U Gerard van Velzen levert meubels op maat MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Oud papier acties in Heiiaa Bijlandere acties NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN GEMEENTEGIDS HEILOO 1986-1987 drukkerij uitkijkpost b.v. fifilLOo xoéo HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD B0LBL0EMEN TENTOONSTELLING simon peek juuuelier A.P.K. autokeuring BEL: 02205-1445 51e JAARGANG NO. 5 - 5 FEBRUARI 1986 in "De Schulp" te Egmond-Binnen do. 6 - vr. 7 - za. 8 zo. 9 februari met voorjaarsbeurs kiest op 19 maart fn nieuwe raad* kiest op 19 maart z*n nieuwe raad* kiest op 19 maart a*n nieuwe raad* stationsweg 85a Heiloo 072-335730 J De sterke schakel tussen burger en gemeentebestuur onafhankelijk van landelijke politiek. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. ^^Itenneiiierstraatwe^W OOK VOOR Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) 't Stet 4, 1921 BT Akersloot (02513-12671). Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Wij bieden de maand februari een zeer voordelige Permanent aan, van 79,50 voor 62,50 Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 GemeentelHeiloo In samenwerking met de uitgever van dit blad zal in juni 1986 een nieuwe editie van de gemeentegids verschijnen. Deze zal gratis huis-aan-huis in Heiloo worden verspreid in een oplage van 9.000 exemplaren. De gemeentegids 1986-1987 bevat ondermeer gegevens over onderwijs, sport, gezondheidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die in de gemeente gids 1983-1984 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeen tegids 1983-1984 voorkomen, niet meer juist zijn, dit schriftelijk of telefonisch (tel. 313145) op te geven. Schriftelijke opgave zenden aan: Gemeente Heiloo, afd. Alg. Zaken, Raadhuisweg 4, 1851 JA Heiloo. Meubels maken is een apart vak. Ge rard van Velzen is zo'n meubelmaker. Na een meubelmakersopleiding te heb ben gevolgd is hij bij verschillende be drijven in dienst geweest. Na dit ruim dertig jaar te hebben gedaan, kreeg hij tweeënhalf jaar geleden de kans om voor zichzelf te beginnen. Van Velzen:"Dit wilde ik altijd al en nu zich deze kans voordeed, heb ik deze natuurlijk met beide handen aangegre pen. Ik had goede adviseurs die finan cieel een goed plan in elkaar hebben ge zet. Ik heb deze zaak nu tweeëneenhalf jaar en ik kan zeggen, het loopt goed. Meestal komen er mensen die gehoord hadden dat ik meubels op maat lever". Dit wil zeggen ik maak meubels naar de smaak en stijl van de mensen die niet zo van de standaardmeubels houden en iets aparts willen hebben. Ook komt het voor dat ze een bijpassend meubelstuk bij hun al bestaande interieur willen hebben. Dit kan ik dan maken naar de juiste kleur en maat". Gerard van Velzen heeft een ruime werkplaats met machines die nodig zijn bij het maken van de meubels. Hoofd zakelijk runt hij de zaak alleen, maar in de weekenden willen zijn zoons vaak een helpende hand toesteken. "Hoofdzakelijk werk ik met eiken, maar de laatste tijd is er ook ontzettend veel vraag naar de moderne witte meu bels". Boven zijn werkplaats, die ge vestigd is op het industrieterrein aan de Nijverheidsweg 2C, bevindt zich een showroom waar verschillende eettafels en keukens te bewonderen zijn. Dus als u op zoek bent naar een apart meu belstuk, dat op maat gemaakt moet worden, kunt u terecht bij meubelmake rij Gerard van Velzen. DE POLITIEKE MACHINE GAAT WEER VOLOP DRAAIEN Op 19 maart worden in alle Nederlandse gemeentes raadsverkiezingen gehouden. De vertegenwoordigingen in de verschil lende gemeenteraden zullen dan weer in overeenstemming gebracht worden met de 'stem des volks'. De redactie van de Uitkijkpost zal volop aandacht besteden aan de verkiezingen in Heiloo, Limmen en Akersloot. Deze week wordt daarmee begonnen. Op de pagina's zes en zeven stellen de politieke partijen uit Heiloo en Limmen hun kan didaten voor een raadszetel voor. Vol gende