30 tot 50% op onze winterkollektie joseph van schagen verbouwingsuitverkoop ADVERTEERT IN DIT BLAD! korting heiloo Aanleg kabeltelevisie kan in 1986 beginnen Owt papier acties in Heffee WENST IEDEREEN EEN TE GEK 1986 ZJ3 GROOTSE tot 50% korting! MAN SI-ICIïS 1LAPPONIA Uitkijkpost begin januari even "uit de lucht", maar daarna ook in Akersloot Jaarlijkse prijsvraag Uitkijkpost Wat weet u nog van de gebeurtenissen in 1985? ANWB houdt cursus pech onderweg op al onze bekende merken Winkelhof 't Loo - Heiloo - Tel. 072 - 33 01 38 Êxclusief bij: juuuelier ZZ f 62,50 winkelhof 't loo 20-22 50e JAARGANG NO. 51 - 27 DECEMBER 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Van Os Mode Vrijdagmiddag 20 december 1985 had op het gemeentehuis van Heiloo de ondertekening plaats van de overeen komst voor de aanleg van kabeltelevisie net in grote delen van de gemeente Heiloo. Voor de gemeente zette burge meester G.J. Glijnis zijn handtekening, de heer A. v.d. Leij deed hetzelfde als directeur van de N. V. kabeltelevisie Kop Noord-Holland. Het is de bedoeling dat een in dit soort werk gespecialiseerde aannemer in het voorjaar van 1986 met de bekabeling van start gaat. In principe worden alle woningen bin nen het door de gemeenteraad vastge stelde machtigingsgebied aangesloten. Het gaat hierbij om de bebouwde kom in het noordelijk deel van de gemeente Kennemerstraatweg, Blockhovepark, Rector Frederiklaan en Westerweg, de bebouwde kom die ten noorden be grensd wordt door de Kerkelaan, ten westen door de.., sportvelden* en het recreatiegebied "D<* Nég", ren zuiden door De Kwekerij, Zevenhuizerlaan en Warmoezierslaan en ten oosten door Oosterzijweg* Kanaalweg en plan Oost. Voorts zullen ook de woningen in het agrarisch zuidelijk deel van de gemeente tot aan de gemeentegrens met Limmen worden aangesloten (Westerweg, Sloo- tenslaan, Kapellaan, Korte Kapellaan, Groeneweg, Runxputteweg, Hogeweg, Kennemerstraatweg, Lagelaan, Hooge- laan en Oosterzijweg). Woningen gelegen binnen 10 meter van de weg worden gratis aangesloten. Aan geslotenen zullen gedurende êên maand een gratis abonnement aangeboden krij gen. Daarna moet er betaald worden als men abonnee wil worden. Voorshands wordt daarbij uitgegaan van een tarief van maximaal 17,70 per maand. Dit bedrag zal van de abonnees worden geïnd tegelijk met de maandelijkse accept-girokaart van het gasbedrijf. De aangesloten abonnee zal tenminste zeven T.V.-stations kunnen ontvangen: 2 x Nederland, 3 x Duitsland, 1 of 2 x België en Music Box, met daarnaast een aantal radioprogramma's via de FM- band (stereo en mono). Het is de bedoeling dat de N.V. Kabeltelevisie in de komende maanden onderhandelingen gaat voeren met de eigenaren/beheerders van in de gemeen te aanwezige gemeenschappelijke anten ne-inrichtingen in een aantal wijken, alsmede van de verzorgingshuizen, de Westerzij en het Psychiatrisch Centrum om de inpassing daarvan in de nieuwe C.A.I. te regelen. Zodra met de aanleg wordt begonnen, zal ook een gemeente lijk informatiecentrum voor de kabeltele visie worden ingericht. Design Björn Weckström Stationsweg 85A - Heiloo Teleloon 072-335730 Wij bieden de maand januari een zeer voordelige Permanent aanvan f 79,50 voor Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bl) Houtplein, tel. 023-312086 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons.be- zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Evenals vorig jaar vallen de Kerst en Nieuwjaar ongunstig wat be treft de verschijningsdag van de Uitkijkpost. Zowel 25 december als 1 januari is op een woensdag. Om die reden<zal er geen Uitkijk post verschijnen in de Nieuwjaarsweek en wordt de