Huwelijksvoltrekking: Van 't kastje in 't bootje Fiscus betaalt vaak mee aan rentekosten Kerststukjes, makkelijk en voordelig zelf te maken Derde en laatste trekking Sint Nicolaas-loterij MVH UITSLAGEN EHK Gratis 'Vol wetenswaardigheden Alweer enige tijd geleden werd het raadslid mevrouw Wuijster-Schuddeboom door de gemeenteraad benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij verkreeg daarmee de bevoegdheid om huwelij ken te voltrekken. Naar aan leiding van deze benoeming nam de redactie van de Uit kijkpost contact op met twee ambtenaren van de burgerlij ke stand: de heer Stuurman, hoofd van de afdeling Bevol king van de gemeente Heiloo, en mevrouw Wuijster. De hamvraag was: wat moet je je voorstellen bij de titel „amb tenaar van de burgerlijke stand"? Speech Trap UITKIJKPOST 18 DECEMBER 1985 Vier ambtenaren van de burgerlijke standv.l.n.r. de heer Mosselaar mevrouw Wuijster en de heren Stuurman en Meinema. DONDERDAGAVOND KELDER POP IN DE BUK Inmiddels alweer de tweede uit voering van de consertenreeks in het kader van het jongerenjaar. Amster damse pop voor nop! Aanstaande don derdagavond, mede als alternatief voor een avondje stappen in Alkmaar een volwassen Nederlands-talige band uit Mokum: de formatie Kruit. Kruit is een frisse vrolijke band geïnspireerd door vele Nederlandse "genoegens en ongenoegens" van het leven met daarin verrassende hoogtepunten, kortom nederpop die kaarsrecht overend staat. Voor wie het nog niet wist: Buk Buk puilt in de weekends uit en daarom ook de don derdag erbij. Stichting Kelderpop programmeert haar bands dan ook met veel plezier in de voorbar van Buk- Buk, juist omwillen van de prima accommodatie tegenwoordig. O ja, voor ik het vergeet: de entrée is gra tis. DRUK KERSTWEEKEND BIJ DE BUK Zaterdagavond komt er onvervalste Friesse reggae van Brimstone Butter fly, de week erop komen donderdag middag, 2e Kerstdag, de Gigantjes, vrijdag is er een hardrockavond, za terdag 28 The Scene en zondag 29 in het kader van het jongerenjaar een optreden van de Amsterdamse for matie "Au Secour". Brimstone is een nog jonge Neder landse reggaeband uit Friesland. Bukbezoekers kennen ze al van hun grandiose single ,,Kali got it soul", maar ook live kunnen ze hun mannetje staan. Zo speelden ze onlangs nog bij VARA's popkrant. Hun muziek is typerend door gebruik van mond- harmonika en saxofoon, wat bij Een collage van de Amsterdamse formatie Kruit. reggae vrij ongebruikelijk is. Zater dag 21 december bij de Buk in de zaal, vanaf 22.00 uur. Op tweede Kerstdag komen de Gi gantjes weer eens op de Buk. Vorig jaar was het uitverkocht en dat zal het tweede Kerstdag ook wel weer wor den. Spil van de groep vormt de door ons allen op handen gedragen Mieke. Met haar onmiskenbare stem geeft zij de groep een eigen geluid. Ook live valt er heel wat te beleven. Ge start wordt om 16.00 uur. Wees op tijd! Vrijdagavond is er een hardrock- café, neem je eigen platen mee. Op 28 december een optreden van de Scene bij de Buk. Eerder deze maand kon je de helft van de band al bewon- dern tijdens het optreden van de Blues Blooprs, maar nu komen ze allemaal. Met een nieuw engels-/nederlands- talig repertoire zullen zij dan de Buk platspelen, op 28 december vanaf 22.00 uur. Op Nieuwjaarsdag wordt er een rock'n roll-dag gehouden op d e Buk. Naast een optreden van Ko the Cattle- show wordt vermoedelijk een demon stratie gegeven van