week zijn de kandidaten uit Akersloot aan de beurt. Vanaf volgende week vertellen de par tijen hun kiezers ook meer over hun wensen voor de periode 1986-1990. Bo vendien verzorgt de redactie van de Uit kijkpost regelmatig artikelen over de politieke verschillen en overeen komsten. Maak deze week alvast kennis met de kandidaten. Zie pagina's zes en zeven. BELASTINGBILJETTEN De belastingdienst heeft de aangiftebil jetten voor de inkomstenbelasting weer verzonden. Over het algemeen kan voor wat betreft het E-biljet worden volstaan met de invulling van 4 pagina's met groene opdruk. Slechts in het geval, dat de gehuwde vrouw ook inkomen geniet, moet nog een gedeelte met grijze op druk worden ingevuld. Belastingplichti gen, die niet kunnen volstaan met het indienen van een E-biljet kunnen bij de inspecteur een A-biljet aanvragen. Vragen bij het invullen van uw aangifte biljet Goede raad is binnen handbe reik. Er is om het u gemakkelijk te ma ken: de belastingtelefoon. Dat betekent: één nummer voor het hele land dat u gratis kunt draaien. U kunt daar uitslui tend vragen stellen over het aangiftebil jet 1985. Dus niet over belastingzaken in het algemeen. U kunt bellen 06-0543, op werkdagen tussen 8 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Voor het verkrij gen van adviezen en inlichtingen zal men u tevens op de inspectie aan de Ro- bonsbosweg 1 graag ontvangen. Uiter aard staat men u ook telefonisch welwil lend te woord. Komt u er, na bestudering van de toe lichting, toch niet uit, dan bestaat de mogelijkheid dat de belastingambtena ren de aangifte vanaf 7 februari voor u invullen. Dit laatste geldt echter alleen voor het E- en het T-biljet. Wilt u lang durig wachten voorkomen dan kunt u het beste even een telefonische afspraak maken. De inspectie is bereikbaar onder nummer 072-145330. Op toestel 393 en 542 legt men uw afspraak vast. HH GEVONDEN VOORWERPEN Periode 13 januari t/m 1 februari. Goe deren afhalen op woensdag- en zater dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 2 bruine wanten, 1 rode want, 1 opel- sleutel, 1 schakelarmbandje, 3 sleutels aan ring, 1 wielsierdop, 1 bruine porte monnee met geldsinhoud, 2 zwarte handschoenen, 1 goudfazant, 1 bank biljet, 1 wit gouden ring, 1 sleutel aan ring, 1 oud model sleutel, 1 zwarte kater (dood), 1 goudfazant, 4 sleutels in blau we etui, 1 bruine portemonnee met geld sinhoud, sleutels aan hanger, 1 goud kleurig dameshorloge, 1 fietssleutel met ring, 1 bruine dameshandschoen, 1 wol len sjaal, 1 plastic paraplu, 1 gouden schakelarmband, 1 lips-sleutel aan la bel, 1 rechter leren dameshandschoen, 1 binnenband van fiets, 1 gouden han goorbei, 1 kinderhorloge, 1 donker blauwe regenbroek. ANTIEKADE IN DE VEILINGHAL TE ALKMAAR Ook deze maal wordt in hartje winter de inmiddels welbekende Antiekade ge houden en dit alweer voor de zeventien de maal.. beurs vindt plaats in de Veilirighal (Industrieterrein "Overdie") op 7, 8 en 9 februari. De openingstijden zijn: vrijdag 7 februari van 19.00-22.00 uur, zaterdag 8 en zondag 9 februari van 11.00-18.00 uur. Begonnen als een evenement van de 8 oktober-viering, wordt deze beurs de laatste jaren twee keer per jaar gehou den. Het is altijd weer verheugend te kunnen konstateren dat de Antiekade duidelijk in een behoefte voldoet en de beurs is dan ook uitgegroeid tot de meest bekende en grootste antiekbeurs van Noord-Holland. Het is voor de organisatoren zeer ver heugend te kunnen konstateren, dat ook deze maal ca. 45 antiquairs weer op de Antiekade staan met een zeer geva rieerd aanbod. Een greep hieruit: de meubelstands met antiek uit o.a. Hol land, Frankrijk, Engeland. Er is een speciale klokkenstand. Gebruiks- en siervoorwerpen van aardewerk en por- celein, glas en kristal, zilveren thee- en koffieserviezen, prachtige sieraden van zilver en goud met de mooiste stenen, oud speelgoed, oude poppen met daar bij behorende garderobes, eveneens