^tieuws voer êuétmn mmm Heiloo; Bleeker, Westerweg 226, Tel. 072-331133. Gemeentebegroting van Heiloo in Haken en ogen aan de veiligheid in en om huis RENAULT 9 F.N 11HROAI1W/VYIX PREMIERE Op donderdag 28 november en maandag 2 december buigt de gemeenteraad van Heiloo zich over de door het college van burgemeester en wethouders aangeboden begroting voor 1986. Een begroting, die evenals vorig jaar in het teken staat van de kortingen van de rijksoverheid op de uitkeringen uit het gemeentefonds aan de Nederlandse gemeenten. Bij de onlangs in de Tweede Kamer gehouden algemene beschouwingen heb ben de grote politieke partijen zich sterk gemaakt voor extra financiële middelen voor de grote steden in ons land. Gemeen ten met een omvang als Heiloo behoren daar niet toe en moe ten het doen met een flink lager bedrag dan in 1985. Heiloo ontvangt in '86 640.000,minder uit het gemeentefonds. Pf Jeugdwerk Tekort Belastingen Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet is geplaatst. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk vol gende week opnemen. Samenvatting Behandeling WBSSW Nou, nou, nou, nou. Renault maakt het nu toch wel heel erg mooi voor u. De Renault 9 en 11 Broadway met een serie extra's waar je u tegen zegt. Bijv. een Philips radio. En van buiten mogen ze d'r ook wezen Hiervoor hebben wij beide modellen uitgerust met extra- vagante wieldoppen (sportief bovendien), bredere banden, spoilers en daar nog eens boven op voor de 9 Broadway een fraai stel dubbele koplampen Tèl hierbij op een soepel schakelende vijf-ver snellingsbak, speciale be kleding, een van binnenuit verstelbare buitenspiegel en u begrijpt niet hoe dit mogelijk is voor zo'n prijs, f19.400,- voor de 9 en f19.500,- voor de 11 Broadway. Beide uitge rust met een geheel nieuw ontwikkelde 1.2 liter krachtbron Maar het tweetal is ook leverbaar, tegen een geringe meerprijs, met 1.4 liter mo tor die goed is voor 68 paardekrachten En zelfs dieselaars komen nu in de schijnwerpers, want er zijn ook Broadways met 1.6 L dieselmotor. Ziezo. Willen de mensen die wel van een beetje show houden zich dan nu even bij ons melden? UITKIJKPOST 23 OKTOBER 1985 Tekort dekken door belastingverhoging en onttrekken van gelden aan reserves Deze korting op de uitkering uit het ge meentefonds werkt door in het uiteinde lijke saldo van de gemeente over '86. In de twee voorgaande jaren ('84 en '85) was er geen nadelig saldo; 1984 gaf nog een positief resultaat en het college ver wacht dat de gemeente in 1985 „quitte" zal spelen. Ondanks een gunstig rente-effekt en een hogere uitkering ten behoeve van het basisonderwijs moet in '86 op een nega tief resultaat gerekend worden. Dat heeft niet alleen te maken met een da ling aan de inkomsten-kant, maar ook met een stijging van dp uitgaven op een aantal onderdelen. Bij voorbeeld kost het bestuursapparaat twee ton meer in verband met de aanstaande verkie zingen, de dit jaar aangeschafte com puter en een stijging van de perso neelskosten. Meer geld is er ook nodig voor het on derhoud van wegen, riolen en de water zuivering (f 200.000,Daarnaast vergt het begrotingshoofdstuk „Cul tuur en recreatie" - met 7,3 miljoen gul den bijna een zesde deel van de totale begroting voor zich opeisend - meer fi nanciële armslag. Het beheer van het Bruno-gebouw en de aanstelling van een professionele kracht voor het jeugdwerk kosten 100.000,-. Een zelfde bedrag is nodig voor licha melijke opvoeding en sport, vooral door de te verwachten lagere inkomsten van zwembad 't Baafje. Ook „kunst en oudheidkunde" en „openluchtrecrea tie" drijven de gemeentelijke uitgaven ieder met een ton omhoog. Tot slot zorgt ook een verwachte toena me van het aantal uitkeringsgerechtig den voor een negatief effekt op de be groting van Heiloo voor '86. Per 1 janu ari zullen er 370 bijstandsgerechtigden en 200 werklozen zijn. Het hoofdstuk sociale voorzieningen en maatschappe lijk werk is in miljoenen guldens het meest omvangrijk: ruim zestien miljoen gulden (35 procent) is nodig om de uit keringen te betalen. Door de genoemde verwikkelingen