de Oud papier acties in Heiloo iuenementenagenda Bijzondere acties MODESHOW Familie Groot viert diamanten bruiloft STAATSLOTERIJ BRILJANT simon peek A. G. v. d. Nagel 1 50e JAARGANG NO. 37-18 SEPTEMBER 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Hulpmiddel bij boodschappen doen JUBILEUMLOTERIJ MET 6 MILJOEN EXTRA AAN PRIJZEN. De verkoop begint donderdag 19 september. In samenwerking met IN-WEAR/MATINIQUE op dinsdag 24 sept. 21.00 uur in "de Schakel" in Heerhugowaard. Kaarten 12.50 incl. consumptie, ■verkrijgbaar bij: RAADHUISWEG 13 - HEILOO zondag 22 september FORESTERS-BERGEN administratie kantoor FRANSE Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) pyi/ Redactie-adressen: \f Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) W Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Op 26 september is het precies 60 jaar geleden dat de heer Th. Groot en mevrouw M. Groot-Bakker elkaar hun ja-woord gaven. Uiteraard wordt dit op feestelijke wijze gevierd, in Eg- mond aan Zee in ,,De Boei" van 17.00 19.00 uur. Ze hebben elkaar op het pontje naar W.-Knollendam leren kennen. Zij was dertien, hij was vijf tien, het regende erg hard die dag en de heer Groot bood, dat leuke meis je" een plaatsje onder zijn parapluie aan. Toch is het toen nog niets ge worden. ,,Hij vond me te klein en te kladdig" zegt mevrouw Groot. Maar een paar jaar later ontmoeten zij elkaar weer op de Zaandammer kermis, een jaar later verloofden zij zich en een paar maanden later werd er getrouwd. ,,We zijn in Krommenie getrouwd, op zaterdag, dan was het gratis,, aldus de heer Groot. ,,Ik werk te toen op de olie-fabriek in W. Knol lendam". Mevrouw Groot ging ook nog enkele dagen uitwerken. Er kwa men zes kinderen en dat bracht veel werk met zich mee. Later verhuisde het echtpaar naar Purmerend waar de heer Groot samen met een vriend een tuinderij begon. Mevrouw Groot vond het daar niet fijn: ,,Het klinkt misschien gek, maar ik heb nooit al les van de verhuizing uitgepakt en ik ging elke week op de fiets nog naar Krommenie terug". Gelukkig duurde dit maar 1 jaar, want mevrouw Groot had een ander huis gezien en dat zinde haar, maar de huur was hoog 5,-- per week. Geen nood, dan ga ik er toch zeker weer bij wer ken en zo ging ze twee middagen in de week naar de Cooperative bakkerij, dat leverde een rijksdaalder per middag op, later nog een middag uit wassen en zo kwam het geld er voor het leuke huis. Maar naar verloop van tijd wilde de familie toch weer terug naar Krommenie. De heer Groot begon daar, voor de kerstdagen, een bloemenzaak, maar zegt hij: ,,Daar was geen droog brood in te verdienen, want het was crisistijd. Moeder nam toen commencaals in huis en dat hebben ze vijf jaar gedaan. In de oor log was de heer de Groot in Frankrijk, maar in 1945 is hij in Heiloo een Ho veniersbedrijf begonnen. Op het zelfde adres waar hij nu nog woont. Voor het vele werk in verschillende verenigingen, waarvan 40 jaar Eens gezindheid, is de heer Groot koninklijk onderscheiden. De grote hobby van mevrouw Groot is koken, zij kan daar erg smakelijk over vertellen. Wij wensen het echtpaar Groot op 26 sep tember een heel gezellige dag toe. GROEPSWONEN STIMULEERT De Landelijke Vereniging Groeps wonen voor Ouderen, die enige tijd geleden is opgericht, kwam tot de konklusie dat steeds meer ouderen in ons land kiezen voor kleine, zelf standige woongroepen inplaats van voor het instituut verzorgingstehuis. De 62-jarige woordvoerster van de vereniging, mevrouw Jacqueline Lam- mers bevestigt dat de belangstelling sterk is toegenomen en dat er een groeiend aantal konkrete inschrij vingen is voor de groepswoonpro- jekten, waarvan er in ons land nu zo'n vijftig worden opgezet. In de groeps woningen voor bijv. tien tot vijftien ouderen helpt men elkaar in geval van nood en deelt men lusten en lasten. Nogal wat bejaarden, zeker de al leenstaanden, vereenzamen snel ,in hun isolement en besteden nauwelijks aandacht aan hun onderhoud. Ze verwaarlozen voeding, kleding en hy giëne. In een