een stand met aziatische kunt met o.a. brons, cloisonnê en ivoren netsukés. Het Asser Munten Museum is voor de le maal op de Antiekade.De direkteur, de Heer Palmbergen, heeft voor verza melaars van postzegels en munten een uitgebreide sortering. Eveneens kunt u uw munten door hem laten taxeren. Wij hopen, dat al het bovengenoemde voldoende zal zijn, weer veel oude en nieuwe bezoekers op deze 17e Antieka de te mogen begroeten en wij zijn ervan verzekerd, dat ook deze beurs weer suc cesvol zal verlopen. Bij aanschaf van een artikel van 200,— of meer wordt op verzoek van de koper door de antiquair een garantiecertifi caat verstrekt. Indien het artikel later niet aan de omschrijving, zoals vermeld op het certificaat voldoet, dan is de ver koper verplicht het geleverde artikel te rug tnemen en het volle bedrag te resti tueren. De Antiekade deelnemers bezor gen omvangrijke stukken gratis thuis binnen een straal van 25 km. Voor zelf- halers zijn zij vaak bereid korting te verlenen. Voor al uw zuivelprodukten wn fP O Zuivelfabriek ,,©e Vereeniging" Dusseldorperweg 40 Limmen dagelijks geopend. Donderdag 7 februari. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 8 februari. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis aan huisactie "Plan Zuid". Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg vóór 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: tijdelijk 333760. Tel 330234 bellen vóór vrijdag 12.00 uur. Zaterdag 8 februari. Vondelschool (bovenbouw), Breedelaan 6. Tussen 10.00 en 12.00 uur. J.P. Hase- broekschool, Sluijsweg 9. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Maria Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30 en 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis- aan huis-actie tussen Pastoor van Muijenweg-Ewisweg-het Zevenhuizen-Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg. Vóór 9.30 uur. Sportvereniging H.S.V. parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 10.00 en 14.00 uur. Atletiekvereniging "Trias", kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. zoek: tijdelijk 333760. tel. 330234 bellen vóór vrijdag 12.00 uur. Hockeyvereniging "De Terriërs", kantine op sportcomplex "Het Vennewater", elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 en 22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (alleen school/werkdagen). De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens schooluren. Ook lompen. De Zes kant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Géén papier bij de container plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Muziekvereniging "Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens schooluren. Alle dagen. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubgebouw hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op ver zoek: tijdelijk 333760. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. WELKE NAAM KRIJGT HET JONGERENWERK Een groep mensen, die samen, iets on dernemen, wil zich graag onderscheiden van andere groepen. Natuurlijk door de dingen, die je doet, maar dat is voor de buitenwacht niet altijd even duidelijk. Het is makkelijker om een naam te be denken: anders dan anderen en toch makkelijk herkenbaar. Dat idee van Carola Zwartjes, de Hei- looër jongerenwerkster, resulteerde in een prijsvraag onder jongeren van 12 tot 18 jaar. Allerlei suggesties werden gedaan. Van Jongerenvereniging JV'86 totAanstaande zondag, wanneer er weer een disco-feest in de grote zaal van het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg wordt gehouden, wordt de naam bekend gemaakt. De heer Schou ten, die op het gemeentehuis de belan gen voor jongeren bewaakt, zal om vier uur de naam openbaar maken en de be denker ervan belonen. Overigens, de disco-middag begint om drie uur 's middags en duurt tot een uur of zeven. Er is tevens een verloting en er zijn prijzen voor de leukst verklede be zoekers. Verder