kwam de oorspronkelijke ontwerp begroting uit op een tekort van één en een kwart miljoen gulden. Dit zou zelfs anderhalf miljoen gulden geworden zijn, wanneer de lasten ten gevolge van de investeringen, die voor volgend jaar op het programma stonden, erbij wer den opgeteld. In haar inleiding bij de begroting noemt het college een tekort van anderhalf mil joen onaanvaardbaar. Er is derhalve be keken hoe de uitgavenkant minder om vangrijk gemaakt kon worden. De volksmuziekschoolde sporthal en het zwembad draaien ook in '86 weer met een fiks tekort. koffie met gebak bij aankomst, een aperitief voor de lunch, een brood maaltijd, thee met cake en een prentbriefkaart. De deelnemende parken aan de ak- tie ,,65+ is een plus in de Neder landse dierentuin" zijn: Amers- foorts Dierenpark, Artis (Amster dam), Burgers Dierenpark (Arn hem), Animali (Eindhoven), Noor der Dierenpark (Emmen), Zee Die renpark (Harderwijk), Safaripark Beekse Bergen (Hilvarenbeek), Ouwehands Dierenpark (Rhenen), Blijdorp (Rotterdam) en Dieren park (Wassenaar). Allereerst zorgde het laten vallen c.q. uitstellen van vooral onderhoud aan de wegen voor een bezuiniging van ruim drie ton. Ook het inperken van de ge plande investeringen voor '86 levert een verlaging van de kosten op, zodat het begrotingstekort tenslotte uitkomt op afgerond 950.000,—. Om de financiële schaal van de gemeen te in '86 toch in evenwicht te houden, stelt het college onder andere voor de gemeentelijke belastingen te verhogen. Een trendmatige verhoging van de reini gingsrechten en verhogingen van de ri- oolafvoerrechten en de onroerend- goed-belastingen (OGB) zorgen voor extra inkomsten ter waarde van 270.000,Vorig jaar nog werd het niet verhogen van de onroerend- goedbelasting uitvoerig besproken tij dens de algemene beschouwingen en waren de meeste partijen daarvan een voorstander. Het overblijvende tekort moet worden gedekt door onttrekking van gelden aan de gemeentelijke reserves. Ook dit is geen favoriet onderwerp in de raad, maar gezien de onmogelijkheid om op een andere manier aan inkomsten te ko men dan wel de onwenselijkheid om verder op de uitgaven te bezuinigen, een voor '86 noodzakelijke ingreep. De re serves van de gemeente Heiloo bedragen per 1 januari '86 bijna 34 miljoen gulden. Haar overwegingen bij het samenstellen van de begroting '86 vat het college sa men aan het slot van het begeleidend schrijven bij het uit vier delen bestaande boekwerk. Daarin is welzeker een enigs zins sombere ondertoon merkbaar: *„Bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van een kritische benadering' van alle uitgaven; voor nieuwe aktivi- teiten zijn slechts in geringe mate ra mingen opgenomen." *,,Het bestaande voorzieningenniveau is zo goed mogelijk gehandhaafd, zij het dat met name het wegenonderhoud niet meer optimaal zal zijn." *,,Het aantal nieuwe investeringen is zoveel mogelijk beperkt." Desalniettemin gaat het Heiloo niet zo slecht als bij voorbeeld buurman Alk maar. De gemeente Heiloo kan nog vol op haar eigen zaken regelen en keuzes maken. Zo wil het college, de noodzaak tot bezuinigen ten spijt, de subsidies aan verenigingen in 1986 met gemiddeld twee procent verhogen. Ook worden dure objekten in stand ge houden. Voorbeelden daarvan zijn zwembad 't Baafje (nadelig saldo 475.000,--), sporthal 't Vennewater (nadelig saldo 330.000,-), gymnas tieklokalen en verenigingsgebouwen (nadelig saldo 345.000,-), de biblio theken (nadelig saldo 375.000,-), de volksmuziekschool (nadelig saldo 665.000,-) en theater De Beun (na delig saldo 265.000,-). Een niet onge ring deel van de gemeentelijke financiën worden derhalve besteed aan die voor Heiloo zo belangrijke en gezichtsbepa lende voorzieningen. Zoals gezegd wordt de gemeentelijke begroting behandeld op 28 november en 2 december. Aan die begrotingsbehan deling zijn gekoppeld de algemene be schouwingen van de zes in de raad ver tegenwoordigde partijen: VVD, CDA, Heiloo 2000, PvdA, D'66 en Links Heiloo. Deze langdurige bijeenkomst van de ge meenteraad is openbaar en vangt aan donderdagmiddag