het rock'n roll- dansen door dansschool ,,de Lolli pops" uit Amsterdam. De precieze invulling van de dag, die om 16.00 uur begint, is nog niet bekend, maar ge zellig zal het zeker worden. Let dus op de aanplakbiljetten. De toegang is uiteraard gratis. De eerste weken van januari waren voor onze mensen aan de balie in het verle den per traditie extra druk. Honderden spaarders repten zich naar de bank om zo snel mogelijk de rente over het afge lopen jaar op hun boekjes te laten bij schrijven. De laatste jaren is die extra drukte in januari geleidelijk vermin derd, omdat het traditionele spaarbank boekje steeds meer plaats maakt voor de spaarrekening, waarvan de rente via een afschrift automatisch wordt gemeld aan de cliënt. Toch is er alle reden om zo rond de jaar wisseling even stil te staan bij de in 1985 ontvangen en -zeker ook- betaalde rente. Die bedragen kunnen namelijk nogal van invloed zijn op de belasting die we moeten betalen. Over ontvangen rente kan ik kort zijn: de fiscus ziet ren te als inkomen en dat betekent dat er in komstenbelasting over moet worden be taald. Wel geldt dat van de rente die in 1985 werd ontvangen, 700,— (voor al leenstaanden en tweeverdieners), resp. 1400,(voor een gehuwde alleenver diener) voor belastingbetaling is vrij gesteld. In het huidige pakket van spaarvormen kan nogal worden geschoven met het moment waarop de rente wordt ontvan gen. In bepaalde situaties kan het be lastingtechnisch aantrekkelijk zijn om alle spaarrente vooraf of juist achteraf te ontvangen. Zo kan het voor iemand die binnen enkele jaren met pensioen gaat, geld opleveren als rente achteraf wordt uitgekeerd: het belastingtarief is dan vaak lager (omdat het inkomen la ger is) en een 65-plusser betaalt geen AOW-premie meer (rente-inkomen telt ook mee voor de premieheffing). Spaarrente is inkomen, maar daar staat tegenover dat betaalde rente voor de in komstenbelasting en premieheffing mag worden afgetrokken (wel wordt afge trokken rente in mindering gebracht op de belastingvrijstelling voor ontvangen rente). Iedere huiseigenaar weet wel dat hij de hypotheekrente op het belastbare inkomen in mindering mag/ brengen, maar eenzelfde aftrekmogelijkheid bestaat bijvoorbeeld ook voor de rente op persoonlijke leningen en auto financieringen. Een post die nogal eens over het hoofd wordt gezien, zijn de eveneens aftrekbare kosten die bijvoor beeld postorderbedrijven voor termijn betalingen in rekening brengen. Alle kosten van geldleningen (maar niet de aflossingen) komen voor aftrek in aan merking, dus onder meer ook als af- sluitprovisies, de kosten van een hypo theekakte en taxatiekosten. Wat een aftrekpost 'oplevert', is sterk afhankelijk van persoonlijke omstan digheden, maar zelfs bij een modaal in komen kan de fiscus al gauw voor een derde deel of de helft in de rente meebe talen. Veel mensen ontvangen niet auto matisch een aangiftebiljet voor de in komstenbelasting. In dat geval kunnen teveel betaalde loonbelasting en premies worden terugontvangen als een zoge naamd T-biljet wordt ingevuld (terug gave vindt alleen plaats als in totaal meer dan 200,— te veel loonbelasting is betaald). Een dergelijk aangiftebiljet kan worden opgevraagd bij de inspec teur der directe belastingen. Binnen de beperkte ruimte van dit arti kel moet ik me beperken tot de consta tering dat rente - in veel gevallen aantrekkelijke- invloed kan hebben op