Éif I @0 N. Majolée erelid van Nivon Heiloo Oud papier acties ia Heiloo Bijzondere acties Cveaementenapeada Geen Uitkijkpost ontvangen? OHIO Broques Slager Brink weer in de prijzen Uitslag eerste trekking Sint Nicolaas-Ioterij Heilooër Middenstand Kerstaktie in Heiloo Miranda Vermolen in de prijzen bij kaaswedstrijd van Super Discount Bel 's donderdags: 072-330175 50e JAARGANG NO. 46 - 20 NOVEMBER 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN De Openbare Bibliotheek is GESLOTEN van 25 t/m 30 november blauw li griJs W: zwart |jf/, bruin S& bordeaux voor junior senior... en vele andere modellen bij i Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - I v:,, 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) ■llHW Redactie-adressen: Y Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) HOFLEVERANCIER winnaar oscar moda italia Op de Slowakto (Slagersvaktentoonstel- ling) kreeg Slager Brink van de Kenne- merstraatweg driemaal zilver voor zijn achterham, kookworst en rookworst, voor zijn leverworst kreeg hij brons. Maar dat was nog niet alles, want het IAS (Instituut Ambachtelijke Slagerij) had kontakt met Brink opgenomen om, geheel onverwacht, een ham in te stu ren. Hiermee kwam Slager Brink als al lerbeste uit de bus, want hiermee wer den 100 punten behaald en meer zijn er niet te behalen. Bravo!! DRINGENDE OPROEP!! Houdt de F.N.V. afd. Heiloo/Limmen op te bestaan? Het antwoord op die vraag hangt van U als vakbondslid, aangesloten bij de F.N.V.af! In verband met zeer ernsti ge persoonlijke omstandigheden moet met onmiddellijke ingang ook de pen ningmeester zijn werkzaamheden in het afdelingsbestuur beëindigen. Daar het onmogelijk is om alléén de afdeling voort te zetten zal, bij het uitblijven van de nodige versterking, ook de voorzit ter/secretaris het afdelingswerk beëindigen. Het dringende verzoek luidt dan ook: „Mensen, stelt U beschikbaar". Voor informatie kunt U zich wenden tot uw afdelingsbestuur van de bij de F.N.V. aangesloten bonden. Laat de af deling Heiloo/Limmen voortbestaan! P. Denneman Voor al uw zuiveiprodukten m Zuivelfabriek ,/De Vereeniging" Dusseldorperweg 40 Limmen dagelijks geopend. SCHOENEN EN LEDERWAREN WINKELHOF 'T LOO 12 HEILOO Dertig prijzen van 50, 1C. Leen, Batenburg 16, Heiloo; 2. M. Reek, Vredenoord 76, Heiloo; 3. J.H. Hamstra, Font. Verschuirlaan 26, Hei loo; 4. J.J. Schoorl, Handelsweg 1, Heiloo; 5. H.J. Ursem, Holleweg 75, Heiloo; 6. C. Desamöis-Cortie, Ro zenstraat 2, Alkmaar; 7. C. Leen, Ba- geen ongelijk ge tenburg 16, Heiloo; 8. J. Piening, de ven, dat hij staat* Wij kunnen Timo Jonker Een aantal leden van het Nivon af deling Heiloo werd afgelopen zater dag onderscheiden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging. De heer N. Majolée wordt gelukgewenst door Joop Koorn met de benoe ming tot erelid van het Nivon. Donderdag 21 november De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 22 november Gymnastiekvereniging „Klimop", garage links van parkeerterrein „Monique". Tussen 10.00 en 12.00 uur. Atletiekvereniging „Trias", kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging „De Terriërs", kantine op sportveldencomplex Het Vennewa- ter, elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag Freinetschool, Het Malevoort 9, tijdens schooluren. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens schooluren. Geen papier bij de container plaatsen tijdens vakanties'en weekenden. Muziekvereniging „Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: tel. 332336. Alle dagen Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Container bij clubgebouw hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op ver zoek: tel. 333760. Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Verkoop boeken en platen. Vrijdag 22 november verkoop van afgeschreven boeken en platen in de openbare bibliotheek aan het Malevoort. Verkoop jeugdboeken: 15.30-17.30 uur. Verkoop boeken voor volwassenen en grammofoonplaten: 18.00-20.30 uur. Wereld Natuurfonds. Zaterdag 23 november: de stand van het Wereld Natuurfonds staat de gehele dag in winkelcentrum 't Loo, van 9.00-17.00 uur. Rode Kruis Welfare. Vrijdag 22 en zaterdag 23 november: verkoop van diverse artikelen, poppen, beesten, kleedjes, etc. in een kraampje nabij de Hema in 't Loo van de afdeling Welfare van het Rode Kruis Heiloo. Een aardig idee voor de komende december-maand. De opbrengst van de verkoop \*ordt besteed voor de aankoop van nieuwmateriaal voor de deelnemers: ouderen en langdurig zieken. Twee plaatsgenoten stonden afgelopen zaterdag in het centrum van de be langstelling bij de enigszins bijzon dere landenavond van de dit jaar 40 jaar bestaande Heilooër afdeling van het Nivon. Op de eerste plaats was dat de oprichter van de plaatselijke af deling, de heer N. Majolée, die sa men met anderen al in '45 de draad van het verenigingsleven oppikte en tot op heden 'zijn' Nivon (aan vankelijk onder de noemer Insti tuut voor Arbeiders Ontwikkeling). De heer Majolée, die binnen tal van organisaties en verenigingen een flin ke staat van dienst heeft, werd za terdag door Joop Koorn uitgeroepen tot erelid van het Nivon. Een zeer unieke gebeurtenis, daar het Nivon in het gehele land geen ereleden heeft. De afdeling Heiloo besloot voor haar oprichter een uitzondering te maken. Bloemen, een speld en een door Jan van der Nat ontworpen oorkonde wa ren de tastbare bewijzen van het erelidmaatschap. De tweede Heilooënaar, die zich over grote belangstelling mocht verheugen, was de heer Gegenwarth. Geheel tegen de gewoonte van zijn 'werkge ver' het Nationaal Verkeersbureau van West-Duitsland, waarvan hij directeur is, en verzorgde de heer Gegenwarth voor het jubilerende Nivon een landenavond over West- Duitsland, waarvoor niet alleen uit Heiloo, maar ook uit andere gemeen ten in de region belangstelling was. Ook waren er flink wat niet-leden aan wezig in de grote zaal van het Open Huis, waar onder andere een drietal films werd vertoond, waar de open bare bibliotheek vele boeken over het land van onze Oosterburen had ten toongesteld en waar de bezoekers aan het einde van de avond via een verloting kans maakten op een aar dige Westduitse prijs. Joop Koorn, die het officiële gedeelte van de avond leidde, ging kort in op de geschiedenis van het Nivon in Heiloo. Vanaf de eerste pleisterplaats, de Rustende Jager, belandde hij via de bespreking van opera's, be zoeken aan musea, eigen concerten en andere Nivon-activiteiten in het he den, waarin bij voorbeeld de geo- logie-groep een succesnummer van de vereniging is. Daar tegenover staat echter het tekort aan jeugdleden. Oude getrouwen zijn er in ruime mate. Na de heer Majolée volgen flink wat leden met meer dan dertig lid maatschapsjaren. Een kwart eeuw lid zijn anno '85 de dames Bos en Polling en de echtparen Bark, Kee- sen en Muller. Zij allen ontvingen af gelopen zaterdag een speciale Nivon- speld. Woorden van lof voor de jubilarissen van het Nivon èn voor de gehele af deling kwamen ook uit de monden van de heer Klinkenberg, voorzitter van het gewest Noord-Holland, en me vrouw Willemse-van der Ploeg, wet houder voor onder andere culturele aangelegenheden in Heiloo. Tijd voor een toespraak van jubi laris Majolée was er vanwege de lan denavond niet. Een dag later stond hij in de Uitkijkpost, waarvoor hij jaren lang als correspondent optrad, wel te woord. Over de toekomst van het Nivon maakt hij zich duidelijk geen zorgen. „De vereniging gaat weer meer terug naar de oorsprong: de mensen bewuster maken. Het