1 Beleef het mee! Politieberichten Kerkdiensten Medische diensten Nieuws voor onderen Andere adressen Geen Uitkijkpost ontvangen? huisarts ERKENDE IZERS Fa. J. DE GRAAFF M. R. KOELMAN, NEDERLAND UIT DE BOL Bel 's donderdags: 072-330175 AFWEZIG H. D. GRANSBERGEN huisarts, 19 en 20 september De overige huisartsen nemen waar. AFWEZIG UITKIJKPOST 18 SEPTEMBER 1985 THEATER DE BEUN GAAT GOED SEIZOEN TEGEMOET Evenals in de overige theaters in de regio, gaat ook Theater De Beun in Heiloo een opvallend goed seizoen tege moet. Of dit te danken is aan de nieuwe formule van kaarten bestellen (via de intekenlijst achterin het Beun-program maboekje) of misschien aan een goede programmering door de programma commissie, is niet bekend. Wel is inmiddels bekend, dat ruim 60 van de totale kaartverkoop al is benut door het vroegrijdig bestellen van keuze-abonne menten en losse kaarten, waarvan veelvuldig gebruik is gemaakt. Om enige onduidelijkheid uit de weg te ruimen: vanaf nu zijn de kaarten weer op de gebruikelijke wijze te verkrijgen via de vaste voorverkoopadressen, te weten: Reisburo Holland International, Boekhandel Avis en Jan/Tine Braam, allen te Heiloo. Kaartverkoop altijd 14 dagen voor aanvang v.an de voorstelling, en aan de kassa van het theater vanaf een uur voor de voorstelling. De trend om, ondanks lagere inkomens en dus minder bestedingsmogelijkheden toch het theater te bezoeken en de televisie eens uit te laten, zet zich ook door in Heiloo. De programma-commis sie van De Beun constateerde, dat evenals in De Vest een voorstelling met Kees Brusse in de hoofdrol het eerst is uitverkocht. Dat verder een voorstelling als "Veel succes, mevrouw", met Kitty Janssen e.a. eveneens direct is uitver kocht en dat vooral de duurdere produc ties het best aanslaan.... Denkt u vooral niet dat het magische woord "uitverkocht" meteen betekent dat u geen kaartje meer kunt bemachti gen. Immers, aan de kassa van het theater houdt men altijd enige kaarten achter de hand Het beste is om vanaf 19.00 uur even naar De Beun te bellen, tel. 072-333156, daar geeft men u direct uitsluitsel en wie weet heeft u geluk Zoals gezegd zijn voor de openingsvoor stelling "Veel succes mevrouw" op zaterdag 28 sept. a.s., aanvang 20.15 uur geen kaarten meer tê krijgen. Het stuk, dat in Heiloo zijn voorpremière beleeft, is een komedie van de Engelse blijspel-schrijver Te,d.Willis,. Naast Kitty Janssen ziet u André van den Heuvel- die tevens tekent voor de regie-, Allard van der Scheer, Dolf de Vries en Erik Konings berger. Het belooft een verruk kelijke avond toneel te worden BC-OKK Uitslagen van dinsdag 10 september D. Pepping - Th. Molenaar 2 - 0, G. Snel - B. Morsch 0 - 2. P. Bolten - P. Leering 0 - 2, A. Hoogland - C. v. Dooren 0 - 2, L. v. Schooten - P. Kaan dorp 0 - 2, J. Klaasse - W. Groot 0 -2, H. Seignette - N. Bijvoet 2 - 0; Th. de Waard - P. Leering 2 - 0, Th. Mo lenaar - G. Bolten 2-0, W. Hink - R. Haazelager 0 - 2, D. Nanne - J. Komen 0 - 2, R. v.d. Gulik - B. Morsch 0-2. AGENDA EN OPENINGSTIJDEN OPEN HUIS EN DE BEUN TEL.:333368-333156 Donderdag 19 september Federatieve Vr.raad cursus 9.30 - 11.30 SKWO gespreksgroep 9.30-11.30 Yoga 13.30 - 15.30 HOV operettever. 20.00 - 23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00 - 22.00 HBC bridge 2 zalen 20.00 - 23.00 Boerhavq Eng.les 19.00-21.00 DIABETES VERENIGING NEDERLAND Dinsdag 24 september organiseert de Diabetes Vereniging Nederland afdeling Alkmaar e.o. een bijeen komst in het Rode Kruis Ziekenhuis •te Beverwijk. De firma Nordisk zal in samenwerking met huisarts G. J. Vos uit Beverwijk deze avond verzorgen. Het thema is: Factoren die invloed hebben op de instelling van diabe tes mellitus, zoals dieet, lichaams beweging en insuline. De avond be gint om 20.00 uur. Bij vervoersproble men kunt u dinsdagmorgen 24 septem ber 072 - 333828 of b.g.g. 02207 - 18668 bellen voor de DVN "belbus". Aafke Tjeertes-Beemster, DVN, vicevoorz., Singel 18, 1841 GT Stompetoren, tel. 02203-595. POLITIEBERICHTEN Inbraken Op