avond, waarna om 22.00 uur een kussengevecht wordt gehouden. Zaterdag het Rad van avontuur de prijzen zijn beschikbaar gesteld door de Middenstand van Heiloo en 's avonds Radio Foces drive in show. Zondagmiddag (de laatste dag) wordt er een ringsteekwedstrijd georgani seerd op hobbelfietsen. Het is de bedoeling dat de recordpoging ein digt om 20.00 uur waarna de prijs uitreiking zal plaats hebben. Dit alles zal feestelijk omlijst worden door Peter Bezekhoven. JAMIN VERNIEUWD De grootste opening van Nederland had afgelopen woensdag om 9.00 uur plaats. Toen openden 175 Jamin-winkels, ver spreid over heel Nederland, waaronder die in 't Loo, hun deuren, na een fikse verbouwing. Ook het uit 1600 produkten bestaande assortiment heeft aanzienlijke wijzi gingen ondergaan, 190 nieuwe produk ten worden thans geïntroduceerd. Jamin richt zich meer dan vroeger ook op het jongere publiek. Zo is inmiddels in alle winkels een modern help-u-zelf meubel met 40 soorten drop en snoep geïnstalleerd. Sterke accenten worden gelegd op de broodafdeling. GRANDIOZE SERVIEZENSHOW BIJ BLOKKER! De toenemende vraag van de consument naar het „Nostalgisch tafelen" heeft Blokker doen besluiten een uitgebreide serviezenshow te houden. Vele gerenom meerde serviezenmerken als Schumann Arzberg, Winterling en Mitterteich zijn in de serviezenkollektie opgenomen. Door de uitgebreidheid van de kollektie en de nauwkeurigheid waarmee deze werd samengesteld, is er voor elke smaak en elke beurs een servies te zien. Tevens werden speciaal voor deze show vrijwel alle serviezen extra aantrekkelijk geprijsd. In de serviezen kollektie '85/'86 laat Blokker dit jaar 2 primeurs zien.Servies Kopenhagen valt op door een neo-klas- sieke vormgeving. Het wit porselein is smaakvol afgezet met lichtgrijze randen. Servies Versailles kent strakke vormen met bescheiden grijs/kobaltkleurige lij- nen-dekoratie. Iedereen die tijdens de serviezenshow een kompleet servies bij Blokker koopt vanaf 125,--, mag geheel gratis een 18-delig glasservies meenemen. De show wordt gehouden van maandag 16 september t/m zaterdag 5 oktober 1985. Blokker is gehuisvest aan de Heerenweg 40 in Heiloo. ANWB ORGANISEERT CURSUS PECH ONDERWEG Een groot aantal automobilisten wil meer weten over de techniek van de auto om zelf storingen te kunnen opsporen en verhelpen. Meer dan 150.000 mensen volgden daartoe in de afgelopen 20 jaar de Cursus Pech Onderweg van de ANWB. De belangstelling is groeiend. Dat geldt met name voor het aantal vrouwelijke cursisten, ongeveer 50% van het aantal cursisten bestaat uit vrouwen. Gedurende vier achtereenvolgende we ken kan men tijdens lesavonden van ca. 2V2 uur deelnemen aan dit praktisch auto-onderricht. De ANWB heeft besloten ook dit seizoen weer de cursus te organiseren en wel in ca. 50 plaatsen. In Alkmaar worden de cursussen gehouden op: dinsdag 29 oktober, 5, 12 en 19 novem ber, en dinsdag 26 november, 3 en 10 en 17 december. Zij worden gegeven in de Technische School, Bergerweg 1, aanvang 19.30 uur. Iedere cursist ontvangt een handig cur susboek dat ook na afloop van de lessen zijn nut heeft bewezen. Ervaring van de wegenwacht heeft namelijk geleerd dat een groot aantal storingen door niet- autotechnisch geschoolden die de Cur sus Pech Onderweg hadden gevolgd, zelf kon worden verholpen. Na aanmelding ontvangen de cursisten een bericht van inschrijving, waarin nadere gegevens over de lessen worden bekendgemaakt. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: ANWB-kantoor Alkmaar, Kenne merstraatweg 12, tel. 072-119041. Het Stationscentrum heeft er weer een winkel bij: de bloemenshop Henk Scholten. Toen Jesse, het zoontje van Henk Scholten, het lint had doorgeknipt, was de opening van de nieuwe bloemenzaak in het Stationscentrum een feit. De zaak is omgebouwd (door de familie) tot een prachtige moderne bloemenwinkel, waar het zowel voor de klant als voor degenen die er moeten weken, heel nlezierie is. Henk Scholten had voor deze gelegen heid een paar prachtige grote bloem stukken gemaakt die vele bewonderen de blikken afdwongen. Tevens was er iemand aan het werk, die lilliii Bijbelavond over het Johannesevangelie. Donderdag 12 september houdt de bekende christen schrijver Dr. Willem J Ouweneel een bijbelavond over het Johannesevangelie. Aanvang 20.00 uur in de Zaal van de GerefKerk. Noordergeeststraat, Heiloo. Inlichtingen M. Oppenhuizen (02518-54596) of H. Smit (072-337151). Vanaf morgen, donderdag, zal radio Bakker met een compleet gemoderni seerde winkel haar deuren openen voor het publiek. Het bedrijf is uitgebreid met 220 m2, omvat in totaal nu zo'n 400 m2 en is gehuisvest aan de Kennemer straatweg 255. Architekt Schouten, uit Warmenhuizen, heeft een prachtig ont werp gemaakt en in de kleuren grijs en