Q4 (\fb grootse verbouwingsuitverkoop ëMe/tff&n Bijzondere Uitkijkpost begin januari even "uit de lucht", maar daarna ook in Akersloot Bud papier acties in Heiloo Oliebollen Hoe bakt u ze? tot 50% korting! halve prijs zie pag 5 U1 hanraads NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Atelier de Werkstal 1LAPPONIA Kerstsfeer in winkelhof 't Loo 51-ICIES MAN BOUTIGUI K„S° H"Male™°rt Tns' op al onze bekende merken Winkelhof't Loo - Heiloo - Tel. 072 - 33 01 38 Zondag 15 december FORESTERS - ZOUAVEN U kent reeds onze handgeverfde kleding en stoffen. Nu kunt U hierbij zelf uw ketting samenstellen. We hebben een nieuwe collectie exclusieve kralen. Oosterzijweg 4 - Heiloo, openingstijden: Woensdag 10-17 uur, zaterdag 14-17 uur. 50e JAARGANG NO. 49-11 DECEMBER 1985 Exclusief bij: CQsimon peek Cj juwelier i Van Os Mode Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 stationscentrum 81 heiloo tel.530789 KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Kerstactie Heiloo. Tussen donderdag 12 en zaterdag 14 december zullen de collectanten van de Kerstactie Heiloo bij u aankloppen voor een bijdrage voor deze actie ten behoeve van ouderen en allenstaanden in Heiloo. Door de gemeente is toestemming verleend voor de inzameling. Nationaal Jeugd Collecte. De collecte van het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton heeft in Heiloo dit jaar een bedrag van f. 2.597,40 opgebracht. De helft van dit bedrag zal ten goede komen aan de Victoriegroep en de Kaninefaten-Theresiagroep van Scouting Heiloo. De rest van het ingezamelde bedrag komt ten goede aan projecten overal in Nederland. Het plaatselijke actieteam bedankt hierbij iedereen voor zijn of haar bijdrage. Evenals vorig jaar vallen de Kerst en Nieuwjaar ongunstig wat be treft de verschijningsdag van de Uitkijkpost. Zowel 25 december als 1 januari is op een woensdag. Om die reden zal er geen Uitkijk post verschijnen in de Nieuwjaarsweek en wordt de uitgave van 25 december verschoven naar vrijdag 27 december. De eerste Uitkijkpost in 1986 verschijnt op woensdag 8 januari. Woensdag 18 december: Kerst-editie Een Uitkijkpost boordevol informatie, zowel redactioneel als commercieel. U leunt onder andere artikelen verwachten over de geschiedenis van het Witte Kerkje, de jubileum-expositie van Tin toretto, het reilen en zeilen van de Heilooër Burgerlijke Stand, de Dierenbescherming, atletiekvereniging Trias en nog veel meer. Bedrijven, verenigingen en personen kunnen in de Kerst-editie van de Uitkijkpost hun Kerst- en/of Nieuwjaarswens publiceren. Velen hebben inmiddels een opgave-formulier ontvangen. Wie dit formulier, om welke reden dan ook, niet bij de post heeft aange troffen, kan gebruik maken van de bon, die deze week in de Uit kijkpost is opgenomen (zie elders in dit blad). Vrijdag 27 december: Jaaroverzicht en prijsvraag Vlak na de drukke Kerstdagen ontvangt u de laatste Uitkijkpost van 1985. Daarin krijgt u het traditionele foto-jaaroverzicht voor geschoteld, waaraan dit keer de jaarlijkse prijsvraag is gekoppeld. Wij verzoeken de adverteerders met klem om hun advertenties voor de Uitkijkpost van 27 december uiterlijk maandag 23 decem ber om 17.00 uur aan ons op te geven. Redactionele artikelen (algemeen-, sport en spel-, verenigings- en ander nieuws^) dient die zelfde dag om 12.00 uur in ons bezit te zijn. De plaatsing van te laat ingezonden advertenties of kopij kunnen wij niet garanderen! Sluiting kantoor en drukkerij Uitkijkpost Met uitzondering voor de inlevering van kopij en advertenties, zullen de drukkerij en het kantoor van Drukkerij Uitkijkpost B.V. gesloten zijn van maandag 23 december '85 tot en met woensdag 1 januari '86. Voor spoedeisende gevallen kan men bellen: tel. 072-330175 en na 17.00 uur: tel. 072-334531. De redactie is bereikbaar op de nummers 072-331081 (G. Bos- Fiolet) en 072-333775 (J.