maandag 9 september is een in braak gepleegd aan de Foreestlaan. Via een openstaand raam van de ga rage, wisten de inbrekers binnen te komen. Uit de in de binnenstaande au to hebben ze enkele liters benzine uit de tank weten te halen. Door een achterdeur te forceren heb ben inbrekers toegang weten te ver schaffen in een woning aan de Roo- kamer. De daders bleken zich een vi deorecorder, een Compact-Disc en enkele kostbare sieraden toegeëigend te hebben. Op vakantie In de nacht van 11 op 12 september is een inbraak gepleegd in een woning aan De Spanring. Hierbij werd een ruit vernield. Men weet nog niet wat er vermist wordt daar de eigenaars met vakantie zijn. Valse sleutel Door middel van een valse sleutel wis ten inbrcker(s) binnen te komen in een woning aan de Heerenweg. Het hele huis is doorzocht door de daders, maar er wordt niets vermist. Modehuis Geels De auto die enkele weken geleden ont vreemd is bij Modehuis Geels is aange troffen in Halfweg in de Haarlemmer meer. Op 11 september is opnieuw een in woner uit Heiloo aangehouden bij B. en W. na het niet betalen van fruit. Uit een auto geparkeerd aan de Ken- nemerstraatweg, is een vrij kostbare radio-cassetterecorder ontvreemd. De auto is eigendom van een Duitser. Uit een auto uit de Breedelaan is een fotocamera ontvreemd. Uit een woning in Limmen is een boormachine ont vreemd. Motorryder glydt onder auto Op 12 september trachtte een motor rijder op de Dusseldorperweg een aan tal fietsers in te halen en reed daarbij op de linker weghelft. Op het Stetlaantje naderde een auto, waardoor de motorrijder schrok en daarbij onder de auto gleed. De motor rijder liep daarbij schaafwonden op en zijn motor werd zwaar beschadigd. Donderdagavond 12 september kwam een automobilist in botsing met twee geparkeerde auto's. Hij reed de weg op maar lette daarbij niet goed op zijn stuur en schampte daarbij de auto's. Wegafzetting Doordat een motorrijder een wegaf zetting op de Kanaaldijk te laat op merkte ging hij met zijn motor onder uit. De motorrijder afkomstig uit Alk maar liep daarbij lichte verwondingen op en zijn motor werd zwaar bescha digd. Ingegooide ruiten Op zaterdag 24 september is een ruit vernield in het winkelcentrum 't Hoek stuk. Ook is een ruit ingegooid van het schoolgebouw de Nieuwe Hoeve. Fietsendief aangehouden Afgelopen week zijn maar liefst zeven fietsen gestolen. In de nacht van 13 op 14 september werden drie fietsen tege lijk ontvreemd bij het Open Huis. De Alkmaarse politie kon later een dief aanhouden die op één van de gestolen fietsen rondreed. De groep van de rijkspolitie te Heiloo raakte met ingang van 1 september j.l. 2 krachten kwijt aan de districtsstaf van de rijkspolitie te Alkmaar. De sinds 1976 in Heiloo als opperwacht meester werkzame P.A.M. van Hove heeft daar een funktie aanvaard bij de Algemene Dienst, o.a. belast met mi lieu-aangelegenheden en werd gelijk tijdig bevorderd tot adjudant. De wachtmeester J. Bleeker heeft met ingang van die datum zijn uniform tijdelijk in de kast geborgen vanwege het feit, dat hij de funktie is gaan be kleden van coördinator Slachtofferhulp van de rijkspolitie distrikt Alkmaar. Gevonden voorwerpen in de periode van 9 september 1985 tot en met 16 september 1985. Goederen afhalen op woensdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur: 1 zakmes met bruin heft; 1 shawl; een geit; 2 witte korte broekjes een wit overhemd; 1 grote map met pentekeningen; 1 fietssleuteltje; 1 bankbiljet; 1 konijn; 1 wieldop; 1 ko nijn; 1 portemonnaie met opschrift ,,Bar-gril 't Hoekstuk". Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur ds. Ph. Ouwendijk m.m.v. de Cantorij. Crèche en kindernevendienst in dc Rank. 19.00 uur Oecumenische Vredesdienst, ds. J. Wolswinkel. Kruiskerk 9.30 uur: Gez. dienst in de Witte Kerk. 19.00 uur Oecumenische Vredesdienst in de Witte Kerk, ds. J. Wolswinkel uit Alkmaar. iWA"AWAW.WA\\V. AVAV/AW/iW/AVVAV, GEZINSVIERINGSGROEP ST.WILLIBRORDUSKERK Zaterdag 21 september is er om 19 uur in de St. Willibrorduskcrk een feestelij ke viering b.g.v. het 12V2 jarig bestaan van de gezinsvieringsgroep. Wij hopen dat velen dit feest met ons mee zullen komen vieren. vrydag 20 september Pl.landsvr., volksd. SKOW Pl.landsvr. volksd. Nv.v.H., ds. br. RVS, verg. Gesch. in vogelvl. 