NIEUW IN HEILOO^ ■GEORGES PICAUD WEINIG VERSCHUIVINGEN IN HEILOOËR RAAD Fiorucci A.P.K. BEL: NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN CDA-NIEUWS CCVIV4L I 022 Goede ronde van Falkland met 'De Wonderfiets' voor de jeugd Voorjaarsconcert Eensgezindheid Paaspuzzeltocht Stationscentrum exclusieve breigarens van MAN SHOES BCUTIQUI AUTOKEURING 02205-1445 Naaldsierkunst MARIANNE Huis verkopen? BUGATTI MONTE CARLO (bonneterie) NIK BOLL (kolberts) CARLO COLÜCCI (bonneterie) KING LACOSTE (bonneterie) WILSON GLENNY (kostuums) WER TH ER (regencoats) Mogen wij op 21 mei opnieuw op u rekenen? QQ simon peek juujelier makelaardij assurantiën - waning 5 VOOR wwvvwv DANK VOOR DE ZEVEN V.V.D.—-ZETELS Ans Wiltemse-van der Ploeg CDA KIEZERS Hartelijk dank voor uw stem. CDA 51 e JAARGANG NO. 12 - 26 MAART 1986 Kies voor de beste verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huis, thuis! Stationsweg 61 Heiloo maandag gesloten vrijdag koopavond ^^Heerenweg20^HeilooJte^3562CL Gespannen gezichten en een drukte van belang rond het uitslagenbord in het Open Huis tijdens de avond na de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. voor w^goed stationsweg 85a Heiloo De PvdA bedankt u voor uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 De uitslagen op een rijtje: Partij stemmen '82 perc.'82 zetels '82 stemmen '86 perc.'86 zetels '86 VVD 3831 33,1 7 4049 31,7 7 CDA 3226 27,9 5 3405 26,7 5 Heiloo 2000 1620 14,0 3 1895 14,9 3 PvdA 1568 13,5 2 - 2158 16,9 3 Links Heiloo 745 6,4 1 739 5,8 1 D'66 591 5,1 1 506 4,0 WAViVAV.WAVAV VAVAVAV De V.V.D.-Heiloo dankt allen, die woensdag ter stembus gin gen en in het bijzonder die dorpsgenoten, die hun stem ga ven aan Lijst 1zodat de V.V.D. met zeven zetels de grootste fractie in de gemeenteraad van Heiloo bleef! L id Stichting Bontwaarborg Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) 't Stet 4, 1921 BT Akersloot (02513-12671). Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! (regencoats) MONELL O (bonneterie) MILL (kostuums/kolberts) MELKA (totaal collectie) WIL VORST (kostuums/kolberts) Geef kinderen een stel boeven, een "goede" jongen, een toverfee en een politieman, en succes is verzekerd. Dit bleek weer duidelijk met de voor stellingen van ,,de Wonderfiets", waar Falkland het afgelopen weekeinde drie voorstellingen van gaf in theater de Beun en alle drie de keren een volle bak. Een leuk stuk, waar de jeugd (en niet al leen zij) zich uitstekend mee amuseerde. Een wonderfiets die vanzelf rijdt als je wat tegen hem zegt en die je elke over winning bezorgt. Dat willen een stel luie boeven ook wel, omdat zij er veel geld mee kunnen verdienen en ze een hekel hebben aan werken. De fietsen worden verwisseld, de politieman gevangen ge nomen, kortom verwarring alom. Maar aan het slot komt alles gelukkig weer goed. Wilt u soms weten waar die won- derfietsen te koop zijn, ga dan maar even bij Boersen op de Stationsweg kijken. Dick Bais, Annie Gilles, Mike Kuyt, Els Koeveots, Puck Koomen, Nelly de Boer, Martien Ulder, Marianne Lampe met nog een heel stel feestgangers speel den vlot en zeker, onder de regie van Martin Affourtit. Ook de decors waren erg leuk. De enthousiaste reakties van de kinderen maakt in feite elk commen taar overbodig. Aiicwcut (shirts) BERGEN HOORN HEILOO Ook maandagmiddag geopend. Wie met de Paasdagen door het Station scentrum loopt kan dit doen in de vorm van een puzzeltocht in de ruimste zin van het woord. Er is, buiten de puzzeltocht, nog een re bus en een quiz in verwerkt. Er moeten ook allerlei opdrachten vervuld worden. Dus een leuk werkje waar bovendien een stel prachtige prijzen mee te verdie nen zijn met als grandioze hoofdprijs een ring van Simon Peek t.w.v. 400,-. Formulieren zitten deze week bij de Uit kijkpost in. Deze moeten voor 6 april in geleverd worden bij Rozing meubelzaak aan de