-W. van der Horst). Advertentietarieven 1986 Met ingang van 1 januari '86 gelden voor de Uitkijkpost gewijzig de advertentietarieven. Belangrijkste verschuiving is wel het grote re verschil in prijzen bij een vaste, via een advertentie-contract overeengekomen afname van millimeters. De contractprijzen variëren van 0,22 tot 0,45 per mm. De prijs voor losse adver tenties is 0,60 per mm. De gewijzigde tarieven hebben enerzijds te maken met de in voering van de computer op de administratie van de Uitkijk post. Anderzijds is er een kleine verhoging van de prijzen doorgevoerd in verband met de uitbreiding van het versprei dingsgebied. Vanaf 1 januari '86 verschijnt de Uitkijkpost namelijk ook in Akersloot. De vaste adverteerders hebben inmiddels zoveel mogelijk de nieu we tarievenlijst en een contract-formulier ontvangen. Mocht u dit niet ontvangen hebben, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met onze administratie (tel. 072-330175). Uitkijkpost ook in Akersloot Met ingang van 8 januari 1986 zal de Uitkijkpost ook weer ver spreid worden in Akersloot. Het verspreidingsgebied zal dan bestaan uit de gemeenten Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond- Binnen en Egmond aan den Hoef. Wij hopen u met deze publicatie voldoende geïnformeerd te heb ben. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Heiloo, 11 december 1985. Directie en redactie Drukkerij Uitkijkpost B.V. Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Boiuwaarbórg Aanvang 14.00 uur. Herfstkampioen! Blijft het zo? De wedstrijdbal voor deze wedstrijd is geschonken door: Autosloperij Visscher Huigendijk 12 H.H.WAARD tel. 02207- 10476. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's 'woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Natuurwandeling Heilooër Bos. Zondag 15 december: Maandelijkse natuurwandeling van het IVN door het Heilooër Bos. Start om 11.00 uur bij de kattenberg aan de Kennemerstraatweg. Inlichtingen: tel. 072-613015. Btfbelavond in Heiloo. Donderdag 12 december: bijbelavond in de zaal van de Geref. Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo, aanvang 20.00 uur. Inleider is Willem J. Ouweneel uit De Bilt. Hij zal spreken over Johannes 13, waarin in pakkende taal de voetwassing wordt geschetst, waardoor onder andere de schilder Rembrandt zich liet inspireren. Inlichtingen: H. Smit, tel. 072-337151. Uur voor iedereen. Zondag 15 december: uur voor iedereen, thema "Gods komst is vreugde". Spreker J.W. van de Gronden, in de Verlosserskerk, Oudegracht 157 te Alkmaar, aanvang 17.00 uur. BERGEN HOORN HEILOO TWINTIG MILJOEN WORPEN IN BOWLING HEILOO Er waren destijds nog maar enkele Dick Hommes voor Bowling Heiloowaar vanavond in verband met het bowlingcentra in Noord-Holland: Peter 10-jarig bestaan open huis wordt gehouden. Post in Amstelveen, Knijn in Amster dam, Claus in Haarlem, en verder nog over één van de bowlingbanen. Kortom: de vaste klanten. Er is levende muziek centra in Heemskerk en Den Helder. Na er is reden genoeg om op de tiende en een hoogtepunt zal zonder meer het de opening van Bowling Heiloo kwamen veijaardag een feestje te vieren. Van- symbolisch gooien van de twintigmiljoen er nog vijftien centra bijMenigeen weet avond van 20.00-01.00 uur houdt Bow- ste bal zijn. Gaat dat zien op de de bowlingbanen te vinden: als indoor- ling Heiloo daarom een open huis voor Kennemerstraatweg sport en als gezellig spel voor recreanten in familie- of vriendenkring. Dick Hommes' stap van bollen naar ballen bleek succesvol. Op dit moment spelen elke week 400 enthousiaste bow lers, aangesloten bij Bowling Bond Heiloo, elke week in hun competitie. Landelijk gezien en gemeten naar het aantal banen in Heiloo (acht), heeft Heiloo de grootste bowlingclub van Nederland. Gezien de belangstelling Donderdag 12 december met het oog op de concurrentie is het ?e" uu^' vasthouden van het huidige publiek, dat J-P- Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00 -11 00 uur afkomstig is uit de hele regio tussen Vondelschool (bovenbouw), Breedelaan 6 Tussen 10.00 - 12.00. Schagen en IJmuiden op dit moment Maria-Lidwinaschool, Parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30 - 11.30 belangrijker. ,,Het gaat goed zoals het uur. Halen op verzoek, tel 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor gaat", aldus Hommes. „Continuering is Mmjenweg/Ewisweg/Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bun- genoeg" "e s