Kanon uit 19e eeuw pronkstuk van schietvereniging De Vrijheid Amnesty International en Buk Buk organiseren thema- weekend Toekomst achter tralies 25 JAAR AMRO BANK HEILOO --i® WAARDEBON^1 I 1 BOEIENDE EXPOSITIE Om te bewaren Een extraatje voor nieuwe AMRO spaarders Exclusief I - fts Amro Bank Kennemerstraatweg 380 1851 BK HEILOO Postbus 6 1850 AA HEILOO Telefoonnummer 072-330250 Postgironummer 2162 Bankrekeningnummer 46.35.00.946 Kasuren: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur en iedere vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur Amro Bank Het Hoekstuk 1 1851 KX HEILOO Telefoonnummer 072-334424 Kasuren: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en iedere vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze bank geven wij een ieder die een gewone spaarrekening opent met een eerste inleg van ten minste f 25,- of de minimale inleg op een andere spaarrekening tegen inle vering van deze bon een aanmoedigingspremie van f 7,50. Geldig tot 30 november 1985. Dus, knip de bon uit en ga ermee naar de Amro Bank, Kennemerstraatweg 380 en het Hoekstuk 1, Heiloo. UITKIJKPOST 30 OKTOBER 1985 Zaterdag vierde schietsportvereniging De Vrijheid Heiloo haar 30-jarig bestaan „Eigenlijk bestaan we al langer", aldus voorzitter Koster. „Na de bevrijding ontstond de organisatie 'Steun Wettig Gezag', die hulp bood aan de overheid en waarbinnen vrij veel reserve-politie actief was. Ook in die organisatie ontstonden in ongeveer 1947 een aantal schietverenigingen, die zich in 1955 op hun beurt verenigden in een organisatie: De Vrijheid. Vandaar dat er zoveel verenigingen zijn met de naam De Vrijheid. In de jaren '70 gingen de clubs over naar de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie". De Vrijheid Heiloo beschikt sinds enige tijd over een schitterende eigen schiet baan, gelegen achter de badmintonhal aan Het Vennewater. Ten gevolge van de ingebruikname van de baan groeide het ledental 'explosief', „Het aantal leden is verdubbeld", aldus de heer Koster, die kort na de opening de voorzittershamer overnam van de heer Brinkman, die naar Asten in Brabant verhuisde. „Voor een schietvereniging is zo'n toename zeer fors. Het is niet zoals bij een voetbalclub, waar je teams maakt met één leider. Elk lid heeft bij de schiet sport speciale aandacht nodig". Met de groei van de club veranderde ook de voorkeur van de leden voor het te gebruiken wapen. In vroeger dagen had het geweer verreweg de meeste belang stelling. Vandaagdedag is de voorkeur verschoven naar het pistool, waarmee een flink beslag wordt gelegd op de accommodatie. Overigens is de vereni ging zeer in haar hum over de baan. „We hebben maar één aspect over het hoofd gezien en dat betreft het baan- transport. De geweerschutters geven doorgaans de voorkeur aan een onder transport en wij hebben een boventran- sport. We zijn er mee bezig om aan de Geen saluutschoten maar een een voudiger inlijving had plaats bij De Vrijheidwaar het uit 1848 stam mende pronkt voor de ingang van de schietbaan. wensen tegemoet te komen", aldus voorzitter Koster. Wedstrijden. Dankzij de accommodatie heeft De Vrijheid Heiloo de laatste drie jaar vrij veel wedstrijden toegewezen gekregen. Ook de binnen het district gunstige geografische ligging en de mogelijkheid om over een afstand van 25 meter te schieten zijn pluspunten voor de Hei- looër sportclub. In maart '86 staan er weer belangrijke wedstrijden op het programma, namelijk districtswedstrij den geweer en pistool schieten. Een andere gebruiker van de baan is de KNJV, de nationale jagersvereniging, die in Heiloo een deel van de opleiding van de leden afwerkt. „De jagers zijn erg fanatiek, maar ze weten net als andere schutters goed waarmee ze bezig zijn. De KNJV heeft haar eigen instruc teurs, die kandidaat-jagers opleiden voor hun proeve van bekwaamheid". Natuurlijk drukt de investering voor de baan een stempel op de jaarlijkse begroting van De Vrijheid. Er is nu niet zoveel ruimte om spectaculaire nieuwe plannen op stapel te zetten. Bijvoorbeeld het verlengen van de baan van 25 naar 50 meter is een financieel vooralsnog onhaalbare zaak. „We hebben er wel enigszins spijt van, dat we de baan niet direct 50 meter hebben gemaakt", oor deelt de heer Koster. Vrouwen De Vrijheid Heiloo heeft momenteel een kleine honderd