helder blauw de zaak een modern aanzien gegeven. Radio Bakker TV bestaat al zo'n 47 jaar en de tweede generatie Bakker staat nu in de winkel. In totaal is de zaak al 10 maal verbouwd maar nog nooit zo rigoreus als nu. A.s. vrijdag zal het promotieteam van Sony, van 14.00-21.00 uur aanwezig zijn. Bij mooi weer buiten, anders binnen. Er zijn leuke prijzen te winnen, zoals cassettes en videobanden. De hele winter door zullen er bij Radio Bakker regel matig leuke aanbiedingen zijn. Bij aankoop van een video krijgt u (altijd) een lege band kado, plus 10 uur voorgespeelde videofilms, want Radio Bakker was de eerste in Heiloo die videobanden verhuurde voor f. 5,-- per film en doet dat tot op de dag van vandaag nog, alleen is het aantal films nu flink uitgebreid. Dit geldt natuurlijk ook voor het gehele assortiment. Buiten de ruime keuze in radio en tv-toestellen (50 verschillende modellen staan er op voorraad) heeft Radio Bakker ook een ruime keuze wasautomaten en koelkas ten. Tevens is er een hoek ingericht waar veilige zonnebanken en zonnehemels staan (solarium) van het merk Philips, dus we kunnen gebruind de winter tegemoet zien. NAJAARSMARKT IN 't LOO In de Winkelhof 't Loo wordt het komende weekend een najaarsmarkt gehouden. Verscheidene winkeliers en wat mensen van buiten af zullen in kraampjes hun koopwaar aanbieden. De heer Bakker vertelt: ,,We hebben ook luchtzuiveringsapparatuur, die de lucht voor een groot gedeelte bacterievrij houdt maar de lucht ook tevens verfrist, dit is een nieuw procédé en we hebben ze al vanaf f. 595,--. Ook op stereogebied is er een groot assortiment in alle topmerken. In de nieuwe zaak is ook een plaats vrij gemaakt als demonstratiehoek van het geen hier gedemonstreerd wordt houden wij u op de hoogte. De technische dienst is geheel in eigen handen en gebeurt allemaal thuis, iets wat lang wachten overbodig maakt. T.v. kan op dezelfde dag nog gerepareerd worden. Aan de verbouwing van Radio Bakker werkten mee: aannemer Brink en Dek ker, firma Borst, loodgieterswerk, con structiewerkzaamheden de firma Zoon allen uit Heiloo. t/m Zaterdag zijn er open dagen. U kunt dan vrijblijvend kijken wat u de moeite waard vindt en eens een praatje maken met de heer Bakker of een van zijn mensen. Radio Bakker TV heeft een aparte ingang naar een parkeerterrein gekregen, waar plaats is voor zo'n 25 auto's. U bent van harte welkom biedermeier boeketten maakte, schitte rend mooi! Veel winkeliers uit het stationscentrum kwamen de nieuwkomer even de hand drukken en nog vele, vele anderen. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen, hoe kan het anders, een fraai verpakte roos mee naar huis. Het telefoonnummer van Henk Scholten is niet veranderd, nog steeds: 335129. BIOMEDISCH CENTRUM IN HEILOO Aan het einde van deze maand kan men in Heiloo terecht bij het Biomedisch Centrum aan de Kennemerstraatweg. Het centrum heeft als uitgangspunt de behandeling van ziektes en kwalen door middel van de zogenaamde enzymthera pie uit te voeren. Deskundige op dat gebied is de arts Blind, die eens in de veertien dagen op maandag spreekuur houdt. De arts is ook in Soest en Den Bosch actief. De enzymtherapie heeft als grondge dachte, dat veel ziekteverschijnselen voortkomen uit een gebrek aan enzymen het lichaam van de mens heeft wel tienduizend verschillende enzymen. Dr. van Leeuwen kwam in de jaren '50 met de eerste enzympreparaten: een uit natuurlijke middelen bestaande vloeistof die door middel van een injectie in het lichaam gebracht wordt. Sindsdien heb ben veel mensen baat gehad bij de enzymtherapie. De patiëntenvereniging, die de stimulator is van het Biomedisch centrum Heiloo en daarvoor dr. Blind heeft aangetrokken, wijst er echter met klem op dat de enzympreparaten geen wondermiddeltjes zijn. Derhalve heeft ook niet iedereen baat bij de therapie. Het percentage van de patiënten, op wie de therapie een gunstige uitwerking heeft, wordt op ongeveer 50 gehouden. De enzymtherapie is nog niet overal geaccepteerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat vergoeding van de middelen door het ziekenfonds alleen plaats heeft, wanneer de vaste huisarts van de patiënt het advies en recept van dr. Blind overneemt. De belangstelling is echter sterk groeiend. Heiloo wordt het vijfde centrum in Nederland. Over enkele wéken kan men dus in Heiloo terecht voor advies. Nu reeds kan men een afspraak maken voor een visite. Daartoe dient men contact op te nemen met de heer W. Wester uit Alkmaar (tel. 072-128631), werkdagen). De heer Wes ter is zelf gebruiker van enzymprepara ten en kan uit ervaring informatie verstrekken. Bovendien is de heer Wes ter contactman van de patiëntenvereni ging Enzymtherapie in de regio Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1