3 Begel. ork. v. NH. 9.00- 10.30 11.00- 12.00 13.30 - 15.30 9.30- 11.30 9.00- 12.00 14.00- 15.00 20.00-22.00 Zaterdag 21 september Rotary denksp. alle zalen 12.00 - 18.00 Alkm. Bigband 15.30-17.30 zondag 22 september Gesloten maandag 23 september Nv.v.H., zang 13.30-15.30 Pl.landsvr. zang 13.30 - 15.30 Pridini volksd. 16.00-18.00 Yoga 13.30 - 15.30 Gesch. vogelvl. 4 14.00-15.00 Sans atout br. 20.00-23.00 Nivon kreatief 20.00- 22.00 Falkland toneel 20.00-23.00 EHK, klaverjassen 20.0022.00 Yoga 19.30—21.30 Dinsdag 24 september Doves, gym 9.00 - 12.00 Nivon kreatief 9.1511.15 Nieuw leven, zangver. 20.00-22.00 Nivon kreatief 20.00 - 22.00 Oppositie schaken 19.00- 23.30 HBC br. 20.00-23.00 HAF fotocl. Heiloo 20.15 - 22.15 Pv.d.A verg. 20.00 - 22.00 LUSTRUM IHBO Ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van het Instituut voor HogerBeroepsonderwijs (IHBO) en de school voor Hoger Economisch en Admi- nistratiefOnderwijs (HEAO) te Alkmaar zijn er een groot aantal activiteiten georganiseerd, waaraan voor een deel ook door belangstellenden uit de regio kan worden deelgenomen. Zo is er van 21 t/m 29 september de officiële tentoonstelling van de World Press Photo te bezichtigen, in het gebouw van de HEAO aan de Burg. Palingstr. 6 te Alkmaar. De tentoonstel ling is dagelijks geopend van 11.00 tot 16.00 uur en op de maandag t/m donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De toegangsprijs voor deze unieke tentoonstelling bedraagt f. 2,50 p.p. Woensdag 25 Doves, gym Yoga NBG verg. Sans atout ds.br. Postzegeldcl. Heiloo Pv.d.A verg. Falkland, toneel Yoga Rotaryclub Heiloo UCYLyoga Nivon kreatief september 10.30 9.30 9.30 13.00 verg.20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.30 20.00 11.30 11.30 12.00 16.00 22.00 22.00 23.00 22.00 23.00 21.30 22.00 Heiloo - Handelsweg 7a Tel. 072-331025 Alkmaar - Emmastraat 93 Tel. 072-129045 VERHUIZINGEN geheel verzorgd PIANO VER VOER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur ds. A. Boelhouwer, vredeszon- dag. 19.00 uur naar de Witte Kerk, in terkerkelijke vredesdienst. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur ds. J. W. van de Gronden. Vie ring Heilig Avondmaal. Parochie-zondagsdienst Willibrordusparochie, Westerweg 267, tel. 072-330906. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur de heer T. Vizee uit Alphen a/d Rijn. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Egmond aan Zee: Herv. Kerk aanvang 10 uur ds. N. K. Eikerbout, gezamenlij ke dienst. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur ds. M. W. S. Cramer. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur da. F. Knoppers. Bijzondere dienst: opening van het seizoen. (Zie el ders in "Op Weg"). Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur ds. A. G. Hoekema. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 uur ds. P. J. H. Krol; 17.00 uur ds. A. Koers. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 en 17.00 uur ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Ds. W. J. de Zwart. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 8.00 uur. Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8.00 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St.Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Thema daarbij is: Het Nationaal Re validatie Fonds bestaat 25 jaar....' "daar hoort een bloemetje bij". De opbrengst van de jubileum-aktie komt o.a. ten goede aan regionale, respec tievelijk lokale voorzieningen. Voor onze regio doet het volgende tuin centrum mee: Intratuin Wielinga, Heiloo, Vennewatersweg 15, Heiloo. Wat gebeurt in uw tuincentrum? a. u kunt daar direkt de 'jublieum- pakketten kopen (met 10,-- netto voor het Nationaal Revelidatie Fonds. Er zijn twee soorten pakketten: buitenpakket 25,--, 144 bloembol len. Binnenpakket ƒ27,50. GROTE BLOEMBOLLEN-AKTIE VOOR HET JUBILEREND NATIONAAL REVALIDATIE FONDS Het Nationaal Revalidatie Fonds be staat 25 jaar. Dat leidt de komende we ken tot vele aktiviteiten, in alle pro vincies. Men probeert daarbij speci ale NRF-bloembollen-pakketten aan de man te brengen. Ook in onze regio komen de aktiviteiten nu los. b. U krijgt in het tuincentrum ook via een kleine expositie veel nadere in formatie over het Nationaal Revali datie Fonds. Ook kunt u infofolders en NRF-Nieuwsbrieven ophalen. Alle aktiviteiten monden uit in de grote AVRO-TV-avond op maandag 30 september .a.s., wanneer Ria Bre mer Nederland uit de Bol presenteert. Daarnaast zal er op donderdag 26 september een spectaculaire stuntvlieg- show plaatsvinden m.m.v. het 7-up para team. Deze show is te zien op het weiland naast de HTS aan de Bergerweg 200 te Alkmaar en begint om 18.00 uur. Op vrijdagmiddag zal er een reünie voor oud-studenten van de HEAO en HTS plaatsvinden in de aula van het HTS-ge- bouw (opgave is nog mogelijk tel. 072-122277 tst. 37). Tevens wordt er op deze middag een symposium gehouden met als titel: "informatietechnologie, arbeidsmarkt en onderwijs". Gedurende de twee lustrumdagen zullen er rondom de HTS diverse sportdemon- straties gegeven worden zoals schermen, karate, tafeltennis e.d. De lustrumvie ring zal worden afgesloten met een groot feest op vrijdagavond voor de studenten van het IHBO waaraan de Veronica's drive-in-show, TenSharp en de Time- Bandits zullen meewerken. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Dr. A. L. Duijvestijn, Obriglaan 53, tel. 333100. Weekenddienst Apotheek Apotheek Heylo, Stationsweg 53, tel. 331070. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J. F. M. Bugter, tel. 332873, b.g.g. boodschappendienst: 020-123123. Verloskundige Limmen E. Wiegering, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo D. H. Gastman, Mesdaglaan 2, Alk maar, tel. 072-123499 Diëtiste S. Ouwendijk. Telefonische afspraken maken op maandag en vrijdag 9-10 uur, en woensdag 14-15 uur en 18-19 uur. Van Doornstraat 24, Heiloo, tel. 072-330719. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. de Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slinger, De Hog- he Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72. 1851 KT, Heiloo, tel. 072 - 337119. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 02208- 96924 M. J. Dijkema de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 072-334348 g KRUISVERENIGING HEILOO Kantoor: Wykgebouw;Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werk- dagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks' tussen 12.00 - 13.00 Wijkverpleegkundigen: Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072 - 331021te bereiken van 8.00-8.30 uur Mevr. A. v. Staveren, tel. 072 - 334326, te bereiken van 8.00 - 8.30 j uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072 - 337465, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208 - 6203, te bereiken maandag, woensdag en vrij- j dag tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518 - 55495, te bereiken tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tussen 8-8.30 uur} tel. 02208-96422. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur, tel. 072- 331073. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord? Holland, tel. 02240-7939. ANBO EN KABO ORGANISEREN WEER GROTE ROMMELMARKT Vrijdag en zaterdag zijn er op alle pleinen van de winkelhof 't Loo weer allerlei spull te koop. De beiden oudere bonden zijn de laatste tijd weer druk in de weer geweest om alk- les binnen te krijgen en te sorteren een heel werk! Waarom nu elk jaar die rommelmarkt? De bonden zijn heel blij met hun schit terend onderkomen, 't Trefpunt, aan de Westerweg. Maar daarmee is men er nog niet, er moet ook nog wat gedaan worden. Zo worden er b.v. bridge-ochtenden gehouden, klaver jassen, bingo enz.. En wat denkt u van de biljarts, deze vereisen een goed onderhoud en om de zoveel