Nivon kan niet draaien op creativiteiten alleen", aldus N. Majolée. De terug keer naar de, in vroegere tijden ook bij het Nivon zo gebruikelijke strijd baarheid juicht hij zonder meer toe. Het Nivon moet zelf overleven in een veranderende maatschappij". Hofstee 15, Heiloo; 9. F. Poot, Termei- e lachen. Het jen 7, Heiloo; 10. L.J. Veldt, Font. Ver- ppfipijft ip na- schuirlaan 17, Heiloo; 11. P.D.C. v.d. J Burgh, Ilpenwaard, Alkmaar; 12. L. tuunK JK OOK Timm, Hofdijkweg 20, Heiloo; 13. H. nie* yke dag, Schoonhoven, Oranjelaan 39, Bergen; dat je de hoofd- 14. Esther Kabos, Harrelaers 33, Hei- prijs in een lote- loo; 15. v.d. Voet, Spoorlaan 12, Hei- r[j wintf alleen u6'-iC' Renk^r^"de Vopl' B^rank maar door een 29, Heiloo; 17. J.W. Smit, de Vlei 6, Heiloo; 18. mevr. Louter-Vrouwe, "entje ar li Keien Groenelaan 23, Heiloo; 19. J.J. te kopen bij de Schoorl, Handelsweg 1, Heiloo; 20. M. deelnemers aan Molenkamp, Harrelaers 24, Heiloo; 21. de Heilooër Sint R. de Winter, Heereweg 188, Heiloo; j\pColaas-actie 22 Vet-Molen. de Ronge 57 Heiloo; D heeft 23. J.A. Krom, Heerenweg 74, Heiloo; J 24. mevr. Vos, Trompenburg 39, Hei- "lJ in nonaera- loo; 25. J. de Bock-de Wijs, Vrede- voud terug noord 1, Heiloo; 26. A.R.M. Kosters, verdiend. Boswinde 53, Heiloo; 27. E. van de Wa- Geluk gewenst! ter, Bosvaren 23, Heiloo; 28. H. de Bij, Vrieswijk 4, Heiloo; 29. J.M. Kaan dorp, Kerkakkers 20, Heiloo; 30. Petra Vlug, Groot Barlaken 2, Heiloo. Tien prijzen van 100, 1. Vermolen, de Ronge 57, Heiloo; 2. F. Poot, Termijen 7, Heiloo; 3. J. Vlug, Groot Barlaken 62, Heiloo; 4. mevr. Adolf, Maas Geesteranusweg 16, Hei loo; 5. W.J.U. v. Strien-Schotershof, Plesmanlaan, Haarlem; 6. J. Kaan dorp, Kerkakkers 20, Heiloo; 7. A.J. Ligthart, Butterlaan 25, Heiloo; 8. Ha maker, Pr. Mauritsstraat 29, Castri- cum; 9. P.J.F. Heemskerk, Westerweg 296, Heiloo; 10. Vincent Liefting, Han delsweg 5, Heiloo. Drie prijzen van 200, 1. Leenstra, Grutto 4, Castricum; 2. mevr. v.d. Werf, Wagnerlaan 6, Akersloot; 3. J. de Boorder-Schmitz;, Roemer Visserstraat 19, Alkmaar. Twee prijzen van 500, 1. Ruud Bakker, Kanaalweg 9, Heiloo; 2. J.C. Kamphuys, Nicolaas Beetsstraat 43, Alkmaar. Hoofdprijs van 1000, Timo Jonker, Laarmanstraat Heiloo. 11, De trekking werd maandag 18 novem ber j.l. op het politiebureau te Heiloo verricht. Men kan de prijzen afhalen bij het kantoor van de Nederlandse Mid- denstandsbank aan de Heerenweg (te genover 't Loo). De prijzen worden al leen meegegeven na vertoon van een legitimatiebewijs. - - Miranda Vermolen ontvangt de prijzen uit handen van de heren W. Wouters en H. de Groot. Zo van de schoolbanken aan het werk bij de Super Discount aan de Zevenhui- zerlaan. Dan word je op de kaasafde ling geplaatst en dat vind je dan ineens heel leuk werk. Je verdiept je er wat in en daardoor kun je de klanten goed van advies dienen. Dat deed Miranda Ver molen. Wat zij niet wist, was dat er een aktie was met de leverancier van de kaas, de firma C. de Groot uit Bodegra ven, 'die samen met het Zuivelburo zo'n 60 zaken hadden bezocht en getest om te kijken wat de meisjes van hun vak wisten, maar er werd ook gelet op hoe haar afdeling er uit zag én of ze een ver zorgd uiterlijk hadden. Kortom, de pre sentatie in z'n totaal. De aktie duurde drie weken. Huisvrou wen, de heer de Groot zelf, de firma Karsten (groothandel) bekeken de zaak kritisch. Miranda Vermolen kwam bij deze „wedstrijd" als tweede uit de bus. De heer W. Wouter^, rayonleider, zei: „Miranda, je bent een echte winnaar en je hebt een goede vakkennis van deze moeilijke materie." Miranda ontving een vaantje met inscriptie, een bos bloe men, een kettinkje met een gouden cent en een wekkerradio. Miranda was enigs zins overdonderd dat dit haar allemaal