uitgave van 25 december verschoven naar vrijdag 27 december. De eerste Uitkijkpost in 1986 verschijnt op woensdag 8 januari. Sluiting kantoor en drukkerij Uitkijkpost Met uitzondering voor de inlevering van kopij en advertenties, zullen de drukkerij en het kantoor van Drukkerij Uitkijkpost B. V. gesloten zijn van maandag 23 december '85 tot en met woensdag 1 januari '86. Voor spoedeisende gevallen kan men bellen: tel. 072-330175 en na 17.00 uur: tel. 072-334531. De redactie is bereikbaar op de nummers 072-331081 (G. Bos- Fiolet) en 072-333775 (J.-W. van der Horst). Advertentietarieven 1986 Met ingang van 1 januari '86 gelden voor de Uitkijkpost gewijzig de advertentietarieven. Belangrijkste verschuiving is wel het grote re verschil in prijzen bij een vaste, via een advertentie-contract overeengekomen afname van millimeters. De contractprijzen variëren van 0,22 tot 0,45 per mm. De prijs voor losse adver tenties is 0,60 per mm. De gewijzigde tarieven hebben enerzijds te maken met de in voering van de computer op de administratie van de Uitkijk post. Anderzijds is er een kleine verhoging van de prijzen doorgevoerd in verband met de uitbreiding van het versprei dingsgebied. Vanaf 1 januari '86 verschijnt de Uitkijkpost namelijk ook in Akersloot. De vaste adverteerders hebben inmiddels zoveel mogelijk de nieu we, tarievenlijst en een contract-formulier ontvangen. Mocht u dit niet ontvangen hebben, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met onze administratie (tel. 072-330175). Uitkijkpost ook in Akersloot Met ingang van 8 januari 1986 zal de Uitkijkpost ook weer ver spreid worden in Akersloot. Het verspreidingsgebied zal dan bestaan uit de gemeenten Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond- Binnen en Egmond aan den Hoef. Wij hopen u met deze publicatie voldoende geïnformeerd te heb ben. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Heiloo, 11 december 1985. Directie en redactie Drukkerij Uitkijkpost B.V. Een dronk op de kabeltelevisie. V.l.n.r. namens de gemeente de wethouders Willemse-van der Ploeg en Dekker en burgemeester Glijnis, en namens de NV Kabeltelevisie de heren Van der Leij en Verwey. Den Haag, december 1985. Een groot aantal automobilisten wil meer weten over de techniek van de au to om zelf storingen te kunnen opspo ren en verhelpen. Meer dan 150.000 mensen volgen daartoe in de afgelopen 20 jaar de Cursus Pech Onderweg van de ANWB. De belangstelling is groei end. Dat geldt met name voor het aantal vrouwelijke cursisten, ongeveer 50% van het aantal cursisten besta-at nL, het vrouwen; Gedurende vier achtereenvolgende we ken kan men tijdens lesavonden van ca. 2Vi uur deelnemen aan dit praktische auto-onderricht. De ANWB heeft besloten ook dit sei zoen weer de cursus te organiseren en wel in ca 50 plaatsen. In ALKMAAR worden de cursussen ge houden op: di. 14-21-28 jan., 4 febr. di. 18-25 febr.,,4-11 mrt., di. 18-25 mrt., 8-15 apr. 1986. Zij worden gegeven in de Techn. School, Berger weg 1, aanvang 19.30 u. Deze week ontvangt u de laatste Uitkijk post van 1985. Een beetje speciale editie, zo tussen de Kerst en Oud en Nieuw. Speciaal met name ook vanwege het jaaroverzicht, dat u elders in de krant aantreft. Twee pagina's met foto's, per maand gerangschikt, die een indruk geven van het bijna voorbije jaar. de gebeurtenissen in 1985 Naar aanleiding van het foto-overzicht heeft de redactie van de Uitkijkpost een dozijn vragen bedacht, waarop u het antwoord moet vinden. De foto's en de vragenlijst treft u elders aan in het blad. Inzenden kan tot uiterlijk vrijdag 3 januari 1986. Succes Het accent ligt op het zelf-doen, met als doel de automobilist een