leden. Nog geen tien procent daarvan wordt gevormd door vrouwen. Het wordt wel meer, zo zegt de heer Koster, maar de verhouding is nog zoek. het streven van de vereniging is erop gericht om een kern van 120 leden te hebben. Er kunnen dus nog leden bij. Men kan zich als kandidaat-lid melden (een ballotage-periode van drie maan den moet uitmaken of iemand geschikt is voor de schietsport) vanaf zijn of haar achttiende jaar. „Jeugdleden aannemen wordt een voor ons te kostbare zaak en is te arbeidsintensief. We moeten dan per twee jeugdleden een senior-begeleider hebben en ook een aantal luchtgeweren aanschaffen. Dat is niet haalbaar". Jubileum Het 30-jarig jubileum van De Vrijheid Heiloo is in sportief opzicht al eerder dit jaar gevierd. In mei en september werden wedstrijden gehouden, waarbij de deelnemers twee series mochten schieten. De beste serie telde mee voor het eindresultaat. De prijsuitreiking heeft plaats op zondag 3 november. Dan zullen de 58 prijswinnaars gehuldigd worden. Een ander belangrijk onderdeel van de jubileum-activiteiten had afgelopen za terdag plaats. Geen officiële receptie, maar „een gezellig onderonsje met genodigden",, zoals voorzitter Koster het noemt. Tijdens die bijeenkomst werd een stuk antiek geschut officieel bij de vereniging ingelijfd. Een tweetal leden slaagde er enige tijd geleden in een in 1848 in Luik gegoten kanonloop te bemachtigen via de Dienst der Domeinen van de Nederlandse over heid. Het kanon, waarvan het rolpaard niet meer beschikbaar was, is in gebruik geweest bij de koninklijke marine, waar het behoorde tot de kustverdediging. Via één der leden werd een deel van de historie achterhaald en werd ook de beschrijving van het oorspronkelijke rolpaard gevonden. Aan de hand van de tekening werd een nieuw rolpaard ge maakt. Het resultaat kan men zien voor de ingang van de schietbaan. De twee leden, die zich hebben ingezet voor het 'Vrijheidskanon' en daarvoor alle hulde verdienen, zijn de heren Gauw en Keuris. Informatie. Wie kennis wil maken met schietsport vereniging De Vrijheid Heiloo kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 20.00-24.00 uur terecht in de accommo datie naast en achter badmintonhal 't Vennewater. Ook kan men inlichtingen verkrijgen via de secretaris van de vereniging, de heer Vijzelaar, Butter- laan 7 in Heiloo (tel. 072-332962). Belangstellenden krijgen van voorzitter Koster wel een advies vooraf: „De Vrijheid is geen kermistent. Het is een vereniging, waar de schietsport wordt beoefend". Vrijdag 29 en zaterdag 30 november en zondag 1 december staat het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg in het teken van Amnesty International. De Hei- looër afdeling van deze wereldwijde organisatie, die zich inzet voor de rechten van de mens, en jongerenvereniging Buk Buk hebben hun krachten gebundeld om zo het werk van Amnesty meer bekendheid te geven. Met name de jeugd bereiken is de bedoeling van het groots opgezette weekend, waaraan vele bekende en minder bekende artiesten hun medewerking verlenen. Het thema van het weekend is 'Toe komst achter Tralies', de naam van de jongste actie van Amnesty International. Even in het kort iets over Amnesty In- Regio-muzikanten. ternational. De organisatie zet zich in voor de handhaving van de rechten van de mens, zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, welke door de Verenigde Naties in 1948 is opgesteld. Ook ijvert Amnesty voor de afschaffing van de doodstraf. Als blijkt dat in een bepaald land de mensenrechten regelmatig ge schonden worden, vraagt Amnesty de regering van dat land om ter plaatse een onderzoek in te mogen stellen. De resul taten daarvan, al dan niet voorzien van commentaar van de betreffende rege ring, worden vervolgens openbaar gemaakt. In plaatselijke groepen krijgen dergelij ke onderzoeken een vervolg. Bij voor beeld worden er brieven geschreven naar regeringen. De Heilooër afdeling heeft zich op die manier bezig gehouden met landen in Midden- en Zuid- Amerika en met landen in het Oostblok. Die 'relaties' komen naar voren tijdens het grote Amnesty-weekend in het Bruno-gebouw. Missing. Het weekend begint op vrijdagavond met de film 'Missing'. Het verhaal uit een Latijns-Amerikaans land, waar een staatsgreep wordt gepleegd. Een schrij ver, die in het land verblijft, ontdekt