zijn jongeren van 12 tot 18 jaar natuurlijk weer welkom in het aanloopcafé, dat op donderdag en vrij dag in het Bruno-gebouw wordt gehou den. Je kan deelnemen aan een sportac tiviteit, naar een videoband kijken of naar muziek luisteren of gewoon een praatje maken. FNV BELASTINGHULP Vanaf begin maart kunnen FN V-leden weer profiteren van de FNV- belastinghulp. Zij worden gratis gehol pen bij het invullen van hun aangiftebil jet inkomstenbelasting. De FNV geeft haar leden al jaren de mogelijkheid de kosten van betaalde hulp uit te sparen. Verspreid over het hele land staat er ieder jaar een corps van ruim 4500 speciaal opgeleide kader leden klaar om andere FNV-leden met de belastingen te helpen. Dit jaar wordt een nog grotere drukte verwacht, want de FN V-belastinghulp heeft in de loop der jaren een uitsteken de naam opgebouwd. Ook bij de be lastingdiensten zélf, waar men graag ge bruik maakt van de inzichten en erva ringen van het FNV-corps. De FNV-leden in Heiloo en Limmen die van deze service gebruik willen maken, kunnen zich voor het maken van een af spraak telefonisch melden op donder dag 27 februari, tussen 19.00-21.00 uur of op dinsdag 4 maart tussen 14.00-16.00 uur bij mevr. Schouten, tel.: 072-332683. RONDKOMEN MET INKOMEN Het Buro Algemeen Maatschappelijk Werk (STAMA) te Heiloo houdt op dinsdag 18 februari 's avonds van 20.00-22.00 uur een informatieavond over rondkomen met inkomen. Veel huishoudens worden in deze tijd getrof fen door inkomensvermindering. Op deze avond gaan wij u een aantal hand vaten aanreiken waar u in eigen omge ving verder mee kunt. Het eerste gedeelte van de avond zal besteed worden aan het budgetteren (zicht krijgen op inkomsten - en uitga ven patroon). Daarna zal een deskundi ge op het gebied van sociale verzeke ringen/belastingen informatie geven. Tijdens het laatste gedeelte van de avond kunt u met eventuele persoonlij ke vragen terecht bij de verschillende mensen. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft, is van harte welkom. Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden. Adres: Algemeen Maatschappelijk Werk (STAMA) te Heiloo: Kenne- merstraatweg 382, tel. 330984 of 110804. Spreekuren maandag, woens dag en vrijdag van 9.00-10.00 uur. RED PALULU IN DE BUK In navolging van het na een wat trage start'inmiddels redelijk succesvolle har- drockcafé, organiseert de Buk nu het hardcorecafé. Komende vrijdag zal er cow-puuk, new-wave, afrowave, reg- gea, hardcore, speedcore, chickenpuuk en vegetablebeat door het café schallen. Dit alles onder de bezielende leiding van Hans v.d. Berg. AU je zelf nog een te gekke plaat bezit moet je hem maar meenemen. De aanvang is om 9 uur. Op zaterdagavond kun je bij de Buk te recht als je van stevig swingen houdt. De formatie Red Palulu zal die avond een wervelende swingende avond ver zorgen. Red Palulu is een 9-mans for matie met surinaams/afrikaanse invloe den die juist op het podium goed tot zijn recht komt. De band rust sterk op hun ritmesektie die naast de sax, bon go's, conga's, mambo's en wat al niet meer bevat. Een heus 3-koppig achter grondkoortje een een leadzangeres, Do- ris geheten, completeren de band. Lief hebbers weten genoeg en nemen een ex tra shirt mee. De aanvang is om 10 uur. JAARVERGADERING VOLKSMUZIEKSCHOOL Deze vergadering werd muzikaal inge leid met koorzang o.l.v. Cas Himmel- reich. Dit koor bestaat uit zo'n 30 men sen en werd verleden jaar maart opge richt. In september begon men serieus te studeren en het klonk, met een dirigent die maar één arm tot zijn beschikking had (de andere was gebroken), heel aar dig. Vooral de Engels liedjes klonken erg leuk. Geef Max de zak. Depot voor gedragen kleding, huishoudtextiel etc. tb.v. de Max Tailleurstichting voor uitzending van reumapatiënten. Mevr. W. Smit-van Zeeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel 072-331763. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Toen werd overgegaan tot de vergade ring, die werd voorgezeten door de heer Jaspers. In het bestuur vond een wisse ling plaats, mevr. den Brandt werd ver vangen door mevr. de Bruyn-IJssennagger. De kijk op de toekomst van de Volksmuziekschool, VMS, is optimisti scher geworden, het leerlingenaantal is gestabiliseerd, de school leeft en heeft duidelijk een funktie. De speelavonden zullen niet meer op een vaste avond worden gehouden, de belangstelling hiervoor is echter wel groeiende. De direkteur, de heer J. v. 't Hof, sprak ook zijn vreugde uit over het feit dat het aantal leerlingen stabiel bleef, voor saxoffon en slagwerk is zelfs een wacht lijst. Ook het ensemble spelen onder gaat een bloeiende tijd, is goed bezet en men geeft zo'n 14 uur ensemble les en dat is erg veel. Er bestaan zelfs plannen om een koperblaas-ensemble op te richten. Wie zin heeft om aan de VMS les te ne men, kan best eerst een proefles krijgen. Dit geldt voor jong en oud. Het is ook hier duidelijk dat het aantal kinderen minder wordt, om de doodeenvoudige reden dat ze, er niet zijn, maar het aan tal volwassenen neemt sterk toe. Mevr. Tieman, is de nieuwe docente harp geworden. Vanwege de vele koffieconcerten zal dit jaar geen samenspelweek gehouden worden. De heer van 't Hof hoopt nog een "opfrissings-cursus" voor HaFa- muzikanten te organiseren. Ook met de bibliotheek loopt het goed. Er wordt voor de aanschaf van muziek eerst overleg gepleegd. Ook heeft de VMS zelf een eigen bibliotheek. De pen ningmeester, de heer v. Kempen, deed een voorstel voor het ensemble en sa menspel een Bas-tuba en een harp aan te schaffen. Hiermee ging men akkoord. OUDEREN DOEN MEE OOK IN DE POLITIEK Zo u weet is er op woensdag 19 maart Gemeenetraadsverkiezing. Nu willen de beide bonden van Ou deren en de Stichting Ouderenwerk Heiloo een politieke forum- dis cussie organiseren, op donderdag 6 maart om 14.00 uur in het Tref punt, Hoog en Laag 7a. Aan alle politieke partijen in Heiloo is een uitnodiging gestuurd, om hieraan hun medewerking te willen geven. Wij als ouderen willen graag weten wat zij voor ons in petto hebben, om eventueel een woordje mee te kunnen spreken in voor ons Oude ren belangrijke zaken. Bovendien willen wij wel vertellen wat wij als Ouderen van hen verwachten. Er zijn al wel commissies waar Oude ren inzitten, maar het kan altijd nog beter. Als wij op 19 maart onze stem gaan uitbrengen, willen wij graag weten waarvoor en aan wie, ja toch Aan de heer C. Egas, die heel wat van het Ouderenwerk weet, is ge vraagd om dit forum te willen lei den. Ouderen let op uw zaak, houdt u dus donderdagmiddag 6 maart vrij. Het is voor uw aller belang te weten wat er voor ons gedaan kan worden door de nieuw te kiezen gemeenteraad. Mocht u slecht ter been zijn en toch graag willen komen, dan is er tegen geringe vergoeding vrijwilligers ver voer beschikbaar. U kan dan de vol gende nummers bellen: 333097 of b.g.g. 331297. ZO SCHAAKTE OPPOSITIE De tweede helft van de competitie van schaakclub Oppositie bracht weer veel vechtschaak op de borden. Zo was Avis bezig te verliezen tegen Reyersen van Buuren na een fout, maar won uiteinde lijk toch nog. De Jong boekte zijn eerste overwinning in de A-poule, evenals Lig- thart, en Alleman verloor na zijn degra datie voor de eerste keer. Uitslagen van ronde 18: K. Jongkind-M. van Bentum 1-0, G. Heeringa-H. Kracht afg. H. Reyersen v. Buuren-P. Avis 0-1, J. Wagenaar-H. Reyersen v. Buuren rem. L. Landzaat- W. Ligthart afg. D. de Jager-L. van Hoek 0-1, W. Ligthart-H. Maas 1-0, H. Maas-J. Bosman afg. J. Ebregt-A. Koe man 0-1, J. de Jong-W. Bos 1-0, C. Brink-J. Alleman 1-0, G. Hafkamp-P. v.d. Werff 0-1, J. Werksman-T. Ruiter rem., P. Ooyevaar-J. de Vries 1-0, O. Koenders-R. Sauer 0-1, A. Creutzberg- L. Obdam rem., F. Beyers-J. Vellema 1-0, I. Oudeboon-W. van Bakel 0-1, H. Horninge-J. v.d. Bogaerde 0-1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1