't Is bollentijd. Plant ze nü. limmen van Hier en Daar öOgLo Agenda limmen 2 Bloembollen, aanbiedingen: AGRARISCH CENTRUM NUYENS BY limmen, rijksweg35-37 tel. 02205-1217 ar 500 gram Lendelappen 9.95 Parasolkorting0.50 Nu 9.45 SLAGERIJ W. KROM Helaas, bij schade weet u het pas zeker! Feestelijkheden op de Sint Jan Onderkomen voor ouderen weer ter sprake in de raad Jubileumfeest harmonie Excelsior grandioos succes M. Jonkers publiceert gedichten Siem Jonker en Bas Bentzon in De Zevensprong Revue NUYENS LIMMEN voor alles wat groeit en bloeit Als u nü bloembollen plant, ver vroegt u straks de bloeiende lente, W(ÏMj ^et a^e mo§elijke combinaties, kleuren en geuren. Want er springen meer bloemen uit bollen dan u denkt. Wij kunnen u daar alles over --A*mboU,*^ vertellen. De bloemen springen eruit. 50 Tuintulpen Kees Nelis nm r slechtsI .DIJ 3/2 kg Narcis Golden Harvest, mm slechtsVD 100 Blauwe Druifjes, slechtsU#VD Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 Daarom, en voor de scherpe premies naar: W.M. ROTTEVEEL, advies en bemiddeling in: MOLENWEG 107 verzekeringen, pensioenen 1906 DH LIMMEN, en onroerend goed. TEL. 02205-3061. ZEKER BETER! Wat? Zenuwen? Hup, het podium op en zingen! Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voorde Uitkijkpost deze week niet is geplaatst. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk vol gende week opnemen. KAPSALON - SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE *********MARIAN ROOS Damphegeestlaan 31, Limmen, 02205-1928 (behandeling uitsluitend op afspraak UITKIJKPOST 16 OKTOBER 1985 TUIN ARTIKELEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN MESTSTOFFEN - ZAAIZADEN i Voor bedrijven één totaal pakket op elkaar afgestemd, daardoor lagere premie. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING, volledig pakket inclusief alternatieve geneeswijze, 100% dekking, en toch een lage premie. AUTOVERZEKERINGEN; no claim tot 75%, voor jongeren onder de 23 jaar lage premie. SPAREN; maandelijkse rente bijschrijving 6% per jaar, boetevrije opname. LEVENS, RISICO, EN BEGRAFENISVERZEKERINGEN, hoge winst deling zonder premieverhoging. i UCiing Z.U11UC1 jjiciuicvcinugiiig. Op de enigszins ongebruikelijke dinsda gavond kwam vorige week de gemeente raad van Limmen bijeen in Cultureel Centrum Vredeburg. Het eerste punt waarover werd gesproken was de bro chure "Gemeenten en Ontwikkelingssa menwerking". Wethouder Van der Steen (Limmer Gemeenschap) uitte zijn interesse tot dit onderwerp via het voor stel om in Limmen te komen tot een commissie of werkgroep, die zich zal wijden aan de mogelijkheden op dit ter rein vanuit Limmen. De raadsleden ga ven hun steun aan het idee van de wethouder. Minder eensgezind was de raad met be trekking tot het onderbrengen van de Stichting Bejaarden Welzijn. De heer Dekker (CPN) had hierover schriftelijk een vraag gesteld aan het college. De Limmer ouderen kregen in juni de be schikking over een zaal in Vredeburg, maar hadden daar al spoedig onvrede mee. Het gesprek werd heropend en een alternatieve ruimte werd gevonden in het Parochiehuis. De heer Dekker bet wijfelde zeer of de ouderen daar wel te vreden mee waren. Hij suggereerde twee alternatieven. Ten eerste de ouderen on derbrengen in het mogelijk nieuwe deel van de kantine van voetbalvereniging Limmen. Ten tweede een nieuw, eigen home bouwen in de gemeente. Steun voor zijn suggesties kreeg het CPN-raadslid van de PvdA en de VVD. De college-partijen CDA en Limmer Gemeenschap, inclusief