om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Wie de begroting '86 wil inzien, kan daarvoor terecht op het gemeentehuis (afd. alge mene zaken) en in de leeszalen van de openbare bibliotheken. Een ongeluk zit in een klein hoekje. En een huis heeft wat kleine hoek jes. Vallen van de trap, kolendamp vergiftiging, ongevallen met electri- citeit, verbrandingen. Het kan ie dereen overkomen. Maar ouderen zijn kwetsbaarder. De cijfers wijzen uit dat mensen die de schouders op halen als gesproken wordt over „ongelukken in huis" ongelijk heb ben. Jaarlijks overlijden enkele dui zenden mensen in ons land door een ongeval in huis, ongeveer 1800 daarvan zijn 65 jaar en ouder. Bo vendien belanden circa 45.000 ou deren in het ziekenhuis ten gevolge van een ongeluk in eigen huis, meestal valpartijen. Het totaal aantal ongevallen in en rond de woning is jaarlijks 2,5 mil joen. We willen niemand bang ma ken, maar wel voorzichtiger. We zeiden het al, een ongeluk zit in een klein hoekje. Een speeltje van een kleinkind, losse bekleding, een ver keerde beweging. „Als je van de trap afvalt, ben je snel beneden," luidt een gezegde, maar fijn is het niet. Een vaas bloemen op de televi sie valt om, het water stroomt in het toestel: kortsluiting. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Preventie De douche is een ruimte waar het vaak mis gaat. De gladde vloer, een stukje zeep, een uitglijder is zo ge maakt. Met anti-sliptegels of bad- mat kan veel ellende worden voor komen. Een handgreep aan de muur maakt het in en uit bad stap pen een stuk gemakkelijker en de kans dat U valt zeer klein. Die han dige beugel aan de muur kan na tuurlijk ook in het toilet bevestigd worden. Drempels, lastposten die vaak op een eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden. Als dit tocht ver oorzaakt is dat geen probleem. In de winkel zijn isolatie-strippen ver krijgbaar. Koken kan plezierig zijn, maar voorzichtigheid is nodig. Laat nooit het vuur onder pannen aan, als U even weg moet of als de tele foon gaat. De vlam in de pan is een bekend verschijnsel. Altijd gas uit en deksel op de pan. Als U brand wonden oploopt, luidt de regel: tien minuten onder de koude kraan of douche en de huisarts waarschu wen. Nooit met zalfjes aan de slag gaan. Een hele opsomming van gevaren in huis, maar nog lang niet alle onvei lige hoekjes zijn aan de orde geko men. Denk maar eens aan elektrisch gereedschap, verf, gas, giftige plan ten, grasmaaiers, huisdieren, glas, open haarden, gladde tuinpaadjes, slechte ventilatie, enz. Er zijn in ons land nogal wat organisaties, die zich bezig houden met voorlichting over veilig wonen. Ook de overheid be seft dat het aantal ongevallen in en rondom het huis drastisch omlaag moet. De Stichting Consument en Veilig heid speelt daarbij een belangrijke rol. Met financiële steun van het rijk informeert de stichting de con sument over maatregelen om onge lukken te voorkomen. De preventie staat hoog in het vaandel, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom is de informatie die de stichting verstrekt gratis. Het aanvragen van folders, stellen van vragen en uiten van klachten over produkten kan kosteloos per tele foon: 06-0220220. Schriftelijk is ook mogelijk door een briefje in een open enveloppe te sturen naar Ant woordnummer 17035, 1000 SL Am sterdam. Een postzegel is niet nodig. Vknaf f 19.400,. kimt u zich rallures veroorloven. k Wb.A ■v. DAGJE UIT NAAR DE DIERENTUIN Tien Nederlandse dierenparken bie den ouderen tot 1 november weer voor twee tientjes een dagje uit aan. Vorig jaar hield de Vereniging van Dierentuinen deze aktie voor de eerste maal en met groot succes. De ouderen krijgen, op vertoon van de Pas 65, voor twintig gulden een dagje uit dat normaal aanzienlijk meer kost. Het pakket bevat een toegangskaartje voor de dierentuin, Wijzigingen voorbehouden Renault adviseert elf oliën. E75-A De Renault dealer informeert u desgewenst over een financiering via Renault Credit Nederland en leasing via Renault.Leasing Nederland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 4