Equipe Oo\ttwes UITNODIGING Limmen Diensten in Limmen Agend* Limmen Caedkoapl Maar dan wel bij EXPERT-VAK-ZAAK! 1699H499r AMARYLISSEN GEMEENTE LIMMEN „MARGARETHA LIMMER GEMEENSCHAP 500 gram Varkenslappen.. 8.50 Parasolkorting1.00 Nu slechts 7.50 SLAGERIJ W. KROM JSmfeawpoort Inlijstwerk Menno de Bruijn kampioen tafel tennis Limmen Cursus over sportblessures Orfeu Negro in Vredeburg ELECTRONICA DE GRAAF fHeren Kapsalon Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 oktober in de benedenzaal van het cultureel cen trum ,,Vredeburg". Aanvang om 20.00 uur. Vanaf 21.00 uur zijn belangstellen den welkom voor informatie. Het Bestuur WIST U DAT: I LIMMEN NUYENS Bij ons vindt u extra beste Maat 34/ in 5 kleuren. Met bloeigarantie, ook in kadoverpakking, prijzen vanaf AGRARISCH CENTRUM NUYENS RV limmen, rijksweg 35-37 tel. 02205-1217 r m „Prestige" een stoom-wave voor een houdbare permanent KAPSALON - SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE *********MAR1AN ROOS DamphegeestUum 31, Limmen, 02205-1928 (behandeling uitsluitend op afspraak) V- Brugstraat 24 Limmen, tel. 02205-3087. ,v ook vrijdagavond Ém geopend KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Maandag- en woensdagmiddag gesloten. Tel. 02205-1951 - Nauwelaantje IA, Limmen Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 Kapsalon 6 W. DE BOER i POLITIEBERICHTEN STEREO RADIO CASS RECORDER PHILIPS fCREDA EXPERT. JUIST NU EEN BETERE KEUS! DUBBELDEURS KOELKAST f Expert: Da$ Absolute Zekerheid. Thuisbezorgen: GRATIS Garantie ZWAKT OP WTT Service: SNEL GOED Informatie: DEMONSTRATE Klant IS KONING UITKIJKPOST 23 OKTOBER 1985 groeit en bloeit voor alles wat TUIN ARTIKELEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN MESTSTOFFEN ZAAIZADEN Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen U, Het college van Burgemeester en wethouders van Limmen stelt grote prijs op een zo vroeg mogelijk overleg met inwoners en belanghebbenden van nieuwe bestemmingsplangebieden. Dit overleg is door bovengenoemd college gedelegeerd aan de Commissie Ruimtelijke Ordening. In de afgelopen maanden is aan vrijwel alle inwo ners en belanghebbenden van het nieuwe bestem mingsplan "Strandwal" een uitnodiging ver stuurd voor een informatieavond waar zij hun mening of bezwaren kenbaar tiebben kunnen ma ken. Het is mogelijk, bijv. door mutaties of an derszins, dat plangebiedinwoners en belangheb benden nog niet zijn uitgenodigd. Via deze adver tentie roept de Commissie Ruimtelijke Ordening diegenen op die nog geen uitnodiging hebben ont vangen en uitgenodigd willen worden voor een van de nog te organiseren informatieavonden. Het plangebied van "Strandwal" beslaat een groot deel van het gebied gelegen ten noorden van de Burg. Nieuwenhuijsenstraat. In het oosten en noorden wordt het globaal begrensd door de Dus- seldorperweg, Oosterzijweg en de noordelijke ge meentegrens, in het westen door een lijn die ten oosten van de spoorlijn en de Westerweg loopt. Verder vallen in het plangebied het gebied gelegen rond de Zuidkerkenlaan, het gebied rond de Dus- seldorperweg vanaf 't Stetlaantje tot voorbij de Dampegheestlaan, het gebied in de hoek Rijks- weg/Kerkweg/Middenweg/Oudeweg en het ge bied in de zuidelijke hoek van de Kerkweg met de Dusseldorperweg. Indien u voor een van de nog te houden avonden wilt worden uitgenodigd, dient u zich in verbin ding te stellen met onze dienst Gemeentewerken, tel. 02205-2174. Limmen, 23 oktober 1985 Namens de Commissie Ruimtelijke Ordening, D. J. Boon. Complete gezichtsbehan deling f 35,- l «itouti fefcL ii SCHILDERIJEN BORDUURWERKEN FOTO'S enz. 1 grote sortering lijsten div. passepartout's snelle levertijd Kenn.straatweg 101 1851 BC Heiloo tel. 072-330072 V 's maandags gesloten Smet gezichtskanon in 