groepswoning wordt men ge zien en zal men ook minder snel het bijltje prbij neergooien, omdat de so ciale kontröle daar een stokje voor steekt. Men let - in goede zin - op el kaar. Daarbij is de privacy veel gro ter dan in een bejaardentehuis. De Landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen is van mening, dat de zelfstandige woonprojekten, zeker ook gezien de toenemende belangstel ling van de overheid, de komende ja ren snel in aantal zullen toenemen. Het traditionele, toch minder vrije bejaardenthuis past steeds minder bij de behoefte aan een grotere zelf beschikking en zelfstandigheid. Het adres van de Landelijke Ver eniging Groepswonen van Ouderen is: Paleisstraat 35 hs. 1012 RB Amster dam, tel.: 020-225621. Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij d e de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, tel.: 331297. Spreek uren dagelijks van 9.0 - 10.30 uur. HERPROFILEREN VAN BERMEN EN GAZONS In navolging van voorgaande jaren zullen ook dit jaar weer verschillende bermen en gazons in Heiloo opnieuw onder profiel worden gebracht. De werkzaamheden zullen begin septem ber een aanvang nemen en betrek king hebben op gedeelten van de bermen en gazons van: Wilgenlaan, Schoutslaan, Breedelaan (ged.), Molenweg (ged.), Dompvloetlaan, Oosterzijweg, ged. Patrijsakkers, Goodeslaan, ged. Egelenburg, Blom hof, en Hofdijkplantsoen. De reden dat de bermen van bovengenoemde lanen en wegen geherprofileerd moe ten worden is hoofdzakelijk dat deze in de loop der jaren langs de weg kant te hoog zijn geworden als ge volg van het opstuiven en afspoelen van zand van de weg. Daardoor kan de berm zijn functie als afvoerder van re gen en smeltwater niet langer goed vervullen en blijven plassen te lang op de weg staan. Voorts zijn enkele bermen en gazons zo ongelijk van oppervlakte geworden dat het maaien teveel wordt bemoei lijkt. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Geopend van 12 24 uToegang f 6,50. Km f 3 Donderdag 19 september: De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 20 september: Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo huis- aan huis acties "Plan Oost". Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 334008. Zaterdag 21 september: St. Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Halen op verzoek: bellen tot vrijdagavond 19.00 uur, 333603. Gymnastiekvereniging "Klimop" garage links van parkeerterrein bij verzorgingshuis Overkerck achter bloemenhuis "Monique". Tussen 10.00 en 12.00 uur. Vrijdag t/m maandag: Hockey vereniging De Terriërs kantine sportcomplex Het Vennewater elke zaterdag en zondag van 11.00, 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag: De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens schooluren ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7 tijdens schooluren geen papier bij de container plaatsen tijdens de vakanties en weekeinden. Muziekvereniging "Eensgezindheid" Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens schooluren. Alle dagen: Cl. Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewis laan. EVENEMENTENAGENDA Expositie Wandkleden. Van Anneke Radsma uit Bergen N.H. in de foyer van het Open Huis te Heiloo (boven Winkelhof 't Loo). Vanaf 5 september tot en met 2 oktober a.s. Te bezichtigen tijdens openingsuren. Theater Diabolo. 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 6 november, 20 november. Kaarten 2,50 p.p. Reserveren na 17.00 uur. Dagelijks bij Gerda Oppendijk, tel. 330555. Eventueel verjaardagspartijen op andere dagen. Minimaal 10 personen. BIJZONDERE AKTIES Hockeyvereniging S.V. Terriers organiseert een grootse bloembollenverkoopaktie op 20 september a.s., ten bate van de aanleg van een kunstgrasmat. De Terriers jeugd stellen U een zakje van 10 stuks bloembollen a 3,50 ter hand tussen 17.00 en 20. 