^.l'I.HrTTCTÏÏTl Oud papier acties in Heit Bijlandere acties Bewoners Zevenhuizerlaan op de bres QOjGf GESLOTEN llnkfite REPLAY Hier is VF Jeans. De best gemaakte jeans ter wereld. Infocentrum kabeltelevisie in Open Huis DRUKKERIJ UITKIJKPOST BCUTIGUI SI-IOIES MAN Huis verkopen? Gerard van ith monsieur A.S. ZONDAG MOEDERDAG De Aalsmeerse Bloemenhal DONOVAN STONE ISLAND simon peek juuuelier makelaardij - assurantiën - wonn tantfem Kies voor 'n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 en wii sturen u ons verkoopplan voor uw huis, thuis! HE! LOG Heerenweg 174 51e JAARGANG NO. 18-7 MEI 1986 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN De dag om moeder eens extra te verwennen!! Bij de Aalsmeerse Bloemenhal, vindt u een uitgelezen collectie bloeiende en groene planten, Plantenbakjes, dit alles voor een betaalbare prijs! Ook geariveerd: Tuingoed Excellent". Uw adres: Halverwege de Zevenhuizerlaan nr. 54, Heiloo. kjq, Vrijdagavond koopavond. v.a. 388,- p. paar stationsweg 85a Heiloo 072-335730 Donderdag 8 mei en vrijdag 9 mei is Drukkerij Uitkijkpost in verband met Hemelvaartsdag en een aangewezen snipperdag gesloten. Vanaf maandag 12 mei kunt u weer bij ons terecht: Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo, tel. 072-330175. Voor spoedeisende gevallen: tel. 072-334531 Tweede Pinksterdag, maandag 19 mei, is Drukkerij Uitkijk post eveneens gesloten. Kopij (advertenties en redactionele tekst) voor de Uitkijkpost van 21 mei dient uiterlijk vrijdag 16 mei opgegeven te worden bij de administratie, dan wel uiterlijk maandag 19 mei om 12.00 uur ('s middags) in de brievenbus gedaan te worden. Advertentie-opdrachten, welke wij dinsdag 20 mei 's ochtends bij de post (PTT) aantreffen worden nog in behandeling geno men. Het postadres luidt: Postbus 68, 1850 AB Heiloo. De Uitkijkpost zal in mei gewoon op de woensdagen (7, 14, 21 en 28 mei) verspreid worden. Hartelijk dank voor uw medewerking, Redactie en Directie Uitkijkpost. Ook maandagmiddag geopend. Behandeling volgens afspraak IeL 332779 HEILOO Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 V F Jeans, a In Company Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier L id Stichting Bontwaarborg A.s. zondag 11 mei: FORESTERS 1 - ALWAYS FORWARD 1 aanvang 14.30 uur. De wedstrijdbal voor deze wedstrijd is geschonken door: Autosloperij Visscher ©Huigendijk 12 H.H.WAARD i tel. 02207- 10476. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371. 1852 PR Heiloo. (072-333775) 't Stet 4, 1921 BT Akersloot (02513-14856). Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! In aansluiting op het bericht in de Uit kijkpost van 23 april over het aanleg- schema van het Kabeltelevisienet in Hei loo kan thans worden medegedeeld dat het informatiecentrum geopend zal worden op woensdag 7 mei (vandaag) om 19.00 uur. Het infocentrum is gevestigd in de foyer van Het Open Huis in de winkelhof 't Loo. Op een tiental t.v. toestellen zal men zich van de kwaliteit van de beel den van de buitenlandse zenders kunnen overtuigen. Voorts zijn functionarissen van de N.V. kabeltelevisie aanwezig om het publiek van advies te dienen. Het infocentrum zal de komende weken als volgt geopend zijn: Woensdag 7 mei: 19.00-21.00 uur: maandag 12 mei: 14.00-16.00 uur; woensdag 14 mei: 19.00-21.00 uur; dinsdag 20 mei: 14.00-16.00 uur; maandag 26 mei: 14.00-16.00 uur; woensdag 28 mei: 19.00-21.00 uur; maandag 2 juni: 14.00-16.00 uur; woensdag 4 juni: 19.00-21.00 uur; Zij geven als redenen voor hun bezorgd heid: - Het besluit over de plannen is genomen voordat met de bewoners is gesproken. Dat zij pas achteraf geïnformeerd wor den is een onaanvaardbare handelwijze. - Het rijden over de nieuwe klinkerbe strating zal niet alleen voor automobilis ten meer lawaai veroorzaken, maar des te meer ook voor de bewoners. - In de plannen ontbreken maatregelen, die de weggebruikers dwingen om niet harder dan 50 km/uur te rijden. Uit het bovengenoemde concluderen de initiatiefnemers dat de woonsituatie in 'hun' laan nog verder wordt verslechterd in plaats dat deze verbetert. Een ver*, slechtering, die zeker nog vier jaar zal duren: pas dan zal -naar verwachting- de zuidelijke wijkontsluitingsweg gereed zijn. Zaterdag 10 mei Sportvereniging H.S.V., parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 10.00 en 14.00 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Atletiekvereniging 'Trias', kantine bij de atletiekbaan, 't Maalwater 1. TusSen 9.00 en 11.00 uur. Vondelschool (bovenbouw), Breedelaan 6., Tussen 10.00 en 12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats het Wielemakersland. Tussen 9.30 en 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg/Ewisweg/'t Zevenhuizen/Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg. Vóór 9.30 uur. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging 'De Terriërs', kantine op sportveldencomplex 't Vennewater, elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur, elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Alle schooldagen Freinetschool, 't Malevoort 9, tijdens schooluren. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren, ook lompen. De Zeskant, 't Malevoort 5. Tijdens de schooluren. Géén papier bij de container plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Alle werkdagen Muziekvereniging 'Eensgezindheid', Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur Halen op verzoek: tel. 332336. Alle dagen Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: tel. 330234 vóór vrijdag 12.00 uur (b.g.g. 332942). Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. Tussen 8.00 en 18.00 uur. Halen op verzoek: tel. 331783. Ook lompen. Heeft U spullen waar U vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn? Kook is er blij mee. Zij verkopen het en de opbrengst gaat naar een projekt(je) in de Derde We reld. Kontaktadres voor Heiloo: J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18. Voor het op halen van spullen kunt U bellen naar de heer Schaper, tel. 072-11336 (vanaf 1 juni tel. 072-402121). Collecte Astma Fonds Voor de periode van 12 t/m 18 mei wordt er een collecte gehouden door het Ne derlands Astma Fonds. Voor deze collecte is toestemming verleend door de Ge meente Heiloo. Rommelmarkt muziekvereniging Op 10 en 11 oktober zullen de gezamenlijke muziekverenigingen in Heiloo een grote rommelmarkt houden op de binnenpleinen van 't Loo. Heeft U daarvoor nog bruikbare spullen? Bel dan overdag naar tel. nr. 331004, of 's avonds nr. 331517. Ophaaltijden, alle zaterdagen tussen 10.00 en 13.00 uur. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting voor uitzending van reumapatienten. Depot voor gedragen kleding, huishoudtextiel en dergelijke: mevr. W. Smit-van Zweeden, Haesacker- laan 22 te Heiloo, tel. 072-331763. Voor de tweede maal binnen zeer korte tijd werd het onderkomen van de padvindsters van Scouting Heiloo door brand getroffen. Van het kabouter-huis, gelegen in het Heilooër Bos in het verlengde van de Hee renweg, bleef niets over, hoewel de vrijwillige brandweer zeer snel ter plekke was. De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN Kiesgerechtigden, die op 21 mei in een andere gemeente aan de stemming wil len deelnemen, kunnen daartoe uiterlijk tot 16 mei mondeling verzoeken. Men dient zich dan onder overlegging van de ontvangen oproepingskaart in persoon ter secretarie, afdeling Bevolking Ca. te vervoegen. Voor het stemmen bij volmacht kan na 7 mei slechts de oproepingskaart over gedragen worden aan een gemachtigde. Zowel volmachtgever als gemachtigde dienen daartoe de verklaring op de voorzijde van de betreffende oproe pingskaart in te vullen en te onderteke nen. In dit geval moeten beiden in het zelfde stefiïdistrict zijn ingeschreven (opgeroepen) en dient de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig met zijn ei gen stem uit te brengen. Een gemachtig de mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. ZATERDAG 10 MEI SUPERUITVERKOOP Evenals vorig jaar houden drie onderne mers aan de Westerweg, Bambi kleuter speciaalzaak, rijwielhandel Bosman en aannemingsbedrijf Klaasse, op zaterdag 10 mei weer een superuitverkoop. Het bijzondere van deze uitverkoop is dat de aktie precies één dag duurt. Op marktkramen zult u een bonte verzame ling artikelen vinden, welke alléén op deze dag voor weggeefprijzen worden aangeboden. De bedoeling van de ondernemers is wat ruimte te maken in hun magazijnen. Ruimte welke nu ingenomen wordt door winkeldochters" en blijvertjes". Complete keukens, keukenonderdelen, gebruikte fietsen, fietsaccesoires, kin- der- en kleuterkleding, babyartikelen, wandelwagentjes, te veel om op te noemen zullen op deze dag voor ,,te gekke prijzen" zeker een koper vinden. De advertentie in dit blad laat er geen twijfel over bestaan: weg is weg, op is op en wie het eerst komt, het eerst maalt. Er wordt niets voor u gereserveerd en 's avonds om 5 uur gaan de prijzen weer omhoog naar hun werkelijke waarde. Kortom: een unieke aktie welke uw aandacht ten volle waard is. SAMENSTELLING COLLEGE ONGEWIJZIGD De op 19 maart gekozen raadsleden voor de gemeente Heiloo zijn vorige week officieel geïnstalleerd. Uit hun midden werd het 'nieuwe' college geko zen. In de vorige raadsperiode hadden VVD, CDA en PvdA daarin zitting en, zoals de verkiezingsuitslag al deed ver moeden (de coalitie kwam door de winst van de PvdA op samen vijftien raadsze- tels), vonden deze partijen elkaar in de onderhandelingen. Dat resulteerde in de herverkiezing van de wethouders J. Dekker (VVD), A.A.M. Willemse-van der Ploeg (CDA) en J. Borsjes (PvdA). De fractievoorzittrs van CDA en PvdA, resp. J. Pieters en Tj. Adema, spraken bij deze gelegenheid hun ongenoegen uit over de wijze van campagne voeren door de belangengroepering Heiloo 2000, die met drie zetels in de raad ver tegenwoordigd is. Het niet onafhanke lijk funktioneren van plaatselijke afde lingen van landelijk aktieve politieke partijen, zoals Heiloo 2000 suggereerde in haar verkiezingspublikaties, werd door de beide woordvoerders als on juist betiteld. Fraktievoorzitter, A. ten Hoope, van de aan kritiek blootgestelde partij, reageerde niet op de opmerkin gen. Hij vond het ,,geen onderdeel van het betreffende agendapunt". Ten Hoope sprak zich namens zijn partij po sitief uit over het te vormen college: ,,Het college uit de grootste partijen ge vormd worden, dat is nu het geval. Wij hopen op een constructieve samenwer king." Nog niet zolang geleden nam de gemeen teraad van Heiloo het besluit om de riolering in de Zevenhuizerlaan te ver nieuwen en tegelijkertijd het asfalt-weg- dek te vervangen door klinkerbestrating. De werkzaamheden lopen vooruit op de definitieve renovatie van de laan, die pas kan geschieden wanneer de zuidelijke wijkontsluitingsweg is aangelegd en de verkeersstroom aanmerkelijk is afgeno men. Dan is de tijd rijp om zodanige maatregels te nemen, dat het razende verkeer geen kans meer krijgt. Met de op stapel staande renovatie, welke in de zomermaanden wordt uitgevoerd, hoopt de gemeente al wel iets te bereiken. Namelijk dat de klinkers het voor de met name automobilisten onaantrekkelijk maken om al te hard te rijden. Over de precieze uitvoering van de opknapbeurt heeft de gemeente volgen de week dinsdag (13 mei, aanvang 20.00 uur in de bovenzaal van sporthal Het Vennewater) een informatie-avond be legd voor belanghebbenden. De publica ties over de plannen hebben onder de bewoners van de laan de nodige onge rustheid veroorzaakt. Enkelen van heb hen hebben zich in de materie verdiept en aan de hand daarvan een stencil gemaakt voor en verspreid onder de bewoners van de Zevenhuizerlaan. Op de informatie-avond zal derhalve een dringend beroep op de gemeente worden gedaan de plannen op enkele punten te wijzigen. De twee belangrijkste punten zijn het aanbrengen van verkeersvertra- gende aanpassingen en het realiseren m van verhoogde trottoirs. Als derde punt wordt iets van algemenere aard genoemd namelijk de wéns om een goede inspraak regeling voor de bewoners van de Zeven huizerlaan. Dat slaat niet alleen op de huidige verandering in de straat, maar ook die ten gevolge van de zuide)ijke wijkontsluitingsweg zal geschieden. In hoeverre de gemeente openstaat voor de suggesties -de raad heeft immers het plan reeds goedgekeurd- zal op 13 mei moeten blijken. Bij de behandeling van het plan op 27 maart heeft de verant woordelijke wethouder, J. Dekker wel toegezegd dat kleine aanpassingen c.q. wijzigingen over het algemeen wel mogelijk zijn". Het is te hopen dat beide partijen elkaar weten te vinden. SPORTSWEAR PARIS BERGEN HOORN HEILOO J. Roelofs Namens de grootste fractie in de Hei looër raad, die van de VVD, werd niet het woord gevoerd door J. Roelofs, maar door mevrouw J. Wuijster- Schuddeboom. Zij legde uit, dat de heer Roelofs vanwege zijn drukke werk zaamheden niet langer als fractievoor zitter kon optreden. Zijn verzoek aan mevrouw Wuijster om hem op te volgen in die functie, werd door haar geaccepteerd. Vertegenwoordigingen Behalve zitting in de raad en de verschil lende commissies zijn de raadsleden ook vertegenwoordigd in diverse stichtingen en instanties. Over de verdeling van de vertegenwoordigingen was tijdens de college-onderhandelingen reeds gespro ken en op één na leverden deze geen probleem op. Wel lastig was het vaststellen van verte genwoordigers namens de raad in het Samenwerkingsverband Noord-Kenne- merland. Dit orgaan heeft betrekking op diverse gemeentes in de regio. Heiloo heeft recht op drie vertegenwoordigers uit de raad en één namens het college van burgemeester en wethouders. Die laatste plek werd ingenomen door PvdA'er J. Borsjes. Normaal gesproken zouden de drie grootste partijen (VVD, CDA en PvdA) ieder een vertegenwoordiger leveren. Maar aangezien PvdA al via haar wet houder van de partij was, zag deze par tij af van een tweede afgevaardigde. Normaal gesproken zou de open plaats door de volgende partij in grootte, Hei loo 2000, worden bezet. Maar de overi ge partijen dachten daar anders over. Fraktievoorzitter Tj. Adema (PvdA) gaf een verklaring: Heiloo 2000 heeft zich gekant tegen politiek op boven regionaal niveau. Wij steunen derhalve de kandidatuur van de heer Helder van Links Heiloo." CDA en VVD volgden dit voorstel, waardoor G. Helder, sa men met mevrouw J. Wuijster- Schuddeboom (VVD) en W.M. Swart (CDA) werden gekozen. model vuurdoorn Evenals voorgaande jaren vindt de slui tingsavond van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen, afd. Heiloo van het seizoen 1985/86 ook dit jaar weer plaats in Theater De Beun. Voor de to neelclub van de N.V.V.H. Heiloo is nauwelijks nog propaganda nodig, want in de loop der jaren konden velen zich overtuigen van de uitstekende kwa liteit van deze amateur-toneelclub. Dit jaar brengt de toneelclub de kome die "Acht vrouwen" door Robert Tho mas, onder de bekwame regie van M. Hop. Het zal ongetwijfeld weer een grandioze avond worden en zodoende bijdragen tot een sfeervolle afsluiting van het seizoen. De voorstelling is op woensdag 14 mei, aanvang 20.15 uur in theater de Beun. Kaarten zijn verkrijgbaar bij R. Hol, Westerweg 175, tel. 332842. Verder bij de overige bestuursleden, de club- leidsters en voor aanvang der voorstel ling aan de kassa van de Beun. De Heilooër gemeenteraadsleden tijdens hun beëdiging vorige week dins dag in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de foto links de fracties van Heiloo 2000, Links Heiloo, PvdA en twee leden van de VVD-fractie; rechts de overige vijf VVD-raadsleden en het kwintet van het CDA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1