25 minuten. Tel. 337660 Het door tafeltennisvereniging Lim- men-Depova georganiseerde Open Limmer Kampioenschap is een ge weldig succes geworden. Ongeveer 60 jongens en meisjes hadden zich in de zaal verzameld om voor de eerste keer om de titel „Limmep Kampioen" te strijden. Het feestcofnitée - de ver eniging bestaat twaalf en een half jaar - kijkt met veel plezier op dit evenement terug. Het spelplezier, dat we bij de kinderen waarnamen, vraagt dan ook zeker om een herha- ling. Na de voorrondes, waarbij er voor ge zorgd werd, dat alle kinderen mini maal vier wedstrijden moesten spe len, bleven er acht over om uit te maken hoe de eerste vier prijzen ver deeld zouden worden. Het was na tuurlijk niet zo verwonderlijk dat de laatste acht allemaal competitie spelers waren. Leuk was echter te constateren dat van deze acht er vier van T.T.V.C. (Castricum) en vier van T.T.V.L. (Limmen-Depova) waren. In vier tweekampen werd gestreden om de eerste vier plaatsen en prijzen. Uiteindelijk bleven Marion Schoon hoven (Limmen); Nieske van Asperen (Castricum), Miranda de Vries (Li- (Limmen), en Menno de Bruijn (Lim men) over. Na het spelen in een echte vierkamp kwam al eerste Limmer Kampioen Menno de Bruijn (Limmen) te voorschijn. De tweede plaats ging naar Castricum in de persoon van Nies ke van Asperen. De derde plaats was voor Marion Schoonhoven ten koste van haar vriendin Miranda de Vries, die vierde werd. NATIONALE DONORWEEK Als je, soms al jaren lang, drie keer per week vier tot zes uur aan de kunst nier moet, dan ben je ernstig gehan dicapt in je persoonlijk en sociaal leven. Dit dan nog afgezien van het ongemak, de vermoeidheid en het ge bonden zijn. Een patiënt met een ernstige lever ziekte is er nog erger aan toe: er be staat geen kunstleverbehandeling. Velen van hen zouden geholpen kun nen worden, indien nog meer mensen een donorcodicil schreven. Dan zouden er ook meer brandwond patiënten sneller en met minder pijn kunnen genezen, soms het leven worden gered. Voor deze patiënten en al die anderen die door middel van een transplan tatie geholpen kunnen worden, is er tot 27 oktober 1985 de Nationa_ le Donorweek. Transplantatie van or ganen en weefsels heeft al veel men sen het leven gered en nog veel meer mensen hun plaats in de samenleving teruggegeven. Maar nog steeds moe ten veel patiënten lang, te lang wach ten voor ze geholpen worden. Nog steeds kunnen erg veel mensen nooit geholpen worden, er is nog steeds een schreeuwend tekort aan donors. Donor worden, dat doe je voor elkaar. Iedereen kan een donorcodicil schrij ven en daarmee bijv. een ander weer zijn gezichtsvermogen teruggeven. Dat doe je voor elkaar, want het kan iedereen overkomen. Donor worden is een zaak van samenspel, het meest sportieve gebaar dat we tegenover elkaar kunnen maken. Het donor codicil is verkrijgbaar bij Centrale Volksbank, Den Burglaan 8, Limmen! tel. 02205-2435. HUISARTSEN Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING LIMMEN Honden en katten: Pepping, tel. 2890. Vogels: Sentveld, tel. 1501. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. PRAKTIJKEN FYSIOTHERAPIE D. de Jong, Kerkweg 20, Limmen. Behandeling volgens afspraak (ma. t/m vr.), tel. 02205-1796. R. P. M. Donker, Rijksweg 126, Lim men, tel. 02205-3219. Praktijk voetbalver. Limmen: Dampe gheestlaan, tel. 02205-1650. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK Spreekuur: donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Middenweg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid donderdagochtend en overige weekdagen: Kennemerstraatweg 382 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072- 110804). INDICATIECOMMISSIE BEJAARDENOORDEN Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. TAFELTJE-DEK-JE Mevr. Hoogeboom-de Zeeuw, Visweg 33, Limmen, tel. 02205-1377. KRUISVERENIGING LIMMEN Dagelijks spreekuur tussen 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00-8.00 uur via tel. 072-126482. AFDELING SOCIALE ZAKEN Openingstijden; dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00-12.00 uur en verder na tel. afspraak: tel. 3109. GEZINSVERZORGING, BEJAARDENHULP EN ALPHA-HULP Stichting Noord Kennemerland Kantoor Heiloo: Westerweg 294 Spreekuur dagelijks: 8.30-9.30 uur. Voor aanvragen om hulp, bel het cen trale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereik baar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de bereikbaar heidsdienst: 072-156400. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Woensdag 14.00-16.00 uur. Vrijdag 14.30-17.00 uur, 19.00-20.30 uur. SPREEKUREN WETHOUDERS Iedere vrijdagavond in het gemeente huis van 19.00-20.00 uur. DIERENARTS CASTRICUM/ LIMMEN E.O. Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is altijd bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdags spreekuur van 13.00-14.00 uur. DIERENARTS HEILOO/LIMMEN E.O. Dierenartsen Schaap en Duyser, Com mandeurslaan 1, Heiloo. Altijd bereik baar op tel. 072-331606. Zaterdags spreekuur van 11.00-12.00 uur en volgens tel. afspraak. DIERENARTS CASTRICUM/LIMMEN Dierenarts v. Lohuizen, Dotterbloem 7, Castricum, altijd bereikbaar via tel. 02518-55910. STICHTING BEJAARDEN WELZIJN LIMMEN Secr.: Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205-1295. ZWANGERSCHAPSGYM Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. In Limmen wordt erg veel aan sport gedaan, met als gevolg dat er ook sportblessures voorkomen. Voor dege nen, die niet weten hoe te handelen bij een blessure, organiseren wij een korte curus sportblessures. Gedacht wordt aan ongeveer 6 avonden. De inhoud van de cursus zal er ongeveer als volgt uitzien: - algemene kennis zoals: wat is flauwval len, hersenschudding, shock, etc.; - herkennen van blessures; - wat er aan te doen als eerste hulp; - hóe blessures- voorkomen kunnen worden; - het behandelen Van*wónden; Doelgroep: trainers! jeugdleiders, coa ches, onderwijzers, personeel sporthal en overige belangstellenden. Avond: woensdag. Start: 30 oktober a.s. om 19.30 uur. Plaats: Brandweerkantine, Schoolweg 3 in Limmen. Kosten: f. 15,- per persoon. Leiding: Mevr. J. de Zoete; zij was het afgelopen jaar arts-assistent in de huis artsenpraktijk. Dhr. H. Dibbets, sta giair in sporthal d'Enterij. Opgave: Zo spoedig mogelijk bij Meintje Guyt, sporthal d' Enterij, tel. 2930. KLEDING VOOR MENSEN IN NOOD Ook nu weer organiseren het Katholiek Vrouwengilde en de Plattelandsvrou wen in Limmen een Kledinginzameling voor de Stichting Mensen in Nood. Zit U er nog (min of meer) warmpjes bij? Laat dan ook anderen niet in de kou staan". Kleine moeite om even uw kasten door te nemen en al uw overbo dige kleding (ook dekens, gordijnstof fen, schoeisel) in een plastic zak te stop pen, dicht te binden en op donderdag 31 oktober, zaterdag 2 november a.s. af te ge\;en op één van de volgende adressen: Fa! Punt, Rijksweg 115; mevr. J. Re vers, Dusseldorperweg 118 te Limmen en mevr. J. Neelen,^ Kapelweg 15 te Heiloo. Door uw kledinghulp is de Stichting Mensen in Nood in staat veel mensen in de Derde Wereld gelukkig te maken. Goede kleding is - naast voedsel en on derdak - een eerste levensbehoefte van de mens. Voor verzending naar de aan vragers komt alleen goede kleding in aanmerking. Al het andere wordt ver kocht om de onkosten te betalen en pro- jekten te financieren. Projektsteun is namelijk een andere belangrijke taak van de Stichting Mensen in Nood. Daarbij gaat het om aktiviteiten op het gebied van noodhulp, o.a. bij rampen, hongersnood, vluchtelingen en klein schalige