de beide we thouders, hielden vast aan de huidige ontwikkeling, waarbij de ouderen enke le d agen per week terecht kunnen in het Parochiehuis. Zij verwachten dat de ou deren met die oplossing tevreden zullen zijn, hetgeen met name door de VVD'er Roodenhuis nog eens in twijfel werd ge trokken: „Is de Stichting Bejaarden Welzijn wel zo'tevreden mét het Paro chiehuis? Ik heb zelf met een aantal mensen gepraat en hoorde toen andere geluiden". Het college hield vast aan haar plan, ondanks het verzet van de drie kleinere partijen in de raad. Kermis De kermis in Limmen wordt verplaatst. De voltallige raad is met vele anderen van mening dat het huidige terrein aan de Vredeburglaan niet voldoet. Of de verhuizing al volgend jaar z'n beslag krijgt, is niet zeker: „We doen het oude terrein niet weg, voor we een nieuwe lo catie gevonden hebben". Naar aanleiding van een vraag van de heer Blom (PvdA) verdwijnt het gebed uit het patroon van de raadsvergaderin gen. Het college noch de andere partijen waren tegen het voorstel. Het festival voor harmonie- en fanfare korpsen, dat zondag jl. in de showroom van automobielbedrijf Middelbeek BV te Limmen werd gehouden in het kader van het 60-jarig bestaan van harmonie Excelsior is een geslaagd evenement geworden. Naast de jubilerende vereni ging, het tamboer- en lyrakorps Excel sior, deden 6 verenigingen uit de regio mee. Na het openingswoord van de voorzitter, de heer André Dekker, trad als eerste korps St. Caecilia uit Heems kerk op. Dit was een gevarieerd optre den van fanfare, tamboers en drumfan fare. Hierna traden op het Heilooër harmonie-orkest Caecilia en Emergo uit Castricum. Het programma voor de pauze werd afgesloten met een hartver warmend optreden van het tamboer- en lyrakorps Excelsior. Dit optreden oogste veel lof van het publiek en was zeer verfrissend. Vooral de werken van drum festival Kio Grande en Freinritme brach ten het publiek in extase. Na de pauze werd het programma vervolgd met een goed uitgebalanceerd optreden van de fanfare Lamoraal van Egmont uit Ëg- mond aan den Hoef met veel bijval voor My fair Lady. De Uitgeester Harmonie en de Egmondse Muziekvereniging Eens gezindheid uit Egmond-Binnen vervolg den het programma, waarbij bij laatstge noemde de werken Memory from Cats en Music, gearrangeerd door hun diri gent Karei Bruin, enthousiast ontvangen werden. De jubilerende vereniging sloot deze zeer muzikale en mooie middag af met een subliem optreden, waarin het werk Atilla van Verdi een grote plaats innam. Met grote concentratie werd Atilla op voortreffelijke wijze vertolkt. De Antilliaanse Suite en Moment for Morricone werden eveneens prima uitge voerd. Een ovationeel applaus van het publiek viel hun daardoor ten deel. Gedurende de optredens werden de korpsen beoordeeld door de heren W. Steyn uit Egmond aan Zee en J.J. Koops uit Alblasserdam. Na afloop overhandig de de voorzitter de kritische verslagen van de jury aan de deelnemende vereni gingen. In zijn slotwaard dankte hij de heer Middelbeek voor de uitstekende samenwerking in het afgelopen weekend Er was in de showroom een werkelijk fantastische concertzaal gecreëerd en in de werkplaats een uiterst sfeervolle kantine gemaakt. Door het bestuur en de leden is er veel werk verricht om dit alles te kunnen realiseren maar getuige de opkomst en de reakties van publiek en deelnemers is dit vele werk zeker niet voor niets geweest en is een herhaling van een dergelijk festijn zeker aan te bevelen. Boks happening. Donderdag 17 oktober: bokshappening in sporthal d'Enterij. 