00 uur. Help de Terriers jeugd met uw financiële bijdrage zodat zodat deze aktie een succes wordt. Vredesweek 22-28 september. Een kansrijke tijd. Zondag 22 september 19.00 uur Oecumenische vredesdienst in de Witte Kerk, o.l.v. Ds. J. Wolswinkere en pastoor H. Fonteyn. Woensdag 25 september 20.00 uur in de Kruiskerk, een avond met Ds. C.B. Roos, voormalig praeses van de Hervormde Synode, die met U wil paten over het beleid van de kerk, vooral inzake beslissingen rond vredesvraagstukken. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. ZEEHONDENCRECHE PIETERBUREN START DONATEURSAKTIE De Stichting Zeehondencreche start de zer dagen een landelijke aktie om het aantal donateurs te verhogen, zodat ze binnen niet al te lange tijd uit de geldzorgen zijn. Lenie 't Hart, opricht ster van de crèche in 't Groningse Pieterburen, maakte dankbaar gebruik van het aanbod van het grootste rekla- meburo in Nederland, Ogilvy Mather (vestiging Drachten), om gratis een kampagne te ontwerpen die moet zorgen voor een grote toename van het aantal donateurs. De opname van zieke, verzwakte of gewonde zeehonden kost een hoop geld. Daarnaast worden zeehondenbaby's (huilers) die van hun moeder gescheiden zijn, verzorgd tot ze zelfstandig voor hun eigen onderhoud kunnen zorgen. Dit alles gebeurt door vrijwilligers. Een subsidie van een ton van het Ministerie van Landbouw zorgt voor een financiële basis. De jaarlijkse lasten aan voedsel, medikamenten, stroom etc. bedragen echter zo'n 4,5 ton, zodat er nog een bedrag van f. 350.000,-- elk jaar bij elkaar moet worden gebracht. Er zijn nu in totaal 7.700 donateurs. De rest moet komen van eenmalige schenkingen. En dat kan niet meer uit. Want ook uit België en Duitsland weet men de weg naar de crèche in Pieterburen te vinden, zodat steeds meer zeehonden verzorgd moeten worden. Dit jaar wordt met 56 zeehondjes die weer gezond en wel teruggezet worden in het natuurlijke milieu een record geboekt. De opzet is om te komen tot een totaal van zo'n 25.000 donateurs, zodat de verzorging van de zeehondjes gewaarborgd kan blijven. Tevens is geld nodig om een paar faciliteiten voor bezoekers te maken (zo'n 50.000 per jaar zonder het gevaar te lopen dat virussen worden overgebracht of de medische behande ling verstoord wordt. Het reklameburo Ogilvy Mather met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Drachten heeft aanzienlij ke ervaring met het geld bijeen brengen voor goede doelen. Zo werkt men gratis voor Greenpeace, Amnesty Internatio nal, Stichting Redt de Kinderen, Unicef en nu dus ook vanuit Drachten voor de zeehondjes. De direkteuren Ad van Rooy en Jan Coehoorn vinden het een dankbare taak om naast hun kommer- ciële alledaagse bemoeienissen voor klanten als Philips, De Boer, Pittah, Ben-Bits, Turtle Wax etc. hun kennis voor ideële doeleinden aan te wenden. "We hebben het probleem net zo behandeld als een normale klant, met alles wat daarbij hoort, alleen komt er geen rekening". BREIEND DE WINTER DOOR MET "MARIANNE" Bij de Ned. Ver. van Huisvrouwen liet de breizaal van Marianne" aan de Hee- renweg, zien wat er allemaal gebreid kan worden. Dat is een heleboel, uitgespro ken modekleuren hoeft men in de breiwereld niet altijd toe te passen, men kiest gewoon de kleur of combinatie die het meest bruikbaar is voor uw eigen garderobe. Leuk waren de truien met de losse shawls erbij, die ook om het hoofd gedragen kunnen worden. De fantasie patronen worden vaak op de trui ge- COLLECTE KANKERBESTRIJDING l)c collecte van het Koningin-Wil- hclmina Fonds (K.W:F.) heeft in on ze gemeente een geweldi bedrag op geleverd: n.l. 16.355.15. Alle gevers Hartelijk bedankt. Ook dit jaar weer hebben velen zich als collectant, wijkhoofd, of op een an dere manier ingezet om de collecte tot een succes te maken in het bijzon der de sponsors willen wij graag nog even vermelden te weten de volgende Middenstanders: Slagerij Kees Bur ger, 't Loo, Bloemen en planten- shop 't loo, Renault dealer Bleeker, Westerweg 226, Slagerij A. J. Kramer Westerweg 160, Jan Ranzijn, Sta tionsweg 88, Van Rozendaal, schoenen 't Loo, Luc van Raalte, sportfietsen Kennemerstraatweg 99, J. Wuijts, optiek en foto's, Heerenweg 151, BP Autorette