WARME JACKS Drenkelingen redden geen zaak van Egmond alleen 1 ■agi f» msm Carta van de bibliotheek en C. Tensen, 25 jaar in bestuur Openbare Bibliotheek Heiloo In Oud popier oeties in Heiioo Bijzondere oeties MANISI-ICIE5 IÏCUTIQUI Atelier de Werkstal m Sint Nicolaas-actie Middenstand Heiloo Sint Maarten Ijsbaan Heiloo wÈÊf lÉÉfe rnmmm KORTINGEN TOT 50% bij van Os mode I *W' 0^- 50e JAARGANG NO. 45-13 NOVEMBER 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN (zie de achterpagina) De Openbare Bibliotheek is GESLOTEN van .25 - 30 november. U kent reeds onze handgeverfde kleding en stoffen, Nu kunt U hierbij zelf uw ketting samenstellen. We hebben een nieuwe collectie exclusieve kralen. Oosterzijweg 4 - Heiloo, openingstijden: Woensdag 10-17 uur, zaterdag 14-17 uur. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - J0. 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) M Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (èxcl. BTW) o o 2 Zo^> o cc Q cc UJ LL ol BERGEN HOORN HEILOO „Hoe denk jij daarover, het redden van mensen uit zee is toch geen zaak van Egmond aan Zee alleen?" Daar lag een vraag op tafel in het bemanningsverblijf van het oude boot huis te Egmond aan Zee, die schipper Kees Zwart ter diskussie stelde tij dens een snelle vergadering op de vrijdagavond van de vorige week. Re den van de bijeenkomst was o.a. het plan om een bezoek te brengen aan winkelcentrum 't Loo te Heiloo, waar door de bemanning van de Eg- mondse reddingsboot een stand zal worden ingericht om de bezoekers van 't Loo in hun aktie te betrekken voor de bouw van het nieuwe boothuis vlak aan zee. Dat boothuis moet er komen, het kan mensenlevens schelen. Tijdens het weekend, om precies te zijn op vrijdag 15 november van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 16 november van 8.00 tot 17.00 uur zal het stormach tig zijn in 't Loo, want de Egmondse reddingsbootbemarining neemt een gro te dosis stormachtig enthousiasme mee, dat gepekeld met de hen omringende zil te lucht wordt ingezet voor de verkoop van loten van de grote loterij, waarop als hoofdprijs een auto is gezet. Dit werd mogelijk door de onmisbare medewerking van de ondernemersver eniging Eendracht van Egmond aan Zee en dat initiatief werd door de onderne mers van Heiloo naar waarde geschat. Er werd geredeneerd: „Redden van mensen is niet alleen een Egmondse zaak, maar ze draaien wel voor de kosten op." Het antwoord op de vraag van schipper Kees Zwart is duidelijk: mensen redden is een zaak van iedereen, niet alleen van Egmond, niet alleen van de regio, het is een nationale en internationale zaak. Maar feit blijft, dat het een zekere trots is, dat er een praktisch en deskundig werkend reddingsstation is. Egmond zet zich er volledig voor in, desnoods met inzet van eigen leven. Maar Egmond alleen kan het financiëel niet behappen. Het wil er alles voor doen, maar vraagt hulp, die door de koop van loten reeds wordt geboden, terwijl dat nog beloond kan worden door het winnen van prachtige prijzen. Daarom trekt de bemanning er op uit, in dit geval naar Heiloo. Op zaterdag sleept men ook het wipper toestel met zich mee, om daarmee de monstraties te geven. Ook zullen er dia series worden getoond over het red dingswerk van de Kon. Noord- en Zuid hollandse Reddingsmaatschappij, waar van Egmond aan Zee deel uitmaakt. Helaas moet de reddingsboot thuis blij ven om als het moet onmiddellijk zee te kiezen. Een speciale stand brengt veel artikelen, die met het reddingswerk heb ben te maken. Boothuis moet er komen Er worden reeds plannen ontworpen voor de bouw van het nieuwe boothuis, dat vlak aan zee in de duinen zal worden gebouwd dicht bij de dorpskern. Het zal worden ingericht op onmiddellijke dienstverlening, zodat het mogelijk is dat de boot binnen vijf minuten kan Reddingswerkzaamheden aan de Egmondse kust: geen verantwoor delijkheid voor de inwoners van Eg mond aan Zee alleen. worden gelanceerd. Ook wordt er ge bouwd op de toekomst, want er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een grotere en snellere reddingsboot, die ook in het nieuwe boothuis kan worden ondergebracht. In het bemanningsverblijf van het oude boothuis rook het gezellig naar de kof fie. De gesprekken die alle te maken hadden met de bouw van het boothuis, waren levendig. Op