de belasting die we moeten betalen. De ze en andere aftrekposten (denk bij voorbeeld aan studie- en ziektekosten) worden uitvoeriger besproken in de 'fis cale en sociale revue 1985/1986', die vanaf eind januari gratis bij ons ver krijgbaar is. Ook de in de boekhandel verkrijgbare belastinggidsen bieden veel informatie en verdienen hun prijs al gauw terug. Met vragen kan men te recht bij de inspectie van de inkomsten belasting. Nieuw is de mogelijkheid om telefonisch advies in te winnen over be lastingaangelegenheden; het nummer van de door het Rijk ingestelde be lastingtelefoon is 06-0543. De Rabobankadviseur Materiaal: ijzeren krans met vier kaar senhouders, wikkeldraad, dennegroen, vier lichtblauwe kaarsen, vier maal drie Cypresvruchtjes, vier zakjes met duif jes, parelmoer lint, drie zakjes glim mende zilveren balletjes, twee zakjes zil veren tweelingbessen, drie zakjes blau we tweelingbessen. Bind met de wikkeldraad de ca. 10 cm lange dennetakjes op de ijzeren krans. Voor elke kaarsenhouder maakt U twee toefjes met dennegroen, duifjes, Cy presvruchtjes en verschillende balletjes. De duifjes worden zodanig geplaatst dat ze naar de kaars kijken. Doordat alles op ijzerdraad staat, kunt U alle materia len (behalve het dennegroen) in de ge wenste stand buigen. Van het parelmoe ren lint maakt U kleine strikjes, die ook weer op ijzerdraad worden gezet. Kerstschaal met potplanten Materiaal: bak of schaal, 2 bloeiende potplanten (bijv. cyclamen of kerstster ren), IJslands mos, 2x zilverlint met sterretjes, dennetakken en aarde of spagnum (mos). Als de bloempotten van de potplanten niet naast elkaar in de schaal passen zul len we de plant uit de pot moeten halen. Tussen wijs- en middelvinger van de lin kerhand houdt U de plant bij de aarde vast. De pot houdt U vast in de rechter hand. De plant met pot wordt nu op de kop gehouden en tegen bijvoorbeeld een tafelrand losgetikt. LI laat de kluit zo veel mogelijk heel en plaatst haar in de bak. Nadat beide planten zijn geplaatst, wordt de overgebleven ruimte gevuld met aarde of met spagnum (mos). Als deklaag wordt IJslands mos aange bracht. Stukjes dennetak worden langs de rand gestoken en vormen als het wa re een kraag rond de plant; de harde lij nen van de bak worden er door wegge werkt. Eén pakje zilverlint met sterret jes is al zo gevormd, dat er gemakkelijk een strik van kan worden gemaakt. De ze strik wordt nog eens voorzien van slippen van gewoon zilverlint met ster retjes. Op ijzerdraad gezet laten ze zich heel gemakkelijk tussen het groen ste ken. Denk er aan dat cyclamen vrij veel (lauw!) water vragen. ,,Als ambtenaar van de burgerlijke stand krijg je een aparte opleiding. Geen opleiding voor het houden van toespraken, maar voor het goed uitvoe ren van de formaliteiten. Je hebt te ma ken met het personenrecht", aldus de heer Stuurman. Naar zijn zeggen is een huwelijksvoltrekking ,,meer dan het in vullen van een paar namen. Je moet zorgen dat alles goed geregeld is. Als de mensen weggaan uit het gemeentehuis mogen ze geen twijfels hebben". De formaliteiten stammen voor een deel uit het verleden. Bij voorbeeld het in ondertrouw gaan: gedurende tien dagen - van vrijdag tot en met de tweede maandag daarna - hangt de huwelijk saankondiging 'in het kastje', nabij de hoofdingang van het gemeentehuis. In die periode kunnen derden bezwaar aantekenen tegen een voorgenomen hu welijk. ,,Dat