10.30-12.15 uur voor 8-15 jaar; 13.00-16.00 uur voor 16 jaar en ouder. Sportkleding en sportschoenen zonder zwarte zolen meenemen. Deelname gratis. Ter afsluiting een echte bokswedstrijd. Filmvoorstelling. Zondag 20 oktober: filmvoorstelling, georganiseerd door de Stichting Katholieke Jeugdbelangen Limmen in het Parochiehuis. Om 14.00 uur begint de nederlands gesproken film 'Billie Turf. Zaal open 13.45 uur. Entree f. 1,00. Bejaardenbond Limmen. Donderdag 17 oktober: uitgaansdag. De bussen vertrekken vanaf 8.30 uur. Bus 1 gaat langs de Hogeweg en bus 2 langs de Dusseldorperweg, Lage Weide en De Cameren. Dinsdag 22 oktober: kienen en klaveijassen in het Parochiehuis op de gewone tijd. Oud papier. Zaterdag 26 oktober: aan de oostkant van Limmen wordt weer oud papier opgehaald. Gaarne uw oud papier om 9.30 uur aan de kant van de straat klaarzetten. LIMMER GEMEENSCHAP Op donderdag 24 oktober houdt de Limmer Gemeenschap haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in het Cultureel Centrum Vredeburgh: in de benedenzaal en be gint om 20.00 uur. Het ligt in de bedoeling om de vergade ring om ongeveer 21.00 uur af te sluiten, waarna iedere belangstellende die géén lid is kan kennismaken met het bestuur en de raadsleden van onze Limmer Gemeenschap. Het ledental bedraagt bijna 300. Maar wij willen deze avond tevens benutten om belangstellenden te informeren over onze doelstellingen en om hen eventueel als lid te kunnen inschrijven. De contributie bedraagt f. 5,-- per 7 jaren, dus daar hoeft u het, dachten wij, niet voor te laten. ABN STIMULEERT MUSEUMBEZOEK SAMEN MET STICHTING MUSEUMJAARKAART Oktober is van oudsher de spaarmaand. Die aandacht voor de spaarders is er niet voor niets. Immers, spaargelden zijn belangrijk voor de financiering van de kredietverlening van banken. Bovendien biedt een goede relatie met "sparend Nederland" de banken het perspectief om ook andere bankzaken aan deze groep cliënten te kunnen aanbieden. Bij deze slag om de spaardersgulden bedie nen de banken zich van uiteenlopende, soms originele "lokkertjes". De ABN heeft gekozen voor een andere, bredere aanpak. In nauwe samenwer king met de Stichting Museumjaarkaart -een initiatief van de Nederlandse Mu seumvereniging en het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur- is namelijk een project opgezet met als doel het museumbezoek in ons land te stimuleren. Allereerst gebeurt dit via het gratis aanbieden van de Museumjaar kaart aan iedereen die in de periode van 14 oktober t/m 15 november a.s. bij de ABN een spaarrekening opent met een eerste inleg van slechts f. 2,50 of meer. Deze Museumjaarkaart, die voor een volwassene normaal gesproken f. 20,-- per jaar kost, geeft gedurende heel 1986 recht op gratis toegang tot ruim 280 Nederlandse Musea. Het Ministerie van WVC ondersteunt dit initiatief via het gratis beschikbaar stellen van de "lijst van Nederlandse Musea". In dit boekje staan niet alleen gegevens als openingstijden en adressen van alle ca. 660 musea in ons land, maar bovendien staat aangegeven welke mu sea met de Museumjaarkaart gratis toegankelijk zijn. De Museumjaarkaart met de bijbeho rende publikaties vormen het belangrijk ste onderdeel van de totale aanpak, maar er is meer: een tweede facet is het inrichten van kleine exposities of deelcollecties in een groot aantal van de ruim 700 ABN-kan- toren. Hiertoe wordt samengewerkt met de Regionale Museumconsulenten en plaatselijke