de tafel ligt onder een glasplaat een zeekaart, ingedeeld met graden en bogen. Het is het werkge bied van het Egmondse redtüngsstation, waarvan de bemanning er niet voor te rug schrikt om bij zware storm zee te kiezen, terwijl iedereen behaaglijk ge niet van een geurige kop koffie. Dat stond er nu ook in het bemannings verblijf, maar zo is het er lang niet al tijd. Meer dan eens trekt een driftig volkje het boothuis binnen na een eerste alarm en iedereen doet onmiddelijk wat van hem verlangd wordt, om de boot zo snel mogelijk naar zee te brengen. De boot staat te ver van zee en daarom vraagt dat zeer veel inspanning. De red ders aan de wal kunnen dat onderdeel sterk verlichten. Redders aan de wal zijn wij allemaal. De Egmondse red dingsbootbemanning gaat de branding in, daarover hoeft U zich geen zorgen te maken. Laten wij dat stukje op het land dan voor onze rekening nemen. Het kan wellicht een.mensenleven schelen. Koop daarom loten in 't Loo. MM- Evenals andere jaren heeft de Midden stand van Heiloo, zo rond de feestda gen, altijd een speciale aktieDit keer weer een loterij. Vanaf, 9 november, krijgt u voor elke 10,-- die u besteedt, bij de meeste winkeliers, een lot. Vult u hierop uw naam en adres in en stop de loten in een van de groene bussen, die door heel Heiloo verspreid staan. Over drie trekkingen kunt u tot de geluk kigen die een prijs krijgen gaan be horen: le trekking is op 18 november, de tweede op 25 november en de 3e trekking op 13 december. Totaal is er een prijzenbedrag van ƒ17.000,-, die worden uitgekeerd in MVH (Middenstand-vereniging Heiloo) bonnen. Via raambiljetten en deze krant worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De intocht van Sinterklaas zal dit jaar op 30 november zijn. Nadere gegevens hierover volgen nog. I Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 Mevrouw C.H. Israëls-Konijn en de heer C. Tensen zijn beiden 25 jaar lid van het Stichtingsbestuur van de Openbare Bibliotheek Heiloo. bij de openbare bibliotheek, zodat alle geledingen in Heiloo nu onder één dak Carolien en Onno met hun vriendjes gingen ook langs de deur op Sint Maarten. Het liedje met muziek dat wij vorige week afdrukten was een inzending van de heer Piet Groot. Jarenlang heeft hij dit met de kinderen van de Volksmuziekschool ingestudeerd. Wij kregen nog een inzending van mevrouw M. A. van der Veer-Roodt. Sint MaartenSint Maartenhet schaft ons plezier Wij lopen met lampendie branden zo fier Het doet ons veel vreugde, die schitt'rende daad waardoor hij zich eenmaal met roem Heeft belaad. Op 8 novgtftber' 1960 werd in Heiloo een bestuur gevormd, dat zich tot taak stel de te komen tot een goede bibliotheek voorziening in onze gemeente. Vóór die tijd bezochten enige dames uit Alkmaar eenmaal per week Heiloo en leenden dan boeken uit aan geïnteres seerden en dat waren er toen niet zo heel veel. Eén van die geïnteresseerden was in ieder geval mevr. Israels en aan haar werd op een dag gevraagd het initiatief te nemen tot de oprichting van een bibli otheek alhier, aangezien de dames uit Alkmaar toch niet eeuwig boeken kon den uitlenen in Heiloo. Dat was niet tegen dovemansoren ge zegd en de uitdaging werd spontaan aanvaard. Al haar energie, inzet, door zettingsvermogen en intelligentie wer den vanaf dat moment aangewend om het doel te bereiken, overtuigd als zij was van het nut van een goede biblio theek voor de hele bevolking. Haar echtgenoot bekeek haar wat mee warig en stelde vragen als: waar moet dat dan plaatsvinden, zijn er andere mensen bereid mee te werken en waar vind je die, heb je er het geld voor? En fin, U kent dat wel. En hoewel er op al die vragen toen geen antwoord gegeven kon worden, liet zij zich niet uit het veld slaan en ging aan het werk. En zie, zowaar op 8 november 1960, nu dus 25 jaar geleden, werd het eerste bestuur gevormd, onder voorzit terschap van de heer C. Tensen, leraar aan de plaatselijke M.U.L.