gebeurt bijna nooit. Ik heb het de afgelopen jaren maar een keer of vier meegemaakt. In zo'n geval wordt het huwelijk geblokkeerd tot het be zwaar gerechtelijk is uitgezocht", zegt de lieer Stuurman. Een andere taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand is het 'controleren' van de huwelijkskandidaten via een uit treksel uit het geboorteregister. Geen of nauwelijks aandacht wordt besteed aan het trouwen in algehele gemeenschap van goederen dan wel op huwelijkse voorwaarden. ,,Dat laatste gaat via de notaris, wij vragen daar niet naar". Wel wordt gevraagd of er na de huwelijks voltrekking in het gemeentehuis nog een plechtigheid volgt in de kerk. In het al gemeen wordt de kerkelijke inzegening van een huwelijk als belangrijker erva ren, dan het zetten van de handteke ningen in de raadszaal, die gemiddeld honderd keer per jaar als trouwzaal dienst doet. Een niet onbelangrijk, maar op zich niet noodzakelijk, onderdeel van de huwe lijksvoltrekking is de toespraak van de ambtenaar. Zeker voor mevrouw Wuijster gaat dat op. ,,Ik ben zelf 26 jaar gelukkig getrouwd. Mede daardoor vind ik het de moeite waard om van zo'n huwelijksvoltrekking iets te ma ken". Er speelden nog twee redenen een rol, toen mevrouw Wuijster haar ver zoek deed tot ambtenaar van de burger lijke stand benoemd te worden. ,,Ten eerste kreeg ik veel vragen van oud leerlingen (NB: mevrouw Wuijster was van '68 tot '81 actief binnen het Hei- looër onderwijs, red.) of ik hun huwe lijk wilde voltrekken. Ze dachten dat dat kon, omdat ik toch al in de gemeen teraad zat. Ten tweede vind ik dat ook een vrouw een huwelijk moet kunnen afsluiten". In Heiloo hebben op dit moment zeven mensen de bevoegdheid om een huwe lijk te voltrekken. Vier daarvan nemen het leeuwendeel voor hun rekening: me vrouw Wuijster en de heren Meinema, Stuurman en Mosselaar. Als 'stille krachten' zijn de heren Delleman en Kaashoek inzetbaar, terwijl het voor malige hoofd van de afdeling bevol king, de heer Van Linden, ook nog mag optreden. In het algemeen worden de huwelijken gelijk verdeeld, maar een aanstaand echtpaar mag ook om een be paalde ambtenaar vragen. Voor het voltrekken van een huwelijk wordt een bepaald bedrag in rekening gebracht. Dat bedrag is hoger, wanneer het aanstaand echtpaar niet uit Heiloo afkomstig is. In andere gemeenten is dat niet anders. In plaatsen als Jisp en De Rijp, met hun oude stadhuisjes, is het zelfs een bron van inkomsten. Het is daarnaast ook mogelijk om 'gratis' te trouwen:, maandag- en dinsdagochtend om. negen uur. Los van alle juridische en financiële beslommeringen draait het voor de meeste aanstaande echtparen om de hu welijksvoltrekking zelf. ,,Wij vragen de mensen of ze tijdens de plechtigheid iets extra's willen. Je moet niet zeuren over liefde zus of liefde zo, wanneer dat niet op prijs wordt gesteld", aldus de heer Stuurman. Collega mevrouw Wuijster wil aan het korte verblijf van het echt paar in de raadszaal graag een persoon lijk tintje geven: ,,Ik wil proberen er een feestelijke plechtheid van te maken". De feestvreugde wordt echter niet in de hand gewerkt door het interieur van de Heilooër raadszaal: een statige, hoge en wat kille ruimte. Nu er toch gesproken wordt over de verbouwing, renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis, laat de heer Stuurman het niet na zijn wen sen in dat opzicht uit te spreken. ,,Ik geef de