een relatie met het Amerikaan se leger. De waarheid mag het licht niet zien en de man verdwijnt spoorloos en later blijkt hij vermoord te zijn. Een rechtzaak, die door de familieleden van de schrijver wordt aangespannen, levert niets op: de aanklacht wordt gesepo neerd omdat de zaak schadelijk bevon den wordt voor het landsbelang. Kees Olbers, van de plaatselijke Amnesty-groep, over de keuze van de film: „Het verhaal is een typisch voor beeld hoe het niet moet. De toestanden in de film zijn dezelfde waartegen Am nesty in de realiteit protesteert". Ook op andere manifestaties van A.I. wordt 'Missing' veelvuldig vertoond. De film wordt op vrijdag 1 november ingeleid door mensen van Amnesty, die ook ach teraf beschikbaar zijn voor meer informatie. De laatste dag van november staat ge heel in het teken van de muziek. Regio nale muzikanten zullen dan het Bruno- podium beklimmen om op hun manier steun te verlenen aan het werk van Am nesty International. De spits wordt af gebeten door een aantal leden van de Jazzclub Alkmaar, verenigd in het Alk- maars Tenoren Offensief. Zij worden gevolgd door EKO (Eg- monds Klank Obsessie). Een kollektief vanuit diverse Egmondse bands, die muziektheater zullen brengen met Ne derlandse teksten, welke speciaal voor 30 november geschreven zijn. Hun op treden loopt als een rode draad door het programma. Driemaal een kwartier staat EKO op de bühne. Een verras singsband betreedt tussen tien en twaalf uur 's avonds het podium. Mensen zoals Wout Folmer en Paul Freid geven daar bij acte de présence. De avond wordt vanaf middernacht afgesloten door de Amsterdamse formatie Juke Joint. Met gitaar, basgitaar, slagwerk, piano, mondharmonica en zang produceren de leden van de band rock 'n roll en blues uit de 40-er tot en met 60-er jaren. Klein gebaar. De zondag, 1 december, heeft de naam 'Klein Gebaar voor Amnesty Internati onal' meegekregen, 's Middags, om 12.00 uur wordt met een gevarieerd programma gestart, waarbij Henk Pal (bekend van optredens op de VPRO- televisie en tijdens de Wim T- Schippers-avonden bij Buk Buk) als presentator zal optreden. Aan het begin en het einde van de Amnesty-middag treedt het Amnesty Ensemble op, dat bestaat uit Maartje de Lint (zang), Hans Aalbersberg (toetsen) en Kees Olbers (snaren). Ook uit Heiloo komen de basisscholen De Duif en de Freinetschool, die op geheel eigen wijze op de actie 'Toekomst achter Tralies' zullen inspelen. Zij treden om respectie velijk 12.30 uur en 13.45 uur voor het voetlicht. Vlak voor de Freinetschool is er een op treden van het Boliviaanse gitaarduo Bernardo Duran - Fernando Fuentes. Zij zijn al enige tijd als vluchteling in Nederland en zingen over de misstanden in hun land. De teksten zijn in het spaans, maar de muzikanten geven een toelichting in het nederlands. Datzelfde geldt Hutka Jaroslav, een vluchteling uit Tsechoslowakije, die om half vijf zal optreden. 'De behandeling' is de titel van de pro ductie van de Amnesty Theatergroep Zaanstad. In het stuk wordt aangegeven hoe-overal-een goede situatie kan ver anderen in een chaos, dreiging, chanta ge. De dwang om te kiezen voor of te gen de heersende macht. De teksten zijn zelf geschreven en de Theatergroep geeft in Heiloo de tweede voorstelling, nadat het stuk in september haar pre mière beleefde. De jongste bezoekers kunnen gelijktijdig in het café terecht, waar dan de clowns Dag en Hallo actief zijn. Nog twee muzikale onderdelen van het kleine geba'ar dienen vermeld te wor den. In de eerste plaats treedt Jack Kat 's middags op met zijn Big Band van de Heilooër Volksmuziekschool, die bestaat uit jongeren tussen 14 en 20 jaar. Ten tweede Jump! Dickie Jump! De inmiddels ook bij De Buk befaamde rockabilly formatie, die het tweede weekend van oktober al op het podium van het Brunogebóuw stond Tijdens het gehele Amnesty-weekend in het Bruno-gebouw zal er een expositie zijn van tekeningen, gemaakt door lan delijk bekende tekenaars, die elk hun vi sie op het werk van Amnesty uitdruk ken. Ook zal er permanent een stand zijn opgesteld, waar men inlichtingen kan verkrijgen over het werk van Am nesty en zich bepaalde materialen (but tons, posters, boekjes, folders, e.d.) kan aanschaffen. De entreegelden van de drie Amnesty- dagen in Heiloo komen geheel ten goede aan de internationale organisatie. Vrij