H. Zonneveld, Wester weg 251 DRIES-BEEN MODE, KOUSENSPECIAAL ZAAK In de Schoutenstraat, een verbindings straatje tussen Laat en Langestraat, is vorige week een kousen speciaal zaak geopend. Een eldorado voor elke vrouw man of kind. Men kan het zo gek niet bedenken of Dries Been mode heeft het. Panties in alle mode kleuren, hele exclusieve panties. Kniekousjes, kousen van Yves St. Laurent in vele variaties, steunpan- ties ook heel modisch en zeer geschikt voor jonge vrouwen met een staand beroep, tevens in lichte kleuren!! Iedereen weet dat een goede steun- kous niet goedkoop is, daarom is er bij Dries beenmode gelegenheid de ze te laten repareren Maar buiten het modische is er ook een grote keuze voor mannen, katoen, wol, synthetisch noem maar op. Korte en lange sokken, geruit, gestreept, effen enz. tot maat 53. De jeugd komt ook ruimschoots aan zijn trekken, maillots, kniekousen, balletkleding. Ook aan de senioren is gedacht zelfs» wollen kousen'zijn er weer ook kousen met een aangebreide kousenband, zodat er geen step in gedragen hoeft te worden, ook in een zeer modische uitvoering wit met een band van kant. Het been komt in alle variaties volop aan z'n trekken. Gaat u zelf maar kij ken in de Schoutenstraat. JUWELIER, Stationsweg 85A, Heiloo, tel. 072-335730. maast, vooral als het fijn breiwerk is. Er werden modellen geshowd van o.a. scheepjeswol en Aarlan, warme jas-ves- ten, wintersporttruien, geklede jumpers, wat was er niet. Ook de heren en kindermode werd niet vergeten. Daar alles door huisvrouwen en familie kinderen en kleinkinderen werd gepre senteerd had de show een huiselijk karakter en kon iedereen even voelen, kijken hoe een bepaald model gemaakt werd. Mevrouw van Veen, de eigenaresse van Marianne, bood iedereen in de pauze een kopje koffie aan. Het was een gezellige ochtend. ül/u/ho aanvang 14.00 uur De wedstrijdbal voor deze wedstrijd is geschonken door Belastingaangiftes en administraties, financieringen De Driestal 20 Tel. 072-330111 Wèl rekent men op de medewerking van een groot aantal bladen om de adverten tie mei daarin een coupon om donateur te worden, ook gratis te plaatsen. Ook deze krant doet belangeloos mee en zal een aantal keren één van de advertenties plaatsen. Uiteraard kan men ook zonder advertentiecoupon de zeehondencrèche steunen door geld over te maken op postgirorekening 37.96.450. Lenie 't Hart heeft berekend dat één op de drie jonge zeehonden dankzij de crèche in leven blijft en uiteindelijk weer zorgt voor een zelfs heel langzame toename van het aantal zeehonden in de Waddenzee. De dieren die weer worden uitgezet zijn gemerkt, en gelukkig is gebleken dat ze zich nauwelijks onder scheiden van hun 'wilde' soortgenoten voor wat betreft terugkomen of verplaat singsgedrag. Hieruit blijkt dat de dieren die uitgezet zijn geen aanpassingspro blemen hebben. De verwachting is dan ook dat binnen enkele jaren wel zo'n 800 dieren zouden kunnen rondzwemmen. Dat is nog altijd minder dan de 3.000 die er in 1950 rondzwommen, maar al een stuk meer dan de ongeveer 300 dieren die in de zeventiger jaren het schamele restant vormden van de 'n eens zo gezonde zeehondenkolonie. BAANWEDSTRIJDEN GESPONSORD DOOR MIDDENSTANDS VERENIGING HEILOO GROOT SUCCES Dinsdag 10 september vond de grote prijs van Middenstandsvereniging Heiloo plaats op de wielerbaan van Alkmaar. Het ongeveer 200-koppige publiek heeft een aantal zeer aantrek kelijke wedstrijden voorgeschoteld gekregen. Vooral de stayerswedstrij den waren een groot succes waarbij letterlijk en figuurlijk de vonken van afsprongen. Voor de wedstrijden be gonnen, werd de heer Metz in de bloe metjes gezet, omdat hij na dertig jaar jurylid afscheid heeft genomen van de wielersport. De heer Metz heeft in die tijd vooral de belangen behartigd van de stayers en gangmakers. De wedstrijden werden geopend door de nieuwelingen met een rit in lijn, die op overtuigende wijze werd ge wonnen door Alfred Luttje. De punten- race voor amateurs werd gewonnen door Henk-Jan Buis. Daarna