voorkeur aan een aparte trouw zaal op de begane grond. Je kan er de klok op gelijk zetten, dat er op de dag van een raadsvergadering ook een hu welijk is. Bovendien is de trap naar bo ven lastig, vooral voor oudere men sen". Of de commissie, die belast is met het onderzoek naar verbouw- dan wel nieuwbouwmogelijkheden voor het ge meentehuis, rekening zal houden met de wensen van de heer Stuurman, is voor alsnog een open zaak. De heer Stuurman. Afgelopen vrijdag, 13 december, werd de derde en laatste trekking verricht van de grote loterij ter gelegenheid van Sint Nicolaas. De gezamenlijke Heilooër Middenstand was organisa tor van de loterij. Hieronder volgt de uitslag van de der de trekking. Mocht u tot de prijs winnaars behoren, dan kunt u uw prijs ophalen bij de Nederlandse Midden- standsbank aan de Heerenweg in Heiloo. Men wordt vriendelijk verzocht om bij het ophalen van de prijs een» legitimatiebewijs mee te brengen. Dit om misverstanden te voorkomen. Bonnen ter waarde van 50 gulden zyn gewonnen door: J. Castro, Geestakker 35, Heiloo; J. Molenaar-Feenstra, Cruijscamp- laan 30, Heiloo; Th. Strooker-Visser, Maas Geesteranusweg 18, Heiloo; Zijp-Kamphuis, Munnikenhof 6, Heiloo; B. C: Beemster, Werken- delslaan 45, Heiloo; mevr. van 't Boveneind, Vossenakkers 8, Heiloo; B. M. Sleutel, Termijen 130, Heiloo; A. Alberts, Vierakkers 14, Heiloo; mevr. Grootendorst, Grote Olven 7, Heiloo; K. Hoedjes, Holleweg 119, Heiloo; mevr. Israels-Konijn, Zeeweg 53, Heiloo; M. Vogelpoel, Breede- laan 22, Heiloo; M. Groefsema, Hee renweg 216, Heiloo; W. C. B. Lan, Beethovensingel 172, Alkmaar; D. J. L. v.d. Bijl, Obriglaan 44, Hei loo; T. Marees, Vredenoord 112, Heiloo; G. F. Bijleveld, Klein Bar- laken 10, Heiloo; mevr. Burgmeijer, Oosterzijweg 21a, heiloo; mevr. M. Swart-Neeft, Hoog en Laag, Heiloo; C. Oudenweg, Harrelaers 21, Heiloo; M. Knijnenberg, De Achtkant 5, Heiloo; E. Leyden-Havestroom, Oud- burgerlaan 42, Heiloo; E. de Heer, Heerenweg 237, Heiloo; mevr. de Jong, Hobbemalaan 151, Alkmaar; P. J. Kouwenhoven, Westerweg 270, Heiloo; M. v. Vulpen, Gijsbrecht- straat 38, Alkmaar; J. H; de Haas- Groen, Groenelaan 19, Heiloo; C. de Lange, Hoogeweg 21, Heiloo; de Waard, Potgieterweg 23, Heiloo; J. Andriessen, Obriglaan 31, Heiloo; H. A. Plieger-Voerman, Trompenburg 31, Heiloo; mevr. G. A. Visser-de Beer, Dr. Wiardi Beckmanlaan 115, Egmond aan Zee; fam. v. Dijl, Baeten- burg 138, Heiloo; Baetenburg 130, Tiny Mooy-Verver uit Limmen ont vangt uit handen van Simon Peek de derde hoofdprijs in de Sint- Nicolaas-loterij van de Heilooër middenstand. Een leuke verrassing, zo vlak voor de Kerst. Heiloo; Visscher, Heerenweg 184, Heiloo; J. Rood, Stationsweg 113, Heiloo; Huibert Koel, De Kistema- ker 16, Heiloo; C. Tulleken, Vries wijk 33, Heiloo; F. Schouten, Hal 't Zevenhuizen, Heiloo; Duyves-Daw- son, Nes 9, Bergen. Bonnen ter waarde van 100 gulden zyn gewonnen door: B. Kouwen, Handelsweg 13, Heiloo; Tafelkrans in wit, zilver en lichtblauw De uitslag van de open drive van maandag 9 december was als volgt: Mevr. Hoogeboom-Mevr. Morsch 5657 pt. Mevr. Olbers-Hr. Zentveld 5399 pt., Mevr. v. Weerd-Hr. Drescher 5324 pt., Mevr. Hoogland-Hr. v. Koolwijk 5104 pt. Dames Tuinstra 5086 pt. De eerst volgende open drive houden wij weer in het nieuwe jaar en wel op maandag 6 januari. J. M. Willemse, Westerweg 45, Hei loo; H. Borst, Hoefcamplaan 4, Hei loo; A. Kroon, Butterlaan 54, Heiloo; M. Veenhuizen, Kerkakkers 10, Hei loo; M. Uylmesk, Werkendelslaan 32, Heiloo; L. v. Bleisen, Visweg 8, Limmen; v. Rozendaal, Zeeweg 23, Heiloo; Jac, van der Molen, Visweg 17, Egmond-Binnen; Vessies, Dum- pegheestlaan 35, Limmen; C. Mooi, Nic. Beetsweg 6, Heiloo; A. De Vos, Stationsweg 20, Heiloo; H. Kramer, Rijksweg 176, Limmen; G. J. Brand, Spillaan 5, Heiloo; I. Spil, De Schoren 4, Heiloo. 