ontwikkelingsprojcktcn. KATHOLIEK VROUWENGILDE Mevr. Tineke Beishuizen was uitgeno digd om onze gezamenlijke avond met de Plattelandsvrouwen te verzorgen. Ze vertelde over haar werk en speciaal ook van de stukjes in de Libelle, waarvan ze delen voorlas. Het was iets aan de droe vige kant, maar wel zeer boeiend, want het is de realiteit. Na de pauze konden we vragen stellen, die door haar goed werden beantwoord. Voor liefhebbers van een gp^de film draait de culturele raad op vrijdag 25 oktober in Vredeburg (Dusséldörper- weg 64 te Limmen) de klassieke film Or feu Negro. De Griekse geschiedenis uit de oudheid verhaalde reeds van Orpheus en Eurydi- ce. In een moderne versie speelt deze ge schiedenis zich af in de vijftiger jaren te Brazilië. Het is het verhaal van een lief despassie tot in de dood. Orfeu Negro ontving een record aantal filmprijzen overal ter wereld. De film van regisseur Marcel Camus kan als een klassieke film worden beschouwd, waar steeds opnieuw naar wordt gevraagd. Euridyce is een negerin die voortdurend wordt achtervolgd door iemand die haar angst aanjaagt. Orpheus is een tramconducteur die veel succes bij de meisjes heeft. Als zij elkaar ontmoeten raken ze halsoverkop verliefd, zodat Euridyce haar achtervolger en Orpheus zijn jaloerse verloofde Mira vergeet. Toegang 5,Aanvang 20.00 uur. Op 7 oktober had een aanrijding plaats op de kruising Rijksweg, Kerkweg en de B.N. straat tussen een auto en een bromfietser. De bromfietser reed over het fietspad richting Castricum. Bij de kruising met de B.N. straat staan twee verkeerslichten voor (brom-)fietsen ach ter elkaar. Het eerste verkeerslicht was groen, het tweede rood. De automobilist kwam vanuit de B.N. straat de kruising oprijden. Het gevolg was een aanrijding tussenbeiden. Gevonden voorwerpen: -bruin etuitje -blauwe portemonnee -fietstas - 4 sleu tels. Poging Afgelopen week werd getracht een personenauto te stelen, men had de draden al doorverbonden. Toen dit niet lukte heeft men geprobeerd de autoradio mee te nemen. Ook dit bleef gelukkig bij een poging. Tip: zorg ervoor dat portieren altijd gesloten zijn!!!! Oud papier actie. Zaterdag 26 oktober: ophalen van oud papier aan de oostkant van Limmen. Gaarne uw oud papier om 9.30 uur aan de kant van de straat zetten. Klaverjasdrive Voetbalclub. Vrijdag 25 oktober: klaverjasdrive in de kantine van voetbalvereniging Limmen, aanvang 20.00 uur. Onderzoek Bij de huisartsenpraktijk werd een personenauto aangereden door een an dere personenauto (roodkleurig), alleen is deze bestuurder doorge reden zonder een berichtje achter te 1 atenj_ pen onderzoek is ingesteld. Werkzaamheden In de komende weken zal het verkeer op de Hogeweg nog hinder kunnen ondervinden van de aldaar uitgevoerde werkzaamheden. Rij dus voorzichtig of neem een kleine omweg. Kantoor Bij een plaatselijk' automobielbedrijf is de afgelopen week ingebroken. Aldaar werd het kantoortje doorzocht en een dure autoradiocassetterecor der weggenomen. Aanwijzingen tot aanhouding van de dader zijn aanwe zig en een onderzoek is ingesteld. ZAALVOETBAL KNVB Vrydag 25 oktober. Koreman Boys-RWH La Strada 18.45 uur Des OK Groot-Heiloo '80 19.35 uur MCA-Buprohout 20.25 uur, Bleeker Boys-Melkunie 21.15 uur, de Waag- leegwater 22.05 uur. Maandag 28 oktober. AZV Vriendschap-Heiloo '80 18.45 uur ZVV Co A-Vriendschap 19.25 uur, du Passage-Sporting 20.15 uur, Kasko-de Alken 21.05 uur, Stet '81-The Sting 21.55 uur. VOLLEYBAL. Donderdag 24 oktober. Oranje Wit-Odin dames 20.15 uur, Oranje Wit-Krovo dames 21.30 Oranje Wit-Dinsvo heren 20.15, Oranje Wit- VCW heren 21.30. Zaterdag 26 oktober. Volleybal jeugdwedstrijden van 12.00- 18.00 uur. BEDRIJFSVOETBAL uitslagen zat. 19 oktober. Commandeur-Motaal 3-1, Bleeker Boys- G.P. Groot 3-5, Beëntjes-Joh. Jansen 