Westerweg. Kijk goed, overweeg kritisch want er zitten een paar addert jes onder het gras. De gemeenteraadsverkiezingen, die vo rige week woensdag werden gehouden, hebben in Heiloo geep grote verschui vingen teweeggebracht. Wat betreft de verdeling van de negentien zetels is er maar één winnaar en één verliezer: de Partij van de Arbeid krijgt er een zetel bij en D'66 raakt haar ene zetel kwijt. De vier overige partijen, VVD, CDA, Heiloo 2000 en Links Heiloo, blijven met evenveel raadsleden vertegenwoor digd. Worden de uitslagen in Heiloo vergele ken met de landelijke tendenzen, dan is er toch wel meer aan de hand. Verloor de VVD gemiddeld flink wat procenten, in Heiloo bleef de schade beperkt. Ster ker nog: de VVD blijft met zeven raadsleden royaal de grootste partij in Heiloo. De in 1982 geboekte winst, toen de partij het CDA in grootte passeerde, werd behouden. De zeven raadsleden voor de VVD zijn: J. J. Dekker, J. Wuijster-Schuddeboom, J. M. Cahn- Vogel, J. Roelofs, H. M. Post, J. E. A. M. Coebergh en E. Jonker. In den lande genoot het CDA eén ople ving wat betreft het aantal stemmen. In Heiloo werden ook meer stemmen ge haald, maar door de grotere opkomst (nu 81,2%, tegen 77,4% vier jaar gele den) ging het CDA in percentage iets te rug: van 27,9 naar 26,7. Dat was overigens ook bij de VVD het geval: van 33,1 naar 31,7. De uitslag in Heiloo leverde het CDA opnieuw vijf raadszetels op, die bezet zullen worden door A. A. M. Willemse-van der Ploeg, J. Pieters, J. H. Veeninga, W. M. Swart en J. A. M. de Witte. Een geringe stijging, van 14,0 naar 14,9%, was er voor de plaatselijke be langenpartij Heiloo 2000. De partij blijft daarmee op drie zetels staan. De derde zetel werd, evenals de zevende van de VVD, op reststemmen verkre gen. Een greep naar de macht, zoals van Stadsbelangen in Alkmaar, heeft Hei loo 2000 niet kunnen doen. En hoewel men gegokt had op een vierde zetel, men was toch tevreden met het behaalde resultaat. De Heiloo 2000-raadsleden in de komende periode zijn A. J. M. ten Hoope, M. B. van Gelder-Kop en J. H. Zandbergen. Zoals gezegd, alleen de PvdA boekte ze telwinst in Heiloo. Niet geheel onver wacht natuurlijk, wanneer de landelijke stijging wordt bekeken. De PvdA haal de ruim het benodigde aantal stemmen voor drie zetels en passeerde Heiloo 2000, dat bij de verkiezingen in '82 een beter resultaat boekte. De PvdA-groei was ruim drie procent, van 13,5 naar 16,9. In de raad wordt de Partij van de Arbeid in de periode '86-'90 vertegen woordigd door J. Borsjes, T. A. Adema en J. W. van Baarle. Links Heilooënaar G. Helder boekte met zijn partij ongeveer een gelijk resul taat als vier jaar geleden. Weliswaar daalde het percentage van de stemmen van 6,4 naar 5,8, maar het was genoeg om de ene raadszetel te behouden. G. Helder vormt in de nieuwe raad de enige eenmansfractie. D'66 verloor namelijk haar zetel. De teruggang van 5,1 naar 4,0 procent van de uitgebrachte stem men was teveel om in de raad vertegen woordigd te blijven. Na vele jaren raadslidmaatschap zal Ali-Schuurman- de Haan de gemeentelijke politiek op een andere wijze moeten volgen. Plan nen in die richting zijn er zeker, gelet op de publicatie van D'66 elders in deze Uitkijkpost. BIOLOGISCHE KOFFIE UIT MEXICO Op de landengte van Tehuantepec, in de deelstaat Oaxaca, telen Indianen op kleine bedrijven koffiebonen, zonder gebruik van kunstmest en bestrij dingsmiddelen. Op de grote plantages is men daar bepaald niet vies van. Gevolg: verarming van de grond en erosie. S.O.S. wereldhandel importeert deze bonen via de kleine koffiebrander Si mon Levelt in Amsterdam. De Indiaan se boeren krijgen 10% extra voor deze "Café Organico", zodat zij hun biolo gische teelt kunnen handhaven en uitbouwen. Milieubewuste consumenten kunnen de ze koffie kopen in de wereldwinkel aan de Stationsweg. Openingstijden: dins dag tot en met vrijdag van tien tot twaalf en van half twee tot vier uur; za terdag van half tien tot vier uur. De start van de wereldwinkel vorige maand is een groot succes geweest: veel belangstelling en een maandomzet van bijna 3500,-. Wij hopen dat dit zo blijft, ofschoon de eerste helft van maart enige terugslag te zien gaf. Zaterdagavond 5 april geeft muziek vereniging Eensgezindheid haar voor jaarsconcert. Onder leiding van diri gent K. H. Fullbrandt zal een licht err gevarieerd programma ten gehore worden gebracht. Het concert vindt plaats in de Volksmuzfèkschool, 't Veld 1 in Heiloo. De aanvang is 20.00 uur en de toegang gratis. In de pauze zal de bezoekers een con sumptie worden aangeboden. Het be stuur en de leden van Eensgezind heid nodigen bij deze iedereen van harte uit haar concert te bezoeken, met name haar donateurs en anderen die de vereniging een warm hart toe dragen. Indien u wat slecht ter been bent of andere moeilijkheden heeft betreffende het vervoer, behoeft dit geen enkel probleem te zijn. Belt u dan even 333039, en u wordt gehaald en thuisgebracht. Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 De goede jongen en de toverfee moesten de strijd aanbinden met drie hoé ven in het toneelstuk voor de jeugd, dat door Falkland op de planken werd gezet. NIEUWE TRENDS TENNIS EN RUNNING BIJ SPORTHUIS JOHAN JANSEN Tennissers en runners opgelet: wie zich nu al wil warmlopen voor het komende seizoen, kan het beste zo snel mogelijk naar Sporthuis Johan Jansen komen. Daar zijn nu de komplete kollekties voor 1986 te zien: sportmode, rackets, schoenen en veel nieuwe accessoires. De tennismode valt o.a. vooral op door de warme pasteltinten, die gecombi neerd worden met eigentijdse kleurac centen en opdrukken. Even opvallend is de come-back van de broekrok. Daarnaast blijven shorts dit voorjaar dè trend. Natuurlijk katoen is de meest gebruikte stof. De rackets ver dienen extra aandacht. Niet alleen van wege de grote keuze maar ook door de nieuwe adviescodes, die d.m.v. kleuren de konsument helpen bij het maken van de juiste keus. Een speciaal kaartje op het racket geeft aan of het geschikt is voor beginnende tennissers, gevorder den of spelers op wedstrijdniveau. In het komende seizoen zullen kunststof rackets dè nieuwe ontwikkeling; op de tennisbaan zijn. Geen wonder, want een kunststof racket heeft veel voordelen boven een konventioneel racket: een kunststof racket is licht van gewicht, uitzonderlijk sterk van konstruktie en trilt minder na. Ook voor runners zijn er veel nieuwe ar tikelen. Zoals de uitgebreide kollektie runningpakken, waarin de funktionele eigenschappen op bijzonder smaakvolle wijze gekombineerd zijn met het fraaie ontwerp. Natuurlijk is ook de ontwik kelingvan de loopschoenen niet stil blij ven staan. Zo kan de runner in 1986 o.a. ook schoenen kiezen met speciale zolen voor harde of zachte ondergrond. En er zijn modellen met een variabele of een snelsluiting. Kortom, er is veel nieuws voor runners of tennissers. MEERVOGELS HANDBAL Afgelopen zondag is de veldkompeti- tie handbal gestart. De dames reis den naar Nibbixwoud en wisten daar de volle winst te pakken. Een verdien de overwinning met 9 -10. Heren senioren 1 opende tweede helft veldkompetitie tegen KIC en moest na een spannende wedstrijd de pun ten delen 10 - 10. Dames junioren 1 behaalde ondanks een slechte wedstrijd een overwinning op SRC. De winst was vooral te danken aan de keepster Carola Kaandorp, die drie strafworpen stopte. Eindstand 14-7. GOEDE VRIJDAG: WEL KOOPAVOND Voor zover bij de redactie van de Uitkijkpost bekend, zijn de winkels a.s. vrijdag, Goede Vrijdag, 's avonds nor maal geopend. De koopavond duurt tot 21.00 uur. anjer Model Laurier 369,- p. paar. Model Vuurdoorn 398,- p. paar Model Jasmijn v.a. 511,- p. paar oOC/O'J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1