10, Heiloo; W. Avis, Arklaan 13, Heiloo; Berndt van Mousjon, Harre laers 69, Heiloo; L. v.d. Werf, Wag- nerlaan 6, Akersloot. Bonnen ter waarde van 500 gulden zyn gewonnen door: H. de Vos, Sandecamplaan 37, Hei loo; J. Noome, Termijen 113, Heiloo. de hoofdprys van 1000 gulden is gewonnen door: Tiny Mooy-Verver, Middenweg 2 te Limmen. Bonnen ter waarde van 200 gulden zyn gewonnen door: G. M. de Haas-v. Assema, Burgenweg Mevrouw Wuijster-Schuddeboom. Het zelf maken van kerststukjes is niet moeilijk en geeft veel plezier. Of het nu gaat om tafelstukjes, deurkransen of stukjes met planten: de benodigde ma terialen zijn gemakkelijk verkrijgbaar. Steeds meer mensen geven de voorkeur aan het zelf maken van kleine en grote kerstversieringen met dennegroen, denne-appels, kaarsen, gekleurde linten en kerstballen. Dit is onder andere te merken aan de dalende verkoopcijfers van kant-en-klare kerststukjes in de af gelopen jaren. Het wordt de consument steeds makke lijker gemaakt te kiezen uit een groot scala van linten, strikken, steëkschuim, mos, denne-appels, evenals wikkel draad, aardewerken of plastic schalen en bodemstukken. Ook de basisvormen voor kransen en adventsringen zijn nu al in de supermarkt verkrijgbaar. Met een beetje fantasie en durf zijn niet alleen de mooiste kerststukjes te maken, maar ook de meest verrassende. Daarbij kan volop gebruik gemaakt worden van thuis al aanwezige planten en kaarsen, schalen, potten en bakjes. Azalea's, cy clamen en kerststerren lenen zich erg goed voor het ombouwen" tot kerststukjes. Met een goede verzorging gedurende de kerstperiode zijn deze planten ook in het nieuwe jaar nog lang een lust voor het oog. Het materiaal waarmee de planten of het dennegroen versierd kunnen worden is niet kostbaar en soms meerdere malen bruikbaar. Om U in de stemming te brengen bieden wij U hierbij een aantal „recepten" aan voor het eenvoudig zelf maken van kerststukjes. Knip ze uit en bewaar ze! Versierde dennetak (om op te hangen) Materiaal: dennetak, 3 langwerpige denneappels van verschillende grootte 1 zakje zilveren piekjes, 1 zakje kerst klokjes, 1 zakje witte pepers, 3 zilveren kunst-denneappeltjes, 1 zakje witte bal letjes, 1 lint in wit parelmoer, 1 zilver lint. Zoek een mooie volle dennetak uit. Van kleine puntjes dennetak en eventueel van meerdere te verwerken materialen worden toefjes gebonden met ijzer draad. Deze toefjes kunt U op de uitge zochte dennetak leggen en als ze naar uw genoegen zijn gerangschikt, daarop vastbinden. Let er hierbij goed op dat, als de tak hangt, het zwaartepunt van de versiering bovenin ligt. U houdt de grootste denneappel dus ook voor bovenin. Van de linten worden deels strikken ge maakt en voor het overige sierlijk af hangende slippen. Als U het lint wilt strijken, moet U vooral bij de bijzonde re lintsoorten de strijkbout slechts licht verwarmen, anders blijft bijvoorbeeld de zilverlaag daaraan vastzitten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 13