cy Oud pap/er act/es in Heiho Bijzondere acties Nieuw aanzien voor Bons schoenen BV Stem 33 O liistl NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN CDA-NIEUWS ê&cwMwUb PvdA Lijst 4 STAATSLOTERIJ GEMEENTEGIDS HEILOO 1986-1987 drukkerij uitkijkpost b.v. w A.P.K. BEL: Gerrit-Jan Wolffensperger D'66 wethouder in Amsterdam A. G. v. d. Nagel Dierenleed in plan Oost AUTOKEURING 02205-1445 51e JAARGANG NO. 8-26 FEBRUARI 1986 WÊBttmm fÉÉii Ans Willemse-van der Ploeg C.D.A. - LIJST 2 Ook in de gemeenteraad van Heiloo moet je kleur bekennen. spreekt 4 maart in Heiloo 20.00 uur, Het Open Huis, winkelhof 't Loo, Heiloo, DEMOCRATEN De sterke schakel tussen burger en gemeentebestuur onafhankelijk van landelijke politiek. LIJST 3 Nieuwe loten verkrijgbaar vanaf maandag 3 maart. VOOR Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) 't Stet 4, 1921 BT Akersloot (02513-12671). Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Dank zij de inzet van het C.D.A. kreeg het vrijwilligers werk méér vorm en inhoud. Dank zij de inzet van het C.D.A. kon de wereldwinkel worden geopend. STEMMEN OP HET C.D.A. IS MEER DAN DE MOEITE WAARD. Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 Wij bieden de maand februari een zeer voordelige Permanent aanvan f 79,50 voor f 62,50 Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 toegang vrij. Zie ook verkiezingspagina. ji .Jl DhDKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Donderdag 27 februari Vondelschool, (onderbouw) Slimpad 16. Tussen 8.00 - 16.00 uur; De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag tot en met maandag Hockeyvereniging ,,De Terriërs", kantine op sportcomplex „Het Vennewater", elke zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 - 22.00 uur. Zaterdag 1 maart Base- en Softballclub Heiloo", parkeerterrein bij sporthal ,,Het Vennewater", gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: tel. 072-129258. St. Radboudschool, parkeerplaats nabij voormalige Adelbertschool, Bergeon- straat 22, tussen 10.00 - 12.00 uur. St. Benedictusschool, J. P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 - 12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijden kan oud papier worden gebracht. Ook lompen. Halen op verzoek: tel. 072-331857. Handbalvereniging Foresters", parkeerterrein Laan van Muijs, ,,Egelshoek". Tussen 8.00 - 17.00 uur. Halen op verzoek, tel. 072-331724. Atletiekvereniging Trias", kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Maandag 3 maart Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en volgende ochtend 7.30 uur. Alle schooldagen De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Geen papier bij de container plaatsen tijdens vakanties en weekends. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens schooluren. Alle werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 Halen op verzoek: tel. 072 - 332336. Alle dagen CL Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewis- laan. Scouting Nederland, Victoriegroep AlkmaanHeiloo, container nabij clubgebouw hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op ver zoek, tel. 072-330234, bellen voor vrijdag 12.00 uur. Op deze fotoop de rand van sneeuw en ijséén van de vele die ren, die het loodje moesten leggen door de strenge vorst. Weliswaar heeft de Dierenbescherming ook dit jaar een aantal plekken in Heiloo, wqgr met de regelmaat van de klok voedsel wordt gestrooid, maar des ondanks sterven veel dieren van honger en koude. De Dierenbe scherming vraagt daarom ook uw hulp en medewerking om in deze barre tijden de dieren niet te verge ten. Dat kan door het strooien van voedsel, waarover elders in deze Uitkijkpost meer informatie. Men kan ook het werk van de Dierenbe scherming steunen, door een gift over te maken op gironummer 26.92.510, ten name van Dierenbe scherming Castricum e.oRavel- laan 8 te Castricum onder vermel ding van ywintervoedering\ Men zat u zeer dankbaar zijn! Geef Max De Zak (Max Tailleur Stichting). Voor uitzending van reumapatiënten. Depot voor gedragen kleding, huishoudtex- tiel, etc. Mevr. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo. tel. 072-331763. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Gemeentel Heiloo In samenwerking met de uitgever van dit blad zal in juni 1986 een nieuwe editie van de gemeentegids verschijnen. Deze zal gratis huis-aan-huis in Heiloo worden verspreid in een oplage van 9.000 exemplaren. De gemeentegids 1986-1987 bevat ondermeer gegevens over onderwijs, sport, gezondheidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die in de gemeente gids 1983-1984 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeen tegids 1983-1984 voorkomen, niet meer juist zijn, dit schriftelijk of telefonisch (tel. 313145) op te geven. Schriftelijke opgave zenden aan: Gemeente Heiloo, afd. Alg. Zaken, Raadhuisweg 4, 1851 JA Heiloo. AQUARELLEN IN OPEN HUIS Tot 23 maart zijn in het Open Huis werkstukken te zien, gemaakt door deelnemers aan de aquarelcursus, geor ganiseerd door het Nivon Met deze cursus wordt jaarlijks in september be gonnen, omvat 10 lessen (eens per 14 dagen op maandagavond). De deelne mers zijn voor 't merendeel gestart met de beginnerscursus (ook 10 lessen). In de praktijk blijkt dat 10 lessen tocht te weinig is, om goed uit de voeten te kun nen met deze techniek. De vervolgcur sus biedt dan de mogelijkheid om nog wat meer vaardigheid te krijgen. Dat dat inderdaad het geval is kunt u de ko mende weken zien aan de wanden van de foyer van het Open Huis. KAPELBOS O.L. VROUW TER NOOD Iedereen in de wijde omgeving kent de Kapel van O.L. Vrouw ter Nood. Ook geliefd is het Kapelbos of park rondom de Genadekapel: het is een plaats van rust en stilte waar veel mensen van pro fiteren voor een wandeling over „gehei ligde" paden. Een groep vrijwilligers is van plan het bos nog aantrekkelijker te maken: de vijver is reeds uitgebaggerd en de Kalva- rieberg wordt ook onder handen geno men. Rond de vijver wordt een mooie talud, struiken aangebracht. De keien die eertijds van over de grensen werden aangevoerd, komen ook weer op hun plaats en worden stevig vast gemetseld. Jammer genoeg is het bos de laatste ja ren een plek geworden waar men ook zijn hond uitlaat, soms komen ze van verre met een auto en 2 of 3 honden te gelijk: overal vindt je uitwerpselen, ze graven en wroeten. Dit kan niet langer. Daarom verzoekt de groep vrijwilligers geen honden meer in het bos toe te la ten. Hondenbezitters worden dan ook dringend verzocht elders een uitlaat- plaats te vinden. Er worden ook meer vrijwilligers ge vraagd om een handje te helpen, metter daad of met ideeën. Dan gaan we met z'n allen er iets heel moois van maken. Tevens kan men voor een gunstig prijsje openhaard hout verkrijgen. Kontakt- persoon: de heer Jan Swart, Kapellaan 3a, Heiloo, tel. 02205-1477. Werd 2 jaar geleden het interieur totaal vernieuwd, nu was de buitenkant aan de beurt. De wat smalle entree werd ver vangen door een grote glazen pui, die een een wat uitnodigender indruk maakt. Dat de heer Bons ook buiten schoenen zeer smaakvolle ideeën heeft, mag blijken uit de tableaux in de etala ge, de rekken en de pui, die alle door hem zelf ontworpen zijn. De kleurige voorjaars- en zomerschoenen komen hier optimaal tot hun recht. De fleurige zomerkleding en tassen zijn in kleur al lemaal op elkaar afgestemd. Veel gekleurde schoenen voor het ko mende seizoen, een mooie blauwe kleur, geel, groen, zwart en wit, maar ook combinatie's van twee kleuren, wat vooral in de gevlochten schoenen tot he le leuke resultaten leidt. Combinatie's die in de kleding, jasjes,'bloeses, rokken en pantalons terugkomen en dan ook bij elkaar passen evenals de leuke sorte ring tassen. De hoge hak begint voor zichtig aan weer wat terrein te winnen, maar door het gemak van de platte hak zal dit wel erg langzaam gaan. Bons verkoopt nu ook schoenen voor dames van het merk van Bommel, hier- INENTINGEN Op woensdag, 5 maart zullen de kin deren, geboren in 1982 (kleuters) worden ingeënt tegen DTP. De in enting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereniging, Holleweg 94. De betreffende oproepen worden de ze week verzonden. Men wordt ver zocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent ten onrecht voor uw kind geen oproepingskaart te hebben ontvangen, wordt u verzocht de afdeling bevolking ter secretarie, tel. 31 31 00, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoe ken wij u met nadruk alle inentings bescheiden mee te nemen. in zijn ook wijdte maten te verkrijgen, daar de schoen