overkwam, maar was er erg blij mee. Voor diegenen, die ons artikeltje in de krant van twee wéken geleden mogelijk niet gelezen hebben, geven wij hier nog maals enige bijzonderheden over onze werkzaamheden. Wij verstrekken kerstpakketten, bloe men en fruit of andersoortige attenties aan diegenen, die daarvoor in aanmer king komen. De adressen van hen wor den ons van verschillende zijden ver strekt. Aan personen of instellingen, die op sociaal of soortgelijk terrein werk zaam zijn, zijn de daartoe bestemde opgave-formulieren inmiddels weer ver zonden. Mocht iemand of een ver eniging of instelling nog geen formulie ren hebben ontvangen, maar deze wel zouden wensen, dan zijn deze formulie ren altijd verkrijgbaar bij de secretaris van ons comité. Willen wij echter in staat blijven onze werkzaamheden voort te zetten, dan zijn twee dingen noodzakelijk: 1. Onze jaarlijkse collecte op 12, 13 en 14 december moet weer slagen. Laat dus onze collectanten en collectrices zich niet tevergeefs bij U vervoegen. 2. Wij doen ook een dringend beroep op onze vaste collectanten en collectrices; maar ook op al diegenen, die ons collectanten-college willen komen aan vullen. Onze secretaris zal uw naam en adres graag noteren. Zijn naam en adres zijn: H. Lases, Westerweg 207, Heiloo, tel. 331712. VONDELSCHOOL OP BEZOEK BIJ BAKKER BORST Wij zijn naar Bakker Borst geweest. Het was daar werg leuk en we hebben veel gelerd. We hebben gekeken hoe ze gevulde koeken maken. Weet je hoe dat gaat? Nou, ze doen wat deeg in een machine en dan wordt het heel lang en heel plat. Daarna legden ze een vormpje op het deeg. Ze hadden dan een plakje deeg in de goed vorm. De bakker leg de toen een plakje op een blad en deed er een ploepje spijs op. Daarna deed hij er een ander plakje deeg op. Ook deed hij er nog een noot op en dan moest het in de oven en daarna was de koek klaar. We hebben ook over krakelingen geleerd, maar daar ga ik nu niet over vertellen. We moch ten ook nog rozijnen graaien en maan zaad en andere dingen. We mochten ons wegen en ik was de zwaarste. Dag Wytske de Man groep 4 Vondelschool. Expositie aquarellen. Tot 9 december kan men tijdens de openingsuren van het Open Huis in de toyer daarvan aquarellen bezichtigen, die gemaakt zijn door Gré Genet. Landschappen en bloemstillevens. Tot 12 december kan men in de openbare bibliotheek aan het Malevoort tijdens de openingsuren aquarellen bezichtigen van Yvonne Bos Eyssen, vooral bestaande uit landschappen en bloemstillevens. Tevens is momenteel in de bibliotheek de expositie naar aanleiding van het project 'vandalisme' te bekijken. GRATIS BANDEN- EN VERLICH TINGSCONTROLE Veilig Verkeer Nederland houdt op zaterdag 23 november in samenwer king met Garage Bleeker aan de Wes terweg een gratis banden- en verlich- tingscontrole voor de auto. De winter staat weer voor de deur. De tijd van gladde en natte wegen. Onder normale omstandigheden re ageert een auto meteen op handelin gen van de bestuurder zoals sturen, remmen en gasgeven. Maar als het wegdek nat is, gebeurt dit soms maar ten dele of helemaal niet. Dat is het gevolg van het water dat zich tussen de band en het wegdek bevindt. Wordt dit water niet snel genoeg weggeperst, dan bestaat er geen contact meer tussen band en weg zodat de auto als het ware over de waterlaag glijdt. Aquaplaning heet dit verschijnsel. Bij de bestrijding van aquaplaning speelt de kwaliteit van de autoband een rol. Een goed vorm en diepte van het bandenprofiel is van belang, evenals een juiste, niet te lage span ning van de band. Natuurlijk is het gedrag van de bestuurder ook be langrijk. Laat üw banden op tijd na kijken. Goed licht, goed bekeken Goede verlichting is een noodzaak. Z^ker nu het seizoen is aangebroken, waarin het daglicht steeds vroeger wordt „gedoofd". Laat uw verlich ting nakijken en goed afstellen. Ga daarom op 23 november even langs bij de V.V.N.