ging de eerste manche van start voor de ama teur stayers. De deelnemers waren Ronald Rol, Gerben Botman, Sjaak Klaver, Mathé Pronk en Nederlands kampioen Jan de Nijs. De kopposities waren zeer wisselend, maar na zes ronden lang een aanval te verduren ge kregen te hebben van Mathé Pronk wist Jan de Nijs met maar anderhalve meter verschil te winnen. Na de pauze volgde een koppelkoers voor amateurs. Hierbij bleken de ge broeders Detant uit Purmerend opper machtig en wonnen de wedstrijd met een ronde voorsprong op het koppel Paardekoper-Buis. De tweede manch van de stayers werd nog spannender dan de eerste. Jan de Nijs ging zeer voortvarend van start om zo gauw mo gelijk een ronde voorsprong te nemen op zijn concurrenten. Dit lukte echter net niet en zo konden Pronk en Rol toch weer aanfluiten. Met nog dertig ronden te gaan kregen Rol en Suiker te kampen met pech. De zes ronden vergoeding bleken genoeg te zijn om zich opnieuw te mengen in de strijd om de koppositie. Na een hevige strijd waarbij men tot het uiterste moest gaan ging de winst deze keer naar Mathé Pronk. De eindoverwinning ging naar Jan de Nijs die met een mini maal verschil van 50 centimeter had gewonnen. De sponsors die deze wedstrijd moge lijk hebben gemaakt, kunnen terug zien op zeer geslaagde wedstrijden. Enkele van deze sponsors zijn: Radio Bakker, Schoenenzaak van Roozen- daal. Disco Heiloo, Rijwielhandel Luc van Raalte, autobedrijf Bleeker, Ju welier Kwaad en drukkerij Uitkijk post. I Reparatie, modernisatie I Opberging en cleaning I Grote collectie nieuwe mantels I Maatwerk op eigen atelier L id Slichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 NIEUWS OVER HET VOLKSPETITIONNEMENT IN HEILOO Ruim de helft van de huisadressen in Heiloo zijn nu bezocht door vrijwilligers. Het is daarom mogelijk dat u nu nog geen "ophaler" heeft ontmoet. Er is grote kans dat dit deze week gebeurt. Over het aantal handtekeningen wordt u zodra alle adressen zijn bezocht via dit blad geïnformeerd, heeft u vragen. Inlichtingen bij de volgende tel.nrs. 334053, 331878,335710.337762. NATIONALE COLLECTE VAN LEVENSBELANG VOOR DE NIERSTICHTING [23 t/m 29 september]. Om haar aktiviteiten mogelijk te maken is de Nierstichting sterk afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Een groot deel daarvan wordt opgehaald tijdens de nationale collecte. Eén week per jaar mag de Nierstichting in heel Nederland collecteren. Dit jaar in de week van 23 tot en met 29 september. In het hele land wordt door circa 50.000 vrijwilligers huis-aan-huis of op straat gecollecteerd. Waar dat niet het geval is wordt huis-aan-huis een folder met informatie over het werk van de Nier stichting verspreid met het verzoek een bijdrage over te maken op giro 388.000 t.n.v. Nier Stichting Nederland te Bus- sum. Verder wordt in deze week ook op radio en tv aandacht geschonken aan de nationale collecte van de Nierstichting. Wat doet de Nierstichting De Nierstichting zet zich in voor alle nierpatiënten in Nederland. Door de bezuinigingen van de overheid in de gezondheidssector en in de sfeer van de sociale voorzieningen, waarmee zeer veel chronische nierpatiënten te maken krij gen, wordt in toenemende mate een beroep op de Nierstichting gedaan voor financiële steun. Op het gebied van dialyse en transplantatie werd door de Nierstichting in 1984 bijna f. 1 miljoen uitgegeven; voor wetenschappelijk on derzoek ruim f. 7 miljoen. Aan sociaal maatschappelijke begeleiding en direkte hulpverlening aan patiënten werd bijna f. 2 miljoen beschikbaar gesteld. Nationale Collecte. Het thema van de nationale collecte van de Nierstichting is: "GEEF !OM 'N ANDER. DOEN Vorig jaar was de opbrengst van de collecte ruim f. 6,2 miljoen. De Nierstichting hoopt dat ook dit jaar eenzelfde resultaat kan worden bereikt. Vult u ook het zakje, in deze uitkijkpost te vinden KOLLEKTANTEN: die zijn er nooit genoeg Waagt u ook eens een wijkje Ink: Fam. Affourtit, Toren laan 37, tel. 332815.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1