dag en zaterdag is de toegang voor leden en houders van een CJP-kaart vier gul den. Niet-leden betalen vijf gulden. Zondag zijn de bedragen respectievelijk vijf gulden en zeven gulden vijftig. Bo vendien is het mogelijk om een passe partout aan te schaffen. Buk Buk- en CJP-leden betalen daarvoor een tientje, niet-leden 12,50. Men kan het werk van Amnesty Inter national steunen door op 29 en 30 no vember en op 1 december naar het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Mui jenweg te komen. De aanvangstijden zijn respectievelijk 20.30, 21.00 en 12.00 uur. ,J1 v In de periode van 4 tot en met 22 november zal in de AMRO bank aan de kennerstraatweg 380 een boeiende expositie worden gehouden met wer ken van bekende kunstenaars uit Heiloo. De kunstwerken die zowel op de bega ne grond als in de benedenverdieping tentoongesteld worden geven een dui delijke indruk van de grote veelzijdig heid en de grote vaardigheid in de toe passing van uiteenlopende technie ken van de kunstenaars. De te bezichtigen werken zijn van de hand van respectievelijk Ineke en Watze Watzema, Jan Giling en Abra ham Brouwer. De expostie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bank. 7 J' met werken van kunstenaars uit Heiloo. Van dezelfde kunstenaars hebben wij voor onze trouwe relaties een fraaie kunstkalender vervaardigd. Voor de kleine klantjes staat in de hal een grabbelton opgesteld waar een duik in genomen mag worden. Verder wordt er een actie gehouden met een premie van zeven gulden vijf tig bij het openen van een nieuwe spaarrekening. En", zo besluit hij, "ter verhoging van de feestvreugde zullen door ons promotieteam kleurige balonnen worden uitgedeeld in win kelcentrum 't Loo. Dit laatste gebeurt op woensdagmid dag 6 november. Heiloo - In juli 1960, nu ruim 25 jaar geleden, opende de Rotterdamsche Bank N.V. haar driehonderdtwintigste vestiging, in de vorm van een cor respondentschap, aan de Kenne- merstraatweg 420a in Heiloo. Als beheerder werd toen aangesteld de heer A. L. J. Las van Bennekom. Wij schrijven nu oktober 1985. In die ruim vijfentwintig jaar is heel wat gebeurd. De bevolking van Heiloo groeide in die periode bijvoorbeeld van 13.500 naar bijna 21.000 personen. De AMRO bank groeide mee. Zo werd in mei 1969 het fraaie bank gebouw aan de Kennemerstraatweg 380 betrokken. In november 1976 werd aan het Hoèkstuk 1 de tweede AMRO vestiging in Heiloo geopend. De personeelbezetting groeide ook mee. Bestond in 1960 het personeel- bestand uit twee personen nu in 1985 is dit aantal uitgegroeid tot 9 mede werkers. Desgevraagd zegt directeur Las van Bennekom: "in die vijfentwin tig jaar dat ik hier in Heiloo werkzaam ben heb ik het gevoel gekregen dat er hier in de regio sprake is van ver trouwen en trouw. Wij zijn hier als bank als het ware ver groeid met ons cliëntenbestand. Ik denk ook dat dat komt", zo vervolgt de heer Las van Bennekom, "omdat wij dienstbetoon hoog in ons vaandel voeren. Vijfentwintig jaar wel en wee met de vele particuliere relaties maar ook met de plaatselijke middenstand, de industrie en de agrarische onder nemers zowel hier ter plaatse als uit Limmen. Al met al", zo gaat de bankdirecteur verder, "reden om dit zilveren jubi leum op gepaste wijze te vieren. Zo houden wij hier in het kantoor aan de Kennemerstraatweg een expositie Ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de AMRO bank in Heiloo werd een bijzonder fraaie kunstkalender vervaardigd. De kalender wordt aan de vaste rela ties, die de bank in de feestweek van 4 tot en met 8 november bezoeken, overhandigd. Om de exclusiviteit te waarborgen is de oplage zeer beperkt gehouden. De aanbieding geldt uite raard zolangd de voorraad strekt. De in vier kleurendruk uitgebrachte kalender is samengesteld uit werken van leden van een kunstkring uit Heiloo. Ter gelegenheid van 25 jaar AMRO Heiloo geeft de bank aan iedereen die een gewone spaarrekening opent met een eerste inleg van tenminste f 25,- (of een van de andere spaarvormen met de daarvoor geldende minimale inleg een aanmoedigingspremie van f 7,50. Zie de hierbij afgebeelde waardebon. De aanbieding geldt van 4 tot en met 29 november 1985. De waardebonnen kunnen zowel aan de Kennemerstraatweg als bij het Hoekstuk worden aangeboden. m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 13