museumdirecties. Het derde onderdeel omvat een museum project voor basisscholen. Alle 8.500 basisscholen ontvangen een set leermid delen met als doel de leerlingen bewust te maken van de dingen om hen heen. Dit museumproject neemt op een onge dwongen maar systematische manier vele facetten van het "kijken naar dingen" onder de loupe. m In het kader van de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van de St. Jan Mavo werd woensdagmorgen in de Moeder Godskerk een eucharistieviering gehou den. Celebrant bij deze viering was Th. de Haan, destijds pastoor van de Moe der Gods parochie en katecheet van de school. Daarna werden leraren en leer lingen getracteerd op koffie met gebak, 's Middags hield men een "vossejacht", waarbij de leerlingen moesten proberen de leraren te herkennen ondanks de meest vreemde vermommingen, waarin men rondliep. Donderdag had een groots opgezette evenementendag plaats in, maar voorna melijk rondom het schoolgebouw. Om dat de regen alsof afgesproken, tot twee uur .s middags wegbleef, konden geluk kig de drieëndertig evenementen bijna alle in de open lucht plaatshebben. Naast op prestatie gerichte activiteiten waren er diverse kermisattracties. Een speciale vermelding verdiende de bak fiets met origineel banketbakkersijs en de continue toevoer van vers pannekoe ken vanuit de lerarenkamer. Uiteraard waren er een aantal echte publiekstrek kers. Lange rijen ontstonden bij de hometrainers, waar felle duels op de 500 m, werden uitgevochten. Een drukke en vrolijke bende was het met name op het luchtspringkussen. Tot slot "moest" iedereen natuurlijk zijn schutterskwali- teiten beproeven bij het boogschieten, dat door deskundige uitleg van de leden van de boogschuttersvereniging menig schot in de roos opleverde. Het succes van de dag werd in hoge mate bepaald door de ouders van de leerlingen, die zoals trouwens de gehele week, waar nodig hand- en spandiensten verleenden Vrijdag werden de festiviteiten voortge zet met een sportdag in het sportcen trum Egmond. In dit complex vond in een recreatieve sfeer in het zwembad en de sporthal een groot aantal activiteiten plaats, 's Avonds werd de jubileumvie ring afgesloten met een daverende disco in danscentrum Ranzijn. Maandag 14 oktober ontving Mevr. M. Jonkers woonachtig in Heiloo uit handen van Hans Kroeze de eerste druk van het boekje dat in eigen beheer is uitgebracht bij drukkerij "Ons genoegen ons belang c.s.". Een boekje dat door Hans Kroeze en haarzelf is geschreven en is opgedra gen aan haar man P. Jonkers. De inhoud bestaat uit gedichtjes en kleine verhaaltjes. Mevrouw Jonker las onge veer drie jaar geleden een stukje in de Margriet waar een oproep stond, voor mensen die gedichtjes of leuke korte verhaaltjes schreven. Dit was eigenlijk de aanzet om de stukjes die mevrouw Jonkers schreef te publiceren. Nu ver schijnen er nog steeds stukjes van haar in de Margriet. Ze heeft ook verschillen de stukjes geschreven voor een Medisch Tijdschrift en is zelfs op t.v. geveest in het programma "Vinger aan de Pols". Ook is mevrouw Jonkers lid geworden van de schrijfvereniging "Vrienden van schrijven"; andere leden daarvan zijn o.a. Ank Sengers en Anny Bakker uit Heiloo.Zo ontmoetten mevr. Jonkers en Hans Kroeze elkaar op een dag en kwamen op het idee om samen een boekje uit te geven. Dit is dan nu tot stand gekomen. Het boekje is verkrijg baar bij Boekhandel Avis. JOTA '85 JAMBOREE ON THE AIR Open dag Scouting Heiloo, bestaande uit Kanine- faten, de St. Theresiagroep en