Ó., nu M.A.V.O. De laatste had zijn sporen ook al verdiend bij het plaatselijk amateur-toneelgebeuren en daardoor bekendheid gekregen. En zoals dat meer gaat, zulke mensen worden onmiddel lijk in de kraag gegrepen, wanneer er weer nieuwe dingen tot stand moeten worden gebracht. En deze beide bovengenoemde bestuursleden zijn de enigen, die ook nu nog, in 1985, deel uitmaken van het bi- bliotheekbestuur. Mevrouw Israels werd secretaresse van het bestuur en is dat nog steeds. De heer Tensen startte als voorzitter, droeg dit in 1969 over i.v.m. drukke werkzaamheden, terwijl ook een vrij langdurige ziekte hierop in vloed had, maar bleef aan als gewoon lid van het bestuur. Volgens de eerste statuten moest het bestuur zo breed mogelijk samengesteld worden en zoveel mogelijk een weer spiegeling zijn van de totale bevolking van Heiloo. Welnu, mevrouw Israels kunnen we be schouwen als de vertegenwoordigster van de huisvrouwen van Heiloo, terwijl de heer Tensen de vertegenwoordiger was en is van het onderwijs in onze gemeente. En wat een ontwikkeling hebben deze beide bestuursleden meegemaakt in de afgelopen 25 jaren. Maar niet alleen meegemaakt, zij hebben het werk gestart, gestimuleerd, gestuurd, op nieuw in beweging gezet wanneer dat vereist was met een nimmer aflatende energie en een immer vaste overtuiging van het belang van het vergaren van kennis door middel van het gedrukte woord door de inwoners van Heiloo. Begonnen aan de Kennemerstraatweg in een gebouw, dat eerst nog gedeeld werd met de Volksmuziekschool, die andere instelling in Heiloo welke eveneens een onstuimige groei kende, later uitslui tend huurder van het hele gebouw. De aansluiting van de Parochie-bibliotheek gehuisvest zijn. De oprichting van een filiaal in Heiloo- West toen het dorp in die richting zeer uitgebreid werd. Tenslotte de vestiging van de nieuwe bibliotheek aan het Male- voort. Deze werd enige jaren daarna al weer uitgebreid. Helaas ging dit ge paard met het terugbrengen van de bi bliotheek aan de Kennemerstraatweg tot uitleenpost. Er kwam een bibliotheekwet. De vrij willigsters, de uitleendames van het eerste uur, kregen een vaste aanstelling. Er kwam een overeenkomst van dienst verlening met de Provinciale Biblio theek Centrale. Subsidies kwamen van Rijk, Provincie en Gemente. Thans staat de decentralisatie voor de deur en ziet het er naar uit dat de invloed van de gemeente zal gaan toenemen. Een goede verstandhouding met alle in stanties was gewenst en is door de jaren ook altijd gehandhaafd. Bijzonder nut tig daartoe is, dat bestuursleden uit het goede hout gesneden, zoals mevrouw Is- raëls en de heer Tensen, voor continuï teit in een bestuur zorgen. Het ledental groeide van enige honderden tot vele duizenden, nagenoeg de helft van de be volking. Het aantal medewerksters steeg gestaag totdat de bezuiniging haar intrede deed. Vrijwillig(st)ers, altijd al belangrijk in het bibliotheekwerk, ne men steeds uitgebreider taken over, en zonder hen zou het werk al behoorlijk stagneren. De openingsuren werden gestaag uitge breid, evenals de collectie. En niet al leen de boekencollectie; cassettes, dia series, documentatiemateriaal, naslag werken, grammofoonplaten, compact discs, bladmuziek, tijdschriften, kran ten, videobanden en tegenwoordig zelfs een computer, het is alles in de biblio theek te vinden. Tentoonstellingen wor den regelmatig gehouden. Gewerkt wordt met groepen kinderen, met verschillende groepen uit de bevol king, met het onderwijs. De bejaarden oorden worden bezocht, evenals ge handicapten thuis. De automatisering deed haar intrede en zal als alles goed verloopt, per 1 januari a.s. geheel vol tooid zijn. Dit alles moest steeds bestuurlijk be geleid worden en vooral financiëel haal baar blijken. Het zou te ver gaan te zeg gen, dat wij dit alles uitsluitend aan bei de bestuursleden te danken hebben. Er waren meerdere bestuursleden, er is de leiding van de bibliotheek, de mede werksters, de Provinciale Bibliotheek Centrale, de subsidieverstrekkende in stanties. Maar een feit is, dat mevrouw Israëls („Carla van de bibliotheek") en de heer Tensen niet alleen dit alles 25 jaar hebben meegemaakt, gestimuleerd, maar vooral ook dat zij dit alles hebben gestart. Iets van de grond krijgen is al tijd het moeilijkst. FEESTAVOND NIVON Zoals vorige week reeds aangekondigd, viert de afdeling Heiloo van het NIVON aanstaande zaterdag haar 40-jarig bestaan met een speciale landenavond, die wordt aangeboden aan de leden van de afdeling. Er is nog een (beperkt) aan tal kaarten verkrijgbaar: gratis voor de leden van de afdeling; voor leden van andere afdelingen is de toegangsprijs 3,50, niet-leden betalen 5,kin