Verenigingsnieuws Sport en Spet De Sgmond o Sport en spet agenda Verenigingsagenda Politieke scholingscursus bij de Federatieve Vrouwenraad Grafische technieken in Kapberg SLAGER BURGERING f 45,- f 65,- f 75,- f 95,- f120,- f135,- f160,- f175,- f 200,- f 250,- I Herman Brood bij Buk Buk Malsovit-brood: ei van Columbus SLAGER - POELIER j REPARATIES MOTEL AKERSLOOT WIJNPROEVERIJ «s»- Service Center Technische Dienst portpark TIKKIE TERUG HEILOO Wild konijn Rundergehakt Wilde eend Ossehaas Haas Kogelbiefstuk Fazant Gegr. vleesw. Ons SHOARMALAMSVLEES is sterk verbeterd! Gesneden van zacht boutvlees (mager) per kg f 14.00 Kalkoendijen Gemarineerde Kalkoenfilé kuikendijen Maiskuikens f 11.00 p. kg WIJNKOPERIJ HAACK EN HELDER HET HEILOOËR WIJNHUIS REPARATIE VAN ALLE RADIO - KTV en VIDEO door geheel N.-Holland 2 MAANDEN GARANTIE Inlichtingen en stalen: 4 UITKIJKPOST 23 OKTOBER 1985 De Federatieve Vrouwenraad Hei- loo organiseert op 14, 21 en 28 novem ber '85 een Politieke Scholings-cursus met als thema arbeidstijdverkorting (ATV). (Het doel van een PSC is het bespreken van politieke (hete)hang- ijzers met en door vrouwen. Een PSC neemt zelf geen partij-poli tiek standpunt in). Bij de cursus arbeidsverkorting gaat het om de herwaardering en herver deling van betaalde arbeid en onbe taalde zorg, een onderwerp dat ook aan de orde is gekomen op de Inter nationale Vrouwendag in Heiloo, 8 maart jl. De inhoud van de cursus is als volgt: le ochtend: aan de hand van de bro chure ,.Werk voor iedereen", zal de heer J. Pieters, oud-directeur van Albert Heijn. een inleiding houden. Verder zult u deze ochtend vertrouwd kunnen raken met de problematiek en het woordgebruik rondom de ATV. ,2e ochtend: stellingname van de vrou wenbeweging. De Nederlandse Vrouwenraad is bezig de meningen van alle aangesloten organisaties m.b.t. de ATV te incntariseren om te komen tot een eensgezinde opstel ling. Bernadctte Erich, emancipatie- werkster van het landelijk Steunpunt Emancipatiewerkers Amsterdam, zal het een en ander toelichten. 3e ochtend: Kennismaking met de praktijk. De standpunten van wkerk gevers- en werknemerszijde worden uiteengezet door mevrouw Gerda Voorbij, werkgeefster en lid van het NCW "(Nederlands Christelijk Werk geversverbond) en de heer Herman Bode, oud-vakbondsbestuurder en lid van de FNV (Federatieve van Ne derlandse Vakverenigingen). Na elke inleiding is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De cursus heeft plaats in het Open Huis van 9.15 - 11.30 uur. Opgave en inlichtingen bij: Renée de Groot, tel. 330894, Tina Hammer, tel. 336871, en Tineke van der Steen, tel. 334020. Het afgelopen weekend was het weer ouderwets druk op de Buk. Nadat de film vrijdag opvallend goed bezocht werd, was het ook zaterdag bij de groe- penpresentatie weer lekker vol. Het komende weekend zal in het teken van het ..Brood,, staan. Zondagmiddag zal hij om 16.00 uur weer aantreden. Zaterdagavond een optreden van Emphis. Vrijdagavond vanaf half negen is het café gereserveerd voor de hardrock- liefhebbers. Dit mag je als hard- rockliefhebber niet missen. Op zaterdagavond dan (eindelijk) een optreden van een bandje in het café. Emphis is een band, die Top- 40 nummers speelt, dus dat betekent een lekker gezellig avondje in het café. Zondagmiddag komt ,,der Herman,, weer langs om het vernieuwde gebouw te bekijken. Mocht