jaar moet zo'n biljart ook wel weer eens van een nieuw laken voorzien worden, want ze worden intensief gebruikt. Dan worden er ook regelmatig gast sprekers uit genodigd die over een bepaald onderwerp iets komen ver tellen, er zijn ook dia-avonden zoals laatst over Oud Heiloo dat was een reuze succes. Zo zijn er aldoor ver schillende aktiviteiten. Kom dus vrij dag en zaterdag naar 't Loo er is veel en goed spul, o.a. veel meubilair voor u is er misschien een koopje te halen en uw geld wordt goed gebruikt. OPENBARE BIBLIOTHEKEN Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00—12.00 14.00—20.30 Woensdag 14.00 16.00 Donderdag 10.00— 12.00 14.00—20.30 Vrijdag 10.0012.00 14.00 20.30 Zaterdag 10.0012.30 Kennemerstraatweg 382, 1851 BK te Heiloo, tel. 330057: Maandag no Woensdag 1^'nn Vrijdag 14.00—17.00 CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO Honden: Reppel, tel. 333714. Katten: D. van Weelden, tel. 331407. Vogels: J. Kuiper, tel. 335478 Watervogels: C. de Lange, tel. JJJum. Knaagdieren: mevr. Waijers, tel. 02205-2256. Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. STICHTING ONDERDAK ALKMAAR Koelmalaan 196, tel. 072-400234. Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. STICHTING ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ALKMAAR EN OMSTREKEN Heiloo: Kennemerstraatweg 382, tel. 330984. Spreekuur maandag, woens' dag en vrijdag, 9.0010.00 uur. Limmen: Middenweg 26a. tel. 02205,- 1250. Spreekuur donderdag, 14.00-r 15.00 uur. Afspraken buiten spreekuren: Bureau Algemeen Maatschappelijk Werk, Nassaulaan 5 te Alkmaar, tel. 072— 110804. Gehele week. STICHTING OMBUDSMAN HEILOO Dagelijks bereikbaar op de tel.nrs».: 332361 en 335710 van 10.00-22.00 uur. Schriftelijke vragen: Postbusnr.^ 89. Spreekuur vrijdagavond na telefonische afspraak in de Duif, Mariënstein 180, van 19.30-20.00 uur. STICHTING WERKLOZEN- BELANGEN HEILOO E.O. Spreekuur: elke maandag, woensdag en vrijdag (10.00-11.30 uur) in het onder komen aan de Pastoor van Muijenweg 16 te Heiloo (voormalige Agnes- school). Tel. 072-337196. AGENDA 'T TREFPUNT Westerweg 294, tel.: 331297 Hoog en Laag 7a, tel.: 331458 Donderdag 19 september Yoga 9.30 - 11.30 Soos 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Gymnastiek 13.45-16.00 Yoga mw. de Jong 20.00-22.00 Vrydag 20 september Soos Zondag 22 september 13.30- 17.00 "Mary Deckers Fallle prijs categorie sport. Koersbal Soos Bridgen Biljarten Klaverjassen 10.00- 12.00 13.30- 17.00 13.30- 17.00 13.30- 17.00 20.00-22.00 Maandag 23 september WAO/AAW soos 9.00 - 12.00 Biljarten tref. 13.30 - 17.00 Bridgen 13.30-17.00 Bowling 14.00-15.00 Dinsdag 24 september Oudcrenkoor 10.00-12.00 Soos 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Handwerken 14.00-16.00 Gymnastiek dc Loet 14.15 - 15.45 Woensdag 25 september Engels 9.00-12.00 Soos 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Yoga mw. de Jong 14.00-16.15 DE ZONNEBLOEM Vereniging tot bevordering van het welzijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of ver pleeghuis. Sekr.: Werkendelslaan 29, tel. 331594. FNV INFO-TEAM HEILOO-LIMMEN Zitting iedere eerste en derde maan dag van de maand van 20.00—-21.00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267. Spoed informatie: tel. 02205- 1608. TELEFOONCIRKELS Inlmevr. Hart, Vredenoord 68, tel. 072-335149. STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS VVV HEILOO Ver. voor Vreemdelingenverkeer, Postbus 5, 1850 AA Heiloo. Hoofdinformatrice: mevr. A. de Moor, Nijverheidsweg 11, Heiloo, tel. 072- 333719. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Secretaris: J. C. Smakman, tel.. 072-331661. OUDERENKOOR HEILOO Repetitie dinsdag 10.0011.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl. via tel. 334797, 334054 of 334216. FIOM: BURO VOOR ALLEEN STAANDE OUDERS Kantooruren: maandag, woensdag Van der Meystraat 6 te Alkmaar (tel. en vrijdag (12.00—14.00 uur) per tel. 118812). Bereikbaar maandag t/m 3 J5296 vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2