de Victo- riegroep nemen op 18, 19 en 20 oktober weer deel aan de JOTA. Dit is de Jamboree-On-Air, een internationaal Scouting-weekend, waarbij iedere scout de kans krijgt contact te maken met een andere scout over de gehele wereld door middel van zenders. Voor Scouting Heiloo ook een jubi leum-jaar, want voor de vijfde maal doen wij met eigen station mee. Wilt u dit eens meemaken of kijken wat wij nog meer doen, kom dan naar de OPEN DAG op zaterdag de 19e van 11.00 uur tot 14.00 uur op ons troephuis, De Kistemaker hoek Het Zevenhuizen. Complete gezichtsbehan Weer twee kunstenaars die gezamenlijk in de Zevensprong, aan de Ewisweg, gaan exposeren. Twee kunstenaars, met totaal verschillend werk. Hun enige overeenkomst is, dat ze beiden afkoms tig zijn uit Heerhugowaard. Siem Jonker exposeerde al eerder in Heiloo. Nu zullen wij schilderijen van hun zien, geschilderd met inkt, waar door men op het eerste gezicht een aquarel denkt te zien, maar de diepere kleuren, voegen een nieuwe dimensie aan deze schilderkunst toe. Prachtig zijn de luchten en wolkenpartijen. Tevens kan men van Siepi Jonker etsen zien en een serie beeldjes van ijzer-ce ment. Bas Bentzon. Van huisuit is hij bloemsierkunstenaar (en is dat nog) maar Bas Bentzon wil meer met droogbloemen e.d. doen. Van hem een stel prachtige „schilderijen" die laten zien dat je met droogbloemen heel wat meer kan doen. Bas Bentzon zoekt zijn materiaal veel in het bos en langs de slootkant, zoals grassen, mos sen, bloemen. Hij werkt in reliëf. Zijn compositie's treden uit de lijst. Door het gebruik van spiegels worden soms verras sende effecten bereikt. Er zal in de Zevensprong een jasje te zien zijn, wat uit 1600 hedera blaadjes is gemaakt, beeldschoon. Bas Bentzon maakt bij veel van zijn „schilderijen" kleine gedichtjes. Hij heeft al vele exposities op zijn naam staan o.a. een op Schiphol. Deze exposi tie van Siem Jonker en Bas Bentzon is zeker de moeite van het bekijken waard. Let u wél even op de openingstijden. Donderdagavond 10 oktober is de vie ring van het 25-jarig bestaan van de St. Jan Mavo afgesloten met een feestrevue die werd gehouden in De Beun. Hieraan werkten 110 leerlingen en alle leerkrach ten mee. De voorstelling, die tweemaal eerder deze week werd uitgevoerd, duurde maar liefst 3 uur. De revue werd geopend door het brug klaskoor, die het St. Jan lied zongen, waarna nog Vele optredens zouden vol gen. Zo hadden de leerlingen van de 3e en 4e klas opdracht gekregen mode te ontwerpen. Zij konden kiezen uit ro mantische mode voor het jaar 3000. Het restulaat was schitterend. Verder waren er onder andere de monstraties rock 'n roll dansen, tram polinespringen, ballet en een aantal sketches over de St. Jan Mavo. Het hoogtepunt was echter het optreden van André Hazes alias René Bark. Hij zong live de liedjes „Een beetje verliefd" en „Ik meen het". Iedereen was razend en thousiast over dit optreden. Dit alles werd met leuke sketches aan el kaar gepraat door Frans Zaal en Jan Vleugel, die samen met Marja van de Berg en Tom Theunis aan het einde van de voorstelling in bloemetjes werden ge zet door de heer Kaandorp, als dank voor het vele werk dat zij hebben ver richt, om van deze revue een succes te maken. VOLKSPETITIONNEMENT TEGEN DE KRUISRAKETTEN Alle huisadressen van Heiloo (ruim 7000) zijn nu door vrijwilligers bezocht. Totaal werden er 3254 handtekeningen opgehaald. Het was een heel karwei om iedere Heilooënaar met het volkspetitio- nement te confronteren. De klus kon