êeree(l zetten langs de kant van de weg. Voor 9.30 uur. Sportvereniging HSV, parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 10.00 - Wel is accommodatie aan de Kennemer 14.00 uu.r* straatweg in een ander opzicht gegroeid. Trydag tot en met maandag In het weekend was en is er namelijk Hockeyveremging ,,De Terriers kantine op sportcomplex ,,Het Vennewa- een groot aantal recreanten, dat van ter" e^e zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur en elke vrijdag en maandag Bowling Heiloo gebruik maakt. Daar- YjJn 20.00 -22.00 uur. aan gekoppeld was de wens naar meer Maandag tot en met vrydag horeco-gelegenheid in het centrum. Bow Frelnetschool, Het Malevoort, tijdens schooluren. ling Heiloo is aan die wens tegemoet N^euwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens schooluren. Ook lompen. Muziek- gekomen: in 1984 werd de Nijenburg- vereniging „Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Ha- zaal geopend, een direct naast de l?n verzoek: 332336. bowling gelegen afgescheiden ruimte, Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Geen papier bij de con- waar men kan feesten en bijvoorbeeld ta'ner plaatsen, tijdens vakanties en weekends, barbecues of koude buffetten kan nutti- dagen gen Schouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar - Heiloo. Container bij clubge bouw hoek Kerkelaar/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op In tien jaar tijd is Bowling Heiloo 333760. uitgegroeid tot een begrip. De twee grote Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. toernooien (in november en in mei), de zelfstandig opererende Pro Shop, het lage tarief voor jeugdige wedstrijdbow lers, het Brunswick-systeem en de ruim baan-gedachte voor bowlen als wedstrijd sport hebben daar alle hun steentje toe bijgedragen. In tien jaar tijd rolde ongeveer twintig miljoen keer een bal Ieder feest heef zo zijn eigen bak sels, Sinterklaas met speculaas, Kerstmis met kerstkrans en Oudejaar is zonder oliebollen en appelflappen niet voor te stellen. Nu zal de een ze bij de bakker be stellen, omdat het zo ruikt in huis, maar op dit gebied zijn toch ook erg veel ,,doe het zeivers". Tot deze groep wilden wij ons graag richten, leder heeft zo zijn eigen manier van olie bollen en appelflappen bakken. Heeft u nou een lekker recept waar u an deren deelgenoot van wil maken, stuur ons dan uw recept, wij zullen dit dan in de Oudejaarskrant publi ceren. Tot 20 december kunt u uw re cepten in sturen naar Uitkijkpost, Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo, met in de linkerbovenhoek het woord „oliebollen". Wij zien ze vol span ning tegemoet. „Ik moest een keer een boodschap doen voor het bollenbedrijf in Hillegom. Onderweg dronk ik een kopje koffie in de bowling in Noordwijkerhout. Ik kende het hele spel niet". Dick Hommes en zijn eerste kennismaking met bowlen, een van origine Amerikaan se sport, die met name de laatste tien jaar in Nederland steeds meer populari teit geniet. In Heiloo is het vandaag, woensdag 11 december op de kop af tien jaar geleden, dat bowling Heiloo haar deuren opende. De voormalige bollen en tennishal werd in de zomermaanden van '75 omgebouwd. De winkeliers van de Winkelhof heb ben er weer alles aangedaan om u in de ware kerststemming te brengen. Alle pleinen zijn versierd met dennen groen en kerstbomen. Ruud van Ha- neghem heeft al zijn kreativiteit aangewend om weer een schitte rende tuin aan te leggen, uiteraard ook in kerstsfeer. Op het plein bij de Hema staat voor de kleintjes een draaimolen, waarzij tegen een kaartje dat zij gratis bij de winkeliers kunnen verkrijgen, in mo gen. Het andere plein is ingericht als kerst markt allemaal stands met artikelen die betrekking hebben op de nade rende kerst. Op 20 en 21 december is er een glasblazer die een demon stratie glasblazen zal geven. De kerst markt begint op 13 d ecember en duurt tot 24 december. Op het middelste plein van 't Loo heeft tuinarchitect Ruud van Haneghem weer voor een schitte rende nieuwe 'tuin' gezorgd. r Design Björn Weckström Stationsweg 85A - Heiloo - Telefoon 072-335730

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1