zekere mate van handigheid bij te brengen met het technisch gedeelte van de auto. Daartoe wordt tijdens het onderricht gebruik ge maakt van een auto waarvan van tevo ren storingen zijn aangebracht door de instrukteurs. Met behulp van duidelijke tekeningen en een aantal belangrijke onderdelen besteden wij aandacht aan o.a. de ont steking, carbüratie, koeling en smering, terwijl ook het starten onder alle weers omstandigheden wordt behandeld. Iedere cursist ontvangt een handig cur susboek dat ook na afloop van de lessen zijn nut heeft bewezen. Na aanmelding ontvangen de cursisten een bericht van inschrijving waarin na dere gegevens over de lessen worden bekendgemaakt. ANWB-Kantoor Alkmaar. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: Kennemerstraatweg 12, 072-119041 Zaterdag 28 december Zwem- en Poloclub De Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00 en 12.00 uur. Atlietiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Vrijdag 3 januari Scouting Nederland, Victoriagroep Alkmaar-Heiloo. Huis-aan-huis aktie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg vóór 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: tijdelijk 333760. Zaterdag 4 januari Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 en 12.00 uur. Ook tij dens schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen. Halen op ver zoek: 331857. Handbalvereniging De Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs, ,,Egelshoek". Tussen 8.00 en 17.00 uur. Halen op verzoek: 331724. Base- en Softbalclub Heiloo, parkeerterrein bij sporthal Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Maandag 6 januari Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en de volgende ochtend 7.30 lur. Vlle schooldagen (vanaf maandag 6 januari) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Geen papier bij de con tainer plaatsen tijdens de Kerstvakantie! Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens de schooluren. Alleen op werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij het clubge bouw, hoek Kerkelaan/Westerweg. Mits in plastic zakken: ook lompen. Halen op verzoek tijdelijk tel. 333760. Het is weer eens wat anders dan een Oldtimer of een Rolls Royce. Ruud Nanne en Corina de Boer stapten na hun huwelijksvoltrekking in de door Ruud eigenhandig opgeknapte NSU-zijspan. Natuurlijk gebeurde er wel meer dan op de foto's zichtbaar wordt. Wat dacht u bijvoorbeeld van het gemeentebesluit om in '86 kabeltelevisie aan te gaan leggen of van de grote verbouwing van De Ou de Pastorij, die in december is begonnen. Volledigheid is niet mogelijk. Wel krijgt u een aardig idee van wat er in de gemeenten Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef onder andere gebeurde. Wij bieden u die informatie. Dit jaar koppelen we er ook een vraag aan vast. Een prijsvraag zelfs. Wat weet u nog van TALLY HO JEUGD EN MUZIEK Op zondag 29 december om 15.00 uur speelt het Noordhollands jeugdorkest (NHJO) in Alkmaar. Het concert wordt gegeven in de grote zaal van de Vest. De zaal zal tijdens het concert gevuld zijn met klanken van: Scarlatti, Bartok, Mozart, Weill en Brahms. Het NHJO is een enthousiast amateur orkest dat bestaat uit 80 leden in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. We repeteren eens in de maand. In 1973 kreeg het toen 11 jaar oude orkest een nieuwe dirigent, Bram Hijmans, die tot op heden het orkest vol toewijding diri geert. Voor kinderen is de toegangsprijs 4,50 (ook voor houders van CJP- en 65 -kaarten). De normale prijs is 6,50. Lid Stichting Bontwaarborg BERGEN HOORN HEILOO |zö^> -4. o cc Q cc Q LLJ Lt_ 51 Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1