-banden- en verlich tingscontrole. De garage is geopend van 9.00 t/m 15.30 uur. Wilt u ook weten of uw ogen nog een goed zicht op de weg geven, dan kunt u een gra tis ogentest bij V.V.N. doen. Infor matie over deze controle kunt u krij gen via tel.: 072-610450. 50-JARIG HUWELIJK ECHTPAAR STAM-DE RIDDER Donderdag 14 november j.l. vierde het echtpaar Stam-de Ridder in kleine kring hun gouden bruiloft. Het echtpaar, afkomstig uit Oostzaan, had meer dan 25 jaar een melkzaak in Amsterdam-Noord. In 1962 pensioneer den zij zichzelf en verhuisden naar de Pauwweijdt in Heiloo, waar zij on danks hun hoge leeftijd (83 en 88 jaar) nog steeds wonen. Mevrouw Stam doet nog zelf op de fiets haar boodschappen en verzorgt haar huishouden zonder enige hulp. Haar echtgenoot is nu slecht ter been en komt niet veel meer buiten. Alleen de tuinheg knipt hij zelf, desnoods zittend op een stoel. Hoewel zij geen kinderen hebben, was er aan omgang met kleine kinderen geen gebrek, want de jeugd wist al gauw dat zij bij „Ome Teun" om een snoepje mocht komen vragen. Het trommeltje was altijd gevuld. ALGEMENE LEDENVERGADERING CDA HEILOO Op 25 november houdt het CDA een besloten algemene ledenvergadering in de grote zaal van de Gereformeerde Kerkgemeenschap aan de Noorder geeststraat. Aanvang 20.00 uur. Op deze vergadering worden de volgen de belangrijke zaken aan de orde gesteld, die verband houden met de ge meenteraadsverkiezingen op 19 maart 1986: informatie, diskussie en vaststel ling van het CDA gemeenteprogramma voor de periode 1986-1990, vaststellen van de volgorde van CDA-kandidaten voor de gemeenteraad, de verkiezing van de lijsttrekker van het CDA. Tevens zal van deze vergadering gebruik wor den gemaakt om de volgorde van de kandidaten van het CDA voor de 2e ka mer der Staten-Generaal samen te stellen. Voor deze belangrijke vergadering no digt het bestuur alle CDA-leden van harte uit. Maak gebruik van deze gele genheid om uw voorkeur uit te spreken. Neem deel aan de diskussie over zaken die in de periode 1986-1990 voor U van belang zijn. Steeds als wij een speelavond of andere bijzondere gebeurtenis in de school heb ben, maken we daarvan melding in de pers. We willen laten weten, dat we springlevend zijn en niet ingedut rustig voortsudderen. Af en toe willen lezers van deze krant controleren of dat ook werkelijk zo is. Dan ontmoeten wij ze op bijvoorbeeld een speelavond. Veertien dagen geleden waren er enkele luisteraars, die voor het eerst bij ons binnen kwamen. Binnenkort komen ze wekelijks voor lessen naar ons toe. U bent dus „gewaarschuwd": als U een maal de sfeer geproefd heeft, laat de muziek U niet meer los! Overmorgen, vrijdag 22 november, hebben we opnieuw een speelavond. Leerlingen van Peter Brouwer (leraar klarinet) en van Peter Onnes (leraar ho bo), zullen een programma van onge veer drie kwartier verzorgen. De aan vang is gesteld op half acht. Van Peter Brouwer weet ik, dat hij voornamelijk beginnelingen zal laten spelen: alleen of met z'n tweeën. Hij be geleidt zijn leerlingen op de piano. Al leszins de moeite waard om te komen kijken en luisteren waartoe die leer lingen na zo korte tijd in staat zijn. Veel van onze klarinetleerlingen zijn ook lid van het Heilooër Harmonie orkest Caecilia, dat onder leiding van Henk van Veldhuizen vorige week zon dag op het concours in Wognum een „dikke" eerste prijs behaalde. De Mu ziekschool feliciteert het orkest en zijn dirigent hiermee! Heel misschien heeft het iets geholpen, dat veel muzikanten van Caecilia les hebben gekregen op de muziekschool. Je weet maar nooit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1