alleen dankzij deze mensen worden uitgevoerd. Het Vredesplatform ds jullie daar zeer erkentelijk voor. Bij het getal 3254 zitten niet de kaarten begrepen die door de mensen rechtstreeks naar Am sterdam zijn gestuurd. Hoeveel dat er exact zijn is uiteraard niet na te gaan. Uit telefoontjes en reacties van de ophalers heeft het platform vernomen dat dat er velen geweest zijn. Het vredesplatform kan daarom rustig stel len dat er 4000 Heilooënaren hebben gebruik gemaakt van hun petitierecht dat uitdrukkelijk in de Grondwet staat; 4000Heilooënaren die zich zeer ongerust maken over de bewapeningswedloop met een spiraalwerking die zorgt dat de vernietigingskracht dagelijks toeneemt; 4000 Heilooënaren die vinden dat Neder Vrijdag 18 oktober 19.30-22.00 uur. Zaterdag 19 oktober 10.30-17.00 uur, 19.30-22.00 uur. Zondag 20 oktober 10.30-17.00 uur, dinsdag 22 oktober 19.30-22.00 uur. Woensdag 23 oktober 13.30-17.00 uur, 19.30-22.00 uur. Don derdag 24 oktober 19.30-22.00 uur. Vrijdag 25 oktober 13.30-17.00 uur. land op de rem moet gaan staan door geen kruisraketten in Nederland toe te staan, laat staan te plaatsen Mocht u onverhoopt een vrijwilliger gemist hebben bel gerust naar de hieronder vermelde adressen. Stelt u het s.v.p. niet uit want de datum van aanbieding aan de minister president nadert snel (26 oktober). Op die dag (zaterdag 26 okt.) willen wij ook aanwezig zijn in Den Haag. In samenwerking met het vredesplatform in Limmen rijdt die dag, mits er voldoende animo voor is, een bus naar Den Haag, kunt u die d^g Geeft u zich dan vóór maandag 21 oktober op bij Frank Wessel tel. 334053. De kosten f. 12,50 p.p. Het vredesplatform Heiloo. Adressen voor inlevering volkspetitionnement: Vredenoord 66 (tel. 334053), Oudburger laan 26 (tel. 337762), Westerweg 202 (tel. 335710), Kennemerstraatweg 75 (tel. 331878). RUSTIG WEEKEND BIJ BUK-BUK Na een wat tegenvallende drukte het afgelopen weekeinde, maar daardoor niet minder gezellig, doet de Buk het dit weekeinde wat rustiger aan.Naast een film op vrijdag alleen een groepenpresen tatie op zaterdag. Het geplande optreden van Social Security op zondag gaat door een ongeval van de gitarist (niet ernstig), helaas niet door. Vrijdagavond om 9 uur start de eerste film in het nog verse Bukseizoen. "The Wall", de bij een ieder wel bekende muziekfilm van Pink Floyd, zal die avond in dolbystereo over je heen denderen. De entree is 4 gulden, yoor niet-leden/CJPers 5 gulden. Op zaterdag neemt de Buk weer eens het initiatief om plaatselijke bandjes een kans te geven op het Bukpodium. Achtereenvolgend zullen "Choice Quali ty", "Sense of Human" en "Strange Day" het podium beklimmen. Choice Quality is een band uit Heiloo, die een mix van rock'n Roll, Blues en Soul speelt. Zij spelen ondermeer num mers van Robert Gray, de Blues Bro thers, A. A. the Docters en de Q-tips. Sense of Human is ontsprongen uit Syncope en hun muziek ligt dan ook in het verlengde van Syncope. Het klinkt echter een stuk professioneler. De mu ziek is een op jazz gebaseerde, ietwat symphonische rock, met de nadruk op de gitaar en de sax. Strange Day heeft eenieder al kunnen horen op het laatste Bukpopfestival, of anders wel in Swaf.Jos Kraakman speelt gitaar en zingt en Marcel Spaans speelt Bass. Tesamen met een drumcomputer maken zij muziek,die wat van de Cure heeft, maar dan wel met beide benen op de grond. De toegang voor dit driedub- beloptreden is gratis en het start om half 10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 14