3-7, Erkamp-Zomerdijk 5-3. Programma zat. 26 oktober. Beentjes-'t Achterom 19.00 uur, Nidrac- Driessen 19.50 uur, Commandeur-G.P. Groot 20.40 uur. Joh. Jansen-v.d. Steen Kleverlaan 21.30 uur. HANDBAL zondag 27 oktober van 11.30-18.30 uur. SCHAKEN IN LIMMEN De 6e ronde van de interne competitie bracht dankzij afwezigheid van enkele topspelers enige verrassingen met zich mee. In de A-groep kwam A. Holtes niet verder dan remise tegen een perfect spelende J. Bloedjes. Ook O. v. Buuren bleek grote moeite te hebben. Tegen T. Bruin werd de partij afgebroken, waar bij remise onvermijdelijk lijkt. C. v. Et- ten speelde weer magistraal. Lopers vlo gen als wervelstormen over het bord, terwijl een paard zich op een toren stortte. G. de Graaf, die dit alles voor zijn neus zag gebeuren, gaf verschrikt op. In de B-groep versloeg zoon v.d. Storm zijn vader en stormt naar de tweede plek. C. v. Diemen verslikte zich in een matcombinatie van N. Bult. J. Kleverlaan behaalde een opvallende re mise tegen H. Levering. In de C-groep blijft A. Bult op de koppositie ondanks 'verlies tegen W. Zwart. A. Hooyboer stijgt met superstip naar de 7e plaats door winst op Y. Wiersma. Overige uitslagen: A. J. Krijt - E. Kerk hof 1-0; L;. v. Hoek - B. Kerkhof 1 - 0; J. Limmen - P. Vlaar Vi - Vi B. R. Glas - M. Custers 0 - 1; A. Dui- kersloot - K. Aafjes 1 - 0; C. Visser - R. Hooyboer 1 - 0; P. Natte - P. de Waard 1 - 0. C. C. Luttikhuizen - S. v.d. Sande 0 - 1 M. N. Briefjes - H. Mous 0 - 1C. Smit - O. Dekker 1 - 0; C. Hes - M. Zuurbier 1 - 0: T. Könst - J. Kaandorp 0-1. H.S.V. LIMMEN De baarswedstrijd in het N.H.-Kanaal nabij 't Zandt was geen succes. On danks het mooie weer werd er slecht ge vangen. Met 35 vissers werden maar 241 baarsen gevangen. De uitslagen: A-klasse: 1. N. Krom, 20 st.; 2. J. Kaandorp, 16 st.; 3. P. v.d. Heydt, 12 st.; 4. G. Dekker, 9 st. B-klasse: 1. J. de Rooy, 12 st.; 2. G. Tuin sr., 11 St.; 3. G. Boer, 11 st.; 4. R. Leurs, 9 st.; 4. F. Zonneveld, 9 st.; 4. C. Krom, 9 st. Totaal uitslag na 3 wedstrijden: A-klasse: 1. Co Bakker, 38 st.; 2. N. Krom, 37 st.; 3. J. Kaandorp, 35 st.; 4. M. Zandbergen, 34 st.; 5. W. Metze- laar, 33 st. B-klasse: 1. G. Boer, 37 st.; 2. G. Tuin sr., 25 st.; 3. R. Leurs, 23 st.; 4. P. Le vering, 22 st.; 5. R. Jak, 21 st. Goede gebr. piano's en vleugels in alle prijskl. m. gar., gratis transp. en stembeurt kunt u vinden bij: ALKMAARS PIANO ATELIER, Luttik Ou- dorp 49, Alkmaar, 072-129059. ATTENTIE ATTENTIE Voor het opknappen van al uw MANOU, RIET en ROTAN dan naar DE VAKMAN! Voorheen: vakman van het Limmens Rotanhuis Tevens: biezen en gaatjesmatten. Wij komen het GRATIS halen en brengen. Tel. 02205-2028 l Limmen Formidabel toestel met zeer veel mogelijkheden. Prima opname- en weer gave. Adv. pr. f 195. STOFZUIGER type HR 6264 E 1000 watt, snoeroprolmechanisn elektronische zuigkrachtregeling en metalen buizen. Adviesprijs f 399,- Nu bij Expert slechts airtSV ELE. ^ÓNÏSCH^E^r Ml PI F WASAUTOMAAT rilLLE. (ype W-750 SW AJIe wasprogramma's w.o. bio- en wolwas. Toerental centrifuge 1000. JUBILEUMUITVOERING! Nu WASDROGER type TD-J50 Geschikt voor liefst 4 kilo was goed. Nu naar keuze uw was strijk-of kastdroog. Expert prijs ÏÏÏÖÖTOÜEN Wij een erkend installatiebedrijf zijn; wij wasautomaten, kleuren-t.v.'s etc. aan huis repareren. Wij lid zijn van Uneto. Prijs- en modelwij/.igingen voorbehouden Torenstraat 54, Castricum, tel. 02518-51441 Zaanweg 115, Wormerveer, tel. 075-281538 Dusseldorperweg 58, Limmen, tel. 02205-1278 De Expert Vakzaak Maakt Alles Waar! LITER a BEKEND MERK Bruto-inhoud 250 liter, waarvan 30 liter diepvries. Vier sterren****. Volautom. ont dooiing. Adv. pr. f 799,-. Nu bij Expert voor slechts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 6