je zelf ook willen rondneuzen, zorg dan dat je een kaart hebt, want de als bij elke band een vol weekend van tevoren startende voorverkoop loopt prima, en ik kan nu al garanderen dat de slogan ,,Vol is Vol,, ook die middag weer volop ge hoord zal worden. De entree voor die middag is 12,50, behalve voor CJP- ers en leden. Zij betalen net als zij, die in de voorverkoop een kaart ge kocht hebben, slechts een tientje. KAMERLID KOSTO SPREEKT OVER KABELTELEVISIE Het tweedekamerlid Aad Kosto van de Partij van de Arbeid komt volgende week donderdag (31 oktober) naar Hei loo om bij de plaatselijke afdeling van de PvdA een inleiding te houden over de wenselijkheid dan wel onwenselijkheid van de kabeltelevisie. Deze week debat teert de Tweede Kamer over de media met de verantwoordelijke minister. Brinkman. Dat Kosto op 31 oktober ook de actuele politiek bij zijn relaas zal betrekken, lijkt vanzelfsprekend. Overigens is Aad Kosto niet de enige spreker op de te houden ledenvergade ring van de PvdA, afd. Heiloo. Ook de heer Van de Leij van het gasbedrijf Kop van Noord-Holland zal het woord voeren met name over de technische aspecten van de aanleg van een kabelnet. Na de beide inleidingen is er volop gelegenheid voor discussiëren. Voordat het gesprek op de kabeltelevisie terecht komt, moeten de leden van de PvdA zich volgende week eerst uitspre ken over de groslijst der kandidaten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Twaalf leden hebben zich als kandidaat aangemeld. Ook moet een onafhanke lijke commissie benoemd worden, die de ledenvergadering zal adviseren aangaan de de meest wenselijke volgorde van de kandidaten op de verkiezingslijst. De bijeenkomst van de PvdA, afd. Heiloo wordt gehouden op donderdag 31 oktober in het Open Huis. De aanvang is 20.00 uur. MINISTER DE KONING SPREEKT IN ALKMAAR CDA Minister J. de Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op 30 oktober a.s. om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum "De Rekere" aan de Minderwaard (Huiswaard, Alkmaar) een spreekbeurt. Het is een openbare bijeenkomst en het CDA/CDJA van Alkmaar en de regio nodigt haar leden en symphatisanten uit deze ontmoeting bij te wonen. Na de inleiding zal er gelegenheid tot vragenstellen en discus sie zijn. Vergelijkend warenonderzoek: in het midden een Malsovit-brood. ,,A1 jaren was ik op zoek naar een soort totaalvoedingsmiddel dat zo'n beetje al les zou bevatten wat een mens nodig heeft," aldus Peter van Tiel, die zich graag ,,voedings-fanaat" noemt. Eindelijk ben ik er in geslaagd al die bouwstoffen, eiwitten, vitamines, kool hydraten, mineralen, enz. in een soort brood bijeen te brengen, nl. Malsovit. En wat blijkt nu, min o.f meer, per on geluk: Malsovit heeft daardoor een enorme voedingswaarde, maar in ver houding, erg weinig calorieën. Nog vóór ik daar erg in had, ontdekte het publiek, tijdens de proefverkoop, Mal sovit als afslankmiddel," vervolgt Peter. Opeens werd ik als het ware overvallen door de gretigheid waarmee het publiek naar Malsovit greep. Meer dan 200 war me bakkers in Nederland en ook nog eens zo'n 50 in België bakken inmiddels Malsovit." ,,Door het gebruik van Malsovit," be toogt Peter, vallen de mensen niet al leen af, maar ontwikkelen ook een nieu we eetgewoonte, zoals die vroeger ook bestond, in de tijd dat hart- en vaatziek ten nog niet bekend waren, eenvoudig omdat ze niet bestonden. Een evenwich tige voeding moet goed over de dag ver deeld worden nl. 