ook hoger om de voet sluit, valt dit niet op en er is keus uit ve le leuke, vlotte modellen. Ook herenschoenen zijn er van dit merk. Voor de echte wandelaars onder u heeft Bons een prachtige serie in huis van het merk Waldlaüfer. Jeugdige en vlotte modellen, die als een handschoen om u voet glijden en in moderne kleuren. Voor de heren komt er ook iets meer kleur in de schoenen, naast het ver trouwde bruin en zwart is er nu ook veel donkerblauw en grijs in klassieke mo dellen en lovers, heel modisch en toch zeer manlijk is het model met een klep en eeri klein riempje. Wie de rest van dit jaar probleemloos voort wil schrijden, moet maar eens bij Bons schoenen BV in de Winkelhof 't Loo binnen lopen! BELASTINGDIENST HELPT MET INVULLEN AANGIFTE Vrijdag 7 maart houdt de belasting dienst vanaf één uur een spreekuur in het Trefpunt, Westerweg 294 te FJeiloo. Op dit spreekuur zullen ambtenaren van de belastingdienst U behulpzaam zijn bij het invullen van uw aangifte-formulier loonbe lasting. U dient hiervoor wél een te lefonische afspraak te maken: 072-145330 en vragen naar toestel 393. Vóór het juist invullen van het for mulier is het nodig dat U schriftelij ke stukken meeneemt, waaruit uw inkomsten of uitgaven blijken. Dat kunnen zijn: jaaropgave van werk gever of uitkeringsinstantie, huur subsidie, spaarbankboekje, ziekte kosten enz. Het spreekuur is bedoeld voor die genen die niet op eigen gelegenheid naar het kantoor van de belasting dienst in Alkmaar (Robonsbosweg 1) kunnen. RAAD VERGADERT VOOR HET LAATST VOOR DE VERKIEZINGEN OP 19 MAART De verkiezingstijd is inmiddels aan gebroken. Ook in de Uitkijkpost kunt u daarvan op uitgebreide schaal ge tuige van zijn. De leden van de ge meenteraad weten natuurlijk maar al te goed, dat er in de laatste weken voor de verkiezingen op 19 maart geen blunders gemaakt of verkeerde besluiten op essentiële punten geno men mogen worden. Of het helemaal toeval is, laten we hier in het midden, maar de agenda van de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen laat maar weinig punten zien, waarover politieke twist zou kunnen ontstaan. Morgenavond, donderdag 27 februari, komt de Hei- looër raad om 20.00 uur in het gemeen te huis onder andere bijeen voor en kele verkeersmaatregelen, de ver lenging van de grondprijzen in Bos wijk en Boekenstein en kredieten voor de reconstructie van een paar speel terreinen. Enige reden voor discussie kan zijn het beroepschrift van een tweetal inwoners van onze gemeente tegen het besluit van het college om de vergunning voor de bouw van een dakkapel op de woningen in Baeten- burg te verlenen. Naar aanleiding van een eerdere weigering werden de plaatsgenoten gehoord in de commis sie voor Ruimtelijke Ordening. De leden daarvan hadden moeite met de door de Welstandscommissie ont raden vergunning. Besloten werd der halve advies te vragen bij de pro vinciale Noordhollandse Welstands commissie. Deze heeft inmiddels ook een negatief advies gegeven. Op grond van deze beide adviezen in negatieve zin stelt het college voor de vergunningen niet te verlenen en het beroep van de twee kandidaat-bouwers ongegrond te verklaren. Raadsvergaderingen zijn openbaar. Een ieder die zich geroepen voelt de bespreking uit belangstelling en/of betrokkenheid bij te wonen, kan dat zonder méér doen. Het is ook moge lijk van te voren de stukken in te zien. Daarvoor kan men tijdens kantoor uren terecht op de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis en tijdens de openingsuren in de leeszalen van de openbare bibliotheek. GEMEENTERAAD^ VERKIEZINGEN Ouderen doen mee Op donderdag 6 maart om 14.00 uur organiseren de Katholieke Bond voor Ouderen en de Algemene Bond voor Ouderen te Heiloo in sa menwerking met de Stichting Oude renwerk Heiloo in 't Trefpunt, Westerweg 294 een forumdiscussie met de plaatselijke politieke partij en in verband met de gemeente raadsverkiezingen op 19 maart. Vertegenwoordigers van deze par tijen krijgen de gelegenheid hun partijprogramma te verduidelijken, waarbij met name onderwerpen aan de orde zullen komen die voor ou deren van belang zijn. Het forum zal worden voorgezeten door de heer C. Egas, oud-staatssecretaris CRM. AVVAWAVAVAWAV Als Hëiiooïïlief is!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1