deren van leden 2,50 p.p. Plaats: gro te zaal van het Open Huis. Aanvang 20.00 uur. De kaarten zijn verkrijgbaar bij mevr. R. Mulder, 't Veld 12, Heiloo, tel. 072-333127. Op het programma staat West- Duitsland met een lezing en enkele films, en er worden speciale Duitse lek kernijen geserveerd. De Openbare Bibli otheek is aanwezig met een kleine ten toonstelling en er zal ook toeristische in formatie verkrijgbaar zijn. Bovendien heeft het bestuur voor de aanwezigen nog enkele bijzondere verrassingen in petto. Dit deel van de avond wordt ver zorgd door de heer W.A. Gegenwarth, direkteur van het Duitse Reis- en Informatiebureau. N. Majolée, 50 jaar NIVON-lid Naast bovengenoemd programma hoopt het bestuur op deze feestavond ook aandacht te schenken aan het feit dat de heer N. Majolée dit jaar 50 jaar lid is van het NIVON. In 1945 nam hij het initiatief tot oprichting van de afde ling Heiloo en hij is vele jaren in het bestuur aktief geweest. Zoals gebruikelijk in de maand no vember, worden de kaarten voor het seizoen '85/'86 dezer dagen aangebo den bij de mensen, die reeds als lid te boek staan. Ook is het mogelijk de kaarten af te halen bij de heer R. de Beurs, Holleweg 157, Heiloo, tel. 330373. Als u in de komende winter van de unieke gelegen natuurijsbaan in het Heilooërbos gebruik wilt maken, meldt u zich dan nu als lid voor 7,50 p.p. na 1 december wordt de prijs/12,50. Donderdag 14 november. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 15 november. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozenën/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 333760. Zaterdag 16 november. Sint Radboutschool, Slimpad 18. Tussen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: bel len tot vrijdagavond 19.00 uur, 333603. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Vrijdag tot en met maandag. Hockey vereniging De Terriers, kantine op sportveldencomplex Het Vennewater, elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur en elke maandag en vrijdag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens schooluren. De Nieuwe Hoeve, Boe- kenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Geen papier bij de container plaatsen in het weekend. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Ha len op verzoek: 332336. Alle dagen. Willibrordusschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. AJle uren. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar/Heiloo. Container bij clubge bouw hoek Kerkelaan/ Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 333760. De twee jubilarissen Grondhout. van het bibliotheek-bestuur met rechts voorzitter Telegram vanuit Spanje: Geef met Sinterklaas eens iets anders kado! Een creatieve fruitmand van kwaliteitsgroenteman AAD DUYS, met recht een waardig geschenk. 337635 Speelgoedbeurs. Zaterdag 16 november: jaarlijkse speelgoedbeurs bij wijkvereniging Plan Oost in 't Oosthonk, Laan van Zeeman 14a. Inbreng: vrijdag 15 november 19.00-20.00 uur. Speelgoed zelf prijzen. Vijftien procent van de opbrengst is voor de wijkvere niging. Verkoop zaterdag 10.00-11.00 uur, afrekenen zaterdag 11.00-12.30 uur. Voor de kinderen tevens vrijmarkt, vanaf 10.00 uur. Kosten huur tafel 1, Kado's uit de Derde Wereld. Zaterdag 16 november: stand van de Derde Wereld-winkel in 't Loo. Elk najaar geeft de Novib in samenwerking met SOS-wereldwinkel een catalogus uit met de mooiste geschenken uit de Derde Wereld. SOS-Wereldhandel importeert artikelen van coöperaties en andere organisaties, die zelf werken aan de verbetering van hun situatie. Aan heb komen de inkomsten van de verkoop van artikelen ten goe de. Men kan de Novib-catalogus telefonisch bestellen (tel. 070-614461). Hij ligt ook ter inzage op de stand van de Derde Wereld-winkel, aanstaande zaterdag in 't Loo ter hoogte van de stomatiek. Men kan dan tevens de vele mooie artikelen (o.a. kalenders) bekijken. Verkoping Dierenbescherming. Vrijdag 15 en zaterdag 16 november: jaarlijkse verkoping van artikelen door de Dierenbescherming in winkelhof 't Loo. Behalve de typische dierenbescherming sartikelen (kalenders, stickers) ditmaal ook veel tweedehands spullen voor leuke prijzen. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Dierenbescherming. K00K Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1