's morgens, 's middags en 's avonds met de nadruk op 's mor gens, want dan moet het lichaam weer opstarten en prestaties leveren. Bij ieder Malsovit-brood krijgt U een folder waarop precies staat wat U moet doen om ,,op gewicht" te blijven „zon der poespas" of hoe Malsovit te gebrui ken om kilo's af te vallen. Voor vele mensen is Malsovit een prettige, gemak kelijke en gezonde ,,lijn"-methode. In Heiloo is Malsovit-brood verkrijgbaar bij bakkerij Kaandorp, Kenne- merst raat weg 506. TAFELTENNISVERENIGING ROZING In een regelrechte tafeltennisthriller heeft Rozing 1 haar eerste overwinning geboekt tegen Ten Cate uit Alkmaar. Na achterstanden van 0-3 en 2-4 werd uiteindelijk met 6-4 gewonnen. Grote man was J. van Gijzen. Spinnend en smashend kreeg de tegenstander alle ge legenheid om kennis te nemen van de hoeken van de tafel. Door deze .over winning is het uitzicht op een verblijf in de hoogste klasse aanmerkelijk floris- santer geworden. Het eerste pupillenteam moest afgelo pen zaterdag bewijzen dat de overwin ning een week eerder geen eenmalige ge beurtenis was. Doko uit 't Zand leek daarvoor een geschikte tegenstander. Het pakte echter anders uit. Voordu rend moest het Rozing-team tegen een achterstand aankijken. Door drie gave overwinningen van Wim bleven zij in de race, maar doordat Björn en Jos slechts één partij wonnen zat er toch niet meer in dan een gelijkspel. H.S.V.-ALCMARIA: PUBLIEKTREKKER Op het met zon overgoten sportpark hebben zowel Alcmaria als H.S.V. het talrijke publiek laten zien hoe aantrek kelijk een partij voetbal als kijkspel wel kan zijn. Beide clubs hadden deze mid dag gekozen voor de aanval met als re sultaat liefst 8 doelpunten. Ook de volg orde van het tot stand komen bracht spanning en sensatie. De snelle 0-2 ach terstand deed het ergste vrezen, maar H.S.V. kwam terug tot 2-2. Via 2-4 en 3-4 werd de eindstand 3-5 bereikt. De uitslag was natuurlijk een teleurstelling voor de H.S.V.-aanhang maar het di- rektere spel van Alcmaria wees uit dat de uitslag terecht was en daar had het publiek vrede mee. Bovendien zal de voetballiefhebber na zo'n voetbalmid dag weer graag in grote getale terugko men. (Zie verder de sportagenda). K.M.T.P. OPENT SEIZOEN Dinsdagavond 8 oktober: de voorzitter van de KM PT Heiloo verwelkomt 120 aanwezigen op de eerste ledenavond in het nieuwe seizoen. In het praatje van de maand wijst de heer Kamer op de Natuur-rondom-ons: het najaar heeft zijn bekoring, kijk eens naar de dunne boomkruinen die vlammen in het avond licht. de herfsttinten in het Heilooër bos, in de Ter Coulsterlaan bloeit de herfst- crocus. Kijk vooruit, plant de lente nu in de tuin. Wie nu bollen plant, heeft straks het voorjaar vlak bij huis. De heer Schekkerman uit Castricum vertoont zijn dia causerie "Zwerven door NoordHolland". Het wordt een onverge telijke tocht door onze provincie, waar zo ontstellend veel moois te zien is in dorpen, steden, landschappen en de natuur. Door de manier waarop de camera gehanteerd wordt -zelfs op de schaats- krijgen de plaatjes door belich ting en projectie een aparte dimensie. NoordHolland is schitterend. De prijswinnaars van de tuinkeuringen worden in het zonnetje gezet. De heer van Dillewijn krijgt de wisselbeker hij behaalde met zijn prachtige voortuin aan de Kennemerstraatweg 512 de hoog ste punten in de ere-klasse. De verloting met een overvloed aan bollen en planten was mede dankzij de prachtige collectie coleus planten die mevr. Smit beschik baar stelde een succes. Wilt u informatie over de KMPT bel 333523. B.C.-O.K.K. Uitslagen van dinsdag 15 oktober: Th. de Waard - D. Pepping 2 - 0, W. Hink - P. Kaandorp 2 - 0, R. Haa- zelager - T. Oosterwijk 2 - 0, D. Nan- ne - N. Bijvoet 2 - 0, H. Seignette - P. Leering 2 - 0, G. Bolten - J. Seig nette 2 - 0, L. v. Schooten - J. Klaas- se 0 - 2, Th. Molenaar - A. Hoogeland 0 - 2, W. Groot - M. v. Zaal 0 - 2, P. Bolten - J. Wiebering 0 - 2, R. v.d. Gulik - G. Snel 0 - 2, J. Komen - M. v. Zaal 0-2. Bandstoten: P. Kaandorp - P. Lee ring 2 - 0, D. Pepping - T. Oosterwijk 0 - 2. G. Bolten was geweldig op dreef en won zijn partij in 9 beurten van J. Seignette. TERRIERS-NIEUWS Dames I kwam in Nieuw Vennip tegen Kikkers helaas niet verder dan 1-1, maar de plaats in de kopgroep blijft behouden. Heren I moest thuis tegen Magnus uit Schagen met 0-2 op zeer ongelukkige wijze het onderspit delven. Tot 3 minuten voor tijd was het 0-0. Door een strafcorner en een strafbal (beide zeer omstreden) werd het 0-2. Heren II liet thuis de zege in een doelpuntrijke wedstrijd aan V.V.V. met 4-7. Dames II speelde in Heemstede met 1-1 gelijk tegen Alliance. Intussen is een ieder aktief bezig om, soms op de meest ludieke manieren, fondsen te verwerven voor de aanleg van een kunstgrasveld. Mocht u ons willen steunen, dan kunnen wij u tijdens de weekends in het clubhuis daar alles over vertellen of ook telefo nisch. (ook voor ledenaanmelding) tel. 334260. DAMCLUB HEILOO De zesde ronde van de Heiloose dam club stond ditmaal geheel in het te ken van de kraker,, tussen lijst aanvoerder Cor van Lieshout en zijn concurrent Cor Bijwaard. Een echte boeiende krachtmeting bleef ditmaal achterwege doordat Van Lieshout in de middenfase van de partij een fout beging die voor hem beroerde gevol gen had. Bijwaard greep ietwat ge lukkig beslissend voordeel en nestel de zich via deze zege trots op de top van de lijst. De uitslagen: N. Ursem - R. Koch 1 - 1, R. Buwalda - A. van Zijp 0 -2, L. Koersen - R. de Boer 0 - 2, C. v. Lieshout - C. Bijwaard 0 - 2, J. Kraak man - W. Kessels 2 - 0, R. Scargo - J. Klumper 1 - 1, F. Schouten - A. Kroon 2 - 0. AGENDA SPORTHAL 't VENNEWATER donderdag 24 oktober Handbal, div. clubs 18.00-23.00 u vrijdag 25 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 17.45-23.00 u zaterdag 26 oktober Mini volleybal Nevobo 9.00-12.00 u Zaalvoetbal, div. clubs 12.00-17.00 u Basketbal Flashing Heilool7.00-21.00 u zondag 27 oktober Handbal, div. clubs 10.00-15.00 u maandag 28 oktober Volleybal Effect 17.30-23.00 u We zijn weer van start gegaan. We' moesten direkt al afscheid nemen van een trouw lid Bertus; Karskens. Hij zal in onze herinnering blijven als een fanatiek biljarter en een goede vriend. Door late vakanties zijn er nogal wat achterstallige wedstrijden ont staan. Daardoor is de ranglijst moei lijk samen te stellen, maar aan het eind van deze maand gaat de wedstrijd leider een poging wagen. Dat de va kantie enkele leden goed heeft gedaan wordt bewezen door een serie van 27 carambole's geproduceerd door J. Min. Bij een uitwedstrijd tegen Soos-Varnebroek verdeelden we sa men eerlijk de punten nl. 8-8. We hebben weer drie nieuwe leden: C. Dirkson, J. Bakker en M. v. Steeg. Er kunnen er nog een paar bij. Aange meld kan er worden op donderdagmid dag in het biljartcentrum Tuin aan de Westerweg. bo/kelboll vereniging Ho/hing heiloo y,sV v'w?: Van 26 oktober tot 17 november heeft in Galerie de Kapberg de 8e educatieve tentoonstelling plaats, ditmaal over grafi sche technieken. Deze beeldeducatieve expositie is in samenwerking met het Stedelijke Museum in Alkmaar gemaakt Kadetten-Jongens in glansrol Afgelopen zaterdag behaalden de Kadetten-jongens van Flashing hun zesde overwinning en zijn daardoor nog ongeslagen. Het puntensaldo is afgelopen tot 448 - 164, hetgeen hun overwicht voldoende tot uitdrukking brengt. Het team, dat op enthousiaste en even deskundige wijze gecoached wordt door Arjan Bakker, traint toch slechts één keer per week, hetgeen niet verhinderd dat ze ook conditioneel góed "méek'ömen. De laatste uitwed strijd tegen Sae Devils B toonde ook weer'duivels goed aan dat het man- to-man spel van Flashing tot voor treffelijke resultaten leidt. De te genstanders moest thuisspelend met een 21-62 uitslag genoegen nemen. De glansrol van de Kadetten-jongens mag echter niet verhullen dat de ove rige uitslagen van dit weekend be hoorlijk tegenvielen. Van de 14 ge speelde wedstrijden werden er niet meer dan 5 winnend afgesloten. Tot de verliezers behoorden ook He ren I, die HOC I met 48-62 voor moesten laten gaan. Jammer was het verlies van Heren 5. Hoewel de eind stand van 23-23 eigenlijk tot een ver lenging behoorde te leiden, kreeg de tegenstander (reglementair niet he lemaal korrekt) de kans nog 2 extra punten te scoren. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Louis Hollander, Werkendelslaan 2, tel. 336173. De Dierenbescherming zal u heus niet verlinken S: tijdens het konsumeren van Deze Vinken! x AANBIEDING: Knorvinken 100 gram van f 2.00 voorf 1.75 Het is een zusje van de Blinde vink. Savoie-, Minervois-, Corbières-wijnen vrijdag 25 oktober 19.30-21.30 uur, zaterdag 26 oktober 14.00-18.00 uur. Alle wijnen zijn eigen import van individu ele domeinen. Prijzen van f 5.95 tot f 9.75 per fles incl. BTW. Groeneweg 8 - 1851 PN Heiloo, tel. 331268/ 334804, Gaarne tevoren bericht van Uw komst; prijslijst op aanvraag. Voor al uw WOENSDAG 1 kg Gehakt f 7.50 :j: Kennemerstraatweg 482 - Tel. 072-330571 ce y Quick service met 2 maanden grantie, ook voor detailhandel. Tevens plaatsing antenne-installaties. KWAKELKADE 6 A ALKMAAR 072-151611 FORESTERS BLIJFT AAN KOP Ondanks een l-l gelijkspel legen het stug voetballende USVIJ prijkt Foresters nog steeds bovenaan in hun klasse. De concurrentie is wel erg groot, want maar liefst 6 ploegen strijden om die bovenste plek. Foresters verdiende in de wedstrijd tegen IJSVU beslist meer dan de stand doet vermoeden. Fr waren kansen ge noeg om het karwei te klaren, maar liet harde en stugge verdedigingsblok van USVU zette alle zeilen bijeen om Fores ters van de overwinning af te houden. Zondag komt Victoria O. op bezoek op de Kgelshoek. Als we le rest van de uitslagen bekijken, dan valt het verlies van liet 7e op met 0-7. Onze kampioens- kandidaten o.a. liet 3e speelde een 7-1 overwinning, liet 5e won niet 6-3, en liet 8c met 2-7. Foresters zaterdag 1 speelde een prachtige 3-1 overwinning bij Zeevo gels uit. Al met al een schitterend voetbalvveekeiul voor Foresters, wat ho pelijk /.o blijft in dit jubileum-seizoen. B.C. LA STRADA Uitslagen 17 oktober: D. Nannc - H. Smit - 2, I). v.d. Gulik - Rcnè Nannc 0 - 3, P. Pronk - P. Pilkcs 1 - 3, R. Smit- H. Smit 2 - 0, B. Bakker - L. Moetjes 0 - 3, S. Houtzager - P. Bijvoet 0 - 3, J. Bijvoet - K. Berger 0 - 3, R. Hooge land - J. Koedijk 1 - 3, P. Bijvoet K. Berger 1 - 3, S. Houtzager - A. v.d. Velden 0 - 3, Tl. Hoogeland I.. Moetjes 2-2. Een voorbeeld van grafische kunst zoals te zien is in De Kapberg. De voor jong en oud interessante tentoon stelling richt zich bijzonder op leerlingen van 8 tot 12 jaar. Door middel van wandplaten, kijkopdrachten en op drachtkaartjes wordt inzicht gegeven in de volgende grafische technieken: hoog druk (houtsnede), diepdruk(zinkets), vlakdruk (steendruk), en zeefdruk. Naast deze meer ambachtelijke technie ken, die nog vooral door kunstenaars worden gebruikt, wordt er ook aandacht besteed aan de technische toepassingen binnen de grafische industrie. Evenals bij eerdere educatieve tentoonstellingen vormen ook deze keer opdrachten aan de jeugdige bezoekers een belangrijk onderdeel. Tevens wordt ook een collectie grafiek van verschillende kunstenaars geëxpo seerd. Zaterdagmiddag 26 oktober wordt om 15.00 uur deze 8e Kapbergaktiviteit op passende wijze geopend. Voor het pu- pliek is de Kapberg ieder weekend van 13.30-17.00 uur geopend. Naast deze openingstijden is bezoek na telefonische afspraak mogelijk, tel.02206-493l.(Zi-ta Hofer) Galerie de Kapberg, Slotweg 17, Egmond a/d Hoef. TRÖCKENER KECKS IN J.O.E.B. De Amsterdamse groep Tröckener Kecks speelt aanstaande zondag in J. C. Joeb te Egmond-Binnen. Deze groep bracht onlangs haar der de L.P. uit Betaalde Liefde,,. Met gasten als saxofonist Hans Dulfer en de Belgische voetbalcommentator Rik de Saedeleer is dit een zeer af wisselende plaat geworden. Hun Ne derlands-talig repertoire is van een zo danig melodieus en stevig karakter, dat een vergelijking met welke band dan ook niet op zijn plaats is. Wat betreft het voorprogramma: daar wil ik niets over kwijt, anders is het ver rassende er van af. Aanvang 15.30 uur, entree 5,-. Het tot dusver in het seizoen '85- '86 zo succesvolle eerste team van voet balvereniging De Foresters. HEILOOER BRIDGECLUB Dinsdag 15 oktober: 1. ds. Fijma - Goldstccn 65.40, 2. fam. v.d. Vlics- 51.25. 1. mevr. Admiraal - hr. Vendel 57.90, 2. ds. Klerk - Stark 57.50. B. 1. mevr. Frugtc - hr. Löhr 59.00, 2. ds. Leegwater - Uitcrlindcn 58.50. 1. fam. van Loon 61.50, 2. fam. Krom 53.00. Donderdag 17 oktober A. 1. ds. Jans sen - de Wit 58.75, 2. ds. de Jager - de Wilde 56.65. 1. hr. Knegt - v.d. Poel 64.15, 2. d s Löhr - -vd. Velden (55) 62.00. H l ,iK kf.w v ,i I ,.,m - /vy hr. Kat - de Wit 57.50, 1. Berkman - v.d. Vlies 56.50, 2. fam. Nieuw c- b<*»r 56;00 V I. VIN. V. IHHIIWLIII - oprmjt 00. o o. 2. mevr. Hart - hr. Löhr 55.00, 1 hr.Lan ge - Leek 58.50, 2. hr. Bennink - Gor- se 56.50. D. 1. ds. Eveiiblij - Huibcrts 56.25, 1. ds. Schimmel - Wehnes 56.25, 1. mevr. Gauw - hr. Roelofs 55.65, 2. me vr. Leek Hr. Israels 55.00. Afzeggen dinsdag mevr. Admiraal, tel. 335718, donderdag hr. Löhr, tel. 330052. t Lano, zwaar bouclé berber tapijt ook in beige op zware dubbele rug, 400 cm. br. van f 98,— Smash, eigen import, enkalon bouclé tapijt op zware legklare rug in 5 tinten, getaslaniseerd, van f 139,— Magdaleine, het overbekende zware soft velourstapijt, huiskamergeschikt in 7 tinten, van f 149,- Intertest, zuiver scheerwollentapijt voor intensief gebruik, 400 cm. br.van f 219,- Desso, zwaar bouclé berber tapijt in 4 tinten op dubb. jute rug7 jaar garantie, 400cm.br. Sahara, zuiver scheerwollen bouclé tapijt opdubb -jute rug, in camel, berber linde en hazel, van f 289,— Cotton Look, overbekend 2001 katoentapijt, jute rug, 7 tinten, van f279 - Richelleu, friséé tapijt op dubb. rug, in 6 tinten: berber, camel, bl. grijs, grijs en linde, van f369,- Intertest, zuiver scheerwollentapijt op dubb. jute rug met een wel 2 cm. hoge pool, van f439,— Intertest, super zware nopperal kwaliteit, 5 schapen per m2, dubb. jute rug, van f489,-, inkoopprijs Zaterdag 26 oktober van 11.00 tot 15.00 uur Geesterweg 1A - Akersloot Trimlopen Akersloot. Zondag 27 oktober: derde trim-polderloop van handbalvereniging Meervogels uit Akersloot. Start 10.35 uur voor de 14 km en 10.30 voor de 4 en 8 km. Inschrijven vanaf 9.00 uur in de kantine aan de Bosweg te Akersloot. Inschrijfgeld: tot en met 16 jaar f1,50 en ouderen f2,50. Sjoeltoernooi. Zaterdag 26 oktober: sjoeltoernooi van de Alkmaarse ver. Ricochet in de aula van de hts, Bergerweg 200 te Alkmaar. Aanvang wedstrijden 11.00 uur, inschrijven vanaf 10.00 uur. Inlichtingen: R. de Boer, tel. 022094-2018. HSVvoetbal. Zondag 27 oktober: SRC 1-HSV 1 en Volendam 3-HSV 2. Foresters. Vrijdag 25 oktober;: klaverjasdrive in de kantine, aanvang 20.00 uur. De Terriers. Zaterdag 26 oktober: adspiranten-juniorenvvedstrijden om 11.00. 13.00 en 14.30 uur. Zondag 27 oktober: seniorenwedstrijden, o.a. dames 1-heerhugowaard, om 12.00, 12.30, 13.30 en 14.30 uur. Ook: Hisalis- Heren 1 (Lisse, 14.15 uur). Schaatsruilbeurs. Donderdag 24 oktober: schaatsruilbeurs van de Alkmaarse IJsclub in de kantine van rijksscholengemeenschap Noord-Kennemerland, Robonsbosweg 11 te Alkmaar. Inleveren: 19.00-20.00 uur, verkoop vanaf 20.00 uur. EHBO Donderdag 24 oktober: tweede deel van de cursus hartreanimatie. Aanvang 20.00 uur in het wijkgebouw aan de Holleweg 94. Ned.Ver. van Huisvrouwen. Maandag 28 oktober: causerie over de mode vanaf de middeleeuwen met alle gebruiken daaromheen door mevr. M.L. Dijker-Papavoine. Zaal geref.kerk, aanvang 20.00 uur. Entree leden f. 2,50, niet-leden f. 4,00. Woensdag 6 november;sprookjes en de symbolen, een spreekbeurt door mevr. Woelinga-van der Ley. Zaal open Huis, aanvang 9.45 uur. Vereniging Tesselschade-Arbeid Adelt. Dinsdag 29 oktober: bazar in 't Hooge Huys, Langestraat 114 te Alkmaar van 10.00 tot 15.00 uur. Donderdag 31 oktober: bazar in Frankenstate, Lindenlaan (hoofdingang) te Bergen van 10.00-15.00 uur. NCVB Dinsdag 29 oktober: lezing door H. Lanting uit Schagen over geloofsoverdracht. Wykvereniging Plan Oost. Zondag 27 oktober: volleybaltoernooi in de zaal aan de Burenweg, aanvang 12.00 uur. Opgaven (vanag 15 jaar): J. Zuurbier, tel. 332058. Dinsdag 29 oktober: filmavond over het Reddingswezen in 't Oosthonk, Laan van Zeeman 14a. aanvang 20.00 uur. Entree leden f. 2,50, niet-leden f. 3,50. Dinsdag 5 november: voorlichtingsavond door tandarts De Groot met gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang 20.00 uur in 't Oosthonk, Laan van Zeeman